Lao

ประเทศ :
Lao

หลวงพระบาง   แพ็จเกจ

วัดเชียงทอง – ถ้ำติ่ง – พระธาตุพูสี
3 วัน 2 คืน (โดยสายการบินลาว : QV)

 

ฟอร์เรสทัวร์  นำเสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับท่านที่ชื่นชอบท่องเที่ยวแบบอิสระ สู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวลาว วัดเก่าอายุหลายร้อยปี ชมอาคารเก่าแก่ยุคฝรั่งเศสปกครองที่ยังอนุรักษ์ไว้ ร่วมตักบาตรยามเช้า

 

 

วันแรก      กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง
08.00 น. เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สาย

การบินลาว
10.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง โดยเที่ยวบินที่ QV 643
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

และนำท่าน เดินทางสู่ อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างอายุเกือบ 200 ปี ซึ่งเดิมชื่อ “ศรี

สัตนาคนหุตมะราชธานี”  เจริญรุ่งเรือง มากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น1 ใน 17 แขวง

ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ สปป. ลาว ริม

ฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน   นำท่านเข้าที่พัก Ban Pangkham  เรือนพักแบบบูติค ใจ

กลางเมืองหลวงพระบางพักผ่อนหรือชมเมืองตามอัธยาศัย ท่านสามารถ ชมบรรยากาศใน

เขตมรดกโลก ซึ่งมีวัดหลายแห่ง เช่นวัดใหม่, วัดแสนสุข,วัดเชียงทอง หรือชมบรรยากาศ

บริเวณริมแม่น้ำโขง
วันที่สอง  ตลาดเช้า – หลวงพระบาง
เช้า        ท่านสามารถชมบรรยากาศยามเช้าเริ่มต้นจากเชิงเขาภูสี จนถึงริมแม่น้ำโขง มีสินค้าพื้นเมือง

อาหาร พืชผัก พื้นบ้าน

            มาวางจำหน่ายมากมาย แนะนำลิ้มรสกาแฟพิ้นบ้านที่ร้านกาแฟประชานิยม

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (1)

โปรแกรมท่องเที่ยวที่แนะนำ
               1.ล่องเรือแม่นำโขงสู่บ้านช่างไห และถ้ำติ่ง

            ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำบนและถ้ำล่า เคยมี   พระพุทธรูป

ทอง, เงิน, นาก แต่ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพัน องค์ พบกับความสวยงามและ

ลึกลับของถ้ำอันเป็นสถานที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ลาวใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ มาตั้งแต่ครั้ง

โบราณกาล แล้วล่องเรือกลับสู่บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพ

ในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอ

ลวดลายสวยงามมาก มายวางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว ได้เวลาพอ

สมควรเดินทางกลับสู่หลวง พระบาง
2 .เยี่ยมชมบ้านผานมหมู่บ้านทอผ้าของชาวไทลื้อ
            ชาวบ้านผานม อพยพมาจากสิบสองปันนา มี ฝีมือ ในการทอผ้าอย่างสวยงาม เยี่ยมชม

กรรมวิธีการเลี้ยงไหม, การทอผ้าไหมและการ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมเลือกซื้อผ้าทอ

พื้นเมืองจากชาวบ้าน จากนั้นชมการ ผลิตกระดาษสาที่บ้านเซียงเล็ก และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่

ทำด้วยงานฝีมือมากมาย
       3.ชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังเจ้ามหาชีวิต
            สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1904 -1909 ภายในเก็บรวบรวม เครื่องใช้เก่าแก่ของกษัตริย์แห่ง

อาณาจักรล้านช้าง รวมทั้งสิ่งของที่ถวายเป็นพุทธบูชา  การดำรงชีวิตของชาวลาว นมัสการ

พระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง
  
        4. ชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายอดเขาพูสี 
            เขาพูสี (Phousi Mountain) มีพระธาตุจอมพูสี เด่นตระหง่านอยู่กลางเมือง ซึ่งถือเป็น

ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมือง หลวงพระบาง โดยทางขึ้นเป็นบันได 328 ขั้น ซึ่งหอมอบอวลไป

ด้วยกลิ่นดอกจำปาลาว ชมความงดงามของทิวทัศน์เมือง หลวงพระบาง และแม่น้ำโขง ในมุม

สูง ท่านจะได้เห็นวิวรอบเมือง 360 องศา อีกด้านยังสามารถมองเห็นพิพิธภัณฑ์

พระราชวัง หลวง เด่นตระหง่านท่ามกลางหมู่ตึกเก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้ในเขตมรดกโลกชั้นใน ได้

อย่างชัดเจนในช่วงค่ำบริเวณถนนศรีสว่างวงศ์หรือถนนข้าวเหนียว ตั้งแต่ 5 โมงเย็น – 4ทุ่ม

ตลอดสองข้างถนนจะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง และชาวเขาต่างนำสินค้าพื้นเมือง เช่นผ้าปัก ผ้า

ทอมือ เครื่องเงินมาวางขายเป็นบรรยากาศแบบตลาดมืด หรือตลาดค่ำ
วันที่สาม ตักบาตรเช้า – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
5.30 น.  ตักบาตรเช้าในตัวเมืองหลวงพระบางโดยทุกๆ เช้าจะมีพระสงฆ์ และเณร จำนวนมากกว่า

200 รูป เดินรับบิณฑบาต เป็นแถวยาวสุดลูกหูลูกตา ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตรของ

ชาวเมืองไม่ได้สร้างภาพถึงไม่มี นักท่องเที่ยวก็ยังปฏิบัติเช่นนี้ทุกวัน ถือเป็นเสน่ห์และเหตุผล

หนึ่งที่ยังคงเป็นเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก..(2)นำท่านไปยังสนามบินหลวงพระบาง
08.00 น.  นำท่านออกเดินทางจากหลวงพระบางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QV 633
09.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรณณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

********************************
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ)*

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่   2 ท่าน                                                                              ท่านละ 13,900 บาท

เด็กอายุตั้งแต่ 2-12 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม                 ลดราคาท่านละ 1,000 บาท

เด็กอายุตั้งแต่ 2-12 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง               ลดราคาท่านละ 2,000 บาท

พักเดี่ยว                                                                             เพิ่มท่านละ 2,000 บาท

 

กรณีสนใจเดินทาง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เพิ่มที่นั่งละ 1500-2000 บาท

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางโดยสายการบินลาว
ค่ารถรับส่งสนามบิน-ที่พัก ไป-กลับ
ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ภาษีสนามบินที่สุวรรณภูมิ และสนามบินที่หลวงพระบาง
ค่าห้องพัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ บริการด้วย Continental breakfast
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางกลุ่มวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่ายื่นวีซ่าเข้า ส.ป.ป ลาว (กรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ)
ค่าข้าวเหนียมสำหรับใส่บาตร  / ค่าธรรมเนียมเข้าขมสถานที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีนิติบุคคล)

เอกสารประกอบการเดินทาง

*****หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง  *****
เงื่อนไขการจอง
1.   กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 5,000บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

ชื่อ  บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733-101-222-4 บัญชีกระแสรายวัน

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยลาดพร้าว 71    เลขที่ 760-0-04588-5 บัญชีออมทรัพย์
2.   หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514-9027
3.   ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
4.   กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1.        สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนมัดจำทุกกรณี
2.        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี

3         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ
1.        รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.        หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ

(ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน)

รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน
3.        ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบ

เหมาขาดเช่นกัน
หาก ท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
4.        กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์

ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้าง

ต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิด

เหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

สอบถามรายละเอียด สำรองที่นั่ง 02-514-9021-6 ต่อ 14

หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน QV
รหัสทัวร์:

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147