Taiwan

รหัสทัวร์: TAI ALL1(CI)JUL-DEC
Sunmoon lake-500

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (CI) ก.ค.-ธ.ค.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เย๋หลิว ชมเศียรราชินี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช็อปปิ้งฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน China airlines (CI) ก.ค.-ธ.ค. 2560 ราคาเริ่มต้นที่ 22,599 บาท

China airlines-80
China airlines

กำหนดการเดินทาง:

ก.ค. 22,599 บาท
ส.ค. 22,599-23,599 บาท
ก.ย. 22,599 บาท
ต.ค. 22,599 บาท
พ.ย. 22,599 บาท
ธ.ค. 22,599 บาท
รหัสทัวร์: TAI SAV4D(IT)JUN-JUL
IMG_4914 - 700

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 3 คืน (IT)มิ.ย.-ก.ค.

ทัวร์ไต้หวัน ไทไป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 อุทยานเย๋หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งตลาดดัง เฝิงเจียไนท์มาเก็ต และ ซีเหมินติง 4 วัน 3 คืน บิน Tiger Air เดินทาง มิ.ย.-ก.ย.2560 ราคาโปรโมชั่น 15,888 บาท

Tigerair-80
Tigerair

กำหนดการเดินทาง:

10-13, 17-20 มิ.ย. 15,888 บาท
21-24 มิ.ย. 15,888 บาท
28 มิ.ย.-1 ก.ค. 15,888 บาท
1-4 ,12-15 ก.ค. 15,888 บาท
19-22,26-29 ก.ค. 15,888 บาท
28-31 ก.ค. 15,888 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL3(CI)MAY-OCT
900faceIMG_4896

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 4 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ผูหลี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว ชม ตึกไทเป 101 อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว ช้อปปิ้งย่านดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง และเอ้าท์เล็ท 5 วัน 4 คืน บิน China airline (CI) เดินทาง ก.ค.-ต.ค.2560 ราคา 19,888 บาท

China airlines-80
China airlines

กำหนดการเดินทาง:

8-12 ก.ค. 19,888 บาท
12-16 ส.ค. 19,888 บาท
23-27 ก.ย. 19,888 บาท
14-18 ต.ค. 19,888 บาท
21-25 ต.ค. 19,888 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL2(CI)JUL-DEC
900faceIMG_4845

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 4 วัน 3 คืน (CI) ก.ค.-ธ.ค.

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ หมู่บ้านฮิโนกิ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง ช้อปปิ้งตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน China airlines (CI) ก.ค.-ธ.ค. 2560 ราคา 25,899-26,899 บาท

China airlines-80
China airlines

กำหนดการเดินทาง:

ก.ค. 25,899 บาท
ส.ค. 25,899 บาท
ก.ย. 25,899 บาท
ต.ค. 25,899 บาท
พ.ย. 25,899 บาท
ธ.ค. 25,899-26,899 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR01(ฺBR)JUN-AUG
900faceIMG_4909

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 5 วัน 3 คืน (BR)

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดดัง ซีเหมินติง เดินทาง มิ.ย.- ส.ค.2560 บิน EVA Air (BR) 5 วัน 4 คืน ราคา 20,555 บาท

EVA Air-80
EVA Air

กำหนดการเดินทาง:

10-14, 21-25 มิ.ย. 20,555บาท
1-5,9-13 ก.ค. 20,555 บาท
12-16, 15-19 ก.ค. 20,555 บาท
20-24,26-30 ก.ค. 20,555 บาท
3-7,5-9,14-18 ส.ค. 20,555 บาท
19-23,27-30 ส.ค. 20,555 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR02(CI)JUN-OCT
900faceIMG_4845

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 5 วัน 4 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ช้อปปิ้งซีเหมินติง 5 วัน 4 คืน บิน China airlines (CI) เดินทาง มิ.ย.- ต.ค.2560 ราคา 18,999 -21,999 บาท

China airlines-80
China airlines

กำหนดการเดินทาง:

10-14,17-21, 24-28 มิ.ย. 18,999 บาท
1-5, 8-12 ก.ค. 19,999 บาท
15-19, 22-26 ก.ค. 19,999 บาท
29 ก.ค.-2 ส.ค. 19,999 บาท
5-9, 19-23,26-30 ส.ค. 19,999 บาท
12-16 ส.ค. 20,999 บาท
2-6, 9-13 ก.ย. 19,999 บาท
16-20, 23-27 ก.ย. 19,999 บาท
30 ก.ย.-4.ต.ค. 19,999 บาท
7-11,14-18 ต.ค. 20,999 บาท
21-25 ต.ค. 21,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR03(CI)JUN-AUG
900faceIMG_4896

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 4คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว ชมตึกไทเป 101 อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ซีเหมินติง เฟิ่งเจียไนท์มาร์เก็ต 5 วัน 4 คืน บิน China airlines (CI) เดินทาง มิ.ย.-ส.ค.2560 ราคา 17,999 บาท

China airlines-80
China airlines

กำหนดการเดินทาง:

10-14,17-21,24-28 มิ.ย. 16,999 บาท
1-5, 8-12 ก.ค. 17,999 บาท
15-19, 22-26 ก.ค. 17,999 บาท
29 ก.ค.-2 ส.ค. 17,999 บาท
5-9,19-23,26-30 ส.ค. 17,999 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147