Taiwan

รหัสทัวร์: TAI VWL1(SL)FEB-MAR

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เย๋หลิ่ว 4 วัน 2 คืน (SL) ก.พ.-มี.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี ช็อปปิ้งซีเหมินติงและซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) เดินทาง ก.พ.-มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ.61 9,999 บาท
มี.ค.61 9,999 -11,111 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR06(SL)APR-OCT

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เจียอี้ เย๋หลิ่ว 5วัน3คืน (SL)เม.ย.-ต.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง นั่งรถไฟโบราณเที่ยวชมอุทยานอาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต และ เถาหยวน 5 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) เดินทาง เม.ย.-ต.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

เม.ย.-พ.ค. 61 14,900 บาท
มิ.ย.-ก.ค. 61 14,900 บาท
ส.ค.-ก.ย. 61 14,900 บาท
ต.ค. 61 15,900 บาท
23-27 ต.ค. 61 16,900 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR05(SL)APR-OCT

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (SL) เม.ย.-ต.ค. 61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เย๋หลิว ชมเศียรราชินี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เถาหยวน และ ซีเหมินติง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) เม.ย.-ต.ค..2561 ราคาเริ่มต้นที่ 14,500 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

เม.ย.-พ.ค. 61 14,500 บาท
มิ.ย.-ก.ค. 14,500 บาท
ส.ค. 61 14,500 บาท
ต.ค. 61 15,500 บาท
23-27 ต.ค. 61 16,500 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL10(CI)MAY-OCT

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เย๋หลิ่ว ไถจง 5 วัน 4 คืน (CI)พ.ค.-ต.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง นั่งรถไฟโบราณเที่ยวชมอุทยานอาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ช็อปปิ้งซีเหมินติง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต และ GLORIA OUTLET 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINE (CI) เดินทาง พ.ค.-ต.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 23,899 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

พ.ค. 61 23,899-24,899 บาท
ก.ค. 61 23,899-24,899 บาท
ส.ค. 61 24,899 บาท
ก.ย. 61 23,899 บาท
ต.ค. 61 24,899 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL09(BR)MAY-OCT

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เย๋หลิ่ว ไถจง 5 วัน 3 คืน (BR)ม.ค.-มี.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช็อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง แช่น้ำแร่ 5 วัน 3 คืน เดินทางสายการบิน EVA AIR (BR) เดินทาง พ.ค.-ต.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

EVA Air

กำหนดการเดินทาง:

25-29 พ.ค. 61 23,888 บาท
11-15 ต.ค. 61 23,888 บาท
19-23 ต.ค. 61 23,888 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR07(TG)MAY-JUN

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง อาลีซาน 4 วัน 3 คืน(TG)พ.ค.-มิ.ย.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง อาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ช็อปปิ้งซีเหมินติง แช่น้ำแร่ 4 วัน 3 คืน บิน การบินไทย (TG) เดินทาง พ.ค.-มิ.ย. 2561 ราคา 21,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

10-13, 17-20, 24-27 พ.ค. 61 21,999 บาท
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 61 21,999 บาท
14-17, 21-24 มิ.ย. 61 21,999 บาท
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 21,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL11(CI)JAN-JUN

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง 4 วัน 3 คืน (CI)ม.ค.-มิ.ย.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 วัดพระถังซัมจั๋ง 4 วัน 3 คืน บิน China airlines (CI) เดินทาง ม.ค.-มิ.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

ม.ค. 61 20,999 บาท
ก.พ. 61 20,999 บาท
มี.ค. 61 20,999 บาท
เม.ย.61 22,999 บาท
พ.ค.61 21,999 บาท
มิ.ย.61 21,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL12(CI)JAN-JUN

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง 4 วัน 3 คืน(CI)ม.ค.-มิ.ย.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 ช็อปปิ้งย่านซีเหมินติงและตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 4 วัน 3คืน บิน China airlines (CI) เดินทาง ม.ค.-มิ.ย.2561 2561 ราคา 24,888บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

ม.ค.61 24,888 บาท
ก.พ.61 24,888 บาท
มี.ค.61 24,888 บาท
เม.ย.61 26,888-30,888 บาท
พ.ค.61 26,888 บาท
มิ.ย.61 26,888 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL14(CI)APR

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (CI) เม.ย. 61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง GLORIA OUTLET ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช็อปปิ้งซีเหมินติง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต สวนสนุกหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า กระเช้าพาโนรามา ตึกไทเป 101 และ แช่น้ำแร่ 5 วัน 4 คืน บิน CI เดินทาง เม.ย. ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

12-16 เมษายน 2561 36,900
รหัสทัวร์: TAI FOR09(BR)APR

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง อาลีซาน เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (BR) เม.ย.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เย๋หลิว ชมเศียรราชินี นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช็อปปิ้งฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) เม.ย. 2561 ราคา 27,900 บาท

EVA Air

กำหนดการเดินทาง:

11-15 เม.ย. 27,900 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR08(CI)APR

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน 5 วัน 4 คืน (CI) เม.ย.

ทัวร์ไต้หวัน ไทไป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านเก้าชนเผ่า นั่งกระเช้าพาโนรามาชมวิวทะเลสาบ ชมตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนพันปี หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น พิพิธภัณฑ์กู้กง ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจียไนท์มาเก็ต และ ซีเหมินติง 5 วัน 4 คืน บิน China Airlines(CI) เดินทาง เม.ย. 2561 ราคา 35,900 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

12-16 เม.ย. 35,900 บาท
13-17 เม.ย. 35,900 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR10(TG)APR

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทาโรโกะ 5วัน4 คืน (TG) เม.ย.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ผูหลี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว ชม ตึกไทเป 101 อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว ช้อปปิ้งย่านดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง และเอ้าท์เล็ท 5 วัน 4 คืน บิน China airline (CI) เดินทาง ธ.ค.2560 ราคา 20,888 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

13-17 เม.ย. 37,900 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR01(ฺBR)MAY-JUN

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 5 วัน 3 คืน (BR)พ.ค.-มิ.ย.61

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดดัง ซีเหมินติง เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.2561 บิน EVA Air (BR) 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 20,555 บาท

EVA Air

กำหนดการเดินทาง:

27 เม.ย. - 1 พ.ค. 21,555 บาท
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 21,555 บาท
2-6, 11-15, 14-18, 17-21 พ.ค. 20,555 บาท
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 20,555 บาท
6-10, 12-16, 14-18, 19-23, 26-30 มิ.ย. 20,555 บาท
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 20,555 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR04(CI)MAY-JUN

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 4 วัน 3 คืน (CI) พ.ค.-มิ.ย. 61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ช้อปปิ้งซีเหมินติง 4 วัน 3 คืน บิน China airlines (CI) เดินทาง พ.ค.-มิ.ย. 2561 ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

พฤษภาคม 2561 17,900 บาท
มิถุนายน 2561 17,900 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR03(CI)JAN-MAR

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 4คืน (CI) ม.ค.-มี.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว ชมตึกไทเป 101 อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ซีเหมินติง เฟิ่งเจียไนท์มาร์เก็ต 5 วัน 4 คืน บิน China airlines (CI) เดินทาง ม.ค.- มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 18,999บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

20-24 ม.ค. 61 18,999 บาท
3-7, 24-28 ก.พ. 18,999 บาท
3-7, 10-14, 17-21 มี.ค.61 19,999 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147