Taiwan

รหัสทัวร์: TAI ALL10(CI)OCT-DEC
Sunmoon lake-500

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เย๋หลิ่ว ไถจง 5 วัน 4 คืน (CI) ต.ค.-ธ.ค.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง นั่งรถไฟโบราณเที่ยวชมอุทยานอาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ช็อปปิ้งซีเหมินติง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต และ GLORIA OUTLET 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINE (CI) เดินทาง ต.ค.-ธ.ค.2560 ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท

China airlines-80
China airlines

กำหนดการเดินทาง:

21-25 ต.ค. 22,888 บาท
4-8, 18-22 พ.ย. 21,888 บาท
23-27 ธ.ค. 22,888 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL09(BR)NOV-DEC
IMG_4914 - 700

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เย๋หลิ่ว ไถจง 5 วัน 3 คืน (BR) พ.ย.-ธ.ค.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช็อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง แช่น้ำแร่ 5 วัน 3 คืน เดินทางสายการบิน EVA AIR (BR) เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 2560 ราคาเริ่มต้น 22,555 บาท

EVA Air-80
EVA Air

กำหนดการเดินทาง:

6-10, 22-26 พ.ย. 22,555 บาท
4-8 ธ.ค. 23,555 บาท
11-15 ธ.ค. 22,555 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL06(CI)31DEC
ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เย๋หลิว 4 วัน 3 คืน (CI) 31 ธ.ค.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ช็อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตและฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่ 4 วัน 3 คืน บิน China airlines (CI) เดินทาง 31 ธ.ค.2560 - 3 ม.ค.2561 ราคา 32,900 บาท

China airlines-80
China airlines

กำหนดการเดินทาง:

31 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 32,900 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL07(CI)29DEC
900faceIMG_4896

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เย๋หลิ่ว ไถจง 5 วัน 4 คืน (CI) 29 ธ.ค.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น นั่งรถไฟโบราณ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 วัดพระถังซัมจั๋ง 5 วัน 4 คืน บิน China airlines (CI) เดินทาง 29 ธ.ค.2560 - 2 ม.ค.2561 2560 ราคา 36,900 บาท

China airlines-80
China airlines

กำหนดการเดินทาง:

29 ธ.ค.60 - 2 ม.ค.61 36,900 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL08(CI)31DEC
900faceIMG_4909

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป ไถจง 5 วัน 4 คืน (CI) 31ธ.ค.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 ช็อปปิ้งย่านซีเหมินติงและตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่ 5 วัน 4 คืน บิน China airlines (CI) เดินทาง 31 ธ.ค.2560 - 4 ม.ค.2561 2560 ราคา 36,900 บาท

China airlines-80
China airlines

กำหนดการเดินทาง:

31 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61 36,900 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL4(CI)SEP-DEC
IMG_4914 - 700

ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน (CI) ก.ย.-ธ.ค.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานทาโรโกะ และ อุทยานเหย่หลิ่ว นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช็อปปิ้งซีเหมินติง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และหนิงเซี่ยไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่ 5 วัน 4 คืน บิน CI เดินทาง ก.ย.-ธ.ค.2560 ราคา 25,333 บาท

China airlines-80
China airlines

กำหนดการเดินทาง:

ก.ย. 25,333 บาท
ต.ค. 26,333 บาท
พ.ย. 26,333 บาท
ธ.ค. 26,333 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR04(BR)NOV-DEC
900faceIMG_4845

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เหย่หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (BR) พ.ย.-ธ.ค.60

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานเหย่หลิ่ว นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช็อปปิ้งซีเหมินติงและซื้อหลินไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่ 5 วัน 4 คืน บิน EVA AIR (BR)เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 2560 ราคา 21,888 บาท

EVA Air-80
EVA Air

กำหนดการเดินทาง:

พ.ย. 21,888 บาท
ธ.ค. 21,888 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL1(CI)SEP-DEC
Sunmoon lake-500

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (CI) ก.ย.-ธ.ค.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เย๋หลิว ชมเศียรราชินี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช็อปปิ้งฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน China airlines (CI) ก.ย.-ธ.ค. 2560 ราคาเริ่มต้นที่ 22,599 บาท

China airlines-80
China airlines

กำหนดการเดินทาง:

ก.ย. 22,599 บาท
ต.ค. 22,599-23,599 บาท
พ.ย. 22,599 บาท
ธ.ค. 22,599 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL3(CI)SEP-DEC
900faceIMG_4896

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 4 คืน (CI) ก.ย.-ธ.ค.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ผูหลี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว ชม ตึกไทเป 101 อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว ช้อปปิ้งย่านดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง และเอ้าท์เล็ท 5 วัน 4 คืน บิน China airline (CI) เดินทาง ก.ค.-ธ.ค.2560 ราคา 19,888 บาท

China airlines-80
China airlines

กำหนดการเดินทาง:

23-27 ก.ย. 19,888 บาท
14-18 ต.ค. 19,888 บาท
21-25 ต.ค. 20,888 บาท
4-8, 18-22 พ.ย. 19,888 บาท
23-27 ธ.ค. 20,888 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL2(CI)SEP-DEC
900faceIMG_4845

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 4 วัน 3 คืน (CI) ก.ย.-ธ.ค.

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ หมู่บ้านฮิโนกิ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง ช้อปปิ้งตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน China airlines (CI) ก.ย.-ธ.ค. 2560 ราคา 24,899-26,899 บาท

China airlines-80
China airlines

กำหนดการเดินทาง:

ก.ย. 24,899 บาท
ต.ค. 25,899-26,899 บาท
พ.ย. 25,899 บาท
ธ.ค. 25,899-26,899 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR01(ฺBR)SEP-DEC
900faceIMG_4909

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 5 วัน 3 คืน (BR) พ.ย.-ธ.ค.

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดดัง ซีเหมินติง เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 2560 บิน EVA Air (BR) 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 21,555 บาท

EVA Air-80
EVA Air

กำหนดการเดินทาง:

พ.ย. 21,555-23,555 บาท
ธ.ค. 21,555-22,555 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR02(CI)NOV-MAR
900faceIMG_4845

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 5 วัน 4 คืน (CI) พ.ย.60-มี.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ช้อปปิ้งซีเหมินติง 5 วัน 4 คืน บิน China airlines (CI) เดินทาง พ.ย. 2560 - มี.ค.2561 ราคา 19,999 -21,999 บาท

China airlines-80
China airlines

กำหนดการเดินทาง:

พ.ย. 60 19,999 บาท
ธ.ค.60 20,999 บาท
ม.ค. 61 20,999 บาท
ก.พ.61 20,999 บาท
มี.ค.61 21,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR03(CI)NOV-MAR
900faceIMG_4896

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 4คืน (CI) พ.ย.60-มี.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว ชมตึกไทเป 101 อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ซีเหมินติง เฟิ่งเจียไนท์มาร์เก็ต 5 วัน 4 คืน บิน China airlines (CI) เดินทาง พ.ย. 2560- มี.ค.2561 ราคา 16,999-19,999 บาท

China airlines-80
China airlines

กำหนดการเดินทาง:

พ.ย. 60 17,999 บาท
ธ.ค.60 18,999 บาท
ม.ค. 61 18,999 บาท
ก.พ.61 18,999 บาท
มี.ค.61 19,999 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147