Vietnam

ประเทศ :
Vietnam
สายการบิน :
Air_Turkish
Turkish Airlines (TK)

 

โฮจิมินห์ กูจี


·    ชมโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม และ ที่ทำการไปรษณีย์กลาง

·    สำรวจอุโมงค์กูจี (Cuchi Tunnel) อันโด่งดังของชาวเวียดกง
·    ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
 +++ พิเศษ เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์อาหารเวียดนาม หลากหลายเมนู +++

วันเดินทาง 3 วัน 2 คืน สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์(TK) 

15-17, 29 พฤศจิกายน 2556                              13,900-
13-15, 27-29 ธันวาคม 2556                             13,900-
************************************  ******


รายการท่องเที่ยว
วันแรก            กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน                                      
13.30 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ชั้น 4 แถว U

เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
16.15 น.       ออกเดินทางสู่กรุงโฮจิมินห์โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)
17.55 น.       เดินทางถึงสนามบินตันซอนนัต กรุงโฮจิมินห์ หลังผ่านพิธีการศุลการกรตรวจคนเข้า

เมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) พร้อมล่องเรือชมแม่น้ำไซ่ง่อนและอ่าวโฮจิ

มินห์ ยามค่ำคืน
นำท่านเข้าที่พัก LE DUY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง         โฮจิมินห์ – อุโมงค์กูจี  –ชมเมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม           
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กูจี

(Cuchi Tunnel) ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นในสมัยทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และ

กองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศอุโมงค์มีขนาดพอดีตัวที่ชาว

เวียดนามใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ในช่วงสงครามถึง 80,000 คนและยังใช้เป็นที่

บัญชาการทางทหาร และหลุมหลบภัยมีระยะทางยาวกว่า 200 กิโลเมตรและเจาะทะลุ

สู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย ให้ท่านได้มีเวลาย้อนรำลึกและลอง  จินตนาการถึงชีวิตของ

คนเวียดนามอาศัยในอุโมงค์ในช่วงเวลานั้นอย่างยากลำบากเพียงไร
กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย              นำท่านเดินทางกลับโฮจิมินห์ เที่ยวชมโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในนครโฮจิมินห์คือนอร์ทเธอร์

ดามหรือเจอะก๋วน(Northedam Church)ที่สร้างขึ้นช่วงปลายทศวรรษที่1800โดย

ชาวฝรั่งเศสมีหอระฆังที่เห็นวิวงดงามและวิเศษมากชมสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศสที่

ไปรษณีย์กลาง(The Central Post Office)ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ยังคงหลงเหลือ

อยู่ในปัจจุบัน อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Monument)

สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่เคารพสักการะแก่ชาวโฮจิมินห์
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) นำท่านเข้าที่พัก LE DUY HOTEL หรือ

เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม        โฮจิมินห์ – ทำเนียบอดีตประธานาธิบดี – ไชน่าทาวน์ – ตลาดเบนถัน –

กรุงเทพฯ
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5) นำท่านเยี่ยมชมอดีต ทำเนียบประธานาธิบดี

ซึ่งเคยเป็นสำนักงานของประธานาธิบดีและคณะรัฐบาลเวียดนามใต้ ชมห้องทำงานต่างๆ

ห้องประชุม ห้องพักของประธานาธิบดีและครอบครัว นำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดเบน

ถัน ซึ่งมีสินค้าต่างๆ อาทิตุ๊กตาไม้ งานแกะสลัก เรือสำเภาจำลอง หรือของแต่งบ้าน
กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ อาหารเวียดนามต้นตำ

หรับ แหนมเนือง กุ้งพันอ้อย ปอเปี๊ยะสด ปอเปี๊ยะทอด ขนมเบื้อง ขนมปากหม้อ

ผลไม้ และอื่นๆ
บ่าย              นำท่านไปเที่ยวชม ย่านไชน่าทาวน์ ของโฮจิมินห์ ชมวัดเทียนฮัว หรือวัดเจ้า

ทับทิม ในย่านไชน่าทาวน์ ซึ่งชาวจีนกวางตุ้งได้สร้างถวายแด่เทพีผู้คุ้มครองชาวเรือ

และชาวประมง ให้ท่านได้กราบนมัสการและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล    จากนั้นนำท่าน

ช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดเบนถัน ซึ่งมีสินค้าต่างๆ อาทิตุ๊กตาไม้ งานแกะสลัก เรือ

สำเภาจำลอง หรือของแต่งบ้าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) หลังอาหารนำท่านไปยังสนามบิน
20.50 น.       ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ TK 069  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
22.55 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

*******************************

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง                ลด 2,000 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักร่วมกับผูใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม          ลด 1,000 บาท

พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท

อัตรานี้รวม
1.       ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทาง กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์  - กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
2.       ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 2 คืน
3.       อาหาร 7 มื้อ
4.       ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
5.       ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
6.       ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงตามประกาศของสายการบิน
7.       ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
8.       ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น(พูดภาษาไทย)
9.       ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท , ภาษีสนามบินตันซอนนัต

อัตรานี้ไม่รวม
1.       ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก.
2.       ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
3.       ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
4.       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %(กรณีนิติบุคคล)
5.       ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 2,500 บาท
6.       ค่าทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น (คนละ 50 บาทต่อคนต่อวัน)

เงื่อนไขการจอง
1.      ชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
          ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด
         ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตรเลขที่ 733-1-01222–4 (บัญชีกระแสรายวัน)
         ธนาคารกรุงไทย   สาขาลาดพร้าว 71 เลขที่ 760-0-04588-5 (บัญชีออมทรัพย์)
2.      หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอน และสำเนาหน้าพาสปอร์ตมาที่ 02 -514 9027
3.      ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

การยกเลิกการเดินทาง
1.      สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขการออกเดินทาง

1.      คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย

2.      หากสมาชิกจองไม่ครบ 20 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยว

ยังคงเดิมโดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ

หมายเหตุ
1.      รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.      หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่ง

อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณี

ใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่นภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน

การสไตรค์
3.      ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบ

เหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะ

ขอค่าบริการคืนไม่ได้
4.      กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัท

แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุ

ไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม

กรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

เวียดนาม โฮจิมินห์ กูจี ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน 3 วัน บิน TK
รหัสทัวร์:

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว

บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/1147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/1147