บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Taiwan

รหัสทัวร์ :
TAI ALL06(TG)28DEC
ประเทศ :
Taiwan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ 5วัน 4คืน (TG) 28ธ.ค.61

รหัสทัวร์: TAI ALL06(TG)28DEC

ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ เทียนหยด 

 • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
 • ช้อปปิ้งฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต – ตึกไทเป 101
 • เมนูพิเศษ !! สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน, กุ้งมังกรซีฟู้ด, สเต็ก+สลัดบาร์, ปลาประธานาธิบดี
 • แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว

วันเดินทาง 5วัน 4คืน

28 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 36,900

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เถาหยวน

15.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน
17.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 636
22.10 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน …..หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
บริการอาหารว่าง..น้ำเต้าหู้+ปาท่องโก๋ (1)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TAO GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยู่ในเขตของซันมูลเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 – 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า สุริยันจันทรา ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน นำท่านขึ้นสู่วัดเสวียนจางนมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ1ล้านเหรียญไต้หวัน ต่อด้วยนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติอาลีซาน จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (Hinoki Village) อดีตเป็นบ้านพักของทหารญี่ปุ่นในช่วงปกครองไต้หวัน ภายในหมู่บ้านจะเป็นบ้านเก่าสไตส์ญี่ปุ่นชั้นเดียว ปัจจุบันเป็นร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของที่นี้ด้วย ให้ท่านได้ชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่ไม่ควรพลาด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) เมนูสเต๊ก+สลัดบาร์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ALI MOUNTAIN ORIENTAL PEARL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เมืองเจียอี้ – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
จากนั้นเดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้ ต่อด้วยนำท่านสู่ อุทยานอาลีซาน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำคณะท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนนำทุกท่าน เดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไว้ในความทรงจำอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลงจากเขาอาลีซาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร (6) เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
หลังอาหาร นำท่าน ชิมชาอู่หลง ไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซันด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุ์ชาอูหลงที่นี่ยังเป็นพันธุ์ชาที่นำมาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้จึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) เมนูสุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
หลังอาหาร นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างแน่นอน
นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก :  KUN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป ให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอื่นๆ อีกกว่า100 ชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (9) เมนูกุ้งมังกรซีฟู้ด
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลกอิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยจากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทอง ที่ทีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ต่อด้วย นำท่านเดินช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง  ซึ่งเปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย เสื้อผ้า รองเท้ากีฬายี่ห้อดัง เช่น ONISUKA TIGER, NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS, PUMA  ซึ่งราคาถูกกว่าประเทศไทย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมาย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก :  NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า
อิสระให้ท่านได้แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว
หมายเหตุ..สำหรับท่านที่จะไปร่วม COUNT – DOWN นับถอยหลังปีใหม่ 2019 ไกด์จะนัดพบกันที่ล๊อบบี้ของโรงแรม และเดินทางออกไปพร้อมกัน

วันที่ห้า

ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
หลังอาหาร นำท่านเก็บภาพประทับใจกับตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร **ไม่รวมบัตรขึ้นตึกไทเป 101** ต่อด้วย นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม มีอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครอีกด้วย
จากนั้นนำท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง
13.55 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 633
16.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
****************************************************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ลด 1,000 บาท
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 7,900 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ กรุงเทพ – ไทเป
 2. ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ คืน ( พักห้องละ 2-3 ท่าน )
 3. ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง
 4. ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ
 5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาทค่ารักษาอยู่ ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต)
 1. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง
 2. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางไม่เกินท่านละ 2 ชิ้น น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าทำพาสปอร์ต
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ
 3. ค่าภาษี 7 % ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ รวม 5 วัน 1,000 NTD / ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000  บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ายกเลิกการเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การยกเลิก

 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป     คืนเงินทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป     เก็บค่าใช้จ่าย 15,000 บาท
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป     เก็บค่าใช้จ่าย 70 % ของราคาทัวร์
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
โปรแกรมทัวร์
ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ 5วัน 4คืน (TG) 28ธ.ค.61
รหัสทัวร์
TAI ALL06(TG)28DEC
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Taiwan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว