บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Taiwan

รหัสทัวร์ :
TAI FOR04(SL)AUG-OCT
ประเทศ :
Taiwan
สายการบิน :
Thai Lion Air

ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน (SL) ส.ค.-ต.ค.62

รหัสทัวร์: TAI FOR04(SL)AUG-OCT

ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านฟลอร่า 

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา งดงามเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
 • ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง(สยามสแควร์แห่งไทเป) เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
 • นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

วันเดินทาง 5วัน3คืน

29 สิงหาคม – 2 กันยายน 10,999
5-9, 12-16, 19-23 กันยายน 11,999
27 กันยายน – 1 ตุลาคม 11,999
3-7, 4-8, 8-12, 15-19, 17-20, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 25-29, 26-30 ตุลาคม 12,999
10-14 ตุลาคม 14,999
11-15, 12-16, 13-17 ตุลาคม 15,999

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน

16.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
19.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL394 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด (Random Seat)

วันที่สอง

สนามบินเถาหยวน – เข้าที่พัก – เช้าเมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียน กวง – วัดเหวินหวู่ – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต – เมืองเจียอี้

00.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน   หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับเพื่อนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEDO HOTEL 3*
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1) หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศชื่อดังให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทางเพื่อเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” นำท่าน นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋งที่ได้อัญเชิญประดิษฐานกลับมาที่ วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 นำท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนูปลาประธานาธิบดี
บ่าย หลังอาหาร นำนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านสายรุ้งเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไถจง เดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักทหาร แต่ภายหลังกลายเป็นที่อยู่อย่างถาวรและมีแต่ความเงียบเหงา ทำให้ต่อมา นายหวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่จึงได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงามและยังสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาด ที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บ้านสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี, พืชสัตว์ นก, กระบือ และคนพื้นเมือง เป็นต้น จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน จะมีร้านรองเท้ากีฬาหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง  และยังมีอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL HI 3+* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ชิมชาอู่หลง – เมืองเถาหยวน – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงามอีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ให้ท่านชมทิวทัศน์ สองข้างทางอันสวยงามระหว่างการเดินทาง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (4) เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมืองบนอาลีซาน
บ่าย หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่านได้นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  นำท่านลงจากเขาเดินทางสู่เมืองไถจง ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน จากนั้นนำท่าน แวะชิมชาอู่หลง พันธุ์ดีที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อและมีคุณภาพ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวนเพื่อไปช้อปปิ้งที่ เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของกินหรือของใช้ที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  WELL GARDEN HOTEL 3.5+  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – COSMETIC SHOP – เมืองจีหลง – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) – ศูนย์ GERMANIUM – DUTY FREE – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน  จากนั้นนำท่านสู่ Cosmetic Shop เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางและสินค้าเกี่ยวกับความงามอื่นที่ได้รับความนิยมที่ขึ้นชื่อและจำพวก ยา/น้ำมันนวด นำท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันและท่านยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมาย
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสือเฟิ่น ตั้งอยู่ในอำเภอผิงซี ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน เนื่องจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟที่ใช้ขนถ่านหิน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินกลายเป็นแค่เรื่องเล่าในพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นหมู่บ้านโบราณสือเฟิ่นจึงทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเรื่องอาหารที่เป็นของขึ้นชื่อ นอกจากนั้นยังเป็นที่นิยมในการปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม) โคมลอยของไต้หวัน มีชื่อว่า “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบ้ง ที่ปรึกษาด้านการทหารคนสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันจะมีเทศกาลโคมไฟผิงซีหรือ PingXi Sky Lantern Festival จัดขึ้นทุกปีในวันหยวนเซียว คือวันที่ 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ จากนั้นนำท่าน ชมศูนย์ Germanium เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกาย สดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี Duty Free ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
จากนั้นนำทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

วันที่ห้า

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

01.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 395 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้สายการบินเป็นผู้กำหนด (Random Seat)
04.25 น. ถึงท่าอากาศยาน สนามบินดอนเมือง   กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*********************
****ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ได้รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,800 THB/ทริป/ท่าน (เก็บค่าทิปไกด์ที่สนามบินก่อนการเดินทาง) **** ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
หมายเหตุ: ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที่ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที่ท่านต้องเยี่ยมชม จำนวนทั้งหมด 5 ร้าน คือ ร้านขนมพายสับปะรด- Cosmetic Shop-ศูนย์Germanium-ร้านชา-DUTY FREE ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความพอใจและสมัครใจของลูกค้า ไม่มีการบังคับ หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยี่ยมชมร้านค้าที่กล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน จำนวน 2,500 NTD./ท่าน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้  การบริการของรถนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไต้หวันกำหนดไว้วันละ 10 ชั่วโมง ไม่สามารถขับเกินเวลาได้ ทางมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสมกับเวลา และต้องขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคานี้ รวมภาษีน้ำมันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจาก วันที่  1 มกราคม 2562  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** **กรุ๊ป 20 ท่านออกเดินทาง**

***หนังสือเดินทางไทยเล่มสีแดง สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

**หนังสือเดินทางข้าราชการไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวันหากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้อง ยื่นวีซ่าเท่านั้น**

*** สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

อัตราค่าบริการ

 1. ราคาเดียวกันทุกที่นั่ง
 2. พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท/ท่าน
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)
 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ บริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัท    ประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่นี้รวม

 1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านล่ะ 1,800 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
 2. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 8,000  บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ายกเลิกการเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. ในการยื่นขอวีซ่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ และส่งเอกสารการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (กรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูต ฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าให้ท่าน และท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง
การยกเลิกสำหรับการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์และชำระเงินค่าจองทัวร์แล้ว  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี

หมายเหตุ กรุณาศึกษาเงื่อนไขทั้งหมดก่อนการจอง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทางตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป หากผู้เดินทางไม่ถึง 20 คนอาจเลื่อนหรือปรับราคาค่าบริการขึ้น
 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว หากมีการประกาศปรับเพิ่มก่อนการเดินทางทางบริษัทขอเก็บเพิ่มตามจริง
 3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,การนำสิ่งของผิดกฎหมาย
 4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า
 5. ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีสิ่งของสูญหาย อันเนื่องจากความประมาทของผู้เดินทาง ,การโจรกรรม และอุบัติเหตุอันเกิดจากความประมาทของผู้เดินทาง
 6. หากท่านได้จำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
 7. โปรแกรมนี้เป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากทางบริษัทได้ทำการสำรองโรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน หรืออาจจะปรับเปลี่ยนจากตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 8. มัคคุเทศก์ พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดทำ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดชัดเจนเท่านั้น
 9. ผู้จัดทำทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ หากเกิดกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ
 10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน้ำร้อน บริการให้ฟรี
การเดินทางเป็นครอบครัว

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์
ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน (SL) ส.ค.-ต.ค.62
รหัสทัวร์
TAI FOR04(SL)AUG-OCT
สายการบิน
Thai Lion Air
ประเทศ
Taiwan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว