บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Taiwan

รหัสทัวร์ :
TAI FOR08(TG)APR
ประเทศ :
Taiwan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ไต้หวัน สงกรานต์ 4วัน3คืน (TG) 11เม.ย.62

รหัสทัวร์: TAI FOR08(TG)APR

ไต้หวัน สงกรานต์ 2562 เดินทาง 4วัน 3คืน

วันเดินทาง 4วัน3คืน

11-14 เมษายน 2562 29,999

 

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไถจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –  วัดเสวียนกง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้

05.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู  2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI INTERNATIONAL AIRWAYS เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
07.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI INTERNATIONAL AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG634
11.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับ (อาหารว่าง แซนวิช+ชานมไข่มุก)
นำท่านเดินทางไปยัง เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า สุริยัน-จันทรา นำท่านนมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญประดิษฐานกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้ ให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) เมนูบุฟเฟต์ สุกี้ ชาบู
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TSUN HUANG HOTEL  4*  หรือเทียบเท่า  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ชิมชาอู่หลง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่ สำคัญและสวยงามอีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เที่ยว ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่าน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (3) อาหารจีนสไตล์พื้นเมือง
นำท่านแวะชิมชาอู่หลง บนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   ซึ่งเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) เมนูสเต็ก+สลัดบาร์
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  FRESH FIELDS HOTEL 5*  ให้ท่านได้แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

วันที่สาม

ร้านขนมพายสับปะรด – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)
หลังอาหาร นำท่านนำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน ให้ท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน นำท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ราคาถูก ที่ได้รับความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เมนูเสี่ยวหลงเปา
หลังอาหาร นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน  จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุด 5000 ชิ้น) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสำริดต่างๆ เหมาะกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุและงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถมของจีนหรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลาม นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma,Adidas, Nike ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันนั้นจะมีราคาถูกกว่า  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TAO GADEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ศูนย์ GERMANIUM – อุทยานเหย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8)
หลังอาหาร นำท่าน ชมศูนย์ Germanium เป็นสร้อย มีพลังพิเศษสามารถช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) เมนูพิเศษ กุ้งมังกรซีฟู้ด
นำท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันและท่านยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย …..นำท่านชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) เพื่อให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน  ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8  ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟท์เร็วด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที
17.30 น. นำทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
20.05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน THAI INTERNATIONAL AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635
22.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*****************************************************************
****ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ได้รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 800 NTD/ทริป/ท่าน**** ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า

ราคานี้ รวมภาษีน้ำมันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจากวันที่  1 มีนาคม 2562  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง**

**กรุ๊ป 15 ท่านออกเดินทาง**

***หนังสือเดินทางไทยเล่มสีแดง สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้อง  ยื่นวีซ่าเท่านั้น**

*** สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

เก็บพาสปอร์ตภายในวันที่ 9 เมษายน 2562 เพื่อทำเช็คอินล่วงหน้าค่ะ
อัตราค่าบริการ

 1. ราคาเดียวกันทุกที่นั่ง
 2. พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200 บาท/ท่าน
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด Random Seat)
 1. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)
 7. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ บริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่นี้รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000  บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ายกเลิกการเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. ในการยื่นขอวีซ่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ และส่งเอกสารการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (กรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูต ฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าให้ท่าน และท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง
การยกเลิกสำหรับการจอง

          สำหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
 4. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านหรือคณะผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน กรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไมอนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
 5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 8. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
 9. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
โปรแกรมทัวร์
ไต้หวัน สงกรานต์ 4วัน3คืน (TG) 11เม.ย.62
รหัสทัวร์
TAI FOR08(TG)APR
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Taiwan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว