บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Taiwan

รหัสทัวร์ :
TAI TPE01(TG)JUN-DEC
ประเทศ :
Taiwan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (TG) มิ.ย.-ธ.ค. 62

รหัสทัวร์: TAI TPE01(TG)JUN-DEC

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ไทเป 101 อุทยานเย่หลิ๋ว ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
 • วัดจงไถซานซื่อ, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่
 • ช้อปปิ้ง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง
 • เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี, อาหารจีนซีฟู้ด, สุกี้ชาบู ชาบู ไต้หวัน

วันเดินทาง

6-9, 20-23 มิถุนายน  2562 22,998
13-16 กรกฎาคม  (TG632) 23,998
25-28 กรกฎาคม 23,998
9-12 สิงหาคม 23,998
29 สิงหาคม – 1 กันยายน 22,998
19-22, 26-29  กันยายน 22,998
11-14 ตุลาคม 23,998
19-22 ตุลาคม 23,998
7-10, 21-24 พฤศจิกายน 22,998
5-8, 7-10 ธันวาคม 23,998
19-22 ธันวาคม 22,998

รายการท่องเที่ยว

 

 

 

วันที่หนึ่ง

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

04.30 น. พร้อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู  3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง
07.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน   การบินไทยเที่ยวบินที่ TG 634
11.50 น. เดินทางถึงสนามบิน เถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ  ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว …..นำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองใหญ่ที่สุดของภาคกลาง และเป็นเมืองใหญ่อันดับสามของไต้หวัน อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี และเป็นเมืองต้นกำเนิดชานมไข่มุก เครื่องดื่มยอดนิยม ……นำท่านสู่ ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต   ตลาดกลางคืนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ 1    มีขนาดใหญ่ และอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย    ทำให้ตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารมากมาย ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านเครื่องกีฬา โดยเฉพาะรองเท้ากีฬาหลากหลายแบรนด์ดัง ทั้ง Nike, Adidas. New Balance, Onitsuka Ttger ฯลฯ ในราคาถูกกว่าเมืองไทย อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ……
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) เมนูสุกี้ชาบู
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CLOUD HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง 

ไถจง – หนานโถว – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)  นำท่านเดินทางสู่วัดจงไถซานซื่อ  1 ใน 4 วัดใหญ่ของไต้หวัน และเป็นสถานศึกษาของพระสงฆ์ด้วยวัดนี้ออกแบบโดยสถาปนิกคนดียวกับที่ออกแบบตึกไทเป 101 ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลายองค์ , เทพเจ้าที่คนจีนเคารพนับถือ เช่น กวนอู , เทพเจ้าสี่ทิศ  และปรมาจารย์ตั๊กม้อ พระภิกษุชาวอินเดียผู้ให้กำเนิดนิกายเซนในประเทศจีน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (4) เมนูปลาประธานาธิบดี
บ่าย นำท่าน  ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา   ทะเลสาบน้ำจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน    มีชื่อเสียงด้านความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน”  สีฟ้าอมเขียวจากน้ำในทะเลสาบส่องประกายระยิบระยับ กับฉากหลังเป็นภูเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์  ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี     จึงเป็นที่นิยมมาพักผ่อนของนักท่องเที่ยว  จากนั้นนำท่าน นมัสการพระธาตุของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนจาง หรือ วัดพระถังซัมจั๋ง  ซึ่งได้อัญเชิญจากประเทศญี่ปุ่น มาประดิษฐาน ที่ไต้หวันในปี ค.ศ.1955 …..นำท่านไปยัง วัดเหวินหวู่  เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของเทพเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รอบๆ บริเวณวัดนั้นเต็มไปด้วยงานแกะสลักหินจำนวนมาก มีสิงโตหินอ่อนสองตัวตั้งอยู่บริเวณหน้าวัด มูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์ ทำหน้าที่เฝ้าอารักขาศาสนสถานแห่งนี้   …..นำท่าน ชิมชาอู่หลง ชาชั้นนำ ซึ่งนิยมปลูกบริเวณเทือกเขาสูงที่มีอากาศเย็นสบาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  FULLON  HOTEL SANYIN  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม 

ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6)  นำท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่านไปยัง อุทยานเย๋หลิ่ว เหนือสุดของไต้หวัน เป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงามเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิ่น เดิมเคยเป็นแหล่งเหมืองทองตั้งแต่สมัยโบราณ     แต่ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง โดยสองข้างถนนเก่าจิ่วเฟิ่น  เรียงรายไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ เช่น ร้านขายของที่ระลึก, ร้านขายขนม, ร้านอาหารต่างๆ และโรงน้ำชา มีโคมไฟสีแดงประดับตกแต่งอย่างสวยงาม (ในวันเสาร์และอาทิตย์   มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัด  ต้องเปลี่ยนใช้รถสาธารณะขึ้นไปเที่ยวชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น)…..จากนั้นนำท่านไปชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน   ตัวอาคารภายนอกดูคล้ายปล้องไผ่  8  ปล้องต่อกัน ส่วนภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน  ทำหน้าที่ป้องกันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  และมีระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี   และยังมีลิฟท์เร็วด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  FULLON  HOTEL SANYIN   หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ 

ไทเป –GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซัน – ซีเหมินติง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9) นำท่านชม Germanium  เป็นสร้อย มีพลังพิเศษสามารถช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุลระบบไหลเวียน  โลหิตดี ช่วยให้ร่ายกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย …..   นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของไต้หวัน สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1976 เพื่อรำลึกถึง  ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ  ภายในมีรูปปั้นขนาดใหญ่ ในท่านั่งของท่าน  ทำจากทองสัมฤทธิ์ที่มีต่างจากรูปปั้นที่กำแพงด้านหลังมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรมประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) เมนูเสี่ยวหลงเปา
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซันซื่อ หรือ วัดเขามังกร    สร้างขึ้นในปี  ค.ศ.1738    ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดรับความเสียหาย  เว้นแต่องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่ได้รับความเสียหายเลย   ทำให้ผู้คนเลื่อมใสศรัทธาและเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ จึงนิยมมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน …..จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือที่ทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น,     New Balance, Puma, Adidas, Nike ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันนั้นจะมีราคาถูกกว่า  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนำทุกท่านเดินทางไปยัง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
20.05 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน   การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 635
22.50 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*****************************************************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง  ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)
 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ บริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่นี้รวม

 1. 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 6. 6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,000 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000  บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ายกเลิกการเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. ในการยื่นขอวีซ่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ และส่งเอกสารการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (กรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูต ฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าให้ท่าน และท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืน          ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15  ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดย  ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งอยู่นอกเหนือความ รับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯไม่คืนเงิน และไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน, การสไตรค์, ปัญหาจากสุขภาพส่วนบุคคล, ปัญหาความล่าช้าของสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันเนื่องมาจากสายการบิน
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. Bกรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน้ำร้อน บริการให้ฟรี
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (TG) มิ.ย.-ธ.ค. 62
รหัสทัวร์
TAI TPE01(TG)JUN-DEC
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Taiwan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว