บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP MJ02(TG)OCT-NOV
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์โอซาก้า โตเกียว อาราชิยาม่า ทาคายาม่า 6วัน3คืน(TG)ต.ค.-พ.ย.61

รหัสทัวร์: JAP MJ02(TG)OCT-NOV

 • หมู่บ้านชิรากาวาโกะ มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้
 • นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์ ดื่มด่ำกับความงามของเทือกเขาแอลป์
 • ชมความงดงามของ สวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว อาราชิยาม่า
 • บ้านโบราณคุระสึคุริ คาวาโกเอะ ย่านการค้าที่รุ่งเรืองในอดีต
 • วัดอาซะกุซ่า วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียวนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองสัมฤทธิ์
 • ช้อปปิ้งจุใจ ย่านดังในโตเกียว อาทิ ชินจูกุ

วันเดินทาง

12-17 ,25-30 ตุลาคม 2561 48,900
08-13 , 15-20 พฤศจิกายน 48,900

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2)  พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
23.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินTG622 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง…เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง          

สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิซึ–สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว

07.00 น. ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย…ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว….นำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิซึ วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกัน ภายในมีระเบียงไม้ที่ยื่นออกมาเหนือหุบเขา ทำให้เห็นวิวเมืองได้โดยกว้างและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ข้างใต้อาคารหลักคือ “น้ำตกโอตะวะ” ซึ่งเป็นสายน้ำ 3 สายไหลลงสู่บ่อน้ำ และยังเชื่อกันว่าการดื่มน้ำจากสายน้ำตกทั้ง 3 นี้แล้วจะประสบความสำเร็จสามด้านคือ “อายุยืนยาว ความรัก การเรียนการศึกษา” ภายในบริเวณวัดเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอื่นๆจำนวนมาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินชื่นชมความงดงามของ สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า ด้านหลังวัดเทนริวจิ ที่มีเส้นทางแคบๆ เชื่อมผ่านกลางสวนไผ่ ให้ผู้คนสัญจรไปมา ท่ามกลางความเงียบสงบ เสียงลมที่พัดเสียดสีใบไผ่ และแสงแดดรำไรที่ส่องลอดผ่านลงมา เกิดความงดงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน … นำท่านเดินทางสู่ สะพานโทเก็ตสึเคียว สัญลักษณ์เมืองอาราชิยาม่า ชื่อของสะพานนี้แปลว่าสะพานข้ามสู่ดวงจันทร์ โดยมีนักประพันธ์ชาวญี่ปุ่นหลายๆ ท่านมักกล่าวถึงทิวทัศน์ของที่นี่เสมอ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก : CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่สาม

หมู่บ้านชิรากาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซังมาชิ ซูจิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิรากาวาโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 เป็นหมู่บ้านสไตล์กัสโซ – สึคุริ สไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม รูปร่างของหลังคาเหมือนสองมือพนมของพระพุทธเจ้า จึง เรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กัสโซ ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ซึ่งตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง ประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วง ฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านสู่ เมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า ลิตเติ้ล เกียวโต นำท่านเดินทางสู่ อาคารย่านเมืองเก่า ซันมาชิ ซูจิ เป็นชุมชนย่านเมืองเก่า สองข้างถนนนั้นเรียงรายไปด้วยอาคารไม้เก่าๆ สองชั้นแบบญี่ปุ่น ซึ่งก็ดัดแปลงให้เป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนม หรือเรียวกัง บริเวณที่หน้าร้านหน้าบ้านแต่ละหลังจะเป็นทางน้ำไหลซึ่งเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขา นอกจากนี้ยังมีบริการรถลากให้ได้เลือกใช้บริการเพื่อชมบรรยากาศแบบย้อนยุคได้อีก และต้องไม่ลืมเลือกซื้อตุ๊กตาซารุโบโบะ ที่มีหลากหลายขนาด ซึ่งตุ๊กตาใช้เป็นเครื่องราง ที่ทำให้มีความสุข โชคลาภสุขภาพ ความรัก เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
ที่พัก : TAKAYAMA GREEN  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันที่สี่

นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์ – สะพานคัปปะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) – ถนนนาวาเตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่าน นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์ เพื่อให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความงามของเทือกเขาแอลป์ ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส จากสถานีชินโฮตากะที่ความสูง 1,117 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เดินทางสู่ความสูงกว่า 2,156 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยกระเช้ากอนโดล่า 2 ชั้นรายแรกในญี่ปุ่นพร้อมกระจกบานใหญ่ของกระเช้า ที่นี่จะให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดกับทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์จนประทับใจไม่รู้ลืม…จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาคามิโคจิ หรือ “สวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่น” เพื่อนำท่านชมความงดงามของธรรมชาติที่ “สะพานคัปปะ” สะพานอันเป็นสัญลักษณ์ของคามิโคจิ ปลายสายของแม่น้ำจะอยู่ที่สระน้ำไทโช ผืนน้ำที่สะท้อนกับเทือกเขาโฮทากะก่อให้เกิดภาพสะท้อนที่งดงามสมบูรณ์แบบเกินคำบรรยาย…อิสระให้ท่านบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ ซึ่งใช้เป็นที่พำนักของบรรดาเจ้าเมืองมาแต่ครั้งอดีต และยังคงสภาพเดิมไว้ได้อย่างงดงาม และในปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูลและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นรวมถึงจังหวัดนากาโน่จัดแสดงอย่างมากมาย ว่ากันว่าปราสาทมัตสึโมโต้เป็นปราสาทที่สวยที่สุดติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น และเนื่องจากตัวปราสาทมีผนังเป็นสีดำทั้งหลังและส่วนของหลังคาก็ดูคล้ายๆกับอีกาที่กำลังกางปีกอยู่ จึงนิยมเรียกปราสาทนี้อีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาทอีกาดำ นั่นเอง…
 จากนั้นนำท่านเดินสู่ ถนนนาวาเตะ ถนนสายเล็กๆ แต่น่าสนใจ เหมาะแก่การเดินเล่นเพลินๆ ถนนนาวาเตะอยู่ตรงทางเดินไปปราสาทมัตสึโมโต้ ถนนสายนี้เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองมัตสึโมโต้ มีร้านขายสินค้าน่ารักๆ เช่น ดอกไม้ ตุ๊กตากบ ร้านขายของเก่า ร้านยากิโซบะ ราเมง ราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังมีร้านขายขนมไทยากิ ที่ว่ากันว่าหากได้มาเดินเที่ยวที่ถนนเส้นนี้ ต้องไม่พลาดการชิมขนมไทยากิที่นี่ ซึ่งมีให้เลือกรับประทานกันถึงสองร้าน นอกจากร้านค้าแล้วถนนเส้นนี้ยังมีศาลเจ้าที่ผู้คนที่ผ่านไปมาอดไม่ได้ที่จะแวะเข้าไปสักการะ นอกจากนี้ ถนนสายนี้ยังถูกใช้เป็นฉากในหนังสือการ์ตูนเรื่อง “ORANGE” ซึ่งได้รับนิยมเป็นอย่างมากในญี่ปุ่น นอกจากหนังสือการ์ตูนแล้ว “ORANGE” ยังได้ถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์อีกด้วย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง
ที่พัก : DOMMY INN MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่ห้า

หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นำท่านเดินทางสู่ บ้านโบราณคุระสึคุริ คาวาโกเอะ ชมอาคารโบราณที่เรียงรายอยู่ตามถนนสายหลัก แต่เดิมย่านนี้เป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองในอดีต อาคารบ้านเรือนในย่านนี้จึงดูแตกต่างจากที่อื่น โครงสร้างส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายๆกับโกดังเก็บสินค้าในสมัยเอโดะ แต่เดิมนั้นมีเกือบ 200 หลังเลยทีเดียวแต่ปัจจุบันเหลือให้เห็นไม่มากนัก แต่ก็ยังคงถูกอนุรักษ์ให้เหมือนครั้งอดีตด้วยเช่นกัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย นำท่านชม วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี ถนนนากามิเสะ ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้ … หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชินจูกุ ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็นต้น
**อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

วันที่หก          

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.22 น เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG661
05.25 น ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
*******************************************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) ลด 3,000บาท
 • เด็กอายุ2-11ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) ลด 6,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท)

        **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)สำหรับทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 5. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 6. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
 4. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือ ธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่างของเอกสารมีดังต่อไปนี้

 1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น
 1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม อื่นๆ
 2. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 3. หลักฐานการทำงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทำงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทำงาน บัตรพนักงาน เป็นต้น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น(สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์โอซาก้า โตเกียว อาราชิยาม่า ทาคายาม่า 6วัน3คืน(TG)ต.ค.-พ.ย.61
รหัสทัวร์
JAP MJ02(TG)OCT-NOV
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว