China

รหัสทัวร์ :
CHN BEN01(CZ)OCT
ประเทศ :
China
สายการบิน :
China Southern Airlines

เสิ่นหยาง เปิ่นซี ตานตง ผานจิ่น ใบไม้เปลี่ยนสี กวนเหมินซาน มหัศจรรย์หาดหญ้าแดง 6วัน4คืน(CZ)ต.ค.61

รหัสทัวร์: CHN BEN01(CZ)OCT

*** ฤดูท่องเที่ยว ปลายเดือนกันยายน – กลางเดือนตุลาคม ***

+++++ ท่องเที่ยวเต็มที่  ไม่มีเข้าร้านช้อปปิ้ง +++++

 • เสิ่นหยาง เมืองเอกมณฑลเหลียวหนิง
 • พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง วังแรกแห่งราชวงศ์ชิง
 • ตระการตาใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสี ณ อุทยานกวนเหมินซาน
 • ล่องเรือชมความงามถ้ำน้ำเปิ่นซี
 • มหัศจรรย์ หาดหญ้าแดง ผืนใหญ่มหึมา
 • ตานตง เมืองชายแดนจีน – เกาหลีเหนือ ล่องเรือชมแม่น้ำยาลู่เจียง
 • ชมกำแพงเมืองจีนเหล่าหู่ซาน ด่านสุดท้ายฝั่งตะวันออก

วันเดินทาง

11 – 16 ตุลาคม   2561 32,900

รายการท่องเที่ยว

 

วันแรก 

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจา

23.50 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว U  เคาน์เตอร์ CHINA SOUTHERN AIRLINES   โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

วันที่สอง

กวางเจา – เสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กง – ถนนคนเดินจงเจีย

02.30 น. ออกเดินทางสู่นครกวางเจาโดยเที่ยวบินที่ CZ 3036
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไป๋หยุนแล้ว พักรอเปลี่ยนเครื่อง
08.00 น. ออกเดินทางสู่นครเสิ่นหยาง โดยเที่ยวบินที่ CZ 3616
11.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ หลังรับกระเป๋าสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารนำท่านบรรยากาศของเมืองเสิ่นหยาง เมืองเอกขนาดใหญ่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคมของมณฑลเหลียวหนิงมี ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2000 ปี และเป็นต้นกำเนิดราชวงศ์ชิง (ค.ศ.-1911)เยี่ยมชม พระราชวังกู้กงเสิ่นหยางกู้กง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1625 – 1936 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของ นู่เออฮาซื่อ ผู้นำชนเผ่าแมนจูและเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชิง และบุตรชายกษัตริย์หวางไท่จี๋นับเป็นพระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์ชิง ต่อมาภายหลังจากเข้ายึดครองกรุงปักกิ่ง จากราชวงศ์หมิง จึงได้ย้ายไปพักที่พระราชวังกู้กงในปักกิ่งแทน  ส่วนพระราชวังที่เสิ่นหยางใช้เป็นที่ประทับชั่วคราวเวลามาตรวจราชการทั้งพระราชวังกู้กง ปักกิ่ง และเสิ่นหยาง ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์ของการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่สวยงามยิ่ง…..นำท่านเดินเที่ยวชมบรรยากาศของถนนคนเดินจงเจียเป็นถนนคนเดิน แห่งแรกของจีน ระยะทางประมาณ 1500 เมตร เต็มไปด้วยร้านอาหาร,ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า ต่างๆมากมาย…..
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เสิ่นหยาง – เปิ่นซี – ถ้ำน้ำเปิ่นซี – อุทยานกวนเหมินซาน (ใบไม้เปลี่ยนสี)  – ตานตง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) นำท่านเดินทางสู่เมืองเปิ่นซี    ……ชม ถ้ำน้ำเปิ่นซี ถ้ำที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมานับล้านปี ก่อให้เกิดหินงอกหินย้อยด้านบนและด้านล่างเป็นพื้นน้ำ ถ้ำแห่งนี้มีระยะทางประมาณ 5.8 กิโลเมตร เปิดให้เข้าชมได้ในระยะทาง 2.8 กิโลเมตร ความลึกของน้ำประมาณ 1.5 เมตรปัจจุบันถือเป็นถ้ำน้ำที่ยาวที่สุด และมีอากาศเย็นบายตลอดทั้งปี …..ล่องเรือชมธรรมชาติของหินงอก หินย้อย ม่านหินรูปร่างสวยงามแปลกตา ที่ประดับตกแต่งด้วยแสงไฟ มีชื่อเรียกต่างกันไปตามรูปทรง และจินตนาการ  เดินเท้าชมความงดงามของถ้ำในบริเวณที่เป็นถ้ำบก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานกวนเหมินซาน กวนเหมินซาน หรือสมญานาม หวงซานน้อย  มีชื่อเสียงสำหรับการชมใบเมเปิ้ล  ในฤดูไม้เปลี่ยนสีในเดือนตุลาคมของทุกปี เพราะอุทยานแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ลหลากหลายสายพันธุ์  สีสันร้อนแรงและจัดจ้านของใบเมเปิ้ลดึงดูดให้นักท่องเที่ยว มาพักผ่อนและชื่นชมธรรมชาติอย่างมีความสุข(การชมสีสันของใบเมเปิ้ล งดงามมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ  ไม่สามารถกำหนดได้แน่นอน)  …..จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตานตง (ระยะทางประมาณ 213 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30นาที) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตรงข้ามฝั่งกับเมืองซินอิยจู ของประเทศเกาหลีเหนือ โดยมีแม่น้ำยาลู่ ซึ่งมีต้นทางไหลมาจากยอดเขาฉางไป๋ซาน มณฑลจี๋หลินแล้วไหลผ่านเมืองตานตงออกสู่ทะเลระยะทางยาว 795 กิโลเมตร และเป็นพรมแดนกั้นสองประเทศ
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

 ที่พัก :  SUNNY RESORT HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  

 ตานตง – กำแพงเมืองจีนเขาเสือ – ล่องเรือแม่น้ำยาลูเจียง – ผานจิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) นำท่านไปชม กำแพงเมืองจีนเขาเสือ (เหลาหู่ซาน)  สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1469 สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 146.30 เมตร เป็นที่กำเนิดกำแพงเมืองจีนด้านตะวันออก ส่วนด้านตะวันตกคือด่านเจียยี่กวน กำแพงเมืองจีนมีความยาวตลอดเส้นทางประมาณ 21,000 กิโลเมตร เป็นที่มาของชื่อหมื่นลี้ ครอบคลุมพื้นที่ 15 มณฑล มีป้อมปราการด่านสำคัญ 4 ด่าน คือ เหลาหู่ซาน มณฑลเหนียวหนิง, ปาต๋าหลิง ปักกิ่ง, ซานไห่กวน มณฑลเหอเป่ย และด่านเจียยี่กวน มณฑลกานซู่ ….. นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำยาลู่เจียง แม่น้ำมีสีเขียวเหมือนหัวเป็ดจึงเป็นที่มาของชื่อยาลู่เจียง  ชมสะพานข้ามแม่น้ำสองแห่ง สะพานแรกสร้างในช่วงปี ค.ศ.1929 และถูกระเบิดทำลายลงจนเหลือแต่ตอม่อในสงครามเกาหลีกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ.1950  ส่วนสะพานแห่งที่สอง สร้างในปี ค.ศ. 1940 ระยะทาง 940 เมตร ใช้เป็นทั้งทางรถไฟ และทางถนน จึงมีความสำคัญสำหรับการคมนาคมของทั้งจีนและเกาหลี
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
 บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ผานจิ่น (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) แหล่งผลิตน้ำมันของมณฑลเหลียว-หนิง อยู่บริเวณชายฝั่งตอนเหนือของอ่าวโป๋ไฮ่ เป็นที่ตั้งของพื้นที่ชุ่มน้ำและบึงต้นกกและต้นอ้อที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นที่ตั้งของ หาดหญ้าแดง  สถานที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติระดับ 4A ที่ของประเทศจีน
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
 ที่พัก : HANXIN   INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

 ผานจิ่น – หาดหญ้าแดง – อันซาน – วัดพระหยก – เสิ่นหยาง

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9) นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติอันงดงามของ หาดหญ้าแดง หรือ (หงไหทาน)  พื้นที่ชุ่มน้ำผืนมหึมา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร   สีสันของหญ้าแดงนั้นเกิดหญ้าชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตในพื้นที่น้ำกร่อย และดินด่างเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือนกันยายนสีหญ้าจะเริ่ม เปลี่ยนเป็นสีแดง, สีแดงเข้มจนเป็นสีม่วง ในเดือนตุลาคม ของทุกปี   นอกจากนี้พื้นที่นี้ยังเป็นบ้านของนกนานาชนิดกว่า 260 สายพันธุ์ และยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์เป็ดอินเดียนแดง และนกกระเรียนมงกุฎแดงอีกด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอันซาน (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระหยก  ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ แกะสลักจากหินสีเขียวชิ้นเดียวที่มีน้ำหนักถึง 260.76 ตัน ความสูง 7.95 เมตร, ฐานกว้าง 6.88 เมตร และความกว้างขององค์พระจากด้านหน้าถึงด้านหลัง 4.1 เมตร  ประดิษฐานอยู่ในวิหารสูง 33 ชั้น หมายถึงสวรรค์ทั้ง 33 ชั้นในความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิหารแห่งนี้เป็น 1 ใน 2 วิหารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ …..จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเสิ่นหยาง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30นาที)
 ค่ำ  ที่พัก : HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก

 เสิ่นหยาง – กวางเจา – กรุงเทพฯ

***** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านให้เรียบร้อย คืนห้องและเช็คเอ้าท์ *****
 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (12)
 นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
 13.20 น  ออกเดินทางกลับสู่กวางเจาโดยเที่ยวบินที่ CZ 6339
 17.25 น.  เดินทางถึงสนามบินกวางเจา แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อ
 20.10 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ CZ 361
 22.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*************************************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) 

 • เด็กอายุ 2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยว เพิ่ม  3,500 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับโดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 4  คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 12 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,500บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

                 *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน 20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อท่าน

            ( 6 วัน x 2 คน x 10 หยวน = 120 หยวน) , หัวหน้าทัวร์คนละ 50 บาทต่อวัน (300 บาทต่อคน)

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ, ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 1. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 2. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 3. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 4. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 5. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 6. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 7. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 8. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
  เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
ารยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางดูแลคณะ
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกกรณีที่สมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เสิ่นหยาง เปิ่นซี ตานตง ผานจิ่น ใบไม้เปลี่ยนสี กวนเหมินซาน มหัศจรรย์หาดหญ้าแดง 6วัน4คืน(CZ)ต.ค.61
รหัสทัวร์: CHN BEN01(CZ)OCT

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147