บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN BEN01(CZ)OCT
ประเทศ :
China
สายการบิน :
China Southern Airlines

เสิ่นหยาง เปิ่นซี ตานตง ผานจิ่น ใบไม้เปลี่ยนสี กวนเหมินซาน มหัศจรรย์หาดหญ้าแดง 6วัน4คืน(CZ)

รหัสทัวร์: CHN BEN01(CZ)OCT

*** ฤดูท่องเที่ยว ปลายเดือนกันยายน – กลางเดือนตุลาคม ***

+++++ ท่องเที่ยวเต็มที่  ไม่มีเข้าร้านช้อปปิ้ง +++++

 • เสิ่นหยาง เมืองเอกมณฑลเหลียวหนิง
 • พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง วังแรกแห่งราชวงศ์ชิง
 • ตระการตาใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสี ณ อุทยานกวนเหมินซาน
 • ล่องเรือชมความงามถ้ำน้ำเปิ่นซี
 • มหัศจรรย์ หาดหญ้าแดง ผืนใหญ่มหึมา
 • ตานตง เมืองชายแดนจีน – เกาหลีเหนือ ล่องเรือชมแม่น้ำยาลู่เจียง
 • ชมกำแพงเมืองจีนเหล่าหู่ซาน ด่านสุดท้ายฝั่งตะวันออก

วันเดินทาง    ก.ย.-ต.ค.2562

 

 

รายการท่องเที่ยว

 

วันแรก 

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจา

23.50 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว U  เคาน์เตอร์ CHINA SOUTHERN AIRLINES   โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

วันที่สอง

กวางเจา – เสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กง – ถนนคนเดินจงเจีย

02.30 น. ออกเดินทางสู่นครกวางเจาโดยเที่ยวบินที่ CZ 3036
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไป๋หยุนแล้ว พักรอเปลี่ยนเครื่อง
08.00 น. ออกเดินทางสู่นครเสิ่นหยาง โดยเที่ยวบินที่ CZ 3616
11.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ หลังรับกระเป๋าสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารนำท่านบรรยากาศของเมืองเสิ่นหยาง เมืองเอกขนาดใหญ่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคมของมณฑลเหลียวหนิงมี ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2000 ปี และเป็นต้นกำเนิดราชวงศ์ชิง (ค.ศ.-1911)เยี่ยมชม พระราชวังกู้กงเสิ่นหยางกู้กง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1625 – 1936 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของ นู่เออฮาซื่อ ผู้นำชนเผ่าแมนจูและเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชิง และบุตรชายกษัตริย์หวางไท่จี๋นับเป็นพระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์ชิง ต่อมาภายหลังจากเข้ายึดครองกรุงปักกิ่ง จากราชวงศ์หมิง จึงได้ย้ายไปพักที่พระราชวังกู้กงในปักกิ่งแทน  ส่วนพระราชวังที่เสิ่นหยางใช้เป็นที่ประทับชั่วคราวเวลามาตรวจราชการทั้งพระราชวังกู้กง ปักกิ่ง และเสิ่นหยาง ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์ของการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่สวยงามยิ่ง…..นำท่านเดินเที่ยวชมบรรยากาศของถนนคนเดินจงเจียเป็นถนนคนเดิน แห่งแรกของจีน ระยะทางประมาณ 1500 เมตร เต็มไปด้วยร้านอาหาร,ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า ต่างๆมากมาย…..
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เสิ่นหยาง – เปิ่นซี – ถ้ำน้ำเปิ่นซี – อุทยานกวนเหมินซาน (ใบไม้เปลี่ยนสี)  – ตานตง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) นำท่านเดินทางสู่เมืองเปิ่นซี    ……ชม ถ้ำน้ำเปิ่นซี ถ้ำที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมานับล้านปี ก่อให้เกิดหินงอกหินย้อยด้านบนและด้านล่างเป็นพื้นน้ำ ถ้ำแห่งนี้มีระยะทางประมาณ 5.8 กิโลเมตร เปิดให้เข้าชมได้ในระยะทาง 2.8 กิโลเมตร ความลึกของน้ำประมาณ 1.5 เมตรปัจจุบันถือเป็นถ้ำน้ำที่ยาวที่สุด และมีอากาศเย็นบายตลอดทั้งปี …..ล่องเรือชมธรรมชาติของหินงอก หินย้อย ม่านหินรูปร่างสวยงามแปลกตา ที่ประดับตกแต่งด้วยแสงไฟ มีชื่อเรียกต่างกันไปตามรูปทรง และจินตนาการ  เดินเท้าชมความงดงามของถ้ำในบริเวณที่เป็นถ้ำบก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานกวนเหมินซาน กวนเหมินซาน หรือสมญานาม หวงซานน้อย  มีชื่อเสียงสำหรับการชมใบเมเปิ้ล  ในฤดูไม้เปลี่ยนสีในเดือนตุลาคมของทุกปี เพราะอุทยานแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ลหลากหลายสายพันธุ์  สีสันร้อนแรงและจัดจ้านของใบเมเปิ้ลดึงดูดให้นักท่องเที่ยว มาพักผ่อนและชื่นชมธรรมชาติอย่างมีความสุข(การชมสีสันของใบเมเปิ้ล งดงามมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ  ไม่สามารถกำหนดได้แน่นอน)  …..จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตานตง (ระยะทางประมาณ 213 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30นาที) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตรงข้ามฝั่งกับเมืองซินอิยจู ของประเทศเกาหลีเหนือ โดยมีแม่น้ำยาลู่ ซึ่งมีต้นทางไหลมาจากยอดเขาฉางไป๋ซาน มณฑลจี๋หลินแล้วไหลผ่านเมืองตานตงออกสู่ทะเลระยะทางยาว 795 กิโลเมตร และเป็นพรมแดนกั้นสองประเทศ
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

 ที่พัก :  SUNNY RESORT HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  

 ตานตง – กำแพงเมืองจีนเขาเสือ – ล่องเรือแม่น้ำยาลูเจียง – ผานจิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) นำท่านไปชม กำแพงเมืองจีนเขาเสือ (เหลาหู่ซาน)  สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1469 สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 146.30 เมตร เป็นที่กำเนิดกำแพงเมืองจีนด้านตะวันออก ส่วนด้านตะวันตกคือด่านเจียยี่กวน กำแพงเมืองจีนมีความยาวตลอดเส้นทางประมาณ 21,000 กิโลเมตร เป็นที่มาของชื่อหมื่นลี้ ครอบคลุมพื้นที่ 15 มณฑล มีป้อมปราการด่านสำคัญ 4 ด่าน คือ เหลาหู่ซาน มณฑลเหนียวหนิง, ปาต๋าหลิง ปักกิ่ง, ซานไห่กวน มณฑลเหอเป่ย และด่านเจียยี่กวน มณฑลกานซู่ ….. นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำยาลู่เจียง แม่น้ำมีสีเขียวเหมือนหัวเป็ดจึงเป็นที่มาของชื่อยาลู่เจียง  ชมสะพานข้ามแม่น้ำสองแห่ง สะพานแรกสร้างในช่วงปี ค.ศ.1929 และถูกระเบิดทำลายลงจนเหลือแต่ตอม่อในสงครามเกาหลีกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ.1950  ส่วนสะพานแห่งที่สอง สร้างในปี ค.ศ. 1940 ระยะทาง 940 เมตร ใช้เป็นทั้งทางรถไฟ และทางถนน จึงมีความสำคัญสำหรับการคมนาคมของทั้งจีนและเกาหลี
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
 บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ผานจิ่น (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) แหล่งผลิตน้ำมันของมณฑลเหลียว-หนิง อยู่บริเวณชายฝั่งตอนเหนือของอ่าวโป๋ไฮ่ เป็นที่ตั้งของพื้นที่ชุ่มน้ำและบึงต้นกกและต้นอ้อที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นที่ตั้งของ หาดหญ้าแดง  สถานที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติระดับ 4A ที่ของประเทศจีน
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
 ที่พัก : HANXIN   INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

 ผานจิ่น – หาดหญ้าแดง – อันซาน – วัดพระหยก – เสิ่นหยาง

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9) นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติอันงดงามของ หาดหญ้าแดง หรือ (หงไหทาน)  พื้นที่ชุ่มน้ำผืนมหึมา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร   สีสันของหญ้าแดงนั้นเกิดหญ้าชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตในพื้นที่น้ำกร่อย และดินด่างเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือนกันยายนสีหญ้าจะเริ่ม เปลี่ยนเป็นสีแดง, สีแดงเข้มจนเป็นสีม่วง ในเดือนตุลาคม ของทุกปี   นอกจากนี้พื้นที่นี้ยังเป็นบ้านของนกนานาชนิดกว่า 260 สายพันธุ์ และยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์เป็ดอินเดียนแดง และนกกระเรียนมงกุฎแดงอีกด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอันซาน (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระหยก  ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ แกะสลักจากหินสีเขียวชิ้นเดียวที่มีน้ำหนักถึง 260.76 ตัน ความสูง 7.95 เมตร, ฐานกว้าง 6.88 เมตร และความกว้างขององค์พระจากด้านหน้าถึงด้านหลัง 4.1 เมตร  ประดิษฐานอยู่ในวิหารสูง 33 ชั้น หมายถึงสวรรค์ทั้ง 33 ชั้นในความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิหารแห่งนี้เป็น 1 ใน 2 วิหารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ …..จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเสิ่นหยาง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30นาที)
 ค่ำ  ที่พัก : HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก

 เสิ่นหยาง – กวางเจา – กรุงเทพฯ

***** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านให้เรียบร้อย คืนห้องและเช็คเอ้าท์ *****
 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (12)
 นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
 13.20 น  ออกเดินทางกลับสู่กวางเจาโดยเที่ยวบินที่ CZ 6339
 17.25 น.  เดินทางถึงสนามบินกวางเจา แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อ
 20.10 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ CZ 361
 22.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*************************************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) 

 • เด็กอายุ 2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยว เพิ่ม  3,500 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับโดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 4  คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 12 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,500บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

                 *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน 20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อท่าน

            ( 6 วัน x 2 คน x 10 หยวน = 120 หยวน) , หัวหน้าทัวร์คนละ 50 บาทต่อวัน (300 บาทต่อคน)

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ, ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 1. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 2. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 3. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 4. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 5. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 6. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 7. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 8. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
  เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
ารยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางดูแลคณะ
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกกรณีที่สมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
โปรแกรมทัวร์
เสิ่นหยาง เปิ่นซี ตานตง ผานจิ่น ใบไม้เปลี่ยนสี กวนเหมินซาน มหัศจรรย์หาดหญ้าแดง 6วัน4คืน(CZ)
รหัสทัวร์
CHN BEN01(CZ)OCT
สายการบิน
China Southern Airlines
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว