บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN GUA01(MF)OCT
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Xiamen Air

ใบไม้เปลี่ยนสี กวนเหมินซาน หาดหญ้าแดง ผานจิ่น 6วัน5คืน (MF)ต.ค.2562

รหัสทัวร์: CHN GUA01(MF)OCT

*** ฤดูท่องเที่ยว เดือนตุลาคม ***

+++++ ท่องเที่ยวเต็มที่ / พักโรงแรม 4 ดาว / ไม่มีเข้าร้านช้อปปิ้ง +++++

 • ตระการตาใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสี ณ อุทยานกวนเหมินซาน
 • มหัศจรรย์ หาดหญ้าแดง ผานจิ่น ผืนใหญ่มหึมา
 • เสิ่นหยาง เมืองเอกมณฑลเหลียวหนิง
 • พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง วังแรกแห่งราชวงศ์ชิง
 • ตานตง เมืองชายแดนจีน – เกาหลีเหนือ ล่องเรือชมแม่น้ำยาลู่เจียง
 • ชมกำแพงเมืองจีนเหล่าหู่ซาน ด่านสุดท้ายฝั่งตะวันออก
 • ต้าเหลียน เมืองตากอากาศแห่งภาคอีสาน จัตุรัสชิงไห่ สัญลักษณ์แห่งต้าเหลียน

 

11-16 ตุลาคม 2562 29,999

กำหนดการเดินทาง

วันแรก 

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ – ต้าเหลียน

13.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว E เคาน์เตอร์ XIAMEN AIRLINES   โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
15.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองต้าเหลียน โดยเที่ยวบินที่ MF 838 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

(เครื่องบินแวะจอดสนามบินนานาชาติฉางเล่อ เมืองฝูโจว และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินโจวสุยจี เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง หลังรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว

นำท่านเข้าที่พัก FURONG  INTERNATIONAL  HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  พักผ่อน

วันที่สอง

ต้าเหลียน – ผานจิ่น – หาดหญ้าแดง – เสิ่นหยาง – ถนนคนเดินจงเจีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1)  นำท่านเดินทางสู่ ผานจิ่น (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) แหล่งผลิตน้ำมันของมณฑลเหลียวหนิง อยู่บริเวณชายฝั่งตอนเหนือของอ่าวโป๋ไฮ่ เป็นที่ตั้งของพื้นที่ชุ่มน้ำและบึงต้นกกและต้นอ้อที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นที่ตั้งของ หาดหญ้าแดง  สถานที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติอันงดงามของ หาดหญ้าแดง หรือ (หงไหทาน)  พื้นที่ชุ่มน้ำผืนมหึมา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร   สีสันของหญ้าแดงนั้นเกิดหญ้าชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตในพื้นที่น้ำกร่อย และดินด่างเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือนกันยายนสีหญ้าจะเริ่ม เปลี่ยนเป็นสีแดง, สีแดงเข้มจนเป็นสีม่วงในเดือนตุลาคมของทุกปี นอกจากนี้พื้นที่นี้ยังเป็นบ้านของนกนานาชนิดกว่า 260 สายพันธุ์ และยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์เป็ดอินเดียนแดง และนกกระเรียนมงกุฎแดงอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ เสิ่นหยาง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเอกขนาดใหญ่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ และการคมนาคมของมณฑลเหลียวหนิงมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2000 ปี และเป็นต้นกำเนิดราชวงศ์ชิง (ค.ศ.-1911)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านเดินเที่ยวชมบรรยากาศของถนนคนเดินจงเจีย เป็นถนนคนเดิน    แห่งแรกของจีนระยะทางประมาณ 1500 เมตร เต็มไปด้วยร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า ต่างๆมากมาย…..
นำท่านเข้าที่พัก  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – อันซาน – วัดพระหยก – เปิ่นซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)
นำท่านชม พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1625 – 1936เพื่อใช้เป็นที่ประทับของ นู่เออฮาซื่อ ผู้นำชนเผ่าแมนจู  และเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชิง และบุตรชายกษัตริย์หวางไท่จี๋นับเป็นพระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์ชิง ต่อมาภายหลังจากเข้ายึดครองกรุงปักกิ่ง จากราชวงศ์หมิง จึงได้ย้ายไปพักที่พระราชวังกู้กงในปักกิ่งแทน  ส่วนพระราชวังที่เสิ่นหยางใช้เป็นที่ประทับชั่วคราวเวลามาตรวจราชการทั้งพระราชวังกู้กง ปักกิ่ง และเสิ่นหยาง ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์ของการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่สวยงามยิ่ง   (พระราชวังปิดทุกวันจันทร์ กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ขอปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอื่น )  …..นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันซาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นําชม วัดพระหยกอันซาน พระหยกองค์ดังกล่าวนั้นมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากก้อนหยกที่เพิ่งขุดพบในพม่า ล่าสุดในปี 2557 ในรัฐคะฉิ่น, ประเทศพม่า พระหยกองค์นี้มีน้ําหนักกว่า 260 ตัน และ มีลักษณะเด่นที่เป็นหยก 3 สี คือ สีเขียว สีเหลืองและสีขาว ด้านหน้าสลักเป็นรูป พระพุทธเจ้า ด้านหลังสลักองค์เจ้าแม่กวนอิม ชมความงามโดยรอบของตําหนักพระ หยก ชม สะพานสายหยก ประตูสามถ้ํา สระดอกบัว เกาะผลไม้ ก่อสร้างด้วยความ วิจิตรงดงาม ตามถนนมีแกะสลัก มังกร 9 ตัว มีความหมายว่า เก้ามังกร   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเปิ่นซี (ระยะทางประมาณ 213 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30นาที)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
นำท่านเข้าที่พัก  HAIHANG HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  

เปิ่นซี – อุทยานกวนเหมินซาน – ตานตง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)
นำท่าน เดินทาง สู่ อุทยานกวนเหมินซาน กวนเหมินซาน หรือสมญานาม หวงซาน              น้อย  มีชื่อเสียงสำหรับการชมใบเมเปิ้ล  ในฤดูไม้เปลี่ยนสีในเดือนตุลาคม  ของทุกปี เพราะอุทยานแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ลหลากหลายสายพันธุ์ สีสันร้อนแรงและจัดจ้านของใบเมเปิ้ลดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนและชื่นชมธรรมชาติอย่างมีความสุข (การชมสีสันของใบไม้เปลี่ยนสี และใบเมเปิ้ล งดงามมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ  ไม่          สามารถ กำหนดได้แน่นอน)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ ตานตง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตรงข้ามฝั่งกับเมืองซินอิยจูของประเทศเกาหลีเหนือ โดยมีแม่น้ำยาลู่ ซึ่งมีต้นทางไหลมาจากยอดเขาฉางไป๋ซาน มณฑลจี๋หลินแล้วไหลผ่านเมืองตานตงออกสู่ทะเลระยะทางยาว 795 กิโลเมตร และเป็นพรมแดนกั้นสองประเทศ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
นำท่านเข้าที่พัก SUNNY RESORT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ตานตง – กำแพงเมืองจีนเขาเสือ(เหลาหู่ซาน) – ล่องเรือแม่น้ำยาลูเจียง – ต้าเหลียน – จตุรัสซิงไห่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (10)
นำท่านไปชม กำแพงเมืองจีนเขาเสือ (เหลาหู่ซาน)  สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1469 สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 146.30 เมตร เป็นที่กำเนิดกำแพงเมืองจีนด้านตะวันออก ส่วนด้านตะวันตกคือด่านเจียยี่กวน กำแพงเมืองจีนมีความยาวตลอดเส้นทางประมาณ 21,000 กิโลเมตร เป็นที่มาของชื่อหมื่นลี้ ครอบคลุมพื้นที่ 15 มณฑล มีป้อมปราการด่านสำคัญ 4 ด่าน คือ เหลาหู่ซาน มณฑลเหนียวหนิง, ปาต๋าหลิง ปักกิ่ง, ซานไห่กวน มณฑลเหอเป่ย และด่านเจียยี่กวน มณฑลกานซู่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำยาลู่เจียง แม่น้ำมีสีเขียวเหมือนหัวเป็ดจึงเป็นที่มาของชื่อยาลู่เจียงชมสะพานข้ามแม่น้ำสองแห่ง สะพานแรกสร้างในช่วงปี ค.ศ.1929 และถูกระเบิดทำลายลงจนเหลือแต่ตอม่อในสงครามเกาหลีกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ.1950  ส่วนสะพานแห่งที่สอง สร้างในปี ค.ศ. 1940 ระยะทาง 940 เมตร ใช้เป็นทั้งทางรถไฟ และทางถนน จึงมีความสำคัญสำหรับการคมนาคมของทั้งจีนและเกาหลี   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ต้าเหลียน(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)  ชมบรรยากาศและภูมิทัศน์อันสวยงามของต้าเหลียนเมืองท่าขนาดใหญ่ของคาบสมุทรเหลียวตง ล้อมรอบด้วยทะเล 3 ด้านจึงกลายเป็นเมืองตากอากาศอีกแห่งของจีน เคยถูกรัสเซียและญี่ปุ่นยึดครอง ช่วง ค.ศ.19-20 ทำให้สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างได้รับอิทธิพลรัสเซียยังคงพบเห็นได้ ….. นำท่านชม จัตุรัสชิงไห่  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1999 เป็นปีฉลองที่เมืองต้าเหลียนสร้างขึ้นครบ 100 ปี   มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 199.9 เมตร เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  รอบๆ จัตุรัสจะมีกระถางที่มีลักษณะแตกต่างกันทั้งหมด 9 ใบแต่ละใบจะมีตัวอักษรจีนแกะสลักไว้ว่า ความสามัคคีของชาติจีนจงเจริญ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (12)
นำท่านเข้าที่พัก FURONG  INTERNATIONAL  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  พักผ่อน

วันที่หก

ต้าเหลียน –กรุงเทพฯ

กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านให้เรียบร้อย คืนห้องและเช็คเอ้าท์
เช้า รับประทานอาหารเช้า (13) จัดอาหารเช้าแบบกล่อง เพื่อสะดวกในการเดินทางกลับประเทศไทย
08.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MF 837 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (เครื่องบินแวะจอดสนามบินฉางเล่อเมืองฝูโจว และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประมาณ 1 ชั่วโมง)
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*********************************************
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับโดยสายการบิน XIAMEN AIRLINES
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 5  คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 13 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

                 *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน 20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,650บาท (พาสปอร์ตไทย)
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ เก็บจากลูกค้าคนละ 1,200 บาทตลอดทริป

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหูห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ

ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

 1. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,125 บาท
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 1,650 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 2,775 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด

 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้

เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง

หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งอยู่นอกเหนือความ รับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯไม่คืนเงิน และไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน, การสไตรค์, ปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล, ปัญหาความล่าช้าของสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันเนื่องมาจากสายการบิน
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย

สายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 

การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

โปรแกรมทัวร์
ใบไม้เปลี่ยนสี กวนเหมินซาน หาดหญ้าแดง ผานจิ่น 6วัน5คืน (MF)ต.ค.2562
รหัสทัวร์
CHN GUA01(MF)OCT
สายการบิน
Xiamen Air
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว