บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN BEN01(MF)10OCT
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Xiamen Air

เสิ่นหยาง เปิ่นซี ตานตง ผานจิ่น 6วัน5คืน (MF)10ต.ค.

รหัสทัวร์: CHN BEN01(MF)10OCT

ใบไม้เปลี่ยนสี กวนเหมินซาน มหัศจรรย์หาดหญ้าแดง ผานจิ่น

 • เสิ่นหยาง เมืองเอกมณฑลเหลียวหนิง
 • พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง วังแรกแห่งราชวงศ์ชิง
 • ตระการตาใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสี ณ อุทยานกวนเหมินซาน
 • ล่องเรือชมความงามถ้ำน้ำเปิ่นซี
 • มหัศจรรย์ หาดหญ้าแดง ผืนใหญ่มหึมา
 • ตานตง เมืองชายแดนจีน – เกาหลีเหนือ ล่องเรือชมแม่น้ำยาลู่เจียง
 • ชมกำแพงเมืองจีนเหล่าหู่ซาน ด่านสุดท้ายฝั่งตะวันออก
 • ต้าเหลียน เมืองตากอากาศแห่งภาคอีสาน จัตุรัสชิงไห่ สัญลักษณ์แห่งต้าเหลียน

กำหนดการเดินทาง

10 – 15 ตุลาคม 2561 32,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก 

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ – ต้าเหลียน

13.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว E เคาน์เตอร์ XIAMEN AIRLINES   โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
16.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองต้าเหลียน โดยเที่ยวบินที่ MF 838 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (เครื่องบินแวะจอดสนามบินนานาชาติฉางเล่อ เมืองฝูโจว และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประมาณ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
23.50 น. เดินทางถึงสนามบินโจวสุยจี เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง หลังรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว
นำท่านเข้าที่พัก FURONG  INTERNATIONAL  HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  พักผ่อน…….

วันที่สอง

ต้าเหลียน – ตานตง – กำแพงเมืองจีนเขาเสือ(เหลาหู่ซาน) – ล่องเรือแม่น้ำยาลูเจียง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1)
นำท่านออกเดินทางสู่ ตานตง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตรงข้ามฝั่งกับเมืองซินอิยจูของประเทศเกาหลีเหนือ โดยมีแม่น้ำยาลู่ ซึ่งมีต้นทางไหลมาจากยอดเขาฉางไป๋ซาน มณฑลจี๋หลินแล้วไหลผ่านเมืองตานตงออกสู่ทะเลระยะทางยาว 795 กิโลเมตร และเป็นพรมแดนกั้นสองประเทศ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านไปชม กำแพงเมืองจีนเขาเสือ (เหลาหู่ซาน)  สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1469 สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 146.30 เมตร เป็นที่กำเนิดกำแพงเมืองจีนด้านตะวันออก ส่วนด้านตะวันตกคือด่านเจียยี่กวน กำแพงเมืองจีนมีความยาวตลอดเส้นทางประมาณ 21,000 กิโลเมตร เป็นที่มาของชื่อหมื่นลี้ ครอบคลุมพื้นที่ 15 มณฑล มีป้อมปราการด่านสำคัญ 4 ด่าน คือ เหลาหู่ซาน มณฑลเหนียวหนิง, ปาต๋าหลิง ปักกิ่ง, ซานไห่กวน มณฑลเหอเป่ย และด่านเจียยี่กวน มณฑลกานซู่ ….. นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำยาลู่เจียง แม่น้ำมีสีเขียวเหมือนหัวเป็ดจึงเป็นที่มาของชื่อยาลู่เจียง  ชมสะพานข้ามแม่น้ำสองแห่ง สะพานแรกสร้างในช่วงปี ค.ศ.1929 และถูกระเบิดทำลายลงจนเหลือแต่ตอม่อในสงครามเกาหลีกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ.1950  ส่วนสะพานแห่งที่สอง สร้างในปี ค.ศ. 1940 ระยะทาง 940 เมตร ใช้เป็นทั้งทางรถไฟ และทางถนน จึงมีความสำคัญสำหรับการคมนาคมของทั้งจีนและเกาหลี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
ที่พัก :  SUNNY RESORT HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ตานตง – เปิ่นซี – ถ้ำน้ำเปิ่นซี – อุทยานกวนเหมินซาน – เสิ่นหยาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4) นำท่านเดินทางสู่เมืองเปิ่นซี (ระยะทางประมาณ 213 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30นาที)    ……ชม ถ้ำน้ำเปิ่นซี ถ้ำที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมานับล้านปี ก่อให้เกิดหินงอกหินย้อยด้านบนและด้านล่างเป็นพื้นน้ำ ถ้ำแห่งนี้มีระยะทางประมาณ 5.8 กิโลเมตร เปิดให้เข้าชมได้ในระยะทาง 2.8 กิโลเมตร ความลึกของน้ำประมาณ 1.5 เมตรปัจจุบันถือเป็นถ้ำน้ำที่ยาวที่สุด และมีอากาศเย็นบายตลอดทั้งปี …..ล่องเรือชมธรรมชาติของหินงอก หินย้อย ม่านหินรูปร่างสวยงามแปลกตา ที่ประดับตกแต่งด้วยแสงไฟ มีชื่อเรียกต่างกันไปตามรูปทรง และจินตนาการ  เดินเท้าชมความงดงามของถ้ำในบริเวณที่เป็นถ้ำบก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานกวนเหมินซาน กวนเหมินซาน หรือสมญานาม หวงซานน้อย  มีชื่อเสียงสำหรับการชมใบเมเปิ้ล  ในฤดูไม้เปลี่ยนสีในเดือนตุลาคมของทุกปี เพราะอุทยานแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ลหลากหลายสายพันธุ์  สีสันร้อนแรงและจัดจ้านของใบเมเปิ้ลดึงดูดให้นักท่องเที่ยว มาพักผ่อนและชื่นชมธรรมชาติอย่างมีความสุข (การชมสีสันของใบเมเปิ้ล งดงามมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ  ไม่สามารถกำหนดได้แน่นอน)
….. นำท่านเดินทางสู่เสิ่นหยาง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30นาที) เมืองเอกขนาดใหญ่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคมของมณฑลเหลียวหนิงมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2000 ปี และเป็นต้นกำเนิดราชวงศ์ชิง (ค.ศ.-1911)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
นำท่านเดินเที่ยวชมบรรยากาศของถนนคนเดินจงเจีย เป็นถนนคนเดิน    แห่งแรกของจีนระยะทางประมาณ 1500 เมตร เต็มไปด้วยร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า ต่างๆมากมาย…..
ที่พัก : HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – คฤหาสน์จอมพลตระกูลจาง – ผานจิ่น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7) นำท่านชม พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1625 – 1936 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของ นู่เออฮาซื่อ ผู้นำชนเผ่าแมนจู  และเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชิง และบุตรชายกษัตริย์หวางไท่จี๋นับเป็นพระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์ชิง ต่อมาภายหลังจากเข้ายึดครองกรุงปักกิ่ง จากราชวงศ์หมิง จึงได้ย้ายไปพักที่พระราชวังกู้กงในปักกิ่งแทน  ส่วนพระราชวังที่เสิ่นหยางใช้เป็นที่ประทับชั่วคราวเวลามาตรวจราชการทั้งพระราชวังกู้กง ปักกิ่ง และเสิ่นหยาง ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์ของการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่สวยงามยิ่ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย นำท่านชม คฤหาสน์จอมพลตระกูลจาง    จางจั้วหลินและจางเสี่ยวเหลียง 2 นายพลพ่อลูกผู้มีบทบาทในการทำสงครามต่อต้านญี่ปุ่น คฤหาสน์แห่งนี้สร้างในปี ค.ศ.1914 พื้นที่ประมาณ 36,000 ตารางเมตร แบบสถาปัตยกรรมผสมผสานตะวันออกและตะวันตก….. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ผานจิ่น (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) แหล่งผลิตน้ำมันของมณฑลเหลียวหนิง อยู่บริเวณชายฝั่งตอนเหนือของอ่าวโป๋ไฮ่ เป็นที่ตั้งของพื้นที่ชุ่มน้ำและบึงต้นกกและต้นอ้อที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นที่ตั้งของ หาดหญ้าแดง  สถานที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติระดับ 4A ที่ของประเทศจีน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
ที่พัก : HANXIN   INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ผานจิ่น – หาดหญ้าแดง – ต้าเหลียน – จัตุรัสชิงไห่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (10) นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติอันงดงามของ หาดหญ้าแดง หรือ (หงไหทาน)  พื้นที่ชุ่มน้ำผืนมหึมา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร   สีสันของหญ้าแดงนั้นเกิดหญ้าชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตในพื้นที่น้ำกร่อย และดินด่างเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือนกันยายนสีหญ้าจะเริ่ม เปลี่ยนเป็นสีแดง, สีแดงเข้มจนเป็นสีม่วง ในเดือนตุลาคม ของทุกปี   นอกจากนี้พื้นที่นี้ยังเป็นบ้านของนกนานาชนิดกว่า 260 สายพันธุ์ และยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์เป็ดอินเดียนแดง และนกกระเรียนมงกุฎแดงอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่  ต้าเหลียน (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)  ชมบรรยากาศและภูมิทัศน์อันสวยงามของต้าเหลียน เมืองท่าขนาดใหญ่ของคาบสมุทรเหลียวตง ล้อมรอบด้วยทะเล 3 ด้านจึงกลายเป็นเมืองตากอากาศอีกแห่งของจีน เคยถูกรัสเซียและญี่ปุ่นยึดครอง ช่วง ค.ศ.19-20 ทำให้สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างได้รับอิทธิพลรัสเซียยังคงพบเห็นได้ ….. นำท่านชม จัตุรัสชิงไห่  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1999 เป็นปีฉลองที่เมืองต้าเหลียนสร้างขึ้นครบ 100 ปี   มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 199.9 เมตร เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  รอบๆ จัตุรัสจะมีกระถางที่มีลักษณะแตกต่างกันทั้งหมด 9 ใบแต่ละใบจะมีตัวอักษรจีนแกะสลักไว้ว่า ความสามัคคีของชาติจีนจงเจริญ ชมงาน แกะสลักเมืองร้อยปี เป็นรูปรอยเท้าคน 1,000 คนเริ่มตั้งแต่คนที่เกิดในปี ค.ศ.1899  จนถึงรอยเท้าขนาดเล็กสุดขนาด 4 นิ้วคือเด็กที่เกิดในปี ค.ศ.1999
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (12)
ที่พัก : FURONG  INTERNATIONAL  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก

ต้าเหลียน –กรุงเทพฯ

กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านให้เรียบร้อย คืนห้องและเช็คเอ้าท์
เช้า รับประทานอาหารเช้า (13) จัดอาหารเช้าแบบกล่อง เพื่อสะดวกในการเดินทางกลับประเทศไทย
08.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MF 837 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
(เครื่องบินแวะจอดสนามบินฉางเล่อ เมืองฝูโจว และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประมาณ 1 ชั่วโมง)
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*************************************************
 อัตราค่าบริการ   (บาทต่อท่าน)   

 •  เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับโดยสายการบิน XIAMEN AIRLINES
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 5  คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 13 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,500บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน 20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อท่าน ( 6 วัน x 2 คน x 10 หยวน = 120 หยวน) , หัวหน้าทัวร์คนละ 50 บาทต่อวัน (300 บาทต่อคน)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางดูแลคณะ
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกกรณีที่สมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
เสิ่นหยาง เปิ่นซี ตานตง ผานจิ่น 6วัน5คืน (MF)10ต.ค.
รหัสทัวร์: CHN BEN01(MF)10OCT

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว