บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Nepal

ประเทศ :
Nepal

 

เนปาล – กาฐมาณฑุ- ปาทัน
    นากาโก๊ต- ปักตาปูร์

 

ฟอร์เรสทัวร์ ขอเชิญท่านท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก World Heritage Sites ในหุบเขา กาฐมาณฑุสัมผัสความงดงามของยอดเขาเอเวอเรสท์ (Mt.Everest) ยามพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเหนือเทือกเขาหิมาลัยที่ ยอดเขา นากาโก๊ต(Nagarkot)ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเนปาลราคาถูก
 
วันเดินทาง
วันแรก                                  กรุงเทพฯ-กาฐมาณฑุ
11.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 แถว W 6-8 เคาน์เตอร์สายการบินรอยัลเนปาลแอร์ไลน์  เจ้าหน้าที่รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
13.50 น.ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ RA 402
16.00 น.เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน ประเทศเนปาล (เวลาท้องถิ่นของประเทศเนปาลช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองกาฐมาณฑุ ราชธานีและเป็นเองใหญ่ที่สุดของเนปาล ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขากาฐมาณฑุ ที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก ตั้งอยู่ที่ความสูงระหว่าง 1,200 -1,500 เมตรในพื้นที่เนินเขาระดับกลางของเทือกเขามหาบารัต หรือ มหาภารตะ และมีแม่น้ำบัคมาตี แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวเนปาลไหลผ่าน จากนั้นนำท่านสักการะ มหาเจดีย์เพาธนาถ( Bouddhanath)เจดีย์ชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล ชมวัดธิเบตที่อยู่ใกล้กับเจดีย์ ชมและเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์จากทิเบต  นำท่านเข้าที่พัก Soaltee Crowne Plaza หรือเทียบเท่า
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ เสี่ยงโชคใน คาสิโน

วันที่สอง                      กาฐมาณฑุ ปาทัน ลลิตปูร์-นากาโก๊ต
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)
 นำท่านเที่ยวชมเมืองกาฐมาณฑุ ชมพระราชวังกนุมาฯโดก้า (Kathmandu Durbar Square) ซึ่งเป็นพระราชวังเก่าแก่ของกษัตริย์ราชอาณาจักรเนปาล นำชมเทพธิดากุมารี (Kumari: The Living Goddess) หรือที่เรียกว่า เทวดาเดินดิน ซึ่งชาวเนปาลเชื่อว่า เป็นเพทธิดาที่มีชีวิตอยู่คู่บ้านคู่เมือง โดยคัดเลือกจากบุตรสาวของพุทธตระกูล “ศากยะวงศ์” ที่สืบทอดกันมานานกว่า 2,000ปี โดยไม่ขาดสาย นำท่านไปชมเจดีย์สวยมภูนารท (Swayambhunath)หรือวัดลิงที่องค์เจดีย์จะมีรูปคิ้ว และดวงตาอยู่โดยรอบ วัดนี้ตั้งอยู่บนเขา ที่สามารถมองเห็นเมืองต่างๆในหุบเขา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(3)
บ่าย      นำท่านชม เมืองลลิตปูร์ (Lalitpur) หรือเรีอกอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองปาทัน (Patan) เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามเป็นเมืองสำคัญ 1 ใน 4 เมืองของหุบเขากาฐมาณฑุ ซึ่งเป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน (Patan Durbar Square) วัดทองคำ (Golden Temple) และชมพระมหาพุทธเจดีย์องค์จำลอง (Mahabuddha Temple) ซึ่งจำลองมาจากเมืองคยา ซึ่งมีพระพุทธรูปประทับโดยรอบเจดีย?กว่าหมื่นองค์ และมีอายุร่วมพันปี ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่นลูกปัดราคาพิเศษ สร้อยคอที่ร้อยจากหินราคาถูก พระพุทธรูป, พระโพธิสัตว์แกะสลักด้วยมือของช่างชาวพุทธ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot) เข้าที่พัก The Fort  ชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณที่พัก ที่ระดับความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
***** หมายเหตุ ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ *****

วันที่สาม                               นากาโก๊ต-ปักตาปูร์-กาฐมาณฑุ
05.30 น.ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทิอกเขาหิมาลัย จากหน้าต่างห้องพักของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธ์(อากาศค่อนข้างเย็น กรุณาเตรียมชุดกันหนาวให้พร้อม) หากอากาศปลอดโปร่ง ท่านจะได้เห็นยอดเขาเอเวอเรสต์ (Mt.Everest) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สุดในโลก (8,848 เมตร) เปรียบเสมือนเป็นมงกุฏของโลก ณ ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น และสดชื่นของธรรมชาติ
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก ปักตาปูร์(Bhaktapur) ซึ่งมีความสำคัญและสวยงาม ชมอาคารบ้านเรือนที่แก่ะสลักด้วยไม้อายุกว่า 400 ปี เมืองหลวงเก่าแก่แห่งที่ 2 ชมพระราชวัง 55 พระแกล ท่านสามารถเลือกซื้อผ้าคลุมไหล่ หรือ Pashmina ซึ่งทอจากขนของแพะภูเขา ราคาพิเศษ เนื่องจากเป็นร้านขายส่ง สามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(6)
บ่าย      นำท่านชมวัดฮินดู “วัดปศุปตินาถ หรือ วัดหลังคาทองคำ” (Pashupatinath) ที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวฮินดูเนปาล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบัคมาตี วัดแห่งนี้มีหลังคาทองคำซ้อนกันอยู่ 2 ชั้น และมีประตูที่ทำด้วยเงินแท้ ไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก นำท่านเดินทางกลับที่พัก Hyatt Hotel หรือ Soaltee Crowne Plaza หรือเทียบเท่า
ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่                                     กาฐมาณฑุ -กรุงเทพฯ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8)
          
06.00 น.นำท่านเดินทางไปยังสนามบินตรีภูวัน
08.30 น.ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ RA 401
12.50 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
********************************************
หมายเหตุ            
1.       รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

  1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
  2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย แต่มีไกด์ท้องถิ่นดูแล โดยที่รายการท่องเที่ยวยังคงเดิม

***กรุณานำหนังสือเดินทาง Passportติดตัวตลอดการเดินทาง***
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ( Twin / Triple Sharing)                                                   22,900               บาท
เด็กอายุตั้งแต่ 2-12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน                         คิดราคาท่ากับผู้ใหญ่
เด็กอายุตั้งแต่ 2-12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง        ลดราคาท่านละ     1,000     บาท
เด็กอายุตั้งแต่ 2-12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง    ลดราคาท่านละ     2,000     บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                                                                            3,000                บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.       ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพฯ-เนปาล โดยสายการบินรอยัลเนปาล
2.       ค่าที่พักโรงแรมในกาฐมาณฑุ 2 คืน ยอดเขานากาโก๊ต 1 คืน
3.       ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
4.       ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
5.       ค่ายานพานะในการนำเที่ยว
6.       ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางในเนปาล
7.       ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท
8.       ค่าภาษีสนามบินกาฐมาณฑุ (KTM Airport) + ภาษีการท่องเที่ยว (Tourist Fee) 28 เหรียญสหรัฐ
9.       ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเนปาล 1,400 บาท

  1. ค่าประกันภัยอุบัตเหตุการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.       ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก. (ถ้ามี)
2.       ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3.       ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4.       ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
5.       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เอกสารประกอบการเดินทาง
–          หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง 
เงื่อนไขการจอง
1.        กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733-101-222-4
2.        หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -7169207
3.        ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

  1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1.        สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2.        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี

  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ
1.       รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.       กรณีที่ท่านยื่นขอวีซ่า และไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านต้องถูกหักค่ามัดจำ 1,000 บาทจากราคามัดจำ และค่าธรรมเนียมวีซ่าที่สถานฑูตเรียกเก็บ
3.       บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่าอันเนื่องมาจากตัวของท่าน
4.       หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่นภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์
5.       ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

โปรแกรมทัวร์
เนปาล กาฐมาณฑุ
รหัสทัวร์
ประเทศ
Nepal
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว