บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Nepal

ประเทศ :
Nepal

   เนปาล – กาฐมาณฑุ- ปาทัน-
    นากาโก๊ต- ปักตาปูร์โปครา
    5 วัน 4 คืนสายการบินโอเรียนท์ไทย(OX)-N2

 

ฟอร์เรสทัวร์ ขอเชิญท่านท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก World Heritage Sites ในหุบเขากาฐมาณฑุ สัมผัสความงดงามของยอดเขาเอเวอเรสท์ (Mt.Everest) ยามพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเหนือเทือกเขาหิมาลัยที่ ยอดเขา นากาโก๊ต(Nagarkot)ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเนปาลราคาถูก

                       

วันเดินทาง
17-21 / 24-28   มีนาคม                                                                                29,400-

14-18 / 21-25  เมษายน 2551                                                                     29,400-

 
วันแรก                                  กรุงเทพฯ-กาฐมาณฑุ
11.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 แถว W 6-8 เคาน์เตอร์สายการบินรอยัลเนปาลแอร์ไลน์  เจ้าหน้าที่รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
13.50 น.ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ RA 402
16.00 น.เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน ประเทศเนปาล (เวลาท้องถิ่นของประเทศเนปาลช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองกาฐมาณฑุ ราชธานีและเป็นเองใหญ่ที่สุดของเนปาล ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขากาฐมาณฑุ ที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก ตั้งอยู่ที่ความสูงระหว่าง 1,200 -1,500 เมตรในพื้นที่เนินเขาระดับกลางของเทือกเขามหาบารัต หรือ มหาภารตะ และมีแม่น้ำบัคมาตี แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวเนปาลไหลผ่าน จากนั้นนำท่านสักการะ มหาเจดีย์เพาธนาถ( Bouddhanath)เจดีย์ชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล ชมวัดธิเบตที่อยู่ใกล้กับเจดีย์ ชมและเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์จากทิเบต  นำท่านเข้าที่พัก Soaltee Crowne Plaza หรือเทียบเท่า
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ เสี่ยงโชคในคาสิโน

วันที่สอง                    กาฐมาณฑุ ปาทัน ลลิตปูร์-นากาโก๊ต
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)
            นำท่านเที่ยวชมเมืองกาฐมาณฑุ ชมพระราชวังกนุมาฯโดก้า (Kathmandu Durbar Square) ซึ่งเป็นพระราชวังเก่าแก่ของกษัตริย์ราชอาณาจักรเนปาล นำชมเทพธิดากุมารี (Kumari: The Living Goddess) หรือที่เรียกว่า เทวดาเดินดิน ซึ่งชาวเนปาลเชื่อว่า เป็นเพทธิดาที่มีชีวิตอยู่คู่บ้านคู่เมือง โดยคัดเลือกจากบุตรสาวของพุทธตระกูล “ศากยะวงศ์” ที่สืบทอดกันมานานกว่า 2,000ปี โดยไม่ขาดสาย นำท่านไปชมเจดีย์สวยมภูนารท (Swayambhunath)  หรือวัดลิงที่องค์เจดีย์จะมีรูปคิ้ว และดวงตาอยู่โดยรอบ วัดนี้ตั้งอยู่บนเขา ที่สามารถมองเห็นเมืองต่างๆในหุบเขา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(3)

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก ปักตาปูร์(Bhaktapur) ซึ่งมีความสำคัญและสวยงาม ชมอาคารบ้านเรือนที่แก่ะสลักด้วยไม้อายุกว่า 400 ปี เมืองหลวงเก่าแก่แห่งที่ 2 ชมพระราชวัง 55 พระแกล ท่านสามารถเลือกซื้อผ้าคลุมไหล่ หรือ Pashmina ซึ่งทอจากขนของแพะภูเขา ราคาพิเศษ เนื่องจากเป็นร้านขายส่ง สามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot) เข้าที่พัก The Fort  ชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณที่พัก ที่ระดับความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
***** หมายเหตุ ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ *****
 
***บ่าย      นำท่านชม เมืองลลิตปูร์ (Lalitpur) หรือเรีอกอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองปาทัน (Patan) เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามเป็นเมืองสำคัญ 1 ใน 4 เมืองของหุบเขากาฐมาณฑุ ซึ่งเป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน (Patan Durbar Square) วัดทองคำ (Golden Temple) และชมพระมหาพุทธเจดีย์องค์จำลอง (Mahabuddha Temple) ซึ่งจำลองมาจากเมืองคยา ซึ่งมีพระพุทธรูปประทับโดยรอบเจดีย?กว่าหมื่นองค์ และมีอายุร่วมพันปี ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่นลูกปัดราคาพิเศษ สร้อยคอที่ร้อยจากหินราคาถูก พระพุทธรูป, พระโพธิสัตว์แกะสลักด้วยมือของช่างชาวพุทธ** 
วันที่สาม                               นากาโก๊ต-ปักตาปูร์-โปครา
05.30 น.ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทิอกเขาหิมาลัย จากหน้าต่างห้องพักของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธ์(อากาศค่อนข้างเย็น กรุณาเตรียมชุดกันหนาวให้พร้อม) หากอากาศปลอดโปร่ง ท่านจะได้เห็นยอดเขาเอเวอเรสต์ (Mt.Everest) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สุดในโลก (8,848 เมตร) เปรียบเสมือนเป็นมงกุฏของโลก ณ ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น และสดชื่นของธรรมชาติ
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(5) หลังอาหาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสูสนามบินกาฐมาณฑุ เพื่อเดินทางสู่โปครา โดยสายการบินภายในประเทศเนปาล (OY) ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที
บ่าย      เดินทางถึงเมืองโปครา สถานที่ที่นิยมที่สุดของการเริ่มต้นเดินทางผจญภัยและล่องแพ ชมความงามของอยดเขามัจฉาปูเร หรือ เขาหางปลา (Fish Tail Peak) ที่สูงตระหง่านประมาณ 6,977 เมตร จากนั้นชมน้ำตกเดวี (Devi’s Fall) น้ำตกที่ลึกที่สุด ชมถ้ำพระศิวะ (Mahendara Cave) เป็นถ้ำที่อยู่ลึกใต้ดิน ภายในจะประดิษฐานรูปสลักของพระศิวะองค์ใหญ่ เต็มองค์ โดยปกติโอกาสเข้าชมภายในถ้ำจะน้อยมากเนื่องจากจะมีน้ำซึมเข้ามาภายในถ้ำ ชมทะเลสาปฟีว่า (Phewa Lake) ทะเลสาปน้ำจืดขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 3 ที่มีอยู่ในประเทศให้ท่านได้สนุกสนานกับการพายเรือเล่นรอบๆทะเลสาป และชมวัดบาราฮี (Barahi Temple) หรือ พระนางปราวดี ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาป และเชิญเลือกซื้อพรมขนสัตว์ฝีมือดี ณ ค่ายอพยพชาวธิเบต   
ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)เข้าสู่ที่พัก Shangri-la Hotel หรือ เทียบเท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่                                     โปครา กาฐมาณฑุ
05.00 น.นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาซารังกอต (Sarangkot) ชมความงามของพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณเหนือเทือกเขาอันนาปูนา(Annapurna) ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นขุนเขาที่สูงเสียดฟ้า และทะเลสาปฟีว่าอยู่เบื้องล่าง เดินทางกลับที่พัก
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองโปครา เพื่อเดินทางสู่นครกาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศ (OY) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
กลางวัน เดินทางถึงกาฐมาณฑุ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(9)

***บ่าย      นำท่านชม เมืองลลิตปูร์ (Lalitpur) หรือเรีอกอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองปาทัน (Patan) เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามเป็นเมืองสำคัญ 1 ใน 4 เมืองของหุบเขากาฐมาณฑุ ซึ่งเป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน (Patan Durbar Square) วัดทองคำ (Golden Temple) และชมพระมหาพุทธเจดีย์องค์จำลอง (Mahabuddha Temple) ซึ่งจำลองมาจากเมืองคยา ซึ่งมีพระพุทธรูปประทับโดยรอบเจดีย?กว่าหมื่นองค์ และมีอายุร่วมพันปี ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่นลูกปัดราคาพิเศษ สร้อยคอที่ร้อยจากหินราคาถูก พระพุทธรูป, พระโพธิสัตว์แกะสลักด้วยมือของช่างชาวพุทธ** 
    นำท่านชมวัดฮินดู “วัดปศุปตินาถ หรือ วัดหลังคาทองคำ” (Pashupatinath) ที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวฮินดูเนปาล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบัคมาตี วัดแห่งนี้มีหลังคาทองคำซ้อนกันอยู่ 2 ชั้น และมีประตูที่ทำด้วยเงินแท้ ไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนทาเมล (Thamel) ย่านนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งมีร้านสินค้ามากมาย รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่นมีดกูรข่า ของนักรบกูรข่า ผ้าทอมือ ผ้าพันคอ
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมือง(10) พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Soaltee Crowne Plaza หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า                      กาฐมาณฑุ -กรุงเทพฯ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (11)
 06.00 น.นำท่านเดินทางไปยังสนามบินตรีภูวัน
08.30 น.ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ RA 401
12.50 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
********************************************
หมายเหตุ            
1.       รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

  1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
  2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย แต่มีไกด์ท้องถิ่นดูแล โดยที่รายการท่องเที่ยวยังคงเดิม

***กรุณานำหนังสือเดินทาง Passportติดตัวตลอดการเดินทาง***
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ( Twin / Triple Sharing)                                              29,400   บาท
เด็กอายุตั้งแต่ 2-12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน                     คิดราคาท่ากับผู้ใหญ่
เด็กอายุตั้งแต่ 2-12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง   ท่านละ     28,400               บาท
เด็กอายุตั้งแต่ 2-12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียงท่านละ    27,000               บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม   4,000    บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.       ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพฯ-เนปาล โดยสายการบินรอยัลเนปาล
2.       ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางกาฐมาณฑุ-โปครา-กาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศเนปาล
3.       ค่าที่พักโรงแรมในกาฐมาณฑุ 2 คืน ยอดเขานากาโก๊ต 1 คืน และโปครา 1 คืน
4.       ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
5.       ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
6.       ค่ายานพานะในการนำเที่ยว
7.       ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางในเนปาล
8.       ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท
9.       ค่าภาษีสนามบินกาฐมาณฑุ (KTM Airport) + ภาษีการท่องเที่ยว (Tourist Fee) 28 เหรียญสหรัฐ
10.    ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเนปาล 1,400 บาท

  1. ค่าประกันภัยอุบัตเหตุการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.       ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก. (ถ้ามี)
2.       ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3.       ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4.       ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
5.       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เอกสารประกอบการเดินทาง
–          หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง 
เงื่อนไขการจอง
1.        กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733-101-222-4
2.        หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -7169207
3.        ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

  1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1.        สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2.        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี

  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ
1.       รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.       กรณีที่ท่านยื่นขอวีซ่า และไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านต้องถูกหักค่ามัดจำ 1,000 บาทจากราคามัดจำ และค่าธรรมเนียมวีซ่าที่สถานฑูตเรียกเก็บ
3.       บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่าอันเนื่องมาจากตัวของท่าน
4.       หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่นภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์
5.       ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้

  1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

                                                               
           

โปรแกรมทัวร์
เนปาล กาฐมาณฑุ โปครา
รหัสทัวร์
ประเทศ
Nepal
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว