บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN XIA01(MF)MAR-MAY
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Xiamen Air

ทัวร์เซี่ยเหมิน หนานจิ้ง ถู่โหลว 4วัน3คืน(MF)มี.ค.-พ.ค.63

รหัสทัวร์: CHN XIA01(MF)MAR-MAY

*****  เที่ยวครบจุดไฮไลท์ / ที่พัก 5 ดาว / ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง *****

 • เซี่ยเหมิน 1 ใน10 เมืองน่าอยู่ของประเทศจีน
 • จุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21
 • ชมบ้านดินถูโหลวแห่งหนานจิ้ง มรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้
 • หมู่บ้านโบราณหยุนสุ่ยเหยา
 • เกาะกูลั่งหยู หรือ เกาะเปียโน แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดินจงซาน หมู่บ้านประมงเจิงชั่วอัน
 • อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ
 • เมนูอาหาร อาหารทะเล, กวางตุ้ง, จีนแคะ, ฮกเกี้ยน
19-22  มีนาคม 2563 19,999
24 – 27 มีนาคม 19,999
3 – 6 เมษายน 21,999
11 – 14 เมษายน  *** สงกรานต์ *** 23,999
30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 21,999
2-5 พฤษภาคม 21,999

 

รายการท่องเที่ยว

 

วันแรก 

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี่ยเหมิน – จางโจว

10.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินXIAMEN AIRLINES     โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
12.50 น. ออกเดินทางสู่เซี่ยะเหมินโดยเที่ยวบินที่ MF 854 *** บริการอาหารและเครื่องดื่ม ***
17.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติเซี่ยะเหมิน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)   เซี่ยเหมิน    ไข่มุกแห่งท้องทะเลสัญลักษณ์คือ นกกระยางขาว และเป็นศูนย์กลางของการพาณิชย์หนึ่งในห้าเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน อยู่ตรงข้ามเกาะคีมอย หรือ หมู่เกาะจินเหมินของไต้หวันเพียง 2000 เมตรเท่านั้น เซี่ยะเหมินได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิบเมืองน่าอยู่ของประเทศจีนในปัจจุบัน และรัฐบาลจีนได้ประกาศให้เซี่ยะเหมินเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหมทางทะเลเพื่อเชื่อมโยงการค้าระหว่างจีนและโลกตะวันตกในปีค.ศ.21…..หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ…
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเดินทางสู่เมืองจางโจว (ใช้เลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
ที่พัก : WANDA REALM HOTEL ZHANGZHOU ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

จางโจว – หนานจิ้ง – บ้านดินถูโหลว – หมู่บ้านโบราณหยุนสุ่ยเหยา – เหอกุ้ยโหลว + หวนเยี่ยนโหลว (รวมรถกอล์ฟ) – เทียนโหลวเคิง – อวี้ชางโหลว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) นำท่านเดินทางไปยัง อำเภอหนานจิ้ง เพื่อชมซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านดินถู่โหลว   ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมพื้นบ้านของชาวจีนฮากกาหรือจีนแคะ  อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่แนวหุบเขารอยต่อของมณฑลฝูเจี้ยน, เจียงซีและกวางตุ้ง กระจายอยู่ทางทิศใต้และตะวันตกของมณฑลฝูเจี้ยน 3 แหล่ง คืออำเภอหย่งติ้ง, อำเภอหนานจิ้ง และอำเภอหัวอัน …..สำหรับ บ้านดินถูโหลวหนานจิ้งมีพื้นที่ 1,962 ตารางกิโลเมตร มีบ้านดินถู่โหลวกว่า 1,300 หลัง มี 57 หลังที่มีอายุมากกว่า 100 ปี และ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.2008 จำนวน 20 หลัง และจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A จากการท่องเที่ยวประเทศจีน …..ตัวบ้านดินสร้างขึ้นโดยใช้หิน,ดิน,ไม่ไผ่ และไม้ซึ่งหาได้ในท้องถิ่น ด้วยวัสดุ,โครงสร้าง และภูมิปัญญาของชาวบ้าน แม้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหว หรือ พายุฝน ก็ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านดินแต่อย่างใด และยังทำให้อากาศภายในบริเวณเย็นสบายตลอดทั้งปี …..นำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณหยุนสุ่ยเหยา  ชมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านที่ยังคงมีอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบ  ความงดงามของธรรมชาติ  ลำธารน้ำใส ต้นไม้ใหญ่ ทางเดินหินเก่าๆ และทิวทัศน์ของบ้านดิน    ชมบ้านดินเหอกุ้ยโหลว บ้านดินรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีความสูงที่สุด ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ , ชม บ้านดินหวยหยวนโหลว บ้านดินวงกลมคู่ สร้างเมื่อปี ค.ศ.1905 และอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เป็นต้นแบบการสร้างอาคารโบราณที่ใช้เทคนิคสถาปัตยกรรมที่เรียกว่ากำแพงเอียง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านเที่ยวชม บ้านดินเทียนโหลวเคิง หรือเป็นที่รู้จักกันว่า “ข้าว 4 จาน ซุป 1 ถ้วย”  หนึ่งในหมู่บ้านดินที่มีทัศนียภาพสวยงามโดดเด่น จนเป็นเอกลักษณ์ของบ้านดินหนานจิ้ง  และเป็นหมู่บ้านที่มีทัศนียภาพสวยงาม  ประกอบไปด้วยบ้านดินทรงกลม 4 หลังและทรงสี่เหลี่ยม 1 หลัง เมื่อมองจากด้านบนจะเหมือนภาพของดอกเหมย ดอกไม้ประจำชาติจีน  …..นำท่านชม บ้านดินยวี้ชางโหลว หรือบ้านเอียง ซึ่งถือว่าเป็นบ้านดินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่อยู่ในมณฑลฝูเจี้ยน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1308 มีอายุ 700 ปี มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวรูปทรงกลม ภายในสูง 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้น 2 ของอาคารขึ้นไปจะมีเสาไม้ลาดเอียงถึง 210 ท่อน ท่อนที่เอียงที่สุดมีความเอียงถึง 15 องศาเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง ทนต่อแผ่นดินไหว แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นโบราณ…
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านที่พัก  FLIPORT  HOTEL ZHANGZHOU YUANSHAN ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
….ให้ทุกท่านได้พักผ่อน อาบน้ำแร่ และผ่อนคลายความเมื่อยล้า ….(กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำเพื่อใช้บริการอาบน้ำแร่ในสระรวม)

วันที่สาม

เซี่ยเหมิน – เกาะเปียโน – วัดหนานผู่โถว – ถนนรอบเกาะ –สวนหินแกะสลักฮุ่ยเหอ + ฮุ่ยโชว์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) นำท่านไปเที่ยวชมเกาะเปียโน หรือ กู่ลั่งหยู เกาะขนาดเล็กอยู่ตรงข้ามกับเซี่ยเหมิน มีพื้นที่ประมาณ 1.7 ตารางกิโลเมตร (รวมรถกอล์ฟ)  เที่ยวชมทัศนียภาพและบรรยากาศของเกาะซึ่งเต็มไปด้วยอาคารสมัยอาณานิคม  ซึ่งในอดีตเซี่ยเหมินเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า ทำให้มีชาติตะวันตกเข้าติดต่อและใช้เกาะนี้เป็นที่พักผ่อน มีการสร้างโบสถ์และเล่นดนตรีในโบสถ์ จนเกิดโรงเรียนสอนเปียโนและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงก็มาจากเกาะนี้ และมีการเรียกชื่อว่าเกาะเปียโน  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝาก ของฝาก อาหารแห้งซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเล …..จากนั้นนำท่านกลับฝั่ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย นำท่านไปเที่ยวชม วัดหนานผู่โถว วัดพุทธที่สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ถัง  และเป็นวัดสำคัญของเซี่ยเหมิน ตั้งอยู่เนินเขาอู่เหลาซาน มีพื้นที่กว้างขวาง ภายในวัดประกอบด้วยวิหารจตุโลกบาล, วิหารพระไตรปิฏก, วิหารใหญ่ และเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตาให้คนมากราบไหว้สักการบูชา…..จากนั้นนำท่านนั่งรถชมความงดงามของถนนเลียบชายทะเลของเซี่ยเหมิน  ……นำท่านชม สวนหินแกะสลักฮุ่ยเหอ ที่มีรูปแกะสลักหินสวยงามมากมาย  ภายในท่านสามารถชมดูหินแกะสลักที่สวยงามพร้อมชมการแสดงเต้นรําพื้นเมืองของหญิงสาวชาวฮุ่ยอัน…..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าที่พัก PARK CITY HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

จางโจว –หมู่บ้านประมงเจิงชั่วอัน – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(8) นำท่านสู่ หมู่บ้านประมงเจิงชั่วอัน เดิมเป็นหมู่บ้านชาวประมง ต่อมามีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  และร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารพื้นเมือง อาหารทะเล ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และร้านอาหารทะเลแห้งที่สามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน อิสระให้ทุกท่านเดินเที่ยวชม ชิม ช้อป กับร้านค้ามากมายสองข้างถนนเล็กๆที่เต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศเป็นกันเอง…ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน…….
13.55 น. ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ MF 833*** บริการอาหารและเครื่องดื่ม ***
16.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000-4,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับโดยสายการบินเซี่ยเหมินแอร์ไลน์
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 3 คืน (ห้องละ 2-3ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 8 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

         *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน 23  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,650 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 6. ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 600 บาท (เก็บจากลูกค้าต่อคนตลอดทริป)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า  *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการ

                   บิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล

 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ

ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เซี่ยเหมิน หนานจิ้ง ถู่โหลว 4วัน3คืน(MF)มี.ค.-พ.ค.63
รหัสทัวร์
CHN XIA01(MF)MAR-MAY
สายการบิน
Xiamen Air
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว