บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN PVG01(MF)OCT
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Xiamen Air

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว 5วัน3คืน(MF)ต.ค.61

รหัสทัวร์: CHN PVG01(MF)OCT

 • เซี่ยงไฮ้ หาดว่ายทัน, ถนนนานกิง, ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
 • หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู บ้านเศรษฐีหูเซียเหยียน ถนนโบราณเหอฝางเจีย
 • อู๋ซีนมัสการพระใหญ่หลินซานต้าฝอ ศาลาฟานกง
 • ซูโจว ชมสวนหลิวหยวน สวนสวยงามแห่งซูโจว, ชมถนนโบราณซานถังเจีย
 • เมนูพิเศษ ปลากุ้ยหยู, ซี่โครงหมูอู๋ซี, ไก่แดง, ไก่ขอทาน, หมูตงโป
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
11-15 ตุลาคม 2561 23,999
19-23 ตุลาคม 23,999

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ) – หังโจว

15.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว E เคาน์เตอร์ XIAMEN AIRLINES   โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ ** XIAMEN AIRLINES ให้บริการการเดินทางด้วย AIR CRAFT BOING 737-800 ***
18.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MF 8674  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
23.00 น. เดินทางถึงสนามบิน หังโจว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการศุลกากรและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว
นำท่านเดินทางเข้าที่พัก RAMADA HANGZHOU RIVERSIDE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา –ซูโจว –สวนหลิวหยวน –ถนนโบราณซานถังเจีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พัก (1) นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศของหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียงเป็นเมืองที่งดงามด้วยธรรมชาติ  ทะเลสาบ ต้นไม้และสวนสวย  ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและ ซูโจวว่า “ บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี  ซู(โจว) หัง(โจว)   นำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู ผ่านชม สะพานด้วน(แต่ไม่ด้วน) ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง“นางพญางูขาว”กับชายคนรักชื่อ“โข้เซียน” และชม โคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆทะเลสาบแห่งนี้ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์” จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านใบชาเหมยเจียอู  แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน หลงจิ่งฉา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชาเขียว จากแหล่งกำเนิดโดยตรง เช่น ใบชา หมอนใบชา ลูกอมชาเขียวชม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านสู่ เมืองซูโจว (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)  เมืองซูโจวเป็นเมืองแห่งสวนสวยและ มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งสาวงาม จนได้รับฉายาว่า “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์” เมืองซูโจวได้ขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.2540  นำท่านเที่ยวชม สวนหลิวหยวน เป็นสวนขนาด 20,000 ตารางเมตร เป็นสวนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของซูโจว สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์หมิง แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือส่วนกลาง ส่วนตะวันออก ส่วนตะวันตก และส่วนเหนือ โดยส่วนกลางเป็นเนินเขาตัดกับสระน้ำ ส่วนตะวันออกเป็นที่พักอาศัยและสวนหิน ส่วนตะวันตกเป็นส่วนเนินเขากับป่ารกและส่วนเหนือเป็นทิวทัศน์ท้องนาในแบบชนบทจุดเด่นของการออกแบบสวนแห่งนี้ คือ การผสมผสานเอาหินแห่งไท่หู เข้ามาจัดเป็นสวนได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการนำมาจัดแต่งเป็น โต๊ะหิน เก้าอี้หิน ขั้นบันไดหิน อันเป็นเอกลักษณ์ของจีน โดยมีหินมีชื่อเสียงที่สุดของ สวนแห่งนี้ก็คือ หินก้วนหยุนเฟิง มีความสูงกว่า 6.5 เมตร …..นำท่านเดินชม ถนนโบราณซานถังเจีย  ตรอกโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในซูโจวตรอก”ซานถังเจีย” มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปี ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซูโจวในมณฑลเจียงซู สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นย่านการค้าและวัฒนธรรมที่มีความเจริญและคึกคักมากในช่วงราชวงศ์หมิงและชิง *****ให้ท่านได้ลิ้มรสชาจีนคนละแก้ว และ ชมการแสดง ****
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านเข้าที่พัก LIVER POOL  HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ซูโจว – อู๋ซี – พระใหญ่หลินซาน – เซี่ยงไฮ้ – หาดว่ายทัน – ถนนนานกิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4) นำท่านเดินทางไปยัง อู๋ซี (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองอุตสาหกรรมเก่าในมณฑลเจียงซู มีทะเลสาบไท่หูพาดผ่านแบ่งเมืองออกเป็นสองส่วน ผังเมืองเป็นวงกลมและภายในเมืองมีคลองสายเก่าตัดไขว้กัน ซึ่งยังใช้เป็นทางสัญจรของเรือขนาดใหญ่ ได้รับการพัฒนาเมืองจนเจริญและถูกขนานนามว่า เซี่ยงไฮ้น้อย …..นำท่านนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ณ. วัดหลินซาน (รวมรถเล็ก) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร  หนัก 700 ตัน เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม  หรือตามภาษาจีนเรียกว่า หลิงซานต้าฝอ เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย , ชม  ศาลาฝานกง วัดหลินซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลักไม้ที่ละเอียดประณีต ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนักเขียนภาพถ้ำตุนหวงที่มีชื่อเสียง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งได้รับการขนานนามว่า  นครปารีสแห่งตะวันออก ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80       ก.ม.เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า  การเงิน การลงทุนรวมถึงด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย ยังเป็น  ศูนย์กลางการค้า, เมืองท่า และเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน…..ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย….. นำท่านชมการสาธิตการรักษาแผล จากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน …..จากนั้นนำท่านชม หาดว่ายทัน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรม  ที่ได้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้และเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลายผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ…..นำท่านชมและช้อปปิ้ง ถนนนานกิง ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความยาวถึง 5 กม.ศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่างๆ….
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
นำท่านเข้าที่พัก REGAL SHANGHAI EAST ASIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เซี่ยงไฮ้ – ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว – หังโจว – ถนนโบราณเหอฝังเจี่ย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7) นำท่านแวะเที่ยวชมร้านจำหน่าย หยกและผลิตภัณฑ์จากหยกอันมีชื่อเสียงของประเทศจีน…..นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว  หรือ ตลาดร้อยปี เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับหังโจว (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) แวะชม  ร้านผ้าไหมจีน  ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็น ทั้งของฝากและใช้เอง เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของจีน ..จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถนนโบราณเหอฝางเจีย เป็นถนนคนเดิน มีสี่แยกที่แต่ละแยกมีความยาว 1 กิโลเมตรครึ่ง เป็นแหล่งช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวของชาวจีนและต่างชาติ เป็นถนนอนุรักษ์วัฒนธรรมของเมืองหังโจว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
นำท่านเดินทางเข้าที่พัก RAMADA HANGZHOU RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

หังโจว – คฤหาสน์เศรษฐีหูเซี่ยเหยียนกรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10) นำท่านชม คฤหาสน์เศรษฐีหูเซี่ยเหยียน  คหบดีผู้มีอิทธิพลต่อรัฐบาลจีน สมัยปลายราชวงศ์ชิง    เด็กยากจนถือกำเนิดเมื่อปี ค.ศ.18223 จากเมืองจี้ซี  มณฑลอันฮุย ที่ต่อสู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จก้าวหน้าเป็นเศรษฐีอยู่ที่หังโจว  …..ได้เวลาอันสมควรนำท่านไปยังสนามบิน
14.00 น. ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ MF8673 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
17.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ
************************************************************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) 

 • เด็กอายุ 2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยว เพิ่ม  4,000 บาท 
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ –กรุงเทพฯ โดยสายการบิน XIAMEN AIRLINE
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน (ห้องละ 2- 3ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 10  มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

                  *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน 20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปคนขับรถ,ไกด์ท้องถิ่นคนละ100หยวนต่อท่านตลอดทริปและหัวหน้าทัวร์250บาทต่อท่านตลอดทริป)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า 

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า***ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือทำให้รูปถ่ายเป็นรอยสถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 (ช่วงเทศกาล)
 2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9207
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว 5วัน3คืน(MF)ต.ค.61
รหัสทัวร์
CHN PVG01(MF)OCT
สายการบิน
Xiamen Air
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว