China

รหัสทัวร์ :
CHN PVG01(TG)MAR-MAY
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ชูโจว อู๋ซี 5วัน3คืน(TG)มี.ค.-พ.ค.61

รหัสทัวร์: CHN PVG01(TG)MAR-MAY

***คณะเดินทาง 10 คนขึ้นไป / ราคารวมทุกอย่างแล้ว / ไม่เข้าร้านรัฐบาล***

           ***พักโรงแรม 4 ดาวอินเตอร์เนชั่นแนล และ 5 ดาวจีน***

 • อู๋ซีนมัสการพระใหญ่หลินซานต้าฝอ ศาลาฟานกง
 • ล่องเรือชมวิถีชีวิตคนพื้นเมือง ณ หมู่บ้านโจวจวง
 • ชมสวนหลิวหยวน สวนสวยงามแห่งซูโจว, ชมถนนโบราณซานถังเจีย
 • ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามชั้นที่ 101 SWFC ของมหานครเซี่ยงไฮ้
 • ตื่นตาตื่นใจกับ กายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME
 • แวะจิบกาแฟ สตาร์บัคส์ แลบรรยากาศถนนไฮโซซินเทียนตี้
 • เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมือง ขาหมูโจวจวง, ซี่โครงหมูอู๋ซี, ปลาเปรี้ยวหวานซูโจว

วันเดินทาง

23-27  มีนาคม 2561 32,900
3-7, 21-24 เมษายน 34,900
2-6, 9-13, 25-29 พฤษภาคม 34,900

 

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก           

กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.00 น.  เช็คอินที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG)เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและดูแลคณะในการเช็คอิน โหลดกระเป๋าสัมภาระ
วันที่สอง

เซี่ยงไฮ้ –หาดว่ายทัน ถนนนานกิง ตึก SWFC ชั้น101 – หมู่บ้านน้ำโจวจวง – ซูโจว

 00.30 น.  ออกเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ TG 662 บริการ อาหารและเครื่องดื่ม
05.45 น.  เดินทางถึงสนามบินผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ภัตตาคารในโรงแรม (1) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บริเวณ หาดว่ายทัน ตั้งอยู่บนฝั่ง ตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรม  ที่ได้ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้และเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลายผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ…..นำท่านชมและช้อปปิ้ง ถนนนานกิง ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. ศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่างๆ….นำท่านขึ้นชมวิวของมหานครเซี่ยงไฮ้ และทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำหวงผู่ จากจุดชมวิวชั้นที่ 101 ของอาคาร Shanghai World Financial Centre หรือ SWFC ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจการค้า เป็นอาคารสูงที่สุดในประเทศจีน มีความสูง 492 เมตร รวม 104 ชั้น ได้รับการออกแบบและตกแต่งอย่างทันสมัย
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านน้ำโจวจวง ได้รับการขนานนามว่าเป็น  เวนิสแห่งตะวันออกอันดับ 1 แห่งประเทศจีน” และได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ให้เป็น เมืองมรดกโลก  หมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยลำน้ำโบราณที่ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ความงามของสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างแบบจีนดั่งเดิมที่มีอายุกว่า 900 ปี  ส่วนใหญ่เป็นอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) และราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911)  …..นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศอันสวยงาม คลาสิก และวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก จากนั้นนำท่านสู่ เมืองซูโจว เมืองซูโจวเป็นเมืองแห่งสวนสวยและ มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งสาวงาม จนได้รับฉายาว่า “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์” เมืองซูโจวได้ขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.2540
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
 นำท่านเข้าที่พัก Grand Metropark Hotel Suzhou ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สาม

 อู๋ซี – พระใหญ่(รวมรถราง) – ศาลาฝานกง  – ซูโจว

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4) นำท่านสู่เมืองอู๋ซี ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบาและมีฉายาว่าเมืองเซี่ยงไฮ้น้อยเดิมมีชื่อว่า ซีซานเล่ากันว่าเมื่อ 2,000 ปีก่อนมีการผลิตดีบุกในเมืองนี้และต่อมาแร่ดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิ้นแต่บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหนึ่งมีใจความว่า “มีอาวุธ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุข”  จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า อู๋ซี แปลว่าไม่มีตะกั่ว นำท่านนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ณ. วัดหลินซาน  (รวมรถราง) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร  หนัก 700 ตัน เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างามหรือตามภาษาจีนเรียกว่า หลิงซานต้าฝอ เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย  ชม  ศาลาฝานกง วัดหลินซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลักไม้ที่ละเอียดประณีต ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนักเขียนภาพถ้ำตุนหวงที่มีชื่อเสียง…
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
 บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ซูโจว (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30นาที) นำท่านเดินชม ถนนซานถังเจีย  ตรอกโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในซูโจวตรอก”ซานถังเจีย” มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปี ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซูโจวในมณฑลเจียงซู สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นย่านการค้าและวัฒนธรรมที่มีความเจริญและคึกคักมากในช่วงราชวงศ์หมิงและชิง  *****ให้ท่านได้ลิ้มรสชาจีนคนละแก้ว และ ชมการแสดง ****
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
นำท่านเข้าที่พัก Grand Metropark Hotel Suzhou ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สี่

สวนหลิวหยวน – ภูเขาเนินเสือ – เซี่ยงไฮ้ – ซินเทียนตี้ – หอการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ – ชมกายกรรม  ERA INTERSECTION OF TIME

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พัก (7) นำท่านเที่ยวชม สวนหลิวหยวน เป็นสวนขนาด 20,000 ตารางเมตร เป็นสวนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของซูโจว สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์หมิง แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือส่วนกลาง ส่วนตะวันออก ส่วนตะวันตก และส่วนเหนือ โดยส่วนกลางเป็นเนินเขาตัดกับสระน้ำ ส่วนตะวันออกเป็นที่พักอาศัยและสวนหิน ส่วนตะวันตกเป็นส่วนเนินเขากับป่ารกและส่วนเหนือเป็นทิวทัศน์ท้องนาในแบบชนบทจุดเด่นของการออกแบบสวนแห่งนี้ คือ การผสมผสานเอาหินแห่งไท่หู เข้ามาจัดเป็นสวนได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการนำมาจัดแต่งเป็น โต๊ะหิน เก้าอี้หิน ขั้นบันไดหิน อันเป็นเอกลักษณ์ของจีน โดยมีหินมีชื่อเสียงที่สุดของ สวนแห่งนี้ก็คือ หินก้วนหยุนเฟิง มีความสูงกว่า 6.5 เมตร…จากนั้นนำท่านชม เขาเนินเสือ หรือ เนินหู่ชิว ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของซูโจวเมืองโบราณมณฑลเจียงซู เรื่องความเป็นมาของชื่อหู่ชิวหรือเนินเสือนั้น เอกสารโบราณสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก (ค.ศ.25-220) ระบุว่ากษัตริย์อาณาจักรหวูยุคชุนชิว (ก่อนค.ศ.722-481 ปี) ชื่อเฮอหลี่ว์ สวรรคตแล้วฝังที่เนินเขานี้ เพียงแค่ 3 วัน ปรากฏมีเสือขาวหมอบบนที่ฝังศพ เลยได้ชื่อว่าหู่ชิวหรือเนินเสือ
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งได้รับการขนานนามว่า  นครปารีสแห่งตะวันออก ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 กม.เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า  การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย ยังเป็น  ศูนย์กลางการค้า, เมืองท่า และเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน…..ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย นำท่านเข้าชม หอการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน …..จากนั้นนำท่านชมย่าน ซินเทียนตี้ ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ในยุคก่อนบริเวณนี้เคยเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวเซี่ยงไฮ้ จึงเต็มไปด้วยบ้านที่ถูกสร้างจากอิฐบล็อกแบบฝรั่ง สถาปัตยกรรมผสมผสานแบบนี้มีชื่อว่า ฉือคู่เหมิน (Shikumen) มีความหมายว่า ประตูหินเป็นสไตล์ของตึกแถว 2- 3 ชั้นที่ผสมผสานสไตล์ตะวันตกและตะวันออก!!! พิเศษ ***** แวะดื่มกาแฟ หรือ ชา สตาร์บัคส์ คนละ 1 แก้ว ณ ร้านสตาร์บัคส์แห่งแรกในประเทศจีน ก่อนที่จะได้รับความนิยมและขยายสาขาไปทั่วประเทศ
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
นำท่านชม กายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME เป็นกายกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบันด้วยงบลงทุนประมาณกว่า 100 ล้านหยวน ประกอบด้วยแสง สี เสียงที่ไฮเทค, ผาดโผน, ทันสมัย  ทำให้การแสดงทุกฉากตื้นเต้นเร้าใจผู้ชม

นำท่านเข้าที่พัก Four Points by Sheraton Daning ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

 วัดพระหยกขาวตลาดเฉินหวังเมี่ยว ถนนคนเดินเทียนจือฟาง กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10) นำท่านขึ้น วัดพระหยกขาว  ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกขาวปางมารวิชัยมีขนา  ดความสูง 1.9 เมตรแกะสลักด้วยหยกขาวทั้งแท่งและพระหยกปางไสยาสน์ขนาด 1.05 เมตร นอกจากนี้ยังเ ป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุสำคัญทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์เว่ย ถัง ซ่ง หยวน หมิง และชิงด้วยวัดพระหยกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยซ่ง จากนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
บ่าย  นำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเทียนจือฟาง ถนนคนเดินที่คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว ร้านค้างานศิลปะหัตกรรม ,ร้านอาหาร, บาร์ อาคารต่างๆในย่านนี้เป็นสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่ยังเหลืออยู่ในประเทศจีน ….ได้เวลาอันสมควรนำท่านไปยังสนามบิน
 17.20 น.  ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ TG 665   บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 21.15 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ
 ************************************************************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) 

 • เด็กอายุ 2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ –กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาวจีน 3 คืน (ห้องละ 2- 3ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 11  มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อท่าน ( 5 วัน x 2 คน x 10 หยวน = 100 หยวน) หัวหน้าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อวัน (250 บาทต่อท่านตลอดทริป)
 9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

                  *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน 20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า 

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,

หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  

ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า

*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***

 1. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้า

วีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)

 1. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 2. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 3. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 4. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 5. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 7. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
 2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9207
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 10-14 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 2. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ชูโจว อู๋ซี 5วัน3คืน(TG)มี.ค.-พ.ค.61
รหัสทัวร์: CHN PVG01(TG)MAR-MAY

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147