Hong Kong

รหัสทัวร์ :
HKG HSZ3D(HX)
ประเทศ :
Hong Kong
สายการบิน :
mainPage_layoutCout_fv
Hongkong Airlines

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น นองปิง 3 วัน 2 คืน (HX)

รหัสทัวร์: HKG HSZ3D(HX)

Hong Kong – Shenzhen

 • ฮ่องกง แดนสวรรค์ของนักช้อปปิ้ง
 • SUMMER FUN กับ SUMMER SALE เทศกาลลดทั้งเกาะ (มิ.ย.-ส.ค.)
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามทะเลไปไหว้ พระใหญ่เทียนถาน
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
 • เที่ยวเซินเจิ้น สวนเหลียนฮัวซาน ชมรูปปั้นประธานเติ้งเสี่ยวผิง
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดินตงเหมิน
 • ชมสุดยอดการแสดงระดับโลก Mangrove groove Laser & water show 

 

ายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ทัวร์นองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – เซินเจิ้น

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  แถว N เคาน์เตอร์สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
08.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 772 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
12.10 น. เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ หลังผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางไปยังสถานีตุงชุง เพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้านองปิง ข้ามทะเลไปยังหมู่บ้านนองปิง เกาะลันเตา สถานที่ตั้งของ พระใหญ่เทียนถาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางสมาธิขนาดใหญ่ ซึ่งประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง เป็นที่เคารพสักการะของคน  ฮ่องกงและพุทธศาสนิกชน  ระหว่างเส้นทางผ่านของกระเช้าไฟฟ้า ท่านจะได้สัมผัสความงดงามของทิวทัศน์มุมกว้าง 360 องศาแบบพานอรามาผ่านทะเลจีนใต้ นมัสการและขอพรพระใหญ่เทียนถาน  เพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกท่าน อิสระเที่ยวชมหมู่บ้านนองปิงตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านกลับมายังตุงชุง
16.00 น นำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ….เพื่อเดินทางไปยังเซินเจิ้น โดยรถไฟ KCR ซึ่งเป็นรถไฟที่เดินทางเข้าออกระหว่างฮ่องกงและเซินเจิ้น (แนะนำให้ท่านใช้กระเป๋าเดินทางที่มีขนาดไม่ใหญ่มากและมีล้อลากเพื่อความสะดวก และในการเดินทางทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าสัมภาระของตัวเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่บริการยกหรือลากกระเป๋าให้) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที เมื่อเดินทางถึงเซินเจิ้น นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง ประเทศจีนแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก FX HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เซินเจิ้น – ซิตี้ทัวร์ –สวนเหลียนฮัวซาน – ช้อปปิ้งถนนคนเดินตงเหมิน – OCT BAY – MANGROVE GROOVE  LASER SHOW

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เซินเจิ้น   เมืองที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศจีน ภายหลังจากการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อปี ค.ศ.1979 ทำให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นทำรายได้ให้ประเทศจีนมากที่สุด  เซินเจิ้นได้รับการพัฒนาจนเจริญ ทันสมัยและมีภูมิทัศน์สวยงาม นำท่านไปยัง สวนเหลียนฮัวซาน จุดชมทัศนียภาพที่ดีที่สุดของเซินเจิ้นท่านจะได้ชมภาพมุมกว้างที่เต็มไปด้วยอาคารสำนักงานตึกสูงต่างๆกระจายอยู่ ชมรูปปั้นขนาดความสูง 6 เมตร  ของ เติ้งเสี่ยวผิง ผู้นำสูงสุดของประเทศจีน ในช่วง ค.ศ.1977 – 1997ซึ่งได้ทำการปฏิรูป และพัฒนาเศรษฐกิจของจีนจนเติบโตขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกจากนั้นนำท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของประเทศจีน เช่น ใบชา ผ้าไหม เป่าฟู่หลิง (บัวหิมะ) และหยก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านไปยัง ถนนคนเดินตงเหมิน แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเซินเจิ้น รวมร้านค้านับพันร้านและห้างสรรพสินค้าไว้ด้วยกัน บรรยากาศคล้ายกับสยามสแควร์และเซ็นเตอร์พ้อยท์ของเมืองไทยให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้า เสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋าถือ,กระเป๋าเดินทางและ เครื่องประดับ แบรนด์เนมท้องถิ่น และก๊อปปี้แบรนด์ราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ  ….. ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางไปยังภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
หลังอาหารนำท่านไปยัง OCT BAY เพื่อชม  MANGROVE GROOVE  การแสดงที่นำเอา แสงเลเซอร์ สี เสียง และม่านน้ำมาผสมผสานกันด้วยเทคนิคและทีมงานผู้สร้างงานระดับโลก OCT BAY ได้ทุ่มทุนกว่า 200 ล้านหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ด้วยเรื่องราวของเด็กหญิงผู้มีความกล้าหาญกับลิง ที่ช่วยกันออกตามหา เครื่องบรรเลงเพลงวิเศษ ที่จะนำมาใช้ปลดปล่อยนกออกจากเวทย์มนตร์ของป่าโกงกางท่านจะได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานและประทับใจกับสุดยอดการแสดงสุดอลังการ์ชุดนี้
ที่พัก FX HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เซินเจิ้น– ฮ่องกง – ซิตี้ทัวร์ + ไหว้เจ้าแม่กวนอิม – อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6)  นำท่านเดินทางกลับฮ่องกงโดยรถไฟ KCR ไปยังฮ่องกง ……เมื่อเดินทางถึงฮ่องกงแล้วนำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิว วิคตอเรียส์พีค (Mid Level) เพื่อชมทัศนียภาพของเกาะฮ่องกง ฝั่งและเกาลูน ซึ่งเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้า และอาคารต่างๆที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ย เช่น เซ็นทรัลพลาซ่า ไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆอันเป็นธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง   จากนั้นนำท่านไปขอพรโชคลาภจากเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ หาดรีพัลสเบย์อันศักดิ์สิทธิ์ ชมโรงงานผลิตอัญมณี ซึ่งมีงานผลิตจิวเวลรี่ตามหลักฮวงจุ้ยที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง
บ่าย อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  เลือกซื้อสินค้าต่างๆ บริเวณถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย กับร้านค้าบนถนนนาธานย่านสวนสาธารณะเกาลูน พาร์คเลน หรือ ย่านมงก๊ก ซึ่งร้านค้าต่างๆ เปิดให้บริการถึง 22.00 น.เพื่อให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น Espirit Outlet , Bossini Outlet , Bossini shop, Belano , Hang Ten หรือ ที่เลดี้มาร์เก็ต ตลาดขายสินค้าก๊อปปี้ คล้ายกับสำเพ็งของเมืองไทย หรือไปเดินช้อปปิ้งสินค้าห้างปลอดภาษี Duty Free และโอเชี่ยนเทอร์มินัล ให้ท่านช้อปปิ้งกว่า 700 ร้าน อาทิ Armani, Espirit, Emporio Armani, DKNYและของฝากคุณหนูที่ TOY’R US
***** ช่วงเทศกาล SUMMER FUN ร้านค้าย่านช้อปปิ้งต่างๆจะลดราคาสินค้าในร้านโดยจะเริ่มลดราคาในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ก.ค.- ส.ค. เหมาะสำหรับทุกท่านที่รักการช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าดีราคาไม่แพง****
***** อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย *****
……….. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ นำท่านไปยังสนามบิน
18.00/21.45น. ออกเดินทางไปยังกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX 765/HX761
19.50/23.55น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองที่เซินเจิ้น  เช่น ร้านชา หยก ไข่มุก นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม และโรงงานจิวเวลรี่ที่ฮ่องกง

 

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)        

 • เด็กอายุ 2-12ปีพักกับผู้ใหญ่2 ท่าน มีเตียง ลด 1,000 บาท
 • เด็กอายุ 2-12ปี พักกับผู้ใหญ่2 ท่านไม่มีเตียง  ลด 2,000 บาท         
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม  

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
 2. ค่าที่พัก 2 คืน
 3. ค่าอาหาร 6 มื้อ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 5. ค่ายานพานะในการนำเที่ยว
 6. ค่าภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินฮ่องกง และค่าธรรมเนียมเชื้้อเพลิง
 7. ค่าวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีน (ด่านเซินเจิ้น) *** ไม่ต้องเก็บเล่มพาสปอร์ต ***

          (กรณีที่ท่านมีวีซ่าเดี่ยวในเล่ม ไม่มีการลดราคาค่าทัวร์ และท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบ)

 1. ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาทต่อท่าน

            *** ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่ได้มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก. (ถ้ามี)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 4. ค่าทัวร์พิเศษอื่นๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ
 5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีออกใบเสร็จรับเงินนิติบุคคล)
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 10 เหรียญฮ่องกง ต่อวัน ต่อคน

         (3 วัน x 10 เหรียญ x 2 คน = 60 เหรียญ) หัวหน้าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อวัน

เอกสารประกอบการเดินทาง-         หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า  6  เดือนก่อนวันเดินทาง 
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

          ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด  *** บัญชีกระแสรายวัน ***

            ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733-1-01222-4

          หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9027

 1. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30  วัน
 2. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศซึ่งอยู่

          นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า

          ทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่นภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้า

          ของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล

 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

           เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้

 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ

          ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะ

           สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวน

          สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้ง

          ให้ทราบล่วงหน้าก่อน                                               

 

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น นองปิง 3 วัน 2 คืน (HX)
รหัสทัวร์: HKG HSZ3D(HX)

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147