บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN WUH02(FD)NOV-DEC
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Air Asia (FD)

ทัวร์อู่ฮั่น เสินหนงเจี้ย 5 วัน 4 คืน (FD)พ.ย.-ธ.ค.62

รหัสทัวร์: CHN WUH02(FD)NOV-DEC

+++ เที่ยวครบไฮไลท์ / ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง /พักโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว +++

 • เสินหนงเจี้ย เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ มรดกโลกยูเนสโก้ ปี 2016
 • ชมเสินหนงถัน และแท่นบูชาเสินหนงถัน
 • ป่านปี้หยัน ป่าหินงามบนเทือกเขาสูง
 • อู่ฮั่น มณฑลเหอเป่ย ถนนคนเดินฉูฮั่น
 • จิงโจว สวนกวนอี่หยวน รูปปั้นกวนอูใหญ่ที่สุดในโลก

+++ ราคาไม่รวมวีซ่า  1,650 บาท และทิป 1,000 บาท/คน/ทริป +++

วันเดินทาง

7-11 , 22-26  พฤศจิกายน 2562 24,699
6-10  ธันวาคม 24,699
28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 27,699

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – อู่ฮั่น –  จิงโจว – สวนกวนอี่หยวน – อี๋ชาง

04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 แถว 1 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน
07.05 น. ออกเดินทางไปสู่สนามบินนานาชาติ อูฮั่นเทียนเหอ นครอูฮั่น โดยเที่ยวบินที่ FD570
***** มีบริการชุดอาหารเช้าและเครื่องดื่ม / ระบุที่นั่งสำหรับทุกท่าน *****
11.35 น. เดินทางถึง อู่ฮัน (WUHAN) เมืองหลวงมณฑลหูเป่ย ประกอบด้วย 3 เขต คือ อูชาง ฮั่นโค่ว ฮั่นหยาง และนี่คือที่มาของชื่อเมือง อูฮั่น ที่นี่เป็นศูนย์รวมของ เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมของมณฑล ในด้านเศรษฐกิจ ที่นี่มีอุตสาหกรรมหลัก ๆ คือ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเคมี หลังผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิงโจว เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ระหว่างเมืองอู่ฮั่นกับเมืองอี๋ชาง    ในสมัยสามก๊กเป็นเมืองหน้าด่านชื่อว่าเมืองเกงจิ๋ว ซึ่งครั้งหนึ่งเมืองนี้ขงเบ้งแนะนำให้เล่าปี่ยึดเมืองนี้ เพราะเมืองเกงจิ๋วเป็นเมืองที่มีชัยภูมิที่ดีที่สุด ต่อมากวนอูพี่น้องร่วมสาบานของเล่าปี่ได้มาเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองนี้ …..นำท่านชม สวนกวนอี่หยวน ซึ่งมีรูปปั้นกวนอูขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ความสูงถึง 58 เมตร
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านเข้าที่พัก YI CHANG DONGSHAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันทีสอง

อี๋ชาง – เสินหนงเจี้ย  – เสินหนงถัน  – สะพานสวรรค์ – อุทยานกวนเหมิน – หมีแพนด้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) นำท่านเดินทางสู่  เสินหนงเจี้ย (ระยะทางประมาณ 208 กม.ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) …..ได้รับการยกระดับตั้งเป็น อำเภอป่าไม้เสินหนงเจี้ย ตั้งอยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ยแล้วกว่า 1,700 เมตร    โดย ยอดเขาเสินหนงติ่ง เป็นยอดเขาสูงที่สุด มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,105.4 เมตร และเป็นยอดเขาสูงสุดในภาคกลางของจีน  ….. เสินหนงเจี้ยยังเป็นที่ตั้งของ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเสินหนงเจี้ย   มีระบบภาวะนิเวศป่าไม้แบบกึ่งเขตร้อนที่อนุรักษ์ไว้อย่างดีในประเทศจีน  อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพืชพันธุ์ชนิดต่างๆ ทั้งแบบภาคใต้และภาคเหนือ และเป็นที่อยู่ธรรมชาติ  …..สำหรับชื่อเสินหนงเจี้ยมีที่มาจากเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูกนามเหยียนตี้ (Yandi) หรือเสินหนง (Shennong) ตำนานกล่าวว่าเทพเสินหนงได้รับพิษจากการทดลองกินพืชในพื้นที่แถบนี้กว่า 70 ครั้ง แต่ทุกครั้งสามารถรักษาให้หายได้ด้วยสมุนไพรที่ค้นพบ เพื่อรำลึกถึงท่านผู้คนจึงเรียกที่นี่ว่าเสินหนงเจี้ย …..ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงาม ทิวเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวขจี สดชื่นรื่นรมย์ใจยิ่งนัก  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านชม เสินหนงถัน แท่นบูชา เมืองเสินหนง ตั้งอยู่ในพื้นที่เปิดของการท่องเที่ยว ในพื้นที่ทั้งหมดล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงามและเงียบสงบ พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างผีเสื้อ รูปปั้นวัวของ เสินหนง รูปปั้นยืนสูง 21 เมตรและ กว้าง 35 เมตร หินห้าสีเป็น องค์ประกอบ หมายถึง ทองไม้ น้ำ ไฟ และ ดิน….นำท่านแวะถ่ายรูปบริเวณหน้าประตูกวนเหมินซาน ที่มีสัญลักษณ์ของคนป่าและลูก ….นำท่านชม เขตเทียนเซินเฉียว  หรือ สะพานสวรรค์ สูงจากระดับน้ำทะเล1,200 เมตร พื้นที่ 60 ตร.กม. เขตนี้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ และ น้ำตกสวรรค์ น้ำตกที่ไหลลอดลงมาจากช่องเขา สายน้ำสาดกระเซ็นเป็นละอองน้ำ สวยงามยามต้องแสงอาทิตย์  ท่ามกลางอากาศอันบริสุทธ์สดชื่นให้ท่านได้สูดโอโซนให้เต็มปอด  …..จากนั้นนำท่านแวะชมหมีแพนด้า ณ อุทยานกวนเหมิน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเข้าที่พัก SHENNONG SHAN ZHUANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม     

เสินหนงเจี้ย – เสินหนงติ่ง – อุทยานเทียนเยี่ยน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) นำท่านเที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเสินหนงเจี้ย  …..ชม เสินหนงติ่ง ที่ระดับความสูง 3,105.4 เมตร  เป็นจุดชมทัศนียภาพของเสินหนงเจี้ย หุบเขา สลับซับซ้อนที่เขียวขจีด้วยป่าไม้หนาแน่น ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อากาศของเสินหนงเจี้ย บริสุทธิ์และมีโอโซนสูงมาก….. นำท่านไปชม  ป่านปี้หยัน  ป่าหินงามแห่งเสินหนงเจี้ย  เป็นป่าหินที่อยู่ระดับความสูงกว่า 2,500 เมตร  เดินเที่ยวชมรูปร่างที่แปลกประหลาดแตกต่างกัน ไปตามจินตนาการของแต่ละคน  ชมทัศนียภาพของ เสินหนงกู่  หรือหุบเขาเสินหนงกู่ สามารถมองเห็นหุบเขาโดยรอบได้อย่างชัดเจน….. จากนั้นนำท่านชม เสี่ยวหลงถัง แหล่งที่อยู่อาศัยของลิงขนทอง ให้ท่านได้ชมความน่ารักของเหล่าลิงที่มีสีขนทองทั้งตัว สัตว์ประจำถิ่นที่อาศัยอยู่ในระดับความสูงตั้งแต่ 1,500 เมตรขึ้นไป และจัดเป็นสัตว์สงวนของจีน มีความสำคัญเทียบเท่ากับแพนด้า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง เขตเทียนเยี่ยน   (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นที่ตั้งของสะพานสายรุ้ง  สะพานเหล็กที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมช่องเขาสองฝั่งเข้าด้วยกัน  อิสระให้ท่านได้เดินข้ามสะพานไป ชมทัศนียภาพมุมกว้างของธรรมชาติที่งดงามรายรอบตัว …..จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเข้าที่พัก XING SHAN SHAO JUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่   

เสินหนงเจี้ย – ถนนลอยน้ำ – อี๋ชาง   – อู่ฮั่น – ถนนคนเดินฉูฮั่น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9)  นำท่านเดินทางสู่เมือง อี๋ชาง (ระยะทางประมาณ 230 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างเส้นทางผ่านชม ถนนลอยน้ำ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดของประเทศจีนจาก นิตยสาร Discovery  เป็นทางด่วนที่สร้างอยู่เหนือแม่น้ำ ระยะทางประมาณ 10.9 กิโลเมตร สร้างขึ้นบนสายน้ำที่ไหลคดเคี้ยวไปตามช่องเขา รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ แทนที่การทำลายป่าไม้ ….
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
นำท่านสู่ ถนนคนเดินฉูฮั่น ถนนคนเดินสายยาว 1.5 กิโลเมตร ยาวที่สุดในโลก เต็มไปด้วยร้านค้า ทั้งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าที่พัก CHANG JIANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     

อู่ฮั่น– วัดกุยหยวน – นั่งรถชมสะพานข้ามแม่น้ำ – THE BUND WUHAN – ถนนฮู่ปู้ – กรุงเทพฯ         

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (12) นำท่านชม วัดกุยหยวน  วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น สร้างขึ้นในราวปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่องถึงต้นราชวงศ์ชิง ภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่ชาวจีนนิยมไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล มีวิหารพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินเหนียวเคลือบ
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร (13)
บ่าย นำท่านเที่ยวชม ถนนฮู่ปู้   แหล่งรวมร้านอาหารพื้นเมืองกว่า 200 ร้าน  อิสระเดินชมและชิมอาหารอาหารตามอัธยาศัย …….จากนั้นนำท่านไปยังสนามบิน
21.20 น. ออกเดินทางกลับโดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 573
***** มีบริการชุดอาหารและเครื่องดื่ม / ระบุที่นั่งสำหรับทุกท่าน *****
23.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
**********************************************
*****รายการทัวร์เส้นทางนี้ ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ*****
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000-3,500 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ – อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว
 3. ค่าอาหาร 13 มื้อตามรายการ
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋า 1 ใบไม่เกิน 20 ก.ก.
 5. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

                  *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน **
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,650 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท (เก็บจากลูกค้าต่อคนตลอดทริป)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดามารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 1. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 1. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 2. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้า    ของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการหรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 2. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อู่ฮั่น เสินหนงเจี้ย 5 วัน 4 คืน (FD)พ.ย.-ธ.ค.62
รหัสทัวร์
CHN WUH02(FD)NOV-DEC
สายการบิน
Air Asia (FD)
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว