China

รหัสทัวร์ :
CHN SHE6D(CZ)DEC
ประเทศ :
China
สายการบิน :
China Southern Airlines
China Southern Airlines

อู่ฮั่น เสินหนงเจี้ย บู๊ตึ๊ง 6 วัน 5 คืน (CZ)ธ.ค.60

รหัสทัวร์: CHN SHE6D(CZ)DEC

 • อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ชมทะเลสาบตงหู วัดกุยหยวน
 • เขาบู๊ตึ๊ง แหล่งรวมโบราณสถาน
 • นั่งกระเช้าขึ้นสู่ จุดไฮไลท์ของเขาบู๊ตึ้ง ตั้งอยู่บนยอดเทียนจู
 • วังจี่อเซียวกง  หรือ วังเมฆสีม่วง
 • เสินหนงเจี้ย มรดกโลกทางธรรมชาติของยูเนสโก้
 • ชมยอดเขาเสินหนงติ่ง แท่นบูชาเสินหนงถัน
 • ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว
 • ช้อปปิ้งถนนฉู่เหอฮ่านเจีย (Chu River and Han Street)

 

วันเดินทาง

21-26 ธันวาคม 2560 28,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก             

กรุงเทพฯ – อู่ฮั่น

16.00 น.          พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (เคาเตอร์ U 3-7) สายการบินไชน่าเซ้าเธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน (จอดรถส่งผู้โดยสาร ได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)
18.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองอู่ฮั่น โดยเที่ยวบินที่ CZ3058
22.55น. ถึงเมือง อู่ฮั่น เป็นเมืองใหม่ที่เกิดจากการรวมเมืองเก่า 3 เมืองเข้าด้วยกัน คือ อู่ชาง   ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ ฮั่น  ฮั่นหยาง เมืองเก่าอายุกว่า 1,400 ปี และฮั่นโข่ว อดีตหมู่บ้านธรรมดาๆ กลายเป็นที่ตั้งมั่นทางทหารในสมัยราชวงศ์ซ่ง และ 1 ใน 4 เมืองการค้าสำคัญของจีนในสมัยราชวงศ์หมิง  ยุคล่าอาณานิคมฮั่นโข่วถูกทางการแบ่งเป็นพื้นที่สัมปทานของสัมปทานอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย และญี่ปุ่น ทำให้ตัวเมือง ฮั่นโข่ว เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สวยงามคล้ายเซี่ยงไฮ้  หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร  นำท่านสู่ที่พักDorsett Wuhan Hotel  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันทีสอง

อู่ฮั่น – เขาบู๊ตึ๊ง หรือ อู่ตังซาน เนินเขาไท่จึพอ – ตำหนักยอดเขาทอง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1) นำท่านเดินสู่ เขาบู๊ตึ๊ง หรือ อู่ตังซาน ในภาษาจีนกลาง มีอีกชื่อว่า ไท่เหอซัน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่สวยงาม และยังได้รับรางวัลมรดกโลกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ ในปี ค.ศ.1997 มีความยาว 400 กิโลเมตรเป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญของลัทธิเต๋า ที่เล่าสืบมาว่า ปรมาจารย์เจินอู่ หรือเทพเจ้าเสวียนอู่ที่ศาสนาเต๋าเคารพนับถือ ได้บำเพ็ญตบะบนยอดเขาแห่งนี้ รู้สึกติดอกติดใจกับเทือกเขา ที่เสมือนเป็นแดนสุขาวดี ได้ใช้วิชาทั้งบุ๋นและบู้ต่อกรกับภิกษุหลายรูปของฝ่ายพุทธ จนได้รับชัยชนะสามารถยึดเขาแห่งนี้เป็น ที่พำนักสืบมา… เขาบู้ตึ๊งได้  กลายมาเป็นแหล่งฝึกวิชา และเข้าฌานของนักพรตลัทธิเต๋า หลายสำนักมาหลายยุคสมัย และยังเป็นที่กำเนิดสุดยอดวิชากังฟูที่โด่งดัง ตามที่เราเคยคุ้นหูคุ้นตาในนิยายกำลังภายในด้วย เขตโบราณสถานบนเขาบู้ตึ๊ง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 321 ตร.กม. ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นหมู่ตึกโบราณ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และส่วนที่เป็นทิวทัศน์ธรรมชาติ อาทิ สระน้ำ บ่อน้ำพุร้อน ถ้ำ หน้าผาและยอดเขา รวมกว่าร้อยแห่ง บนเขาบู้ตึ๊ง มีสถาปัตยกรรมนับตั้งแต่สมัยถัง ซ่ง หยวน หมิง และชิง โดยส่วนใหญ่ เป็นอารามหรือวิหารที่มีความสำคัญในศาสนาเต๋าซึ่งโบราณสถาน ที่หลงเหลือมาจนทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ เป็นสถาปัตยกรรมสมัย ราชวงศ์หมิง ที่เป็นเช่นนี้สืบเนื่องมาจาก กษัตริย์เฉิงจู่จูตี้ (หย่งเล่อ) ทรงเคารพเลื่อมใสในศาสนาเต๋าอย่างแรงกล้า ในรัชสมัยของพระองค์โปรดให้มีการสร้างศาสนสถานของศาสนาเต๋าขึ้นมากมายนั่นเอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ จุดไฮไลท์ของเขาบู๊ตึ้ง ตั้งอยู่บนยอดเทียนจู ยอดที่สูงที่สุดถึง 1,612 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ตำหนักยอดเขาทอง หรือวัดวิหารทอง ซึ่งเป็นตำหนักที่เชื่อกันว่าจะนำแต่โชคลาภมาให้ เป็นที่ตั้งของพระรูปสำริดของจักรพรรดิเจินอู่ ผู้ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเทพเจ้าทางลัทธิเต๋า ที่มาของวิหารทองเพราะอาคารภายในวัดบุด้วยแผ่นทอง นำท่านเดินทางสู่ เนินเขาไท่จึพอ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ฟู่เจินกวน ตั้งอยู่บนยอดเขาสิงโต เป็นสิ่งปลูกสร้างโบราณที่มีชื่อเสียงจนได้รับการขยายนามว่าเป็นหอแห่งมายาเริ่มสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง กษัตริย์หย่งเล่อปีที่ 10 (ปี 1,412 ) ได้มีพระราชโองการให้สร้างขึ้น และในสมัยราชวงศ์แมนจู กษัตริย์คังซี ได้บูรณะใหม่ถึง 3 ครั้ง ในปัจจุบันได้อนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมไว้ เป็นสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเขาบู๊ตึ้ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านเข้าที่พัก  Wudangshan  Qiongtai Hotel (บนเขา) ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม     

วังจื่อเซียวกง (วังเมฆสีม่วง)  – วังหนานเหยียนบู๊ตึ้ง – เสินหนงเจี้ย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4) นำท่านชม วังจี่อเซียวกง  หรือ วังเมฆสีม่วง เป็นวังที่ได้รับการบูรณะไว้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบที่สุด เที่ยวชม วังหนานเหยียน  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา เป็นวังที่เหมือนตั้งไว้อยู่ที่หน้าผาเป็นสถานที่เก่าแก่และมีชื่อเสี่ยงของบู๊ตึ้ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เสินหนงเจี้ย  เขตอนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งหูเป่ย โดยได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกของยูเนสโก้  เมื่อปี ค.ศ.2016 และเป็น 1 ใน 3 ของสถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศจีน….. ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ยแล้วกว่า 1,700 เมตร โดย ยอดเขาเสินหนงติ่ง เป็นยอดเขาสูงที่สุด มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,105.4 เมตร และเป็นยอดเขาสูงสุดในภาคกลางของจีนสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศแบบพิเศษทำให้เสินหนงเจี้ยกลายเป็นแหล่งรวบรวมพืชพันธุ์ชนิดต่างๆ ทั้งแบบภาคใต้และภาคเหนือเข้าไว้ด้วย และมีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ ที่นี่มีระบบภาวะนิเวศป่าไม้แบบกึ่งเขตร้อนที่อนุรักษ์ไว้อย่างดีในประเทศจีน  สำหรับชื่อเสินหนงเจี้ยมีที่มาจากเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูกนามเหยียนตี้ (Yandi) หรือเสินหนง (Shennong) ตำนานกล่าวว่าเทพเสินหนงได้รับพิษจากการทดลองกินพืชในพื้นที่แถบนี้กว่า 70 ครั้ง แต่ทุกครั้งสามารถรักษาให้หายได้ด้วยสมุนไพรที่ค้นพบ เพื่อรำลึกถึงท่านผู้คนจึงเรียกที่นี่ว่าเสินหนงเจี้ย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
นำท่านเข้าที่พัก Shennong Mountain  Resort  Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่   

อุทยานเสินหนงเจี้ย – เสินหนงถัน เมืองอี๋ชาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)นำท่านเที่ยวชมอุทยานเสินหนงเจี้ย  หรือ เขตป่าเสินหนงเจี้ย ที่นี่เป็นเขตปกครองเพียงแห่งเดียวของประเทศจีนที่ใช้ “เขตป่าไม้” มาตั้งชื่อ   เสินหนงเจี้ย เป็นสันปันน้ำของแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำฮั่นสุ่ย     ด้วยสภาพป่าดงดิบบนเขาสูง       มีฝนตกชุก ทำให้อากาศเย็นสบาย และ มีคำกล่าวพรรณนาเสินหนงเจี้ยว่า ‘ เชิงเขาร้อนดั่งฤดูร้อน ยอดเขาสดชื่นดั่งฤดูใบไม้ผลิ ตีนเขาสบายดั่ง ฤดูใบไม้ร่วง ยอดดอยเป็นน้ำแข็ง สีแดง-ส้ม-เหลือง-เขียวดูไม่เบื่อ แต่ไม่อาจจำแนกว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูหนาว”เสินหนงเจี้ยมีพืชพันธุ์พฤกษชาติต่างๆกว่า  3,700 ชนิด โดยมี 40 ชนิดเป็นพืชสงวนแห่งชาติและยังมีสัตว์ต่างๆ มากกว่า 1,050 ชนิด โดยมี 70 ชนิดเป็นสัตว์สงวนแห่งชาติประกอบกันขึ้นเป็นภาพธรรมชาติอันวิจิตรงดงามหลากสีสันทำให้เสินหนงเจี้ยได้รับการยกย่อง ขนานนามต่างๆ มากมาย เช่น ไข่มุกสีเขียว, อาณาจักรแห่งความร่มรื่น,คลังพันธุกรรมของพืชและสัตว์, พิพิธภัณฑ์ ทางธรรมชาติ…..นำท่านชมเสินหนงถัน แท่นบูชา เมืองเสินหนง ตั้งอยู่ในพื้นที่เปิดของการท่องเที่ยว ในพื้นที่ทั้งหมดล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงามและเงียบสงบ พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างผีเสื้อ รูปปั้นวัวของเสินหนง รูปปั้นยืนสูง 21 เมตรและ กว้าง 35 เมตร หินห้าสีเป็น องค์ประกอบ หมายถึง ทองไม้ น้ำ ไฟ และ ดิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเดินทางสู่เมืองอี๋ชางซึ่งเป็นต้นทางการเดินเรือ เป็นเมืองชาวฮั่นที่ตั้งมานานแล้ว จนถึง ค.ศ. 1877 หลังจากจีนทำสนธิสัญญากับอังกฤษจึงเริ่มมีการค้ากับต่างชาติ ชมเมืองอี๋ชาง วัดและสถานที่สำคัญ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอี๋ชาง ณ ปัจจุบัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
ที่พัก  Gezhouba Hotel  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า             

เมืองอี๋ชาง – เมืองจิงโจว – ศาลเจ้ากวนอู – อู่ฮั๋น –  เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตงหูช้อปปิ้งถนนฉู่เหอฮ่านเจีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10) นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิงโจว เป็นเมืองเล็กๆอยู่ระหว่างเมืองอู่ฮั่นกับเมืองอี๋ชาง …..เมืองจิงโจวในสมัยสามก๊กเป็นเมืองหน้าด่านชื่อว่าเมืองเกงจิ๋ว ซึ่งครั้งหนึ่งเมืองนี้ขงเบ้งแนะนำให้เล่าปี่ยึดเมืองนี้ เพราะเมืองเกงจิ๋วเป็นเมืองที่มีชัยภูมิที่ดีที่สุด ต่อมากวนอูพี่น้องร่วมสาบานของเล่าปี่ได้มาเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองนี้  …..นำท่านเที่ยวชม ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมือง  เชื่อกันว่าเป็นตำหนักของกวนอยู่ในสมัยที่กวนอูปกครองเมืองเกงจิ๋ว ภายในศาลเจ้ากวนอูก็จะมีรูปปั้นของกวนอูองค์สีทองขนาดใหญ่ที่มีทหารองครักษ์ยืนอยู่ซ้าย-ขวา รวมทั้งมีรูปปั้นของพี่น้องร่วมสาบานคือ เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ชาวจีนนิยมมาขอพรศาลเจ้ากวนอูในเรื่องการทำธุรกิจ เพราะเชื่อกันว่าเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โชคลาภ บารมีและความเจริญรุ่งเรือง
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร (11)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่ฮั่น โดยรถโค้ชปรับอากาศ เป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ย มณฑลที่ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศจีน ทิศเหนือติดกับ มณฑลเหอหนาน และมณฑลอันฮุย ทิศตะวันออกติดกับมณฑลเจียงซี ทิศใต้ติดกับมณฑลหูหนานมหานครฉงชิ่ง …..นำท่านสู่ เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตงหู ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองอู่ฮั่นในปี 1982 รัฐบาลได้จัดให้ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองอู่ฮั่นมีพื้นที่ 88 ตร.กม. และคิดเป็นพื้นที่ 1 ใน 4 ของเมือง ที่ทะเลสาบตงหูท่านสามารถชมได้ทั้ง 4 ฤดู ซึ่งจะเห็นได้ถึง  ความแตกต่างทั้งทางธรรมชาติ ดอกไม้ อุณหภูมิและวิวทิวทัศน์ เป็นต้น ถ้าเปรียบความงามของซีหูเหมือนสีสันแบบโลกตะวันตก ตงหูก็เปรียบเหมือนความเรียบง่ายนุ่มนวลแห่งโลกตะวันออก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (12)
นำท่านสู่แหล่ง ช้อปปิ้งถนนฉู่เหอฮ่านเจีย (Chu River and Han Street) ขาช้อปตัวจริงต้องไม่พลาดแหล่งช้อปปิ้งสำคัญ 2 แห่งนี้ของอู่ฮั่น เพราะที่นี่มีทั้งแบรนด์เนมสุดหรูให้ได้เลือกช้อปกันอย่างสะใจ หรือใครจะช้อปราคาเบาๆ สบายกระเป๋า ก็มีสินค้าพื้นเมืองให้เลือกสรร รวมถึงอาหารรสชาติอู่ฮั่นแท้ๆ ที่รอให้เราไปเลือกชิมอีกต่างหาก เหมาะกับการเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันอย่างเต็มอิ่ม
นำท่านเข้าที่พัก  Dorsett Wuhan Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก           

วัดกุ้ยหยวนฮั่นโข่วเจียงทาน  – อู่ฮั๋น – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (13) นำท่านเดินทางสู่ วัดกุ้ยหยวนอายุราว 300 ปี เป็นวัดพุทธจากสมัย คริสต์ศตวรรษที่ 16 โดยเป็นเพียงวัดไม่กี่แห่งที่ไม่ได้ถูกทำลายไปในสมัยการปฏิวัติวัฒนธรรมยังมิได้มีการบูรณะซ่อมแซม นำท่านมนัสการพระอรหันต์ 500 องค์ ที่ปั้นจากดินเหนียวฉาบด้วยสีทองเดินไปด้านหลังติดริมฝั่งแม่น้ำของวัดให้ท่านนมัสการพระโพธิสัตย์กวนอิม …..นำท่านชม ฮั่นโข่วเจียงทานหรือที่เรียกกันว่าหาดริมแม่น้ำ  ตั้งอยู่ในเมืองอู่ฮั้นทางตอนเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นหาดริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  มีพื้นที่ 1.6 ล้านตารางเมตร   อยู่ใกล้กับถนนคนเดินเจียงฮั่น และอยู่ตรงข้ามกับหอนกกระเรียนเหลือง  ที่นี่เปรียบเหมือนสวนสาธารณะทางวัฒนธรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ให้ความบันเทิง เป็นสถานที่ผักผ่อนและท่องเที่ยว หาดริมแม่น้ำแห่งนี้นับเป็นจุดศูนย์กลางจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองอู่ฮั่น ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาตินับล้านคนหลังไหลกันมาชมทัศนียภาพของเมืองอู่ฮั่น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)
….. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.35น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่CZ3057
17.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************************************************
*****รายการทัวร์เส้นทางนี้ ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ*****

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง 
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 5,800 บาท
อัตรานี้รวม    

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบินทั้งไปและกลับ ท่านละ 1 ใบและน้ำหนักไม่เกิน 23  กก.หากเกินจากที่กำหนด สายการบินเรียกเก็บชิ้นละ 450 หยวน
 3. ค่าที่พักโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 5. ค่าวีซ่า ( VISA GROUP)  
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 7. ค่าอาหารครบทุกมื้อตามรายการ         
 8.  ค่าประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม 

 1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  เป็นต้น.
 2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น    
 3. ค่าน้ำหนักเกิน 23  ก.ก.
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนักท่องเที่ยว ( ถ้ามี )
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  10,000 บาท/  15,000 บาท (ช่วงเทศกาล) โดยการโอนเข้าบัญชี
 1. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 2. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4  สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด   เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
อู่ฮั่น เสินหนงเจี้ย บู๊ตึ๊ง 6 วัน 5 คืน (CZ)ธ.ค.60
รหัสทัวร์: CHN SHE6D(CZ)DEC

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147