China

รหัสทัวร์ :
CHN SHE01(CZ)MAR-MAY
ประเทศ :
China
สายการบิน :
China Southern Airlines

เสินหนงเจี้ย จิงโจว อี๋ชาง 6 วัน 5 คืน (CZ)มี.ค.-พ.ค.61

รหัสทัวร์: CHN SHE01(CZ)MAR-MAY

 

 • เสินหนงเจี้ย เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ มรดกโลกยูเนสโก้ ปี 2016
 • ชมเสินหนงถัน และแท่นบูชาเสินหนงถัน
 • ป่านปี้หยัน ป่าหินงามบนเทือกเขาสูง
 • เสี่ยวหลงถัง บ้านเกิดลิงขนทอง สัตว์สงวนหายาก
 • ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว 1 ใน 4 ศาลเจ้าสำคัญของจีน

วันเดินทาง

8-13,22-27 มีนาคม 2561 26,999
5-10 เมษายน 27,999
1-6, 17-22 พฤษภาคม 26,999

 

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก             

กรุงเทพฯ – ฉางซา – จิงโจว

04.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 แถว U  เคาน์เตอร์ CHINA SOUTHERN AIRLINES  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความ    สะดวก ด้าน     สัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
06.25 น. ออกเดินทางไปยังนครฉางซา มณฑลหูหนานโดยเที่ยวบินที่ CZ 606
10.35 น. เดินทางถึงสนามบินฉางซา  เมืองเอกของมณฑลหูหนาน อยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียง ทางตอนเหนือติดกับมณฑลหูเป่ย ทิศใต้ติดกับมณฑลกวางสีและกวางตุ้ง ทิศตะวันตก ติดกับมณฑลเสฉวนและกุ้ยโจวเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน มีประชากรประมาณ 64 ล้านคน   และเป็นบ้านเกิดของ ผู้นำคนสำคัญของประเทศ จีนหลายคน เช่น ประธานเหมาเจ๋อตุง, หลิวเส้าเฉียน,      จูหรงจี ในสมัย    สามก๊กเป็นเมืองที่กวนอูตั้งตัวเป็นใหญ่    อยู่นานหลายสิบปี หลังรับกระเป๋าสัมภาระแล้วนำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จิงโจว (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ระหว่างอี๋ชางและอู่ฮั่น (เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย) จิงโจว หรือที่รู้จักกันในชื่อ เกงจิ๋ว ในวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก เป็น 1 ใน 9 จังหวัดหรือมณฑลของประวัติศาสตร์จีนในอดีต โดยเป็นเขตการปกครองในช่วงของจักรพรรดิฮั่นอู่ (ก่อน ค.ศ. 141– ค.ศ. 87) ของราชวงศ์ฮั่น เป็นเมืองที่ติดกับแม่น้ำแยงซี   ในยุคสามก๊ก เกงจิ๋วเป็นดินแดนที่แบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้แคว้นวุย (220–265) โดยมีเมืองหลักอยู่ที่ซินเย และอีกส่วนหนึ่งของเกงจิ๋วอยู่ที่แคว้นง่อ (229–280) โดยเมืองหลักอยู่ที่กังหลิง  …..ปัจจุบันนี้ ถือเป็นเมืองใหญ่อันสองรองจากอู่ฮั่น ระหว่างเส้นทางผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำฉางเจียง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านเข้าที่พัก  JIN JIU LONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีสอง

จิงโจว – ศาลเจ้ากวนอู – กำแพงเมืองโบราณจิงโจว – เสินหนงเจี้ย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (3) นำท่านชม ศาลเจ้ากวนอู หนึ่งในสี่ศาลเจ้ากวนอูที่สำคัญที่สุดของจีน (อีกสามแห่งคือ กวนหลิน-ลั่วหยาง สถานที่ฝังศีรษะ/ อวิ๋นเฉิง ซานซี -บ้านเกิด และ ตังหยาง – หูเป่ย สถานที่ฝังร่าง)  …..  กวนอู ตัวละครที่มีชีวิตอยู่ในยุคสามก๊ก เป็นผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์และความกล้าหาญ หลังจากเสียชีวิตได้รับเกียรติการยกย่องสรรเสริญ ได้รับความเคารพนับถือ จนกลายเป็นเป็นเทพเจ้า ที่ได้รับการเคารพกราบไหว้บูชาทั้งคนจีน และคนไทยเชื้อสายจีน   โดยเฉพาะนักธุรกิจที่นิยมกราบไหว้ เพื่อให้ทำการค้าเจริญรุ่งเรือง  มีการสร้างศาลเจ้ากวนอูเพื่อบูชาเป็นจำนวนมาก  ….นำท่านแวะถ่ายรูปปั้น เทพเจ้ากวนอู  ประดิษฐานในใจกลางเมืองเกงจิ๋ว มีขนาดใหญ่มาก สูง 58 เมตร น้ำหนักกว่า 1,200 ตัน ใช้เงินในการก่อสร้างถึง 1.5 พันล้านหยวน   …..นำท่านผ่านชม กำแพงเมืองโบราณจิงโจว เป็นกำแพงเมืองโบราณตั้งแต่ยุคสามก๊ก ความสูง 8.8 เมตร ล้อมรอบเมืองในเนื้อที่ประมาณ 4.6 ตารางกิโลเมตร เป็นความยาวทั้งสิ้น 10 กิโลเมตร มีประตูเมือง 2 ชั้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่  เสินหนงเจี้ย (ระยะทางประมาณ 208 กม.ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) …..ได้รับการยกระดับตั้งเป็น อำเภอป่าไม้เสินหนงเจี้ย ตั้งอยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ยแล้วกว่า 1,700 เมตร    โดย ยอดเขาเสินหนงติ่ง เป็นยอดเขาสูงที่สุด มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,105.4 เมตร และเป็นยอดเขาสูงสุดในภาคกลางของจีน  ….. เสินหนงเจี้ยยังเป็นที่ตั้งของ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเสินหนงเจี้ย   มีระบบภาวะนิเวศป่าไม้แบบกึ่งเขตร้อนที่อนุรักษ์ไว้อย่างดีในประเทศจีน  อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพืชพันธุ์ชนิดต่างๆ ทั้งแบบภาคใต้และภาคเหนือ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด     ทำให้ที่นี่ 1 ใน 3 ของสถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศจีน  และได้รับยกย่องจากยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 2016เป็นเขตอนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ  …..สำหรับชื่อเสินหนงเจี้ยมีที่มาจากเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูกนามเหยียนตี้ (Yandi) หรือเสินหนง (Shennong) ตำนานกล่าวว่าเทพเสินหนงได้รับพิษจากการทดลองกินพืชในพื้นที่แถบนี้กว่า 70 ครั้ง แต่ทุกครั้งสามารถรักษาให้หายได้ด้วยสมุนไพรที่ค้นพบ เพื่อรำลึกถึงท่านผู้คนจึงเรียกที่นี่ว่าเสินหนงเจี้ย …..ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงาม ทิวเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวขจี สดชื่นรื่นรมย์ใจยิ่งนัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเข้าที่พัก SHENNONGJIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม     

ชมเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เสินหนงเจี้ย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) นำท่านเที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเสินหนงเจี้ย  …..ชม เสินหนงติ่ง ที่ระดับความสูง 3,105.4 เมตร  เป็นจุดชมทัศนียภาพของเสินหนงเจี้ย หุบเขา สลับซับซ้อนที่เขียวขจีด้วยป่าไม้หนาแน่น ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อากาศของเสินหนงเจี้ย บริสุทธิ์ และมีโอโซนสูงมาก….. นำท่านไปชม  ป่านปี้หยัน  ป่าหินงามแห่งเสินหนงเจี้ย  เป็นป่าหินที่อยู่ระดับความสูงกว่า 2,500 เมตร  เดินเที่ยวชมรูปร่างที่แปลกประหลาดแตกต่างกัน ไปตามจินตนาการของแต่ละคน …..ชมทัศนียภาพของ เสินหนงกู่  หรือหุบเขาเสินหนงกู่ สามารถมองเห็นหุบเขาโดยรอบได้อย่างชัดเจน….. จากนั้นนำท่านชม เสี่ยวหลงถัง แหล่งที่อยู่อาศัยของลิงขนทอง ให้ท่านได้ชมความน่ารักของเหล่าลิงที่มีสีขนทองทั้งตัว สัตว์ประจำถิ่นที่อาศัยอยู่ในระดับ  ความสูงตั้งแต่ 1,500 เมตรขึ้นไป และจัดเป็นสัตว์สงวนของจีน มีความสำคัญเทียบเท่ากับแพนด้า   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง เขตเทียนเยี่ยน   (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นที่ตั้งของสะพานสายรุ้ง  สะพานเหล็กที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมช่องเขาสองฝั่งเข้าด้วยกัน  อิสระให้ท่านได้เดินข้ามสะพานไป ชมทัศนียภาพมุมกว้างของธรรมชาติที่งดงามรายรอบตัว …..จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเข้าที่พัก SHENNONGJIA HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่   

ชมเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเสินหนงเจี้ย – อี๋ชาง – ถนนคนเดินเจียฟ่างลู่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9)  นำท่านชม เขตเทียนเซินเฉียว  หรือ สะพานสวรรค์ สูงจากระดับน้ำทะเล1,200 เมตร พื้นที่ 60 ตร.กม. เขตนี้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ และ น้ำตกสวรรค์ น้ำตกที่ไหลลอดลงมาจากช่องเขา สายน้ำสาดกระเซ็นเป็นละอองน้ำ สวยงามยามต้องแสงอาทิตย์  ท่ามกลางอากาศอันบริสุทธ์สดชื่นให้ท่านได้สูดโอโซนให้เต็มปอด  ……นำท่านชม เสินหนงถัน แท่นบูชา เมืองเสินหนง ตั้งอยู่ในพื้นที่เปิดของการท่องเที่ยว ในพื้นที่ทั้งหมดล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงามและเงียบสงบ พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างผีเสื้อ รูปปั้นวัวของ เสินหนง รูปปั้นยืนสูง 21 เมตรและ กว้าง 35 เมตร หินห้าสีเป็น องค์ประกอบ หมายถึง ทองไม้ น้ำ ไฟ และ ดิน….นำท่านแวะถ่ายรูปบริเวณหน้าประตูกวนเหมินซาน ที่มีสัญลักษณ์ของคนป่าและลูก …..จากนั้นนำท่านไปชมความน่ารักของแพนด้า ณ ศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเสินหนงเจี้ย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอี๋ชาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่านชมถนนกลางน้ำที่สวยที่สุดในประเทศจีน   ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร  สร้างขึ้นบนสายน้ำที่ไหลคดเคี้ยวไปตามช่องเขา รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ แทนที่การทำลายป่าไม้ ….
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
หลังอาหารนำท่านอิสระ เดินเที่ยวชมบรรยากาศ ถนนคนเดินเจียฟ่างลู่ ……
นำท่านเข้าที่พัก YI CHANG DONGSHAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า             

อี๋ชาง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง (ช่องแคบซีหลิงเสีย) – ฉางเต๋อ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (12) นำท่านไปล่องเรือชมแม่น้ำฉางเจียง หรือ แม่น้ำแยงซีเกียง   บริเวณช่องแคบซีหลิงเสีย  เดิมการแล่นเรือผ่านช่องแคบนี้มีอันตราย เนื่องจากมีโขดหินใต้น้ำจำนวนมาก และรัฐบาลได้จัดการปัญหา ด้วยการระเบิดหินใต้น้ำออก และสร้างเขื่อนยักษ์ซานเสียต้าปา ขึ้นทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงจากเดิม 60-100 เมตร ทำให้เรือเดินทางได้ปลอดภัยขึ้น
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร (13)
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ ฉางเต๋อ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) อยู่ทางตอนเหนือของมณฑลหูหนาน โดยมีทะเลสาบตงถิงกั้นระหว่างเมืองยี่หยาง และติดกับเมืองจางเจียเจี้ย …..พักผ่อนอิริยาบถช่วงระหว่างการเดินทาง  …..นำท่านชมทัศนียภาพเมืองเก่าฉางเต๋อ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (14)
นำท่านเข้าที่พัก JIN JIANG CHENGDE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก           

ฉางเต๋อ – ฉางซา – วัดไคฟู – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (15) นำท่านเดินทางกลับสู่ฉางซา (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)  นำท่านไปชม วัดไคฟู   เป็นวัดพุทธเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของฉางซา ตั้งอยู่บริเวณสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 907-960 และเป็นที่ศรัทธามาก ๆ ของชาวเมือง อาคารต่างๆภายในวัดล้วนแล้วแต่เป็นสถาปัตยกรรมจีนโบราณ    บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่นด้วยสวนสวย และสระน้ำ  …..ให้ทุกท่านได้ไหว้พระเป็นสิริมงคล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)
อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินหวงซิง ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระ  เลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย
….. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ นำท่านไปยังสนามบิน
19.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ CZ 605
21.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************************************************
*****รายการทัวร์เส้นทางนี้ ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ*****

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง 
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,900 บาท
อัตรานี้รวม    

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฉางซา -กรุงเทพฯ
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 5  คืน
 3. ค่าอาหาร 14 มื้อตามรายการ
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋า 1 ใบไม่เกิน 23 ก.ก.
 5. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 7. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 8. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

                  *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม 

 1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  เป็นต้น.
 2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น    
 3. ค่าน้ำหนักเกิน 23  ก.ก.
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนักท่องเที่ยว ( ถ้ามี )
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  10,000 บาท/  15,000 บาท (ช่วงเทศกาล) โดย
 1. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 2. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4  สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด   เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เสินหนงเจี้ย จิงโจว อี๋ชาง 6 วัน 5 คืน (CZ)มี.ค.-พ.ค.61
รหัสทัวร์: CHN SHE01(CZ)MAR-MAY

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147