China

รหัสทัวร์ :
CHNWUH6D(CZ)AUG-DEC
ประเทศ :
China
สายการบิน :
China Southern Airlines
China Southern Airlines

อู่ฮั่น เสินหนงเจี้ย จิงโจว 6 วัน 5 คืน (CZ)ส.ค.-ธ.ค.

รหัสทัวร์: CHNWUH6D(CZ)AUG-DEC

 • เสินหนงเจี้ย มรดกโลกทางธรรมชาติของยูเนสโก้ ปี 2016
 • ชมเสินหนงถัน และแท่นบูชาเสินหนงถัน
 • ล่องเรือชมความงามของ เสิ่นหนี่วซี ลำธารนางฟ้า
 • น้ำตกซานเสีย น้ำตกธรรมชาติและทิวทัศน์ของป่าไม้ที่มีชื่อเสียง
 • ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว
 • เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตงหูจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองอู่ฮั่น
 • ช้อปปิ้งถนนฉู่เหอฮ่านเจีย (Chu River and Han Street)

วันเดินทาง

24-29 สิงหาคม  2560 27,800
21-26 กันยายน 27,800
5-10 ตุลาคม 27,800
2-7, 9-14, 16-21, 23-28 พฤศจิกายน 27,800
14-19 , 21-26 ธันวาคม 27,800

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – อู่ฮั่น

16.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (เคาเตอร์ U 3-7) สายการบินไชน่าเซ้าเธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก(จอดรถส่งผู้โดยสาร ได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)
17.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองอู่ฮั่น โดยเที่ยวบินที่ CZ3058
22.00 น. ถึงเมือง อู่ฮั่น เป็นเมืองใหม่ที่เกิดจากการรวมเมืองเก่า3 เมืองเข้าด้วยกันคืออู่ชางที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น ฮั่นหยางเมืองเก่าอายุกว่า1,400ปีและฮั่นโข่วอดีตหมู่บ้านธรรมดาๆกลายเป็นที่ตั้งมั่นทางทหารในสมัยราชวงศ์ซ่งและ1ใน4เมืองการค้าสำคัญของจีนในสมัยราชวงศ์หมิงยุคล่าอาณานิคมฮั่นโข่วถูกทางการแบ่งเป็นพื้นที่สัมปทานของสัมปทานอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย และญี่ปุ่น ทำให้ตัวเมืองฮั่นโข่ว เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สวยงามคล้ายเซี่ยงไฮ้…..หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Dorsett Wuhan ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

อู่ฮั่น – ผ่านเมืองจิงโจว – อี๋ชาง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

เช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองอี๋ชาง โดยรถโค้ชปรับอากาศระหว่างทางผ่าน เมืองจิงโจว อยู่ระหว่างเมืองอู่ฮั่นกับเมืองอี๋ชางเป็น 1 ใน 9  จังหวัดหรือมณฑล ของประวัติศาสตร์จีนในอดีต โดยเป็นเขตการปกครองในช่วงของจักรพรรดิฮั่นอู (ก่อน ค.ศ. 141– ค.ศ. 87) ของราชวงศ์ฮ่น  เป็นเมืองที่ติดกับแม่น้ำแยงซี ขึ้นชื่ออย่างยิ่งในยุคสามก๊ก  และปรากฏในวรรณกรรมสามก๊ก ระหว่างยุคสามก๊ก เกงจิ๋วเป็นดินแดนที่แบ่งออกเป็นสองส่วนโดยส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้แคว้นวุย (220–265) โดยมีเมืองหลักอยู่ที่ซินเยและอีกส่วนหนึ่งของเกงจิ๋วอยู่ที่แคว้นง่อ (229–280)โดยเมืองหลักอยู่ที่กังหลิง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอี๋ชาง…จากนั้นล่องเรือเพื่อชมความงามของ เสิ่นหนี่วซี ตั้งอยู่ริมฝั่งด้านใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียงมีแหล่งต้นกำเนิดที่นครฉงชิ่ง อำเภออู่ซันเขตกวนตู้โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนด้วยกันคือ ตอนต้นสายชื่อกวนตู้, ตอนกลางชื่อจื่อหยาง และตอนปลายชื่อเสินหนี่วซี   ซึ่งไหลลงมาบรรจบรวมกันที่แม่น้ำแยงซีเกียงมีความยาวประมาณ 30 เมตรทัศนียภาพรอบๆ สองฟากฝั่งความใสบริสุทธิ์ของอากาศความเงียบสงบกับบรรยากาศความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิดเปรียบเสมือนท่านได้เยื้องย่างเข้าสู่แดนสุขาวดีโดยมีเรื่องเล่าสืบขานกันว่าธารน้ำแห่งนี้ได้มีมวลหมู่นางฟ้าลงมาเล่นน้ำกันอีกทั้งยังตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเทือกเขานางฟ้าจึงได้ถูกขนานนามว่า ธารน้ำนางฟ้า (เสินหนี่วซี)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
ที่พัก:  Gezhouba Hotel  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เมืองอี๋ซาง – น้ำตกซานเสีย – เสินหนงเจี้ย – เทียนเซินเฉียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(4) นำท่านไปชมความงดงามของ น้ำตกซานเสียตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวเซี่ยวฟงครอบคลุม 6,000 ไร่ มีน้ำตก ธรรมชาติและทิวทัศน์ของป่าไม้ที่มีชื่อเสียงเป็นฉากเสน่ห์วัฒนธรรมพื้นบ้าน, กีฬาทางน้ำและความบันเทิงการเดินทางและการผจญภัยอื่นๆ น้ำตกยาว 5 กิโลเมตร พร้อมกับการกระจายกว่า 30 สายเป็นจุดชมวิว AAAA ระดับชาติ  …..จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เสินหนงเจี้ย เขตอนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งหูเป่ย โดยได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกของยูเนสโก้  เมื่อปี ค.ศ.2016 และเป็น 1 ใน 3 ของสถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศจีน….. ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ยแล้วกว่า 1,700 เมตร โดย ยอดเขาเสินหนงติ่ง เป็นยอดเขาสูงที่สุด มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,105.4 เมตร และเป็นยอดเขาสูงสุดในภาคกลางของจีนสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศแบบพิเศษทำให้เสินหนงเจี้ยกลายเป็นแหล่งรวบรวมพืชพันธุ์ชนิดต่างๆ ทั้งแบบภาคใต้และภาคเหนือเข้าไว้ด้วย และมีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ ที่นี่มีระบบภาวะนิเวศป่าไม้แบบกึ่งเขตร้อนที่อนุรักษ์ไว้อย่างดีในประเทศจีน  สำหรับชื่อเสินหนงเจี้ยมีที่มาจากเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูกนามเหยียนตี้ (Yandi) หรือเสินหนง (Shennong) ตำนานกล่าวว่าเทพเสินหนงได้รับพิษจากการทดลองกินพืชในพื้นที่แถบนี้กว่า 70 ครั้ง แต่ทุกครั้งสามารถรักษาให้หายได้ด้วยสมุนไพรที่ค้นพบ เพื่อรำลึกถึงท่านผู้คนจึงเรียกที่นี่ว่าเสินหนงเจี้ย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
ค่ำ นำท่านข้ามสะพานสวรรค์ หรือเทียนเซินเฉียว  สูงจากระดับน้ำทะเล1,200เมตร พื้นที่ กว้าง 60 ตร.กม.ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านใช่ฉี ถนนรัฐ 209 จากเสินหนงเจี้ย 4.8 กิโลเมตรเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2003พื้นที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศใหม่ สถานที่ที่โดดเด่นมีถ้ำแปลกประหลาด สะพานแปลกประหลาดน้ำตกแปลกประหลาดเหมาะกับการพักผ่อน,ท่องเที่ยวผจญภัยยอดเขาหินปกคลุมด้วยต้นไม้ดอกไม้ป่าเส้นทางหน้าผาสูงชันริมหน้าผาสั้นๆรูปแบบประกอบภาพภูมิประเทศอย่างมีสีสัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
พักที่ :  Shennong Mountain Resort  Hotel  ระดับ 4 ดาว หรือหรือเทียบเท่า

วันที่สี่

อุทยานเสินหนงเจี้ย – เสินหนงถัน – กวงเหมินซาน – เสินหนงเจี้ย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7) นำท่านเที่ยวชมอุทยานเสินหนงเจี้ย  หรือ เขตป่าเสินหนงเจี้ย ที่นี่เป็นเขตปกครองเพียงแห่งเดียวของประเทศจีนที่ใช้ “เขตป่าไม้” มาตั้งชื่อ   เสินหนงเจี้ย เป็นสันปันน้ำของแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำฮั่นสุ่ย     ด้วยสภาพป่าดงดิบบนเขาสูง       มีฝนตกชุก ทำให้อากาศเย็นสบาย และ มีคำกล่าวพรรณนาเสินหนงเจี้ยว่า ‘ เชิงเขาร้อนดั่งฤดูร้อน ยอดเขาสดชื่นดั่งฤดูใบไม้ผลิ ตีนเขาสบายดั่ง ฤดูใบไม้ร่วง ยอดดอยเป็นน้ำแข็ง สีแดง-ส้ม-เหลือง-เขียวดูไม่เบื่อ แต่ไม่อาจจำแนกว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูหนาว”  เสินหนงเจี้ยมีพืชพันธุ์พฤกษชาติต่างๆ กว่า  3,700 ชนิด โดยมี 40 ชนิดเป็นพืชสงวนแห่งชาติและยังมีสัตว์ต่างๆ มากกว่า 1,050 ชนิด โดยมี 70 ชนิดเป็นสัตว์สงวนแห่งชาติประกอบกันขึ้นเป็นภาพธรรมชาติอันวิจิตรงดงามหลากสีสันทำให้เสินหนงเจี้ยได้รับการยกย่อง ขนานนามต่างๆ มากมาย เช่น ไข่มุกสีเขียว, อาณาจักรแห่งความร่มรื่น,คลังพันธุกรรมของพืชและสัตว์, พิพิธภัณฑ์ ทางธรรมชาติ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย นำท่านชม เสินหนงถัน แท่นบูชา เมืองเสินหนง ตั้งอยู่ในพื้นที่เปิดของการท่องเที่ยว ในพื้นที่ทั้งหมดล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงามและเงียบสงบ พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างผีเสื้อ รูปปั้นวัวของ เสินหนง รูปปั้นยืนสูง 21 เมตรและ กว้าง 35 เมตร หินห้าสีเป็น องค์ประกอบ หมายถึง ทองไม้ น้ำ ไฟ และ ดิน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(9)
พักที่ :Shennong Mountain Resort  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เสินหนงเจี้ย – เมืองจิงโจว – ศาลเจ้ากวนอู – อู่ฮั่น – ฮั่นโข่วเจียงทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(10)….นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิงโจว โดยรถโค้ชปรับอากาศ เป็นเมืองเล็กๆอยู่ระหว่างเมืองอู่ฮั่นกับเมืองอี๋ชาง เมืองจิงโจวในสมัยสามก๊กเป็นเมืองหน้าด่านชื่อว่าเมืองเกงจิ๋ว ซึ่งครั้งหนึ่งเมืองนี้ขงเบ้งแนะนำให้เล่าปี่ยึดเมืองนี้ เพราะเมืองเกงจิ๋วเป็นเมืองที่มีชัยภูมิที่ดีที่สุด ต่อมากวนอูพี่น้องร่วมสาบานของเล่าปี่ได้มาเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองนี้…จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองนี้ ที่นี่เมื่อก่อนเชื่อกันว่าเป็นตำหนักของกวนอยู่ในสมัยที่กวนอูปกครองเมืองเกงจิ๋ว ภายในศาลเจ้ากวนอูก็จะมีรูปปั้นของกวนอูองค์สีทองขนาดใหญ่ที่มีทหารองครักษ์ยืนอยู่ซ้าย-ขวา รวมทั้งมีรูปปั้นของพี่น้องร่วมสาบานคือ เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ชาวจีนนิยมมาขอพรศาลเจ้ากวนอูในเรื่องการทำธุรกิจ เพราะเชื่อกันว่าเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โชคลาภ บารมีและความเจริญรุ่งเรือง
กลาบ่ายงวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (11)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่ฮั่น โดยรถโค้ชปรับอากาศ เป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ยมณฑลที่ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศจีนทิศเหนือติดกับมณฑลเหอหนานและมณฑลอันฮุย ทิศตะวันออกติดกับมณฑลเจียงซีทิศใต้ติดกับมณฑลหูหนานมหานครฉงชิ่ง…นำท่านชม ฮั่นโข่วเจียงทานหรือที่เรียกกันว่าหาดริมแม่น้ำตั้งอยู่ในเมืองอู่ฮั้นทางตอนเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นหาดริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีพื้นที่1.6ล้านตารางเมตรอยู่ใกล้กับถนนคนเดินเจียงฮั่นและอยู่ตรงข้ามกับหอนกกระเรียนเหลืองที่นี่เปรียบเหมือนสวนสาธารณะทางวัฒนธรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ให้ความบันเทิง เป็นสถานที่ผักผ่อนและท่องเที่ยวหาดริมแม่น้ำแห่งนี้นับเป็นจุดศูนย์กลางจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองอู่ฮั่น ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาตินับล้านคนหลังไหลกันมาชมทัศนียภาพของเมืองอู่ฮั่น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (12)
พักที่ :Dorsett Wuhan  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก

ทะเลสาบตงหู – ช้อปปิ้งฉู่เหอฮ่านเจีย – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (13)….นำท่านสู่ เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตงหู ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองอู่ฮั่นในปี 1982 รัฐบาลได้จัดให้ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองอู่ฮั่นมีพื้นที่ 88 ตร.กม.และคิดเป็นพื้นที่ 1 ใน 4 ของเมือง ที่ทะเลสาบตงหูท่านสามารถชมได้ทั้ง 4 ฤดู ซึ่งจะเห็นได้ถึง  ความแตกต่างทั้งทางธรรมชาติ ดอกไม้ อุณหภูมิและวิวทิวทัศน์ เป็นต้น ถ้าเปรียบความงามของซีหูเหมือนสีสันแบบโลกตะวันตก ตงหูก็เปรียบเหมือนความเรียบง่ายนุ่มนวลแห่งโลกตะวันออก….นำ ท่านสู่แหล่ง ช้อปปิ้งถนนฉู่เหอฮ่านเจีย(Chu River and Han Street) ขาช้อปตัวจริงต้องไม่พลาดแหล่งช้อปปิ้งสำคัญ 2 แห่งนี้ของอู่ฮั่น เพราะที่นี่มีทั้งแบรนด์เนมสุดหรูให้ได้เลือกช้อปกันอย่างสะใจ หรือใครจะช้อปราคาเบาๆ สบายกระเป๋า ก็มีสินค้าพื้นเมืองให้เลือกสรร รวมถึงอาหารรสชาติอู่ฮั่นแท้ๆ ที่รอให้เราไปเลือกชิมอีกต่างหาก เหมาะกับการเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันอย่างเต็มอิ่ม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)
บ่าย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.35 น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  เที่ยวบินที่CZ3057
17.30 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**********************************************
*****รายการทัวร์เส้นทางนี้ ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,900 บาท              
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบินทั้งไปและกลับ ท่านละ 1 ใบและน้ำหนักไม่เกิน 23  กก.หากเกินจากที่กำหนด สายการบินเรียกเก็บชิ้นละ 450 หยวน
 3. ค่าที่พักโรงแรม (2 ท่าน / ห้อง)
 4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 1. ค่าวีซ่า (VISA GROUP)  
 2. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 3. ค่าอาหารครบทุกมื้อตามรายการ          
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุทุกที่
อัตรานี้ไม่รวม 

 1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  เป็นต้น.
 2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น    
 3. ค่าน้ำหนักเกิน 23  ก.ก.
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนักท่องเที่ยว ( ถ้ามี )
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท บาท (ช่วงเทศกาล) โดยการโอนเข้าบัญชี

               ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด  *** บัญชีกระแสรายวัน ***

                  ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร     เลขที่ 733-1-01222-4

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9027
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 25 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด   เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อ
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

 

การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
อู่ฮั่น เสินหนงเจี้ย จิงโจว 6 วัน 5 คืน (CZ)ส.ค.-ธ.ค.
รหัสทัวร์: CHNWUH6D(CZ)AUG-DEC

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147