India

รหัสทัวร์ :
IND LUM8D(9W)OCT-DEC
ประเทศ :
India
สายการบิน :
Jet Airways

อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 แห่ง 8 วัน (9W)

รหัสทัวร์: IND LUM8D(9W)OCT-DEC

 • เมืองราชคฤห์ มหานครแห่งแคว้นมคธโบราณหรือเบญจคีรีนคร
 • วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
 • ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ
 • กราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 • เมืองพาราณสี สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาครั้งแรก
 • ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธีฮารตี
 • เมืองกุสินารา เมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพาน

วันเดินทาง

14-21ตุลาคม 2560 45,500
4-11, 18-25 พฤศจิกายน 45,500
2-9 ธันวาคม 45,500
30  ธันวาคม – 6 มกราคม 2561 45,500

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองหลวงเดลี – ปัตนะ – เมืองราชคฤห์                    (ประเทศอินเดีย)

06.00  น. พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯเคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศ โดยสายการบิน JET AIRWAYWSเคาน์เตอร์W ประตูทางเข้าที่6-7 โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับตรวจเช็คสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋าและบัตรโดยสารก่อนขึ้นคอยอำนวยความสะดวกและแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบินกรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บเป็นต้นกรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน  วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ำหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน  100ml.
08.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองเมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน JET AIRWAYWS เที่ยวบิน 9W65
12.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอินทิราคานธี  นำท่านออกไปอาคารในประเทศเพื่อเปลี่ยนเครื่องสู่เมืองปัตนะ
14.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองเมืองปัตนะ โดยสายการบิน JET AIRWAYWS เที่ยวบิน 9W730
16.25 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองปัตนะ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ หลังตรวจรับสัมภาระแล้วนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองราชคฤห์ (Rajgir) (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง)   กรุงราชคฤห์ : มหานครแห่งแคว้นมคธโบราณ ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยทิวเขาทั้งห้าทิศ เป็นที่มาของชื่อเบญจคีรีนคร เป็นเส้นทางการค้าเป็นศูนย์รวมเหล่าบรรดาเศรษฐี เป็นที่ชุมนุม ของนักปรัชญา พร้อมเหตุการณ์ที่เกิดกับพระพุทธเจ้า ณ ที่นี้มากที่สุดทำให้เกิดสถานที่สำคัญทางพุทธประวัติมากมายเช่น มูลคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏ, วัดเวฬุวัน วัดแรกที่ราชาพิมพิสารสร้างถวายในพระพุทธศาสนา, สถานที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร, ถ้ำสัตบรรณคูหา ณ เขาเวภาระบรรพต สถานที่ทำปฐมสังคายนา,ตโปธารนที บ่ออาบน้ำแร่ร้อนที่เห็นถึงการจัดแบ่งวรรณะอย่างชัดเจน,เรื่องราวของหมอชีวกโกมารภัจจ์ หมอประจำราชสำนักสมัยพุทธกาล, นาลันทา เมืองเกิดแห่งอัครสาวก พระสารีบุตรและพระโมกคัลลานะ, ซากมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่โด่งดัง แม้พระถังซำจั๋งก็เคยเป็นศิษย์เก่าอยู่ถึง 15 ปี ส่งผลให้ราชคฤห์ในปัจจุบันเป็นเพียงเมืองเล็กๆ ในรัฐพิหาร มีผู้อยู่อาศัยไม่มาก มีสภาพเกือบเป็นป่า แต่เป็นสถานที่แสวงบุญของชาวพุทธทั่วโลกแห่งหนึ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (1) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก  :  HOTEL  RAJGIR  RESIDENCY หรือ โรงแรมที่เมืองปัตนะ  หรือเทียบเท่า
เนื่องจากโรงแรมที่เมืองราชคฤห์มีน้อย หากไม่ได้ห้อง เราจะพักที่โรงแรมในเมืองปัตนะ

วันที่สอง

เมืองราชคฤห์ – นาลันทา – เมืองคยา

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (2)
08.00 น. นำท่านขึ้นสู่ ยอดราชคฤห์ ราชคหะ หรือ ราชคีระเป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นมคธสมัยพุทธกาลเป็นเมืองในหุบเขามีภูเขาล้อมรอบ ๕ ลูก จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เบญจคีรีนครราชคฤห์ เป็นเมืองตั้งหลักพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า โดยพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองนครเป็นเมืองที่มีประวัติความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากที่สุด   นำพาท่านทำสมาธิภาวนาและบำเพ็ญกุศล ณ พระคันธกุฎิ   ชมทิวทัศน์เมืองราชคฤห์จากพื้นสูง ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากยอดเขา แวะชมและบำเพ็ญกุศล ณ ซากชีวกัมพวัน “สวนมะม่วงของหมอชีวก” เป็นซากอารามของหมอชีวกชีวกโกมารภัจจ์ ยกสวนมะม่วงถวายในคราวที่พระเทวทัต ประทุษร้ายพระองค์โดยกลิ้งหินลงใส่พระพุทธองค์ ทำให้สะเก็ดหินกระเด็นถูกพระบาทของพระองค์จนห้อพระโลหิตหมอชีวกโกมารภัจจ์ถวายการรักษาพยาบาล ณ อารามแห่งนี้ และแวะชมและบำเพ็ญกุศล ณ ซากเรือนคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร สถานที่พระเจ้าอชาติศัตรูนำพระราชบิดาของพระองค์ มาคุมขังไว้จนสิ้นพระชนม์
หมายเหตุ:  การขึ้นเขาคิชฌกูฏ ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึ้น…..รถยนต์ไม่สามารถขี้นไปถึงใช้เวลาประมาณ  20 นาที ท่านที่เดินไม่ไหวสามารถขึ้นได้โดยการนั่งเสลี่ยงโปรดแจ้งหัวหน้าทัวร์
บ่าย นำท่านสู่ บ่อน้ำพุร้อนตะโปทาราม  สถานที่อาบน้ำพุร้อน ชำระบาป ตามความเชื่อของ พราหมณ์-ฮินดู อาบน้ำแบ่งตามวรรณะ เป็นความเชื่อมาตั้งแต่ก่อนมีพุทธศาสนา สถานที่อันเป็นต้นบัญญัติสิกขาบทให้พระภิกษุสรงน้ำได้ 15 วันต่อครั้ง ปัจจุบันเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  ตโปทานทีหรือตโปทาราม เป็นวัดฮินดูที่คนทั่วโลกมุ่งไปดูแขกอาบน้ำ ที่เชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเขาเวภารบรรพต เป็นธารน้ำอุ่นที่เชื่อว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ วิธีอาบแบ่งเป็นชั้นๆตามวรรณะสูงต่ำ พวกวรรณะพราหมณ์ได้อยู่ชั้นสูงสุด เป็นน้ำต้นน้ำที่ใสสะอาด ดื่ม อาบ ซักผ้าแล้วไหลลงไปให้ชนชั้นแพศย์ใช้ จากนั้นไหลลงไปให้วรรณะศูทรใช้ สุดท้ายที่วรรณะจัณฑาลที่ต้องใช้น้ำที่ดำปี๋สีขี้โคลนเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลของพวกวรรณะที่สูง…..นำท่านเข้าสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหารวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่พระเจ้าพิมพิสารทรงยกพระราชอุทยานสวนไม้ไผ่ถวายเป็นที่ประทับแห่งแรกแด่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวก พุทธองค์ทรงประทับจำพรรษา ณ ที่แห่งนี้แล้ว 6 พรรษา เจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนา ณ อุโบสถสถานที่ประชุมพระสาวกอรหันต์ 1,250รูป ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ซึ่งเรียกการประชุมนี้ว่า จาตุรงคสันนิบาต มูลเหตุแห่งพิธีมาฆบูชา และพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุเหล่านั้น..
11.30  น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องโรงแรม (3) เมืองราชคฤห์
12.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาลันทา   ชมมหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า(โอลด์นาลันทา) ซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก …..มีพระนักศึกษาจำนวนหมื่นเมื่อราว พ.ศ.1700 ได้ถูกชาวมุสลิมรุกรานสังหารพระและคณาจารย์ เผาทำลายเสียสิ้นปัจจุบันเหลือไว้แต่ซากปรักหักพังปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยียดในบริเวณอันกว้างขวาง และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของพระโมคคัลลาน์พระสารีบุตรบำเพ็ญกุศล ณ บ้านพระสารีบุตรสักการะ “สถูปพระสารีบุตร” ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตรและ นำท่านสักการะ“หลวงพ่อดำ” ข้างนาลันทานับเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญองค์หนึ่งเพราะเป็นพระพุทธรูปที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่องค์ที่ไม่ถูกทำลาย ชาวบ้านเรียกว่า เตลิยบาบา หรือหลวงพ่อน้ำมัน
16.30 น. นำท่าน เดินทางสู่เมืองพุทธคยา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) …..สำหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มาเที่ยวอินเดียนั่นคือการได้มากราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว….พุทธคยานับเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก…เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา โดยเป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นเวลากว่า 2,500 ปีที่สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของจุดหมายในการแสวงบุญของชาวพุทธผู้มีศรัทธาทั่วโลก …นำท่านเดินทางสู่ภายในปริมณฑล ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า (เกิดในวันเดียวกับวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ) มีอายุมาได้ 352 ปี และกราบนมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบสักการะหลวงพ่อพระพุทธเมตตา ประดิษฐานภายในมหาเจดีย์พุทธคยา พระพุทธปฏิมากรปางชนะมารที่รอดพ้นจากการถูกทำลายจากน้ำมือกษัตริย์ฮินดูอย่างปาฏิหาริย์ด้วยพระพักตร์ที่แสดงออกด้วยเมตตากรุณาอั้นเปี่ยมล้นชาวพุทธทั่วโลกจึงต่างพากันเบียดเสียดเพื่อเข้าไปกราบไหว้บูชา สักการะพระแท่นวัชรอาสน์ภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในดินแดนถิ่นพุทธภูมิ นมัสการสัตตมหาสถานที่สำคัญอันอยู่ใกล้เคียงได้แก่ อนิมิสเจดีย์รัตนจงกรมเจดีย์รันตนฆรเจดียและสระมุจลินท์เป็นต้น
รายการทำบุญ ..รายการที่จะบำเพ็ญกุศล ถวายผ้าหุ่มพระพุทธเมตตา ในพระวิหารพระพุทธเมตตา  ณ  ต้นพระศรีมหาโพธิ์    จำนวน 1 ชุด  ( บจ.หิมาลายัน ฮอลิเดย์ จัดนำให้เพื่อถวายพุทธบูชา..อนุโมทนา)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำณห้องอาหาร (4) โรงแรมอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก ณ TAJ  DARBAR  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เมืองพุทธคยา – เมืองพาราณสี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
08.30 น. พาคณะเดินทางสู่บ้านนางสุชาดาธิดากุฎุมพีแห่งตำบลอุรุเวลาเสนานิคมผู้ถวายข้าวมธุปายาสอันประณีตแด่พระมหาบุรุษก่อนการตรัสรู้อยู่ห่างจากฝั่งแม่น้ำเนรัญชราประมาณ200 เมตรปัจจุบันเป็นโบราณสถานซากสถูปขนาดใหญ่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ชมแม่น้ำเนรัญชราสายน้ำที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานจิตลอยถาดทองคำที่นางสุชาดาถวายพร้อมข้าวมธุปายาสก่อนวันที่จะตรัสรู้หนึ่งวัน …..นำท่านชม วัดชาวพุทธนานาชาติ..ภายในบริเวณมณฑลพุทธคยาสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวพุทธตามแบบศิลปะของแต่ละประเทศปัจจุบันมีชาวพุทธจากนานาประเทศมาสร้างวัดตามสถาปัตยกรรมแห่งชาติของตนมากมาย    เลือกชม วัดญี่ปุ่น มีพ่อองค์โตไดบุสซึและพระอรหันต์ที่วัดญี่ปุ่น องค์พระพุทธรูปสร้างจากหินทรายแดงองค์สูงใหญ่ที่สุดในอินเดียสูงถึง 80 ฟุตสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.1989 โดย Daijokyo ล้อมรอบด้วยพระอรหันต์สาวกที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 10 สาวกที่มีความสุดยอดในด้านต่างๆ เช่น พระอานนท์ พระราหุลพระสารีบุตร พระมหากัสสปะเป็นต้น
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องโรงแรม (6)
12.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาราณสี(ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง)
เมืองพาราณสี หรือวาราณสี(Varanasi) เป็นชื่อของเมืองหลวงแคว้นกาสี ประเทศอินเดียมีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี …ในชาดกได้ระบุชื่อเมืองนี้มากมายผู้ครองเมืองก็มักจะชื่อพระเจ้าพรหมทัตต์คุ้นหูของชาวพุทธมาก สมัยพุทธกาลเมืองนี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆได้เสด็จจากอุรุเวลาเสนานิคมมายังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน(ป่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมของฤาษีอันเป็นเขตอภัยทาน)       ปัจจุบันเมืองนี้เรียกว่า“สารนาถ”(ที่พึ่งของหมู่กวาง)และเป็นสถานที่ตั้งของสารนาถในสมัยพุทธกาลเรียกกันว่าป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แปลว่า เขตป่าอภัยทานแก่สัตว์ที่เป็นที่บำเพ็ญตบะของฤษี เป็นสถานที่สงบและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤษีและนักพรตต่าง ๆ ที่มาบำเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมมันตามความเชื่อในคัมภีร์อุปนิษัทของพรามหณ์ทำให้เหล่าปัญจวัคคีย์ที่ปลีกตัวมาจากเจ้าชายสิทธัตถะ ภายหลังจากที่พระองค์ทรงเลิกบำเพ็ญทุกขกริยาได้มาบำเพ็ญตบะที่นี่แทน    ถึงเมืองเมืองพาราณสี  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา ชมพิธีฮารตี...ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาส บนสรวงสวรรค์ตามหลักภูมิศาสตร์แม่น้ำนี้ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาลชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคาและพิธีการเผาศพซึ่งมีมานานกว่า 4,000ปี โดยกองไฟที่เผาศพไม่เคยดับมอดลงเลย และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองชื่อดังผ้าไหมแห่งกาสี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม (7)
ที่พัก : HOTEL IDEAL TOWER หรือเทียบเท่า อิสระตามอัธยาศัย

วันที่สี่  

เมืองพาราณสี – เมืองกุสินารา

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (8)
07.00 น.  นำคณะเดินเข้าสู่ ธัมเมกขสถูป สักการะ พระมูลคันธกุฏิ กุฏิที่พระพุทธองค์จำพรรษาครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ ชมหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชอันเป็นหลักฐานสำคัญสื่อให้รู้ว่าเป็นสถานที่พระพุทธองค์ได้แสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก ชม “ยะสะเจดีย์”สถานที่ยะสะกุลบุตรพบพระพุทธองค์ แล้วชม สังฆาราม กว่า 1,000 หลัง เข้าชม พิพิธภัณฑ์ สารนาถ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่เก่าแก่และงดงามที่สุดในโลก พระพุทธรูปองค์นี้ได้ส่งประกวดระดับโลกและชนะเลิศมาแล้วหลายครั้ง….นำท่านแวะ ชมเจาคันธีสถูป สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงพบปัจจวคีย์ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ พิพิธภัณฑ์สารนาถเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาวัตถุโบราณต่างๆ โดยมีพระพุทธรูปทีโด่งดังคือ พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยคุปตะ พระพุทธรูปนี้ถูกค้นพบที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมาก ชนะรางวัลการประกวดขององค์การ UNESCO และเป็นองค์พระพุทธรูปซึ่งงดงามจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าหากส่งเข้าประกวดอีกร้อยครั้งก็จะต้องชนะทั้งร้อยครั้ง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (9)
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา(ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร ประมาณ 7 – 8 ชั่วโมง แล้วแต่สภาพการจราจร) เมืองกุสินาราเป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละ เป็นที่ตั้งของสาลวโนทยานหรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า และจัดเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 4 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10) อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก :  Lotus NikkoHotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เมืองกุสินนารา – เมืองลุมพินี (ประเทศเนปาล)

(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าสู่ประเทศ  เนปาล)
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
07.00 น. กุสินารา  สถานที่ปรินิพพาน เมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน สังเวชนียสถานแห่งที่ ๔ คือสถานที่ดับขันธปรินิพพาน ด้วยอนุาทิเสสนิพพานธาตุดับไม่มีส่วนเหลือ คือทั้งกิเลส ทั้งเบญจขันธ์ดับหมด. …..นำคณะเดินทางสู่สาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าบูชาสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ซึ่งประดิษฐานอยู่ในมหาปรินิพพานวิหารและเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตะภาวนาจุดธูปเทียน ปทักษิณรอบปรินิพพานวิหาร แล้วชมสถานที่พระอานนท์เกาะสลักเพชรร้องไห้ ชมซากปรักหักพังของกุฎิ เจดีย์ชมต้นสาละอันเป็นต้นไม้ที่พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธ์เสร็จ ….. นำท่านเดินทางสู่ มงกุฏพันธนเจดีย์อยู่ห่างจากปรินิพพานสถูปไปทางทิศตะวันออก 1 กิโลเมตร ชาวท้องถิ่นเรียก รัมภาร์สถูป เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ มีสภาพเป็นเนินดินก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่ ปัจจุบันรัฐบาลอินเดียได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซมไว้อย่างดี
รายการทำบุญ รายการที่จะบำเพ็ญกุศล ถวายผ้าห่มพระปางปรินิพาน ในพระวิหาร จำนวน 1 ชุด  (ทางบริษัททัวร์จัดนำให้เพื่อถวายพุทธบูชา…..อนุโมทนา)
รายการทำบุญการบำเพ็ญกุศล ณ แดนพุทธภูมิ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทยกุสินารา  ตามกำลังศรัทธา
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) ระหว่างทาง
12.30 น. นำคณะเดินทางสู่ลุมพินีประเทศเนปาล(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ลุมพินีวัน (Lumbini Vana) เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธเป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ผ่านชายแดนระหว่าง อินเดีย – เนปาล …นำท่านแวะ พุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 คือสวรรค์บนดินชายแดนอินเดีย-เนปาล สถานที่ปลดทุกข์ เห็นสุขทันตามีศาลาพักข้างทางของผู้แสวงบุญ ห้องน้ำห้องสุขา
รายการทำบุญ การบำเพ็ญกุศล ณ แดนพุทธภูมิ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทย 960  ตามกำลังศรัทธา
16.30 น. นำท่านเดินทางผ่านพรมแดน อินเดีย-เนปาล สู่ สวนลุมพินีวันดวงไฟแห่งสินติภาพ ภายในพุทธอุทยานทางประวัติศาสตร์ของโลก จากนั้นนำคณะท่านเข้าเยี่ยมชม วัดไทยลุมพินี ตั้ง อยู่ในปริมณฑลสังเวชนียสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สวนลุมพินีวันราชอาณาจักรเนปาล สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทย …..นำท่านเข้าสู่ ที่ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวัน“ลุมพินี” สมัยก่อนพุทธกาลเป็นป่าใหญ่ อยู่ในเส้นทางระหว่างกรุงกบิลพิสดุ์ (พระเจ้าสุทโธทนะ) และ กรุงเทวทหะ (พระนางสิริมหามายาพุทธมารดา) ป่าใหญ่ที่ชื่อ “ลุมพินี”ได้เกิดมีความสำคัญในทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของโลก เพราะเกิดเป็นพุทธสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะคือ”พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”นำพาคณะกราบนมัสการสถานรอยพระพุทธบาท ที่ประทับลงมายังพื้นปฐพีเป็นครั้งแรกเจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนา แล้ว    ….. ชมหินสลักภาพประสูติชมเสาอโศก และสระโบกขรณีปัจจุบัน “ลุมพินี”ได้รับความสำคัญจากชาวพุทธทั่วโลกกล่าวคือ”ลุมพินี” ได้รับการสถาปนาให้เป็นทั้งนี้ด้วยแรงศรัทธาและน้ำใจของชาวพุทธทั่วโลก ความสำนึกน้อมนึกได้เกิดขึ้นในสมัยขณะ ที่ฯพณฯอูถั่น(ชาวพุทธพม่า)ขณะยังดำรงตำแหน่งเป็น”เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ”ได้ปรารภกับชาวพุทธทั่วโลกเพื่อโครงการนี้และได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้น รวมถึงการเงินด้วยเป็นจำนวนเงินก้อนใหญ่พอควร ฯพณฯอูถั่นได้มอบโครงการนี้พร้อมทั้งทุนขอให้องค์การพุทธศานิกสัมพันธ์แห่งโลกซึ่งตั้งสำนักงานใหญ่ถาวรอยู่ที่ประเทศไทยโครงการ “พุทธอุทยานสถาน” ที่ลุมพินี เป็นโครงการทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่โตมาก อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัดทั่วโลก”จะมาปลูกสร้างในพื้นที่บริเวณติดต่อกัน ขณะนี้ประเทศต่างๆ จองมาสร้างวัดแล้วถึง ๔๑
รายการทำบุญ การบำเพ็ญกุศล ณ แดนพุทธภูมิ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทยลุมพินีวันตามกำลังศรัทธา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (13) อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก : HOTEL NIVERNA (LUMBINI) หรือเทียบเท่า

วันที่หก

ลุมพินี (เนปาล) – (อินเดีย) เมืองสาวัตถึ

(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพื่อประทับตราออกจากประเทศเนปาล – เข้าสู่ประเทศอินเดีย)
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองสาวัตถีระยะทางประมาณ 270  กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
นำท่านแวะ พุทธวิหารสาลวโนทยาน 960 คือสวรรค์บนดิน ชายแดนอินเดีย-เนปาล สถานที่ปลดทุกข์ เห็นสุขทันตามีศาลาพักข้างทางของผู้แสวงบุญ ห้องน้ำห้องสุขา  ชายแดน อินเดีย-เนปาล นำท่านผ่านประทับตราหนังสือเดินทางเพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองอินเดีย – เนปาล เดินทางต่อไปถึงเมืองสาวัตถีหรือศราวัสตี(Sravasti)สมัยพุทธกาลเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลปัจจุบันเมืองนี้เหลือเพียงซากโบราณสถาน เมืองสาวัตถีคือเมืองโบราณในสมัยพุทธกาลนครสาวัตถีแห่งแคว้นโกศล ปัจจุบันได้แก่บริเวณซากกองอิฐมูลดินก้อนหินเรียงตั้งในลักษณะเป็นเมืองเก่าเรียกขานในภาษาสันสกฤตว่า “ศราวัสตี” ชื่อบาลีที่เราใช้กันคือสาวัตถี.หรือความคุ้มครองของแคว้นโกศลเพราะเมืองสาวัตถีเป็นมหาอำนาจทางการเมือง ทางทหาร
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (15) แบบกล่อง ระหว่างทาง
บ่าย เดินทางถึง เมืองสาวัตถี นำท่านชมสถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ มีลักษณะเป็นเนินดินสูงประมาณ 50เมตรที่แห่งนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฎิหาริย์เพื่อโปรดประชาชนชาวสาวัตถีและข่มเจ้าลัทธิอื่นๆ หลังจากนั้นทรงเสด็จไปประทับจำพรรษาที่ดาวดึงส์เมื่อออกพรรษาทรงเสด็จลงจากสวรรค์ในวันเทโวโรหนะ ที่สังกัสสะนคร
รายการทำบุญ การบำเพ็ญกุศล ณ แดนพุทธภูมิ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทยสาราวัตถี  ตามกำลังศรัทธา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (16) อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก : HOTEL PAWAN (SARAVATI) หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เมืองสาวัตถี – ลัคเนาว์ – กรุงเดลลี – กรุงเทพฯ

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (17)
07.00 น. จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดเชตวันมหาวิหาร ที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจำพรรษา นานถึง 19 พรรษา เป็น ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาวและฤดูฝน นมัสการธรรมศาลา ที่ใหญ่ที่สุดธรรมสภากุฏิ พระอรหันต์ เช่น พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลี พระอานนท์ พระราหุล พระองคุลิมาล พระมหากัสสปะ และอารามฝ่ายพระภิกษุที่เคยจำพรรษาในครั้งพุทธกาล ชมเมืองสาวัตถีในอดีต ชมคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีบ้านบิดาของท่านองคุลีมาล ชมสถานที่ธรณีสูบพระเทวทัตและนางจิญจมาณวิกา
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันณ ห้องอาหาร (18) แบบกล่อง ระหว่างทาง
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลัคเนาว์ อีกหนึ่งประตูสู่สังเวชนียสถาน (ใช้เวลา ประมาณ 4 ชั่วโมง)เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย มีประชากรหนาแน่นมาก ประมาณ 2.7 ล้านคน และถือเป็นเมืองสายหลักของชุมนุมทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปรัฐอื่นๆ อีกมากมาย
นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่เมืองเดลลี และต่อเครื่องสู่กรุงเทพฯ
20.00 น. ออกเดินทางสู่เดลลี โดยสายการบินJET AIRWAYS  เที่ยวบินที่  9W756
21.15 น.           ถึงสนามบิน อินทิราคานธี  เมืองเดลลี เข้าสู่อาคารระหว่างประเทศรอต่อเครื่อง
***อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในสนามบิน***
23.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน JET AIRWAYS  เที่ยวบินที่  9W64

วันที่แปด  

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

04.55 น.   ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ
*****************************************************************************
หมายเหตุ

 1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขอให้ท่านรับทราบคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายเวลาในการทำกิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
 1. บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมแต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบินโรงแรมที่พักภูมิอากาศภัยธรรมชาติการนัดหยุดงานฯลตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายในอันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ
  ***ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้น ***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 16 ท่านและเนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได้***

 

   
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)  

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง 
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 9,500 บาท 
อัตราค่าบริการรวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง ตามรายการระบุ
 2. ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ำมันของสายการบิน
 3. ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ/ค่าอาหารทุกมื้อ/ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยว ตามรายการระบุ
 5. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 5000,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อม    ขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า อินเดีย และเนปาล สำหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่ต้องโชวร์ตัว)
อัตราค่าบริการไม่รวม

 1.  ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 1.   ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 2.  ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 3.  ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 4.  ค่าภาษีหักณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 5.  ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 6.  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ วันละ  5 USD/วัน/ท่าน รวม 7 วัน
 7.  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน
 8.  ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง …..การให้ทิปตามธรรมเนียมทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

           ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด (บัญชีกระแสรายวัน)

            ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733-1-01222-4

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอน และสำเนาพาสปอร์ตมาที่ 02 -514 9027
 2. ส่งมอบเอกสารสำหรับการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 25 วัน เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำห้องพักโดยตรงหรือผ่านตัวแทนในต่างประเทศและที่อาจขอเงินคืนได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไม่มีการคืนเงินเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆจะไม่มีการคืนเงินเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาออกทัวร์ หากสมาชิกจองไม่ครบ 16 ท่าน
ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง

 1. สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
 2. กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)     
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่านทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 6. ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
 7. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
 8. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ  
อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 แห่ง 8 วัน (9W)
รหัสทัวร์: IND LUM8D(9W)OCT-DEC

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147