บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์ :
EUR EK016(EK)MAR-JUL
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Emirate Airlines

ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน (EK)มี.ค.-ก.ค.63

รหัสทัวร์: EUR EK016(EK)MAR-JUL

 • พิพิธภัณฑ์เรือวาซา โชว์เรือรบโบราณที่กู้ขึ้นมาได้จากที่ใต้ทะเล
 • อุทยานฟร็อกเนอร์ ประติมากรรมแสดงความเป็นอยู่และการดิ้นรนมนุษย์ชาติ
 • ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาล
 • ล่องเรือสำราญ DFDS + Scandinavian Buffet
 • ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 
 • นั่งรถรางขึ้นสู่ ยอดเขาฟลอเยน ชมวิวแมกไม้ทิวทัศน์สวยๆ งามๆ ตลอดทาง
 • สวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างมาแต่ต้นศตวรรษที่ 19

วันที่เดินทาง

13-22 มีนาคม 2563 65,900
3-12 เมษายน 72,900
8-17, 10-19 เมษายน 77,900
24 เมษายน – 3 พฤษภาคม

29 เมษายน – 8 พฤษภาคม

69,900
5-14 พฤษภาคม 69,900
9-18 มิถุนายน 69,900
3-12 กรกฏาคม 69,900

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – ดูไบ

22.00น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง

ดูไบ – สต็อคโฮล์ม – แกมล่าสแตน – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา

01.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
08.40 น. เดินทางสู่ สต็อกโฮล์ม เที่ยวบินที่ EK 157 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
13.10 น. ถึงสนามบินอาร์ลันด้า ประเทศสวีเดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว….ชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบนผิวน้ำ” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านสู่ แกมล่าสแตน ย่านเมืองเก่าแก่ที่สุด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่ง ความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตงั้ ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ นำเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซึ่งตั้งโชว์เรือรบโบราณที่กู้ขึ้นมาได้จากที่ใต้ทะเล และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรือวาซานั้นสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.1628 หวังจะให้เป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุด บรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได้ 500 เมตร ก็จมลงสู่ใต้ทะเลลึก 35 เมตร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Royal Star Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

สต็อคโฮล์ม – คาร์ลสตัท – ออสโล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)….นำท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจำจังหวัด และสะพานหิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย เดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศฤดูร้อนของสแกนดิเนเวีย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Quality Hotel 33 หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – อุทยานฟร็อกเนอร์ – เกโล่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)….นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยัง จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต ประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีเป็นตำนานของชาวไวกิ้ง เรือถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบ ทำการค้า และ ออกสำรวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคำกล่าวว่า ถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สุดของชาวไวกิ้ง  นำท่านสู่อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย เดินทางสู่เมืองกอลตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของลำธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บ้านชนบทสู่เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 2,000 คน แต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะ อยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีความสำคัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Storefjell Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

มีร์ดาล – รถไฟ FLAMSBANA – ฟลอม – ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด – เมืองกู๊ดวาเก้น – เมืองเบอร์เก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)….เดินทางสู่เมืองกู๊ดวาเก้นและล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ดที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดินโดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน เดินทางจนถึง เมืองฟลอม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย นำท่านขึ้นรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA)สู่มีร์ดาลซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งของสถานีรถไฟสายโรแมนติกที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตาเส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำที่งดงามตลอด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น โดยรถโค้ช เมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านตะวันตกสุดของแผ่นดินนอร์เวย์ นำท่านชมเขตเมืองเก่าของเบอร์เก้น Fish Market มีอายุกว่า 1,000 ปี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Comfort Hotel Bergen Airport หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก

เบอร์เก้น – ยอดเขาฟลอเยน – เมืองเกโล่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)…นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผ่านแมกไม้ทิวทัศน์สวยๆ งามๆ ตลอดทาง แม้จะเป็นฤดูหนาว แต่สำหรับเบอร์เก้นแล้วนี่คือเมืองที่มีอากาศไม่หนาวจัดเท่าเมืองอื่นๆ ของนอร์เวย์จากการที่มีแนวเทือกเขาล้อมกันกระแสลม ในขณะที่มีกระแสน้ำอุ่นเชื่อมต่อกับทะเลเข้าสู่เมือง ชมวิวกันเพลินๆ ก่อนที่รถรางจะเข้าจอดที่สถานีบนยอดเขาในระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 320 เมตร ทำให้มองเห็นไกลไปถึงท่าเรือใหญ่ที่มีทั้งเรือรบและเรือสำราญหรู เห็นบ้านเรือนและผู้คน เห็นถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีครบทุกรูปแบบจากวิวพาโนราม่าที่ทำให้มองเห็นภาพความเป็นเบอร์เก้นได้ชัดเจนที่สุด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
บ่าย เดินสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) อีกครั้งหนึ่งซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสวยงดงามท่ามกลางธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักสกีจำนวนมากเดินทางมาที่นี่เพื่อเล่นกีฬาฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูร้อนจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติและทำกิจกรรมต่างๆในช่วงฤดูร้อน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Storefjell Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด

เมืองเกโล่ – ออสโล – เรือสาราญ DFDS SEAWAYS

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)…ท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศฤดูร้อนของสแกนดิเนเวีย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
บ่าย นำคณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงาม  ริมออสโลฟยอร์ด ได้เวลานำท่านสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS *****กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน *****
16.30 น. ออกเดินทางด้วยเรือสำราญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พักค้างคืนบนเรือสำราญ ภายในเรือสำราญท่านจะได้พบกับบรรยากาศน่าตื่นเต้น นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ทำให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยู่บนเรือสำราญลำนี้ อาทิเช่น ดิสโก้เธค สำหรับผู้ที่มีใจรักการเต้นรำและแสงสี บาร์ สำหรับผู้ที่มีใจรักการดื่ม ร้านสินค้าปลอดภาษีซึ่งท่านจะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจโดยไม่ต้องเร่งรีบใด ซึ่งสินค้าที่ท่านจะได้พบเป็น สินค้าที่ปลอดภาษีเรียบร้อยแล้ว เช่น น้ำหอมยี่ห้อดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านขาย เสื้อผ้าแฟชั่นที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ สำหรับน้องๆ หนูๆ พลาดไม่ได้สำหรับช็อคโกแลตที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ (16)…สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารในเรือสำราญ พักค้างคืนบนเรือสำราญ หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่แปด

โคเปนเฮเก้น – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – สวนสนุกทิโวลี – ศาลาว่าการเมือง – ถนนสตรอย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ (17)
09.45 น. เรือเทียบท่า ณ ชายฝั่งกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) เป็นที่ประทับของราชวงค์เดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 4 ปีกด้านหนึ่งของพระราชวังเป็นพิพิธภัณฑ์ห้องหับต่างๆ ที่เคยเป็นพำนักของราชวงศ์ในช่วงปี ค.ศ. 1863-1947
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (18)
บ่าย นำท่านเข้าสู่ สวนสนุกทิโวลี ซึ่งเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสร้างมาแต่ต้นศตวรรษที่ 19 สวนสนุกแห่งนี้นับเป็นจุดท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาที่สุดแห่งหนึ่งของเดนมาร์ก การเดินเล่นในส่วนสนุกทิโวลี ในช่วงฤดูร้อนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนเดนมาร์กทุกคนถือเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี [ไม่รวมค่าบัตรเครื่องเล่นในสวนสนุก **ฤดูหนาวอาจมีช่วงวันที่สวนสนุกปิด จะเปลี่ยนเป็นเข้าพิพิธภัณฑ์อมาเลียนบอกซ์] ที่มุมด้านเหนือของสวนสนุกแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ จัตุรัสกลางเมือง ภาษาเดนมาร์กเรียกว่ารอฮุดซ์แพลดเซ่น ที่จุดนี้นอกจากเป็นที่ตั้ง ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน และยังเป็นศูนย์กลางของเส้นทางเดินรถทั่วโคเปนเฮเกนอีกด้วยมี รูปปั้นฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน กวีเอกของเดนมาร์กก็ตั้งอยู่บนจตุรัสแห่งนี้ ทางด้านซ้ายของศาลาว่าการเมือง นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่าน วอล์คกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (19)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Sydhavnen หรือระดับเดียวกัน

วันที่เก้า

ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุเกฟิออน – ดูไบ

เช้า บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(20)…ถ่ายรูปคู่กับ ลิตเติ้ลเมอร์เมด เงือกน้อยสัญลักษณ์ของเมืองซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลกฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สันโดยได้รับการสนับสนุนจาก บริเวอร์ จาคอบเซ่นเจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก..ถ่ายรูป น้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา…สมควรแก่เวลานำท่านสู่สนามบิน
15.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK152  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.55 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สิบ

กรุงเทพฯ           

03.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
อัตราค่าบริการ

 • เด็กอายุ 2-11 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยว 20,000 บาท
 อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 3. ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเรือสำราญ DFDS
 7. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 8. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 9. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 4. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 8 วัน = 16 ยูโร)
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 10 วัน = 1,000 บาท
เงื่อนไขการจอง

 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อ เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. ในการจองคิวยื่นวีซ่าไม่สามารถทำการเลื่อนคิวได้หลังจากที่มีการจองคิวไปแล้ว หากผู้เดินทางต้องการเลื่อนคิวท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลื่อนคิวด้วยตัวท่านเอง (อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับศูนย์รับยื่น)
การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
 2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 หมายเหตุ

 1. เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ
 2. กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 30 ท่าน ขึ้นไป
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 4. อัตราค่าบริการคิดคำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง
 5. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 8. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 9. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัท เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
 10. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 11. ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยืนยันการเดินทางได้ หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 12. สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ      ฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 13. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทำการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
( **ผู้เดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทำการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมาย** )

 1. พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน กลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด2นิ้ว จำนวน2ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ(ถ้ามี)
 4. ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรปหลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
 5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน(พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 6. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Statement) (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
 7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ มาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น
 9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมเป็นภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
 10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 12. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด
 13. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดำเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้
 ** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสารหากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม (สำคัญมาก)**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  คำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย แต่กรุณาตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทางภาษาไทย]……………………………………………………………….

นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………….………………….…………………………

นามสกุลตอนเกิด[ภาษาอังกฤษ]……………………………………..……………………………

ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………….………………………………………………………..

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด………………สถานที่เกิด(จังหวัด/ประเทศ)………………………..

สัญชาติปัจจุบัน ………………สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………………

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………….

โทรศัพท์(มือถือ)……………………E-mail…………………………………………..………………

ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ)

และสัญชาติของผู้มีอำนาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์………………..…………………………….

……………………………………………………………………………………….………………..

…………………………………………………………………………………………………………

สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………..

ที่อยู่ที่ทำงานหรือสถานศึกษา…………………………………………………………………

…………………………………….รหัสไปรษณีย์………………………………………………

ตำแหน่งงาน ……………………………………………………………………………………..

โทรศัพท์ที่ทำงาน………………โทรสารที่ทำงาน………………………………………..

รายได้ต่อเดือน…………………บาท  รายได้อื่น…………..จำนวน………………………

แหล่งที่มา……………………………………………………………………………………….

สถานภาพ โสด  แต่งงาน  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)  หม้าย  หย่า

ชื่อ-นามสกุล  บิดา……………………………………………………………………………..

ชื่อ-นามสกุล มารดา……………………………………………………………………………

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส………………………………………………………………………….

วันเกิด คู่สมรส………………………………………………………………………………….

จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส…………………สัญชาติของคู่สมรส…………………………

วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่เคย

เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่……………………..ถึงวันที่…………………………………..

เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้

ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)……………………………………………………….

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)………………………………………………………………..

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง                                                       มีผู้อื่นออกให้

โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล…………………………………………

ที่อยู่………………….………………………………………………

***************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน (EK)มี.ค.-ก.ค.63
รหัสทัวร์
EUR EK016(EK)MAR-JUL
สายการบิน
Emirate Airlines
ประเทศ
Europe
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว