บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Sri Lanka

ประเทศ :
Sri Lanka
สายการบิน :
SriLankan Airlines (UL)

ศรีลังกา แคนดี้ สิกิริยา

   ฟอร์เรสทัวร์ ขอเชิญท่านร่วมท่องเที่ยวเส้นทางบุญ ณ ประเทศศรีลังกา
 นมัสการพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้
• สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ 2,300 ปี ณ อนุราชปุระ
• ชม ถ้ำดัมบุลล่า มรดกโลก ศาสนสถานแห่งพุทธ และฮินดู
• ชมพระราชวังลอยฟ้า สิกิริยา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ     

 

 

 

 

วันเดินทาง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ (UL)

สะดวกสบายด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330-200 จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง

26-30 ตุลาคม 2556                                          29,900-
************************************** ******
************************************** ******

 

 

 

 

วันแรก   กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – วัดกัลณียาราชมหาวิหาร – วัดคงคาราม                                                                                   

06.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S ประตูทางเข้า 8 สายการบิน ศรีลังกันแอร์ไลน์ส (UL) โดยมีเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

09.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคลัมโบ โดยศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบิน UL 859 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.10 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ

ไทย 1 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบันดารานายาเก กรุงโคลัมโบ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ  เรียบร้อยแล้วนำ

ท่านขึ้นสู่รถโค้ชปรับอากาศไปยังภัตตาคาร

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ วัดกัลณียาราชมหาวิหาร (Kelaniya Raja Maha Vihara) ตามพงศาวดารมหาวงศ์ของชาวศรีลังกา กล่าวว่า ใน

พรรษาที่ 8 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จมาเทศน์โปรดพญานาคาที่บริเวณวัดกัลณียาแห่งนี้ ต่อมาได้มีการสร้างพระเจดีย์ขนาด

ใหญ่ทรงระฆังคว่ำสูง 30 เมตร ครอบบริเวณที่เชื่อกันกันว่าเป็นพุทธอาสนะในครั้งนั้น ก่อนเข้าวัดทุกคนต้องถอดรองเท้า เดินเท้า

เปล่าเข้าไป ไม่ว่าพระมหากษัตริย์ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ก็ต้องถอดตามประเพณี นำท่านเข้าชม วัดคงคาราม

(Gangaramaya Temple) ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ และ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรี

ลังกา ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธ รูปปางมารวิชัย สีเหลืองสดใส และประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม

และยังมีอาคารต่างๆที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและสิ่งมีค่ามากมายทางศาสนา  จากนั้น นำท่านนั่งรถชมนครโคลัมโบ เมืองหลวงของ

ประเทศศรีลังกา  โคลัมโบ มาจากชื่อภาษาสิงหลเดิมว่าโคลาอัมบาโทตา แปลว่า “ท่าเรือที่มีต้นมะม่วง” ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 และ

ชาวโปรตุเกสดัดแปลงชื่อนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เมืองโคลัมโบตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกติดมหาสมุทร เป็น

เมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ มีห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ สำนักงานต่างๆมากมาย และยังมีสถานที่สำคัญ เช่น สถานที่พักของ

ประธานาธิบดี, อาคารรัฐสภา, ที่ทำการสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน, กรมการทหาร, ผ่านถนนริมหาดเลียบชายฝั่งทะเลไปยังย่าน

ตลาดนัด, วัดฮินดู, โบสถ์คริสต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวดัตช์ในอดีตกาล, จัตุรัสอิสรภาพ, รวมไปถึงกลุ่มตึกอาคารโบราณ ที่ทำให้หวน

รำลึกถึงยุคจักรวรรดิเก่าๆ ที่เมืองนี้ท่านจะได้เห็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม นอก

จากจะได้เห็นมัสยิดมากมายแล้ว ที่โคลัมโบยังเป็นแหล่งรวมวัดพุทธและวัดฮินดูอีกด้วย เสร็จจากชมเมืองนำท่านเดินทางสู่ศูนย์

จำหน่ายของฝากท้องถิ่น ลักซาร่า (LAKSALA) และห้างโอเดล (ODEL Unlimited) อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ง ซื้อของฝากตาม

อัธยาศัย  …… นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก Jetwing Beach Hotel หรือเทียบเท่า

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารริมทะเล (2)

วันที่สอง นีกอมโบ – โคลัมโบ – แคนดี้ –ระบำแคนเดี้ยน – วัดพระเขี้ยวแก้ว                                                                                  เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) นำท่านเดินทางไปร่วมพิธีทอดกฐิน และถวายพระพุทธรูป ณ วัดไทยพระปฐม

เจดีย์ – ศรีลังกา

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร (4)

บ่าย        นำท่านขึ้นสู่รถโค้ชปรับอากาศเพื่อเดินทางสู่ เมืองแคนดี (Kandy)  นำท่านเข้าชม ระบำแคนเดี้ยน (Kandyan Dance) ซึ่งเป็น

การแสดงพื้นเมืองของชาวศรีลังกา เชื่อกันตามคำบอกเล่าว่าการร่ายรำระบำแคนเดี้ยน มีต้นกำเนิดมาจากคนทรงชาวอินเดียผู้ซึ่งเดิน

ทางไกลมายังดินแดนสิงหลเพื่อประกอบพิธีกรรมแก้อาการเจ็บป่วยของกษัตริย์ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดจากมนต์ดำของราชินีองค์แรกนาม

“วิชาญา” และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมร่ายรำแล้ว อาการเจ็บป่วยของกษัตริย์ก็หายเป็นปลิดทิ้ง ทำให้การร่ายรำระบำแคนเดี้ยนนี้กระจาย

ออกไปทั่วทุกสารทิศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว ( Temple of the sacred tooth relic of Buddha) หรือ วัด

มัลลิกา ดาลดา แห่งเมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา อันเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระทันตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือ

ที่รู้จักกันในนาม พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว เพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์

มหาวังศา ด้วยว่า  พระทันตธาตุหลังจากการถวายพระเพลิงพุทธสรีระมีอยู่ด้วยกัน 4 องค์ นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 พระเขี้ยวแก้ว

ได้ประดิษฐานอยู่บนแผ่นดินแห่งนี้มาโดยตลอด มิเคยถูกนำออกนอกดินแดนเลย ตั้งแต่ถูกอัญเชิญมาจากชมพูทวีป โดยเจ้าหญิง

เหมมาลา แห่งแคว้น กาลิงคะ เมื่อกว่า 1,700 ปีก่อน ชาวศรีลังกาต่างถวายความเคารพต่อพระทันตธาตุอย่างสูงสุด โดยเชื่อกันว่า

หากเมื่อใดพระเขี้ยวแก้วถูกนำออกนอกเกาะลังกาแล้วจะนำภัยพิบัติมาสู่ประเทศชาติ

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  Mahaweli Reach Hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  แคนดี้ – ถ้ำดัมบุลลา – สิกิริยา – พระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา – ฮาราบาน่า                                                                      

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) นำท่านเข้าพบ สมเด็จพระสังฆราช ของศรีลังกาเพื่อถวายสังฆทาน และรับของ

ที่ระลึกเพื่อเป็นศิริมงคล จากนั้นนำท่านนั่งรถชม เมืองแคนดี (Kandy)  เมืองหลวงเก่าของศรีลังกา ชื่อเดิมคือ ศิริวัฒนานคร หรือ

สิงหขันธนคร ราชธานีแห่งสุดท้ายของศรีลังกา ก่อนที่จะมาเป็น กรุงโคลัมโบ อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นหนึ่งใน

เมืองมรดกโลกอีกแห่งของศรีลังกา มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโคลัมโบ ปกครองโดยกษัตริย์ตั้งแต่พุทธศักราชที่

1 ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานต่อเนื่องยาวนานนับได้ 2,300 กว่าปี มีกษัตริย์ทั้งสิ้น 173 พระองค์ จนถึงในรัชสมัย พระเจ้าศิริ

วิกรมราชสีหะ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์แคนดี เมืองนี้เคยเป็นที่มั่นสุดท้ายของกษัตริย์สิงหลก่อนการยกดินแดนให้กับ

จักรวรรดิอังกฤษใน ค.ศ. 1815 หลังจากที่ได้ต่อต้านชาวโปรตุเกสและชาวดัตช์มานานถึงสามศตวรรษ สุดท้ายก็ต้องยอมพ่ายแพ้ไป

ในที่สุด ตกเป็นอาณานิคมรวมแล้วเกือบ 500 ปี จนได้รับเอกราชเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองดัมบลูล่า เที่ยว

ชม วัดถ้ำดัมบุลลา (Dambulla Cave Temple) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็น  มรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ถือเป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดในศรี

ลังกา สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบาหรือพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย พระองค์ทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบูล่าเป็นเวลาทั้งสิ้น 14 ปีในช่วงที่

พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราธปุระเพื่อเป็นการตั้งหลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบ ซึ่งต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ

และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายในถ้ำที่เมืองดัมบูล่านี้ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริง

ประดิษฐานอยู่ถึง 153 องค์ รูปปั้นกษัตริย์ 3 องค์ และ รูปปั้นของเทวีและเทพในศาสนาฮินดูอีก 4 องค์ แบ่งเป็นถ้ำย่อยจำนวน 5 ถ้ำ

ด้วยกันมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันออกไป

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ เขาสิกิริยา นำท่านเข้าชม พระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา (Sigiriya rock fortress) หรือที่ผู้คน รู้จักในนาม  ภูเขา

สิงห์โต (Lion rock) หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8   เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด

เดินขึ้นบันได 2,200 ขั้น สร้างโดยกษัตริย์กัสยปาสมัยศตวรรษที่ 5  ภายในคูรอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็น

หินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต เหมือนก้อนหินยักษ์วางอยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบด้านมีความสูงจากพื้น 370

เมตร ชมภาพเขียนสีเฟรสโก เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ ที่มีอายุพันกว่าปี อ่างเก็บน้ำโบราณ ป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต บนยอด

ศิลาจะพบซากปรักหักพังของรากฐานพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีต และวิวทิวทัศน์ของเมืองสิกิริยา

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  Cinnamon Lodge Hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    ฮาราบาน่า – อนุราชปุระ – นีกอมโบ – กรุงเทพฯ                                                                                                            

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) นำท่านเดินทางสู่ เมืองอนุราชปุระ (Anuradhapura) เมืองหลวงแห่งแรกของ

ศรีลังกาและถิ่นกำเนิดพระพุทธศาสนา สักการะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (Sri Maha Bodhi tree) ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อายุราว 2,300 ปีก่อน

ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นหน่อไม้ที่กำเนิดจากกิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ซึ่งเคยเป็นที่ประทับและตรัสรู้สัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า ณ เมือง

พุทธคยา และนับเป็นต้นไม้แห่งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย ดังปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาว่าต้นโพธิ์เปรียบ

ได้กับพุทธอุเทสิกเจดีย์อย่างหนึ่ง ทำให้พันธุ์ต้นโพธิ์กลายเป็นพันธุ์ไม้ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธเสมอมานับแต่สมัย

พุทธกาล พุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใสจะเก็บใบของพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งหาได้ยากมาก นำมาบูชาเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  จากนั้น

นำท่านชมความสวยงามภายใน เมืองเก่าอนุราชปุระ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งดินแดนพระพุทธที่น่าสนใจซึ่งแฝงไปด้วยอารยะ

ธรรมของพระพุทธศาสนา ในอดีตกาลเคยเป็นเมืองหลวงอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศศรีลังกาและ ได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดก

โลกโดยองค์กรยูเนสโกในปี ค.ศ.1982 นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีพิธีกรรมเฉลิมฉลองมากที่สุดในบรรดาเมืองเก่าแก่ต่างๆ ของศรี

ลังกา และทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดของเมืองนี้คือ ดากาบา (เจดีย์) สักการะ เจดีย์ถูปาราม (Thuparamaya) ประดิษฐานพระ

บรมสารีริกธาตุส่วน พระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้า) พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุด เป็นพระเจดีย์องค์แรกของศรีลังกา

ณ สถานที่แห่งนี้ พระพุทธองค์เคยเสด็จมาด้วยพระองค์เอง เสด็จเข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลา 7 วัน บริเวณรอบสถูปจะมีพระพุทธรูปนั่ง

ปางสมาธิในซุ้มทั้ง 4 ทิศ เพื่อให้สักการะบูชา ได้ทั่วทุกทิศ เพื่อความเป็นสิริมงคล พระมหาเจดีย์รุวันเวลิสยะ (Ruwanveliseya)

สถูปศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่สีขาวที่มี  เส้นผ่าศูนย์กลาง 91 เมตร สูง 92 เมตร สร้างขึ้น จากก้อนหินภูเขาโดยพระประสงค์ของพระเจ้าทุ

ฎฐคามณี เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ทรงได้รับชัยชนะจากศึกยุทธหัตถีจากกษัตริย์ทมิฬ โดยใช้ช้างลากหินเหล่านั้นมา เพราะฉะนั้นเราจะเห็น

การสร้างช้างล้อมไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับช้างที่ได้ช่วยในการสร้างพระมหาเจดีย์นี้   เจดีย์เชตวนาราม (Jethawanaramaya) สร้าง

ด้วยอิฐทั้งองค์ในสมัยพระเจ้ามหาเสนะ(ครองราชย์พ.ศ. 819-846) เป็นเจดีย์สูง 122 เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง 113 เมตร จึงเป็น

เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกใน ยุคสมัยเดียวกัน รองลงมาจากปิรามิด 2 แห่งในอียิปต์ ฐาน

บริเวณโดยรอบองค์เจดีย์เชตวันนี้มีซากโบราณสถานและอาคารหลงเหลืออยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาคารที่ประดิษฐานพระ

พุทธปฏิมา กุฏิพระสงฆ์ ศาลาโรงธรรม อ่างเก็บน้ำ ที่สรงน้ำพระ โรงทาน และสำนักสงฆ์เชตวันวิหารที่พระเจ้ามหาเสนะทรงสร้างขึ้น

เจดีย์อภัยคีรี (Abhayagiriya) เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเจดีย์เชตวัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 เมตร สูง 113 เมตร

ถูกสร้างโดยพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย เมื่อราว 2,100 ปี ก่อน ด้านหน้าขององค์เจดีย์ มีวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ก่ออิฐถือปูน

ยาวประมาณ 10 เมตร และมีความสวยงาม วัดอิสุรุมณียะ (Isurumuniya) วัดโบราณซึ่งถูกสร้างขึ้นเป็นวัดแรกแห่งดินแดนสิงหล ณ

เกาะศรีลังกา สมัยราชวงศ์ปัลละในช่วงพ.ศ.1200 สร้างติดกับภูเขาขนาดเล็กหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีภาพสลักบนหน้าผา เป็น

ภาพการเสด็จลงมาจากสวรรค์ของพระแม่คงคา ณ วาลีปุรัม ในอินเดีย

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (10)

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่เมือง นีกอมโบ  นำท่านสู่โรงแรม Jetwing Beach Hotel หรือเทียบเท่า

โดยในโรงแรมมีบริการห้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับทุกท่าน (แยกเป็นห้องชาย-หญิง) เพื่อให้ทุกท่านผ่อนคลายอิริยาบท

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (11)

22.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนครโคลัมโบ

วันที่ห้า  โคลัมโบ – กรุงเทพฯ                                                                                                                                                     

01.10 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน UL888 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.20 ชั่วโมง)

06.15 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*****************************************

อัตรานี้รวม

1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 30 กก.)

2. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ

3. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกินกว่า 85 ปี)

4. ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ

5. ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม, ค่าเข้าชมสถานที่

6. เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

7. น้ำดื่มวันละสองขวดต่อท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศศรีลังกา (30USD/ท่าน) โดยสามารถทำได้เองที่ www.eta.gov.lk

(หรือกรุณาส่งสำเนาพาสปอร์ต หากต้องการให้ทำวีซ่า)

2. ค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายภาพ และ วีดีโอ ในเมืองแคนดี้

3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 USD/ท่าน/วัน), คนขับรถ (2 USD/ท่าน/วัน) (คิดเป็น 5 วัน เท่ากับ 20 USD)

4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 5 วัน เท่ากับ 10 USD)

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าแฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง

1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด   *** บัญชีกระแสรายวัน ***

ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร     เลขที่ 733 – 1 – 01222 – 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 71 เลขที่ 760 – 6-00065 – 4

2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9027

3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วันทำการ

4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน หักค่ามัดจำ 10,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

4. ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

เงื่อนไขการออกเดินทาง

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10

วัน ก่อนการเดินทาง

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

1. กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

2. การแลกเงิน ให้แลกเป็นเงิน US ดอลล่าร์ไปจากประเทศไทย แล้วไปแลกเป็นเงิน ลังการูปี ที่สนามบินโคลัมโบ, ศรีลังกา

หมายเหตุ

1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการ

บินและอัตราแลกเปลี่ยน

2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุด

งาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล

3. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยว

ตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้

4. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัท

จะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสีย

หายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า

เมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง

6. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า

หรืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง

โปรแกรมทัวร์
ศรีลังกา แคนดี้ สิกิริยา อนุราชปุระ 5 วัน UL
รหัสทัวร์
สายการบิน
SriLankan Airlines (UL)
ประเทศ
Sri Lanka
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว