บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Myanmar

รหัสทัวร์ :
MYN RGN01(UB)FEB-MAY
ประเทศ :
Myanmar
สายการบิน :
Myanmar National Airlines

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (UB) ก.พ-พ.ค.62

รหัสทัวร์: MYN RGN01(UB)FEB-MAY

 • ย่างกุ้ง     มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะตอง ขอพรเทพทันใจ
 • หงสาวดี   พระธาตุมุเตา วัดพระนอนชเวตาเลียว ชมวังบุเรงนอง
 • ไจ๊ทีโย      พระธาตุอินทร์แขวน
 • เมนูพิเศษ !!! สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง และกุ้งแม่น้ำย่าง

วันเดินทาง

22-24 กุมภาพันธ์  2562 12,900
8-10, 22-24 มีนาคม  12,900
5-7, 6-8, 26-28 เมษายน  12,900
3-5, 9-11 พฤษภาคม  12,900
17-19,18-20 พฤษภาคม  12,900

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระเจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – คินปูนแค้มป์  – พระธาตุอินทร์แขวน

07.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินเมียนม่าร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์  (Myanmar National Airlines) สายการบินแห่งชาติพม่า (เครื่องบิน BOING 737-800) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน
10.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ UB 020 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
10.50 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกเดินทางไปยังหงสาวดี  สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ (Shawemawdaw Pagoda) หรือพระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์ ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์….นำท่านออกเดินทางสู่ คินปูนแค้มป์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึง คินปูนแค้มป์ (กรุณาแยกกระเป๋าใบเล็กจัดสัมภาระสำหรับวันพรุ่งนี้  เพื่อไปพักค้างคืน 1 คืนที่โรงแรมบนเขา ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้กับรถ) …..เปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขา ไจ้ทีโย ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมง เมื่อถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า (ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือน ม.ค.2561)  นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า (ประมาณ 5 นาที) หรือ ไปยังที่พักบนเขา ชมทัศนียภาพมุมกว้างของไจ้ทีโย  (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการขึ้น หรือลงจากที่พักบนเขาด้วย กระเช้าไฟฟ้า 1 รอบ และ รถยนต์ 1 รอบ เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์)

ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง ผ่านป่าเขา เขียวขจี และธารน้ำตกน้อยใหญ่  พร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆเย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางถึงบนเขา…

นำท่านเข้าที่พัก KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวน มีทัศนียภาพงดงามมากท่านจะเห็นทิวเขาซึ่งอยู่รอบ ๆ  (กรณีห้องพักของสองโรงแรมเต็ม จะจัดให้พักที่ Golden Rock Hotel หรือ Sein Le Tin Resort)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (2)
หลังอาหารเชิญท่านไปสักการะพระธาตุอินทร์ แขวน ตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้เที่ยว ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00 น. พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า

วันที่สอง  

พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – วัดไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง – พระหินอ่อน – ปางช้างเผือก – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  

 05.00 น.  เชิญท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรพระสงฆ์ตามอัธยาศัย ท่านจะสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นยามเช้าถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุพิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่า พระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา การที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผาราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์
 07.00 น รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) หลังอาหารเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางสู่เมืองหงสาวดี  นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwetha Lyaung) หรือ พระนอนยิ้มหวาน องค์พระมีความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวหงสาวดีรองจากพระธาตุมุเตาและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดแห่งหงสาวดี  นำท่านชม วัดไจ๊ปุ่น ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์หันพระพักตร์ไปครบทั้ง 4 ทิศ ความหมายคือพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ซึ่งได้แก่
 สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ

พระพุทธเจ้าโกนาคมโนหันพระพักตร์ไปทางทิศใต้

พระพุทธเจ้ากุสันโธ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก

พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย จากนั้นเดินทางกลับสู่ย่างกุ้ง….หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลัก โดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่า  นำท่านชมช้างเผือก ณ ปางช้างเผือก เป็นช้างคู่บารมี สีขาวเผือกตลอดตัวซึ่งตรงตาม คชลักษณะ 5 ประการคือ 1. งาอุ้มบาตร 2. ผิวเปลือกมะนาว 3. หลังโค้งเหมือนคันธนู 4. หางผู่ 5. เล็บขาว    นำท่านไปสักการะ พระมหาเจดีย์ ชเวดากอง (Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่ เมืองพม่าซึ่งมีทั้ง  ผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันสักการะทั้งกลางวันและ กลางคืนอย่างไม่ขาดสาย งดงามยิ่งใหญ่สมเป็นมหาเจดีย์องค์สำคัญที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเข้าที่พัก : GRAND  UNITED HOTEL (YANGON) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พระนอนตาหวาน – เจดีย์โบตะตอง  + ขอพรเทพทันใจ – ตลาดสก็อต – กรุงเทพฯ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) นำท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร……นำท่านสักการะ พระเกศาธาตุของ พระพุทธเจ้าที่เจดีย์ โบตะตอง (Botathuang Pagoda) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่  2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ …..นำท่านสักการะขอพร จาก เทพทันใจ  หรือ นัตโบโบยี ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา  ……
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่  ตลาดสก๊อต (Scott Market) ซึ่งสร้างโดยชาวสก็อต สมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมาย เช่น ไม้ และงาช้าง แกะสลัก, พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก, แป้งทานาคา, ผ้าปักพื้นเมืองและ เครื่องเงิน 
…..  ได้เวลาสมควรนำท่านไปยังสนามบิน
 18.00 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ UB 017  มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 19.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
 ******************************************************************
 หมายเหตุ

 1. รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ(บาทต่อท่าน)  

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 2. ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ภาษีสนามบินไทย-พม่า
 3. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
 4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 5. ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก.ท่านละ 1 ใบ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

     *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

ค่าบริการไม่รวม       

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในที่พัก (MINI BAR)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ค่าซักผ้า ฯลฯ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3(กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 5. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 600 บาท (เก็บจากลูกค้าต่อคนตลอดทริป)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาดและบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการหรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 2. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 3. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (UB) ก.พ-พ.ค.62
รหัสทัวร์
MYN RGN01(UB)FEB-MAY
สายการบิน
Myanmar National Airlines
ประเทศ
Myanmar
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว