บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Myanmar

รหัสทัวร์ :
MYN RGN01(UB)APR-MAY
ประเทศ :
Myanmar
สายการบิน :
Myanmar National Airlines

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (UB) เม.ย.-พ.ค.61

รหัสทัวร์: MYN RGN01(UB)APR-MAY

 • ย่างกุ้ง     มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะตอง ขอพรเทพทันใจ
 • หงสาวดี   พระธาตุมุเตา วัดพระนอนชเวตาเลียว ชมวังบุเรงนอง
 • ไจ๊ทีโย      พระธาตุอินทร์แขวน
 • เมนูพิเศษ !!! สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง และกุ้งแม่น้ำย่าง

วันเดินทาง

13-15 เมษายน 2561 (สงกรานต์) 13,555
27-29 เมษายน 13,555
4-6, 11-13, 25-27 พฤษภาคม 12,999

 

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระเจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – คินปูนแค้มป์  – พระธาตุอินทร์แขวน

08.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินเมียนม่าร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์  (Myanmar National Airlines) สายการบินแห่งชาติพม่า (เครื่องบิน BOING 737-800) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน
11.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ UB 020 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
11.30 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกเดินทางไปยังหงสาวดี  สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ (Shawemawdaw Pagoda) หรือพระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์ ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ (คณะเดินทาง ช่วงวันสงกรานต์ พระราชวังฯปิด ไม่สามารถเข้าชมได้) ….นำท่านออกเดินทางสู่ คินปูนแค้มป์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึง คินปูนแค้มป์(กรุณาแยกกระเป๋าใบเล็กจัดสัมภาระสำหรับวันพรุ่งนี้  เพื่อไปพักค้างคืน 1 คืนที่โรงแรมบนเขา ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้กับรถ) …..เปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขา ไจ้ทีโย ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมง เมื่อถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า (ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือน ม.ค.2561)  นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า (ประมาณ 5 นาที) หรือ ไปยังที่พักบนเขา ชมทัศนียภาพมุมกว้างของไจ้ทีโย  (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการขึ้น หรือลงจากที่พักบนเขาด้วย กระเช้าไฟฟ้า 1 รอบ และ รถยนต์ 1 รอบ เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์)ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง ผ่านป่าเขา เขียวขจี และธารน้ำตกน้อยใหญ่  พร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆเย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางถึงบนเขา…นำท่านเข้าที่พัก KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวน มีทัศนียภาพงดงามมากท่านจะเห็นทิวเขาซึ่งอยู่รอบ ๆ  (กรณีห้องพักของสองโรงแรมเต็ม จะจัดให้พักที่ Golden Rock Hotel หรือ Sein Le Tin Resort)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (2)
หลังอาหารเชิญท่านไปสักการะพระธาตุอินทร์ แขวน ตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้เที่ยว ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00 น. พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า

วันที่สอง  

พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – วัดไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง – พระหินอ่อน – ปางช้างเผือก – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  

 05.00 น.  เชิญท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรพระสงฆ์ตามอัธยาศัย ท่านจะสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นยามเช้าถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุพิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่า พระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา การที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผาราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์
 07.00 น รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) หลังอาหารเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางสู่เมืองหงสาวดี  นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwetha Lyaung) หรือ พระนอนยิ้มหวาน องค์พระมีความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวหงสาวดีรองจากพระธาตุมุเตาและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดแห่งหงสาวดี  นำท่านชม วัดไจ๊ปุ่น ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์หันพระพักตร์ไปครบทั้ง 4 ทิศ ความหมายคือพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ซึ่งได้แก่
 สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ

พระพุทธเจ้าโกนาคมโนหันพระพักตร์ไปทางทิศใต้

พระพุทธเจ้ากุสันโธ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก

พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย จากนั้นเดินทางกลับสู่ย่างกุ้ง….หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลัก โดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่า  นำท่านชมช้างเผือก ณ ปางช้างเผือก เป็นช้างคู่บารมี สีขาวเผือกตลอดตัวซึ่งตรงตาม คชลักษณะ 5 ประการคือ 1. งาอุ้มบาตร 2. ผิวเปลือกมะนาว 3. หลังโค้งเหมือนคันธนู 4. หางผู่ 5. เล็บขาว    นำท่านไปสักการะ พระมหาเจดีย์ ชเวดากอง (Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่ เมืองพม่าซึ่งมีทั้ง  ผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันสักการะทั้งกลางวันและ กลางคืนอย่างไม่ขาดสาย งดงามยิ่งใหญ่สมเป็นมหาเจดีย์องค์สำคัญที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเข้าที่พัก : GRAND  UNITED HOTEL (YANGON) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พระนอนตาหวาน – เจดีย์โบตะตอง  + ขอพรเทพทันใจ – ตลาดสก็อต – กรุงเทพฯ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) นำท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร……นำท่านสักการะ พระเกศาธาตุของ พระพุทธเจ้าที่เจดีย์ โบตะตอง (Botathuang Pagoda) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่  2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ …..นำท่านสักการะขอพร จาก เทพทันใจ  หรือ นัตโบโบยี ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา  ……
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่  ตลาดสก๊อต (Scott Market) ซึ่งสร้างโดยชาวสก็อต สมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมาย เช่น ไม้ และงาช้าง แกะสลัก, พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก, แป้งทานาคา, ผ้าปักพื้นเมืองและ เครื่องเงิน ***** ตลาดสก๊อตปิดช่วงวันสงกรานต์ ขอปรับเปลี่ยนรายการนำท่านไป วัดไจ๊กะเลาะ **** เป็นวัดที่มีสถูปซึ่งเชื่อกันว่า บรรจุพระอัฐิของพระนางสุพรรณกัลยา และซุ้มรูปปั้นของพระนาง ให้ทุกท่านได้มีโอกาสสักการะ
…..  ได้เวลาสมควรนำท่านไปยังสนามบิน
 17.50 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ UB 017  มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 19.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
 ******************************************************************
 หมายเหตุ

 1. รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ(บาทต่อท่าน)  

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยว
อัตรานี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 2. ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ภาษีสนามบินไทย-พม่า
 3. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
 4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 5. ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก.ท่านละ 1 ใบ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

     *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

ค่าบริการไม่รวม       

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในที่พัก (MINI BAR)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ค่าซักผ้า ฯลฯ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 5. ทิปสำหรับมัคคุเทศก์ , พนักงานขับรถท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทย คนละ 50 บาทต่อวัน (50 บาท x 3 วัน x 3 คน  = 450 บาท)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาดและบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการหรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 2. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 3. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (UB) เม.ย.-พ.ค.61
รหัสทัวร์: MYN RGN01(UB)APR-MAY

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว