Myanmar

รหัสทัวร์ :
MYN RGS3D(8M)MAY
ประเทศ :
Myanmar
สายการบิน :
myanmar-airways-100
Myanmar Airways Inter

ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี (8M)พ.ค.-ส.ค.

รหัสทัวร์: MYN RGS3D(8M)MAY

 • มหาเจดีย์ชเวดากอง
 • ขอพรเทพทันใจ
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก็อต
 • สิเรียมชมเจดีย์เยเลพญา เก่าแก่อายุกว่าพันปีกลางน้ำ
 • หงสาวดีพระธาตุมุเตา วัดพระนอนชเวตาเลียว ชมวังบุเรงนอง
 • เมนูพิเศษ !!! สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งแม่น้ำย่าง

 

วันเดินทาง 3 วัน 2 คืน

27-29 พฤษภาคม 2560 11,999
3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มิถุนายน 11,999
1-3, 15-17, 22-24, 29-31 กรกฏาคม 11,999
5-7, 19-21, 26-28 สิงหาคม 11,999

 

 

รายการท่องเที่ยว

 

วันแรก  

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 แถว Nเคาน์เตอร์สายการบินเมียนม่าร์แอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Myanmar Airways International) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน
10.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M 338 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
11.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ( เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็คสัมภาระของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สิเรียม อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเมืองสิเรียมนำท่านลงเรือไป ชมเจดีย์เยเลพญา เจดีย์นี้สร้างขึ้นบนเกาะกลางน้ำ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เจดีย์กลางน้ำ นำท่านนมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่อง  จักรพรรดิเก่าแก่ที่ประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้แกะสลักปิดทองคำเปลวที่งดงาม มีอายุนับพันปี ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ ได้เวลาอันสมควรลงเรือกลับและต่อรถกลับย่างกุ้ง
 นำท่านไปสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่ เมืองพม่าซึ่งมีทั้ง  ผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันสักการะทั้งกลางวันและ กลางคืนอย่างไม่ขาดสาย งดงามยิ่งใหญ่สมเป็นมหาเจดีย์องค์สำคัญที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)นำท่านเข้าที่พักGRAND UNITED HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

หงสาวดี  – พระเจดีย์ชเวมอดอว์ – วัดไจ๊คะไวย – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์กาบาเอ – พระหินอ่อน – ปางช้างเผือก  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) นำท่านเดินทางสู่ หงสาวดี สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ (Shawemawdaw Pagoda) หรือพระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์ ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า จากนั้นร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดไจ๊คะไวย ซึ่งเป็นวิทยาลัยสงฆ์ใหญ่เป็นที่สองของประเทศ มีพระสงฆ์และเณร ที่มาเรียนและศึกษาธรรมอยู่ที่นี่มากกว่า 500 รูป  หลังจากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwetha Lyaung)  ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวหงสาวดีและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดแห่งหงสาวดี จากนั้นเดินทางกลับสู่ย่างกุ้ง                   ……นำชมเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye Pagoda) เจดีย์ทรงกลมมีความสูงและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัดได้เท่ากัน คือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่าประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุพร้อมทั้งพระธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคลานะ  หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลัก โดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่า   นำชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)                   นำท่านเข้าที่พัก GRAND UNITED HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม 

ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะตอง+เทพทันใจ – ตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6)
นำท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร……นำท่านสักการะ พระเกศาธาตุของ พระพุทธเจ้าที่เจดีย์ โบตะตอง (Botathuang Pagoda)ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ …..นำท่านสักการะขอพร จาก เทพทันใจ  หรือ นัตโบโบยี ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา  ……
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต (Scott Market) ซึ่งสร้างโดยชาวสก็อต สมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมาย เช่น ไม้ และงาช้าง แกะสลัก, พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก, แป้งทานาคา, ผ้าปักพื้นเมืองและ เครื่องเงิน ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายนำท่านไปยังสนามบิน
16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินเมียนม่าร์แอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เที่ยวบินที่  8M 331
18.15 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ…..
***********************************************
หมายเหตุ        

 1. รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
  อัตราค่าบริการ(บาทต่อท่าน)  

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000  บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 2. ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ภาษีสนามบินไทย-พม่า
 3. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
 4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 5. ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก.ท่านละ 1 ใบ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

*** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย *** 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง –กรุงเทพฯ
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในที่พัก (MINI BAR)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า ฯลฯ
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 6. ทิปสำหรับมัคคุเทศก์ , พนักงานขับรถท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทย คนละ 50 บาทต่อวัน( 50บาท x 3 วัน x 3 คน  = 450 บาท)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  5,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

            ชื่อบัญชี บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด    (บัญชีกระแสรายวัน)  ธนาคารกสิกรไทย

            สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733 -1 – 01222 – 4

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9207
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 

เงื่อนไขการออกเดินทาง 

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 34 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่นภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล  
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 
ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี (8M)พ.ค.-ส.ค.
รหัสทัวร์: MYN RGS3D(8M)MAY

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147