Myanmar

รหัสทัวร์ :
MYN MAM3D(8M)MAY
ประเทศ :
Myanmar
สายการบิน :
myanmar-airways-100
Myanmar Airways Inter

มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุล 3 วัน 2 คืน (8M)

รหัสทัวร์: MYN MAM3D(8M)MAY

มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุล

 • มัณฑะเลย์ ย้อนรอยราชธานีสุดท้ายแห่งพม่า
 • วิหารชเวนันดอว์  พระราชวังมัณฑะเลย์  เจดีย์กุโธดอว์
 • นมัสการพระมหามัยมุนี พระทองคำเนื้อนิ่ม
 • อมรปุระ สะพานใม้อูเบ็ง  
 • ล่องเรือแม่น้ำอิรวดีสู่เมืองมิงกุล
 • ระฆังยักษ์เมืองมิงกุล
 • เมนูพิเศษ  เป็ดย่าง, กุ้งเผา

วันเดินทาง 3 วัน 2 คืน

20-22, 27-29 พฤษภาคม 60 9,999
3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มิถุนายน 60 9,999
1-3, 15-17, 22-24, 29-31 กรกฏาคม 60 9,999
8-10 กรกฏาคม 60 10,999
5-7, 19-21, 26-28 สิงหาคม 60 9,999
12-14 สิงหาคม 60 10,999
2-4, 9-11, 16-18, 23-25 กันยายน 60 9,999
30 กันยายน – 2 ตุลาคม 60 9,999

 

 

 

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก 

กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง

12.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 แถว Nเคาน์เตอร์สายการบินเมียนม่าร์แอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Myanmar Airways International) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน
14.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M 338 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
16.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์  (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   นำท่านเดินทางสู่  อมรปุระ (Amarapura) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ อดีตเคยเป็นราชธานีของพม่าเพียง 76 ปี ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่มัณฑะเลย์ในปี ค.ศ.1857  …..ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบตองตามัน (Toungthamon) ไปสู่ วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม….จากนั้นนำท่านไปยังภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเข้าที่พัก MDY SHWE PHYU HOTEL, AYE YAR WADEE  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง  

มิงกุล – ระฆังยักษ์มิงกุล – เจดีย์พญาเธียรดาน – มัณฑะเลย์ -พระราชวังมัณฑะเลย์ – วิหารชเวนันดอว์ – เจดีย์กุโธดอว์ – ภูเขามัณฑะเลย์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)  นำท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือริมน้ำอิรวดี จากนั้นนำท่านล่องเรือแม่น้ำอิระวดีสู่งมิงกุล ซึ่งชาวพม่าเรียกวา ‘เอยาวดี’ แปลว่า ‘มหานที’ และเป็นอู่ข้าวอู่น้ำหล่อเลี้ยงชีวิตและอู่อารยธรรม  มีต้นกำเนิดในรัฐกะฉิ่นทางตอนเหนือสุดของพม่าไหลผ่านใจกลางพม่าไปออกทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดียที่เขตอิรวดีใกล้กรุงย่างกุ้งรวมระยะทาง 2,170 กิโลเมตร  มิงกุลเป็นราชธานีเก่าของพระเจ้าปดุง  จากนั้นนำท่านชม มหาเจดีย์ยักษ์ มิงกุล  ซึ่งเป็นซากเจดีย์ขนาดใหญ่  แสดงถึงร่องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจ้าปดุง  ที่ใช้แรงงานทาสและนักโทษจำนวนมากในการก่อสร้าง  โดยตั้งพระทัยว่าจะสร้างให้สูงใหญ่กว่าพระปฐมเจดีย์แห่งสยาม  และให้พระองค์สามารถทอดพระเนตรได้จากเมืองอังวะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำอิรวดี  แต่ด้วยงบประมาณที่บานปลาย  ประกอบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานจึงทำให้การก่อสร้างล่าช้า  ในที่สุดพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อนในปี พ.ศ.2362  ภายหลังพ่ายแพ้ไทยในสงคราม 9 ทัพ เจดีย์องค์นี้จึงสร้างได้แค่ฐาน  หลังจากนั้นองค์เจดีย์จึงถูกทิ้งร้างเรื่อยมา  มีแต่เพียงฐานก็นับว่าใหญ่โตมาก  หากสร้างเสร็จจะมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในโลก  จากนั้นนำท่านไปชม ระฆังยักษ์มิงกุล  ระฆังนี้สร้างในปี พ.ศ.2351 โดยพระเจ้าปดุง มีน้ำหนัก 90 ตัน สูง 4 เมตร ปากระฆังกว้าง 5 เมตร เดิมทีถูกแขวนไว้ที่องค์เจดีย์ปอนดอว์ใกล้ๆ กับเจดีย์มิงกุล แต่หลังจากแผ่นดินไหว  ทำให้ฐานพระเจดีย์พังลงมา  ระฆังยักษ์มิงกถลจึงถูกย้ายมาแขวนยังจุดที่ตั้ง ณ ปัจจุบัน  ในอดีตระฆังองค์นี้ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากระฆังแห่งพระราชวังเครนลินในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย  แต่ระฆังเครมลินแตกไปแล้ว  ปัจจุบันระฆังมิงกุลจึงเป็นระฆังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากนั้นนำท่านชมเจดีย์สีขาวบริสุทธิ์ที่สร้างบนฐาน 7 ชั้น รูปเกลียวคลื่นงดงาม เจดีย์พญาเธียรดาน  เจดีย์ที่งดงามนี้  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2329 เพื่อเปรียบเสมือนเจดีย์จุฬามณีที่ตั้งอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ ตากมความเชื่อในไตรภูมิพุทธศาสนาที่ว่าคือแกนกลางจักรวาล  ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสัตตบริพันธ์  และมหานทีสีทันดรทั้ง 7 ชั้น พระเจดีย์องค์นี้ยังถูกสร้างให้เป็นสักขีพยานรักของราชนิกุลอังวะ  โดยพระเจ้าบากะยีดอว์  เพือเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสีชินพิวเมที่สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าบากะยีดอว์จะขึ้นครองราชย์  ถึงจะไม่ใช่หินอ่อนเหมือนทัชมาฮาลแต่ก็ได้รับสมญานามว่า ทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำอิรวดี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์  (Mandalay Palace) รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมพม่า เมื่อปีค.ศ.1857-1859 รัชสมัยของพระเจ้ามินดง โดยใช้เป็นที่ประทับและว่าราชการของพระองค์ ถึงสมัยพระเจ้าสีป่อ กษัตริย์องค์สุดท้ายที่ได้พำนักอยู่จนตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ได้ดูแลรักษาเป็นอย่างดี แต่พระราชวังแห่งนี้ก็ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เหลือเพียงหอคอย และอาคารบางหลังเท่านั้น จนถึงปี ค.ศ.1990 ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม    …..นำชม วิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามิน-ดง จนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้  นำท่านไปชม เจดีย์กุโธดอว์ (Kuthodaw Pagoda) สร้างขึ้นในมัยพระเจ้ามินดง สูงประมาณ 57 เมตร โดยบริเวณรอบฐานเจดีย์ เป็นสถานที่เก็บรักษาหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลก  คือ พระไตรปิฎก คำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้จารึกไว้บนหิน จำนวน 729 แผ่น ด้านหนึ่งเป็นภาษาบาลี อีกด้านเป็นภาษาพม่า โดยสร้างเจดีย์สีขาวครอบไว้นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ณ ภูเขามัณฑะเลย์ (Mandalay Hill) ชมทัศนียภาพมุมกว้างของมัณฑะเลย์ อิสระให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ได้เวลาสมควรนำท่านลงจากเขา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าที่พัก MDY SHWE PHYU HOTEL, AYE YAR WADEE  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พระมหามัยมุนี –เจดีย์หยก – กรุงเทพฯ

03.30 น. นำท่านไปนมัสการ  พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า    พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี ค.ศ. 146 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี ค.ศ. 1784 พระเจ้าปดุง ได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี ต่อมาในปี ค.ศ.1879  รัชสมัยสมัยพระเจ้าสีป่อ เกิดไฟไหม้วัด จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายออกมา เก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท  จนถึงปี ค.ศ.1883 ชาวพม่าได้บริจาคเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยการออกแบบของช่างชาวอิตาลี จึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุด แต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า รอบระเบียงยังคงเก็บรักษาโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 จากนั้นนำท่านกลับโรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้า และเช็คเอ้าท์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5) นำท่านไปสักการะ เจดีย์หยก หรือในชื่อ  วีระสนาเจดีย์ สร้างขึ้นโดยเศรษฐีพม่า อู โซ แนง โดยใช้หยกเป็นวัสดุในการก่อสร้างทั้งภายในและกายนอกองค์เจดีย์ทั้งหมดใช้เวลาเก็บสะสมหยกหลากหลายขนาด มากว่า 25 ปี  องค์เจดีย์สูงกว่า 20 เมตร สร้างอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ 40.6 เมตร  นับเป็นเจดีย์หยกองค์แรกของโลก
…….. นำท่านไปยังสนามบินมัณฑะเลย์
11.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ 8M 337 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
13.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
******************************************************************
 หมายเหตุ        

 1. รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ(บาทต่อท่าน)  

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500  บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ -กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบินเมียนม่าร์เนชั่นแนลแอร์ไลนส์
 2. ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ภาษีสนามบินไทย-พม่า
 3. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
 4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 5. ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก.ท่านละ 1 ใบ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

*** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

ค่าบริการไม่รวม       

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในที่พัก (MINI BAR)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า ฯลฯ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3(กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 5. ทิปสำหรับมัคคุเทศก์ , พนักงานขับรถท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทย คนละ 50 บาทต่อวัน(450 บาทต่อทริป)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

            ชื่อบัญชี บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด    (บัญชีกระแสรายวัน)

             ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร     เลขที่ 733 -1 – 01222 – 4

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9207
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของ สายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 

มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุล 3 วัน 2 คืน (8M)
รหัสทัวร์: MYN MAM3D(8M)MAY

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147