บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Myanmar

รหัสทัวร์ :
MYN MDL01(8M)
ประเทศ :
Myanmar
สายการบิน :
Myanmar Airways Inter

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 4 วัน 3 คืน (8M)

รหัสทัวร์: MYN MDL01(8M)

 • พุกามดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ มหาเจดีย์ชเวสิกอง
 • มัณฑะเลย์ ย้อนรอยราชธานีสุดท้ายแห่งพม่า
 • วิหารชเวนันดอว์  พระราชวังมัณฑะเลย์  เจดีย์กุโธดอว์
 • นมัสการพระมหามัยมุนี พระทองคำเนื้อนิ่ม
 • อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง  
 • เมนูพิเศษ  เป็ดย่าง, กุ้งเผา

วันเดินทาง 4 วัน 3 คืน

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – เจดีย์หยก

11.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบิน Myanmar Airways International (8M 338) สายการบินแห่งชาติพม่า (เครื่องบิน ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน
14.30 น. ออกเดินทางสู่ มัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบินที่ 8M 338 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
16.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์  (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านไปสักการะ เจดีย์หยก หรือในชื่อ  วีระสนาเจดีย์ สร้างขึ้นโดยเศรษฐีพม่า อู โซ แนง โดยใช้หยกเป็นวัสดุในการก่อสร้างทั้งภายในและกายนอกองค์เจดีย์ทั้งหมดใช้เวลาเก็บสะสมหยกหลากหลายขนาด มากว่า 25 ปี  องค์เจดีย์สูงกว่า 20 เมตร สร้างอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ 40.6 เมตร  นับเป็นเจดีย์หยกองค์แรกของโลก ….จากนั้นนำท่านไปยังภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเข้าที่พัก MDY SHWE PHYU HOTEL, AYE YAR WADEE  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง 

มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วิหารชเวนันดอว์ – เจดีย์กุโธดอว์ – ภูเขามัณฑะเลย์– พุกาม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์  (Mandalay Palace) รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมพม่า เมื่อปีค.ศ.1857-1859 รัชสมัยของพระเจ้ามินดง โดยใช้เป็นที่ประทับและว่าราชการของพระองค์ ถึงสมัยพระเจ้าสีป่อ กษัตริย์องค์สุดท้ายที่ได้พำนักอยู่จนตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ได้ดูแลรักษาเป็นอย่างดี แต่พระราชวังแห่งนี้ก็ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เหลือเพียงหอคอย และอาคารบางหลังเท่านั้น จนถึงปี ค.ศ.1990 ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม(คณะเดินทางช่วงสงกรานต์ พระราชวังปิด ไม่สามารถเข้าชมได้)     
นำชม วิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามิน-ดง จนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้  ….. จากนั้นนำท่านชม เจดีย์กุโธดอว์ (Kuthodaw Pagoda) สร้างขึ้นในมัยพระเจ้ามินดง สูงประมาณ 57 เมตร โดยบริเวณรอบฐานเจดีย์ เป็นสถานที่เก็บรักษาหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลก  คือ พระไตรปิฎก คำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้จารึกไว้บนหิน จำนวน 729 แผ่น ด้านหนึ่งเป็นภาษาบาลี อีกด้านเป็นภาษาพม่า โดยสร้างเจดีย์สีขาวครอบไว้ นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ณ ภูเขามัณฑะเลย์ (Mandalay Hill) ชมทัศนียภาพมุมกว้างของมัณฑะเลย์ อิสระให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ได้เวลาสมควรนำท่านลงจากเขา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พุกาม หรือ บากัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นที่ตั้งของอาณาจักรพุกามในอดีต ระหว่างปี พ.ศ.1587-1830 นับเป็นอาณาจักรแรกในประวัติศาสตร์ของพม่า ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของกษัตริย์และคนพม่า ทำให้มีการก่อสร้างเจดีย์มากมายนับพันองค์ ธรรมเนียมการสร้างเจดีย์นั้น กษัตริย์จะเป็นผู้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่สุด  และเจดีย์องค์ที่มีขนาดเล็กลงมาก็ สร้างโดยเหล่าขุนนาง อำมาตย์ ตามบรรดาศักดิ์ …..โดยเฉพาะในยุครุ่งเรืองสูงสุด มีเจดีย์ถึง 4,446 องค์ แต่ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 2,200 องค์ และได้รับการกล่าวขานว่า เมืองแห่งทะเลเจดีย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าที่พัก SU TINE SAN HOTEL, RAZAGYO BAGAN  HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พุกาม – ตลาดยองอู – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดธรรมยันจี – วัดสัพพัญญู –อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) นำท่านชมวิถีชีวิตคนท้องถิ่น ณ ตลาดยองอู ตลาดใหญ่ของพุกาม  ที่สามารถหาซื้อสินค้าได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ผักสด เครื่องมือ เครื่องใช้ เสื้อผ้า ของที่ระลึกพื้นเมืองและนำท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda) เจดีย์รูปแบบ พม่าโดยแท้จริง สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอนอรธา และเสร็จสมบูรณ์ พ.ศ.1645 รัชสมัยของพระเจ้าจันสิทธาแห่งราชวงศ์พุกาม ภายในองค์เจดีย์ชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุและพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังมีเสาหินแกะสลักเป็นภาษามอญ สร้างถวายโดยพระเจ้าจันสิทธา  , ชม วัดอนันดา(Ananda Temple ) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1105 โดยพระเจ้าจันสิทธา  มีวิหารซึ่งนับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของมอญและอินเดีย ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้กลายเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม จากนั้นนำท่านชม วัดธรรมยันจี (Dhammayangyi Temple) วัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ พุกามสร้างโดยพระเจ้านรธา (ปีค.ศ.1167-1170)  โอรสของพระเจ้าอลองสิทธู รูปแบบคล้ายคลึงกับวัดอนันดา,  ชม วัดสัพพัญญู (Thatbyinnyu) เป็นที่ตั้งของเจดีย์ที่สูงที่สุดของพุกาม คือ สูงประมาณ 6 เมตร    จากนั้นนำท่านแวะโรงงานเครื่องเขินพม่า สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของพุกาม  ชมและเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย ……….(พักผ่อนอิริยาบถบนรถ)  นำท่านเดินทางสู่  อมรปุระ (Amarapura) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ อดีตเคยเป็นราชธานีของพม่าเพียง 76 ปี ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่มัณฑะเลย์ในปี ค.ศ.1857  …..ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบตองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม…
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าที่พัก MDY SHWE PHYU HOTEL, AYE YAR WADEE  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  

มัณฑะเลย์ – พระมหามัยมุนี  – กรุงเทพฯ  

03.30 น. นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า   พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี ค.ศ. 146 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี ค.ศ. 1784พระเจ้าปดุง ได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี ต่อมาในปี ค.ศ.1879  รัชสมัยสมัยพระเจ้าสีป่อ เกิดไฟไหม้วัด จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายออกมา เก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท  จนถึงปี ค.ศ.1883 ชาวพม่าได้บริจาคเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยการออกแบบของช่างชาวอิตาลี จึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุด แต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า รอบระเบียงยังคงเก็บรักษาโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 จากนั้นนำท่านกลับโรงแรม และเช็คเอ้าท์
เช้า รับประทานอาหารเช้า  (8)
…….. นำท่านไปยังสนามบินมัณฑะเลย์
10.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  8M 337 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
13.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ   
******************************************************************
หมายเหตุ
 1. รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
 อัตราค่าบริการ(บาทต่อท่าน)  

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม   3,000 / 4,000 บาท
อัตรานี้รวม
 1. ค่าบัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ -กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบินเมียนม่าร์ เนชั่นแนลแอร์ไลนส์
 2. ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ภาษีสนามบินไทย-พม่า
 3. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
 4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 5. ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก.ท่านละ 1 ใบ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

*** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

ค่าบริการไม่รวม
 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในที่พัก (MINI BAR)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า ฯลฯ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 5. ทิปสำหรับมัคคุเทศก์ , พนักงานขับรถท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทย คนละ 50 บาทต่อวัน(600 บาทต่อทริป)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  10,000 บาท 
 1. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
 2. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง
 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดย

          ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ 

หมายเหตุ
 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 

การเดินทางเป็นครอบครัว
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 4 วัน 3 คืน (8M)
รหัสทัวร์
MYN MDL01(8M)
สายการบิน
Myanmar Airways Inter
ประเทศ
Myanmar
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว