บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Myanmar

รหัสทัวร์ :
MYN RGN02(8M)
ประเทศ :
Myanmar
สายการบิน :
Myanmar Airways Inter

ทัวร์ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน (8M)

รหัสทัวร์: MYN RGN02(8M)

 • ย่างกุ้ง มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะตอง ขอพรเทพทันใจ
 • เนปิดอร์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า ชนถนน 20 เลน มหาเจดีย์อุปปศานติ
 • พุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ มหาเจดีย์ชเวสิกอง
 • ชมพระอาทิตย์อัสดง ณ เจดีย์ชเวซันดอว์
 • มัณฑะเลย์ ย้อนรอยราชธานีสุดท้ายแห่งพม่า
 • พระราชวังมัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุนี พระทองคำเนื้อนิ่ม
 • เมนูพิเศษ !!! สลัดกุ้งมังกร, เป็ดย่าง และกุ้งเผา

วันเดินทาง 5 วัน 4 คืน

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะตอง + ขอพรเทพทันใจ ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองเนปิดอว์

07.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินMyanmar Airways International เที่ยวบิน 8M 336 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน
10.15  น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่  8M336 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
11.00  น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  นำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านไปสักการะ พระเกศาธาตุของ พระพุทธเจ้าที่เจดีย์ โบตะตอง (Botathuang  Pagoda)ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไป ภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจนส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่ องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ …..และให้ทุกท่านได้สักการะขอพร จาก เทพทันใจ  หรือ นัตโบโบยี ซึ่งชาว พม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร  ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา  ……นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่  ตลาดสก๊อต (Scott Market) ซึ่งสร้างโดยชาวสก็อต สมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมาย เช่น ไม้ และงาช้าง แกะสลัก, พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก, แป้งทานาคา,ผ้าปักพื้นเมืองและ เครื่องเงินนำ…ได้เวลาสมควรนำท่านไปสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่ เมืองพม่าซึ่งมีทั้ง  ผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันสักการะทั้งกลางวันและ กลางคืนอย่างไม่ขาดสาย งดงามยิ่งใหญ่สมเป็นมหาเจดีย์องค์สำคัญที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  ……จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เนปิดอว์ (Naypyidaw)  เมืองหลวงใหม่ของพม่า  มีความหมายว่า ราชบัลลังก์ หรือ ที่ประทับของกษัตริย์ ที่เนรมิตขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ นายพลตาน ฉ่วย อดีตผู้นำสูงสุดของพม่าที่วาดฝันให้เป็นนครหลวงอันภาคภูมิแห่งภูมิภาค  และเป็นเมืองที่รัฐบาลทหารพม่าซุ่มเงียบใช้เวลาก่อสร้างกว่า 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548- พ.ศ.2551 มีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศสิงคโปร์ 10 เท่า  ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในผืนแผ่นดิน หรือห่างจากกรุงย่างกุ้งไปทางเหนือประมาณ 380 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านเข้าที่พัก : GRAND  AMARA  NAYPYITAW  HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง  

เนปิดอว์ – ตลาดเช้าพื้นเมือง – เจดีย์อุปปศานติ – ช้างเผือก – พุกาม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เนปิดอว์  เมืองที่มีถนนถนน 8 เลน กว้างขวางพอจอดเครื่องบินรบได้สบายๆ ซึ่งมีการจัดแบ่งการใช้พื้นที่เป็น 4 ส่วน คือ ส่วนของโรงแรม, ส่วนราชการ, อุตสาหกรรม และส่วนของทหารทางทิศเหนือ …นำท่านไปยังตลาดเช้าพื้นเมือง สัมผัสวิถีชีวิตของเนปิดอว์ ภายในตลาดมีขายทั้งอาหารสด และอาหารแห้ง ผักผลไม้ต่างๆ  ……จากนั้นนำท่านชมเจดีย์ อุปปศานติ ที่จำลองแบบมาจากมหาเจดีย์ชเวดากอง     และชม ปางช้างเผือก  ช้างที่มีลักษณะต่างจากช้างธรรมดาทั่วไป ด้วยมีสีผิว นัยน์ตาและเล็บขาวจัดได้ว่ามีลักษณะที่หาได้ยากจึงเป็นที่เชื่อกันว่าช้างเผือกเป็นสัตว์เป็นมงคลให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของและเป็นเครื่องมงคลชนิดหนึ่งในสัปตรัตนะแห่งพระเจ้า จักรพรรดิ  ซึ่งปัจจุบันพม่ามีช้างเผือกทั้งหมด 8 เชือก ที่เนปิดอว์มี 5 เชือก และที่ย่างกุ้งมี 3 เชือก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พุกาม หรือ บากัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นที่ตั้งของอาณาจักรพุกามในอดีต ระหว่างปี พ.ศ.1587-1830 นับเป็นอาณาจักรแรกในประวัติศาสตร์ของพม่า ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของกษัตริย์และคนพม่า ทำให้มีการก่อสร้างเจดีย์มากมายนับพันองค์ ธรรมเนียมการสร้างเจดีย์นั้น กษัตริย์จะเป็นผู้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่สุด  และเจดีย์องค์ที่มีขนาดเล็กลงมาก็ สร้างโดยเหล่าขุนนาง อำมาตย์ ตามบรรดาศักดิ์ …..โดยเฉพาะในยุครุ่งเรืองสูงสุด มีเจดีย์ถึง 4,446 องค์ แต่ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 2,200 องค์ และได้รับการกล่าวขานว่า เมืองแห่งทะเลเจดีย์ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเข้าที่พัก : SU TINE SAN HOTEL, RAZAGYO  BAGAN  HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พุกาม – ตลาดยองอู – เจดีย์ชเวสิกอง –วิหารทีโลมินโล – วัดอนันดา – วัดธรรมยันจี -วัดสัพพัญญู(แวะถ่ายรูป) – วัดมนุหา – โรงงานเครื่องเขิน – เจดีย์บูพญา(ทรงน้ำเต้า)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)นำท่านชมวิถีชีวิตคนท้องถิ่น ณ ตลาดยองอู ตลาดใหญ่ของพุกาม  ที่สามารถหาซื้อสินค้าได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ผักสด เครื่องมือ เครื่องใช้ เสื้อผ้า ของที่ระลึกพื้นเมือง …..จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda)   เจดีย์รูปแบบพม่าโดยแท้จริง สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอนอรธา และเสร็จสมบูรณ์ พ.ศ.1645 รัชสมัยของพระเจ้าจันสิทธาแห่งราชวงศ์พุกาม ภายในองค์เจดีย์ชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุและพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังมีเสาหินแกะสลักเป็นภาษามอญ สร้างถวายโดยพระเจ้าจันสิทธา และนำท่านชม วิหารทีโลมินโล  เป็นเจดีย์ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามทั้งภายนอกและภายใน สร้างโดยการก่ออิฐถือปูน ฐานกว้างด้านละ 43 เมตร องค์เจดีย์สูง 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบันไดเดินขึ้นสู่ด้านบนได้ ถือว่าเป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีสถาปัตยกรรมแบบพุกาม ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องค์ที่ชั้น 1 และ ชั้น 2 โดยพระพุทธรูปนั้นจะมีความแตกต่างจากทั่วไปเนื่องจากช่วงนั้นได้รับอิทธิพลมาจากจีนที่แผ่อำนาจมา,  ชม วัดอนันดา(Ananda Temple ) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1105 โดยพระเจ้าจันสิทธา  มีวิหารซึ่งนับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของมอญและอินเดีย ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้กลายเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม  และชม เจดีย์บูพญา เป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่ในเมืองพุกาม อยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิรวดี ซึ่งถือว่าเป็นหลักหมายของนักเดินเรือจากอดีตถึงปัจจุบัน ว่ากันว่าถ้าเห็นบูพญาก็หมายความว่าถึงเมืองพุกาม ลักษณะเจดีย์จะเป็นรูปทรงคล้ายน้ำเต้า จึงได้ฉายาว่า เจดีย์น้ำเต้า ซึ่งเป็นรูปทรงเจดีย์ที่ได้รับความนิยมในสมัยก่อนตั้งอาณาจักรพุกาม  เจดีย์แห่งนี้สร้างตั้งแต่พุทธศตวรรษที 8 ในสมัยอาณาจักรศรีเกษตรโดยพระเจ้าพิวซอว์ธี แต่บ้างก็ว่าน่าจะสร้างในพุทธศตวรรษที่ 16 รูปร่างของเจดีย์น่าจะเป็นเจตนา หมายถึง ลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ข้างใน จากนั้นนำท่านชม วัดธรรมยันจี (Dhammayangyi Temple) วัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ  พุกามสร้างโดยพระเจ้านรธา (ปีค.ศ.1167-1170)  โอรสของพระเจ้าอลองสิทธู รูปแบบคล้ายคลึงกับวัดอนันดา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านชม  วัดมนุหา  ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนูหะ  กษัตริย์มอญที่ถูกจับตัวมาเป็นเชลยศักดิ์อยู่ที่พุกามพร้อมมเหสี  และพลเมืองมอญอีกว่า 30,000 คน ที่ถูกกวาดต้อน มาเมื่อครั้งที่พระเจ้าอโนรธาตีเมืองสะเทิมได้ใน ปี พ.ศ. 1600 และยึดพระไตรปิฎก 30 ชุดมาไว้ที่พุกาม  พระเจ้ามนูหะทรงสร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นก็เพื่อเป็นการถ่ายทอด  และระบายให้ได้รับรู้ถึงความอึดอัดใจ  และความไม่สบายใจที่พระองค์มีต่อการต้องตกเป็นเชลยเช่นนี้  ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ 3 องค์ ซึ่งองค์ประธานนั้นมีขนาดมโหฬารบริเวณพระอุระชองพระพุทธรูปมีขนาดโตพองจนรู้สึกได้ถึงความอึดอัดที่ทับถมในจิตใจของพระองค์  หากเดินเข้าไปตามช่องว่างระหว่างวิหารกับพระพุทธรูป  จะพบกับพระพุทธรูปปางไสยาสน์อีก 2 องค์  ซึ่งก็ขนาดใหญ่โตจนทำให้วิหารคับแคบลงไปถนัดตาเช่นกัน  และนำท่านเข้าชมโรงงานผลิตเครื่องเขินซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อที่พุกาม  …..นำท่านชมวัดสัพพัญญู (Thatbyinnyu) เป็นที่ตั้งของเจดีย์ที่สูงที่สุดของพุกาม คือ สูงประมาณ 6 เมตร       จากนั้นนำท่านแวะโรงงานเครื่องเขินพม่า สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของพุกาม  ชมและเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเข้าที่พัก : SU TINE SAN HOTEL, RAZAGYO  BAGAN   HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

พุกาม – อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์  – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วิหารชเวนันดอว์ – เจดีย์กุโธดอว์ – ภูเขามัณฑะเลย์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)  นำท่านเดินทางไปยัง อมรปุระ (Amarapura) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ อดีตเคยเป็นราชธานีของพม่าเพียง 76 ปี ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่มัณฑะเลย์ในปี ค.ศ.1857  …..ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบตองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม…..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์  (Mandalay Palace) รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมพม่า เมื่อปีค.ศ.1857-1859 รัชสมัยของพระเจ้ามินดง โดยใช้เป็นที่ประทับและว่าราชการของพระองค์ ถึงสมัยพระเจ้าสีป่อ กษัตริย์องค์สุดท้ายที่ได้พำนักอยู่จนตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ได้ดูแลรักษาเป็นอย่างดี แต่พระราชวังแห่งนี้ก็ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เหลือเพียงหอคอย และอาคารบางหลังเท่านั้น จนถึงปี ค.ศ.1990 ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม (คณะเดินทางช่วงสงกรานต์ พระราชวังปิด ไม่สามารถเข้าชมได้)            
 นำชม วิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามิน-ดง จนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้….. จากนั้นนำท่านชม เจดีย์กุโธดอว์ (Kuthodaw Pagoda) สร้างขึ้นในมัยพระเจ้ามินดง สูงประมาณ 57 เมตร โดยบริเวณรอบฐานเจดีย์ เป็นสถานที่เก็บรักษาหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลก  คือ พระไตรปิฎก คำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้จารึกไว้บนหิน จำนวน 729 แผ่น ด้านหนึ่งเป็นภาษาบาลี อีกด้านเป็นภาษาพม่า โดยสร้างเจดีย์สีขาวครอบไว้ นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ณ ภูเขามัณฑะเลย์ (Mandalay Hill) ชมทัศนียภาพมุมกว้างของมัณฑะเลย์ อิสระให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ได้เวลาสมควรนำท่านลงจากเขา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
นำท่านเข้าที่พัก MDY SHWE PHYU HOTEL, AYE YAR WADEE  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  

มัณฑะเลย์ – พระมหามัยมุนี – กรุงเทพฯ 

03.30 น. นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่าพระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี ค.ศ. 146 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี ค.ศ. 1784 พระเจ้าปดุง ได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี ต่อมาในปี ค.ศ.1879  รัชสมัยสมัยพระเจ้าสีป่อ เกิดไฟไหม้วัด จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายออกมา เก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท  จนถึงปี ค.ศ.1883 ชาวพม่าได้บริจาคเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยการออกแบบของช่างชาวอิตาลี จึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุด แต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า รอบระเบียงยังคงเก็บรักษาโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 จากนั้นนำท่านกลับโรงแรม
เช้า รับประทานอาหารเช้า  (12)
…….. นำท่านไปยัง สนามบินมัณฑะเลย์
10.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ 8M 337 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
13.20น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*****************************************************************
หมายเหตุ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ(บาทต่อท่าน) 

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง 
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000  บาท 
อัตรานี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง // มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 2. ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ภาษีสนามบินไทย-พม่า
 3. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
 4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 5. ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก.ท่านละ 1 ใบ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

*** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

ค่าบริการไม่รวม       

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในที่พัก (MINI BAR)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า ฯลฯ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 5. ทิปสำหรับมัคคุเทศก์ , พนักงานขับรถท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทย คนละ 50 บาทต่อวัน (50 บาท x 5 วัน x 3 คน  = 750 บาท)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  10,000 บาท 
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาดและบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการหรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 2. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน (8M)
รหัสทัวร์
MYN RGN02(8M)
สายการบิน
Myanmar Airways Inter
ประเทศ
Myanmar
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว