China

รหัสทัวร์ :
CHN 2CITY(TG)JAN-MAR
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Air_TG
Thai Airways (TG)

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน (TG)

รหัสทัวร์: CHN 2CITY(TG)JAN-MAR

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน

 • เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้
 • กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง
 • พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน วัดลามะ ประตูชัย กายกรรมปักกิ่ง
 • ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง หรือ SNOW WORLD
 • SHANGHAI TOWER หรือ SWFC ชั้น 94
 • หาดว่ายทัน เฉิงหวังเมี่ยว ช้อปปิ้งตลาดเถาเป่าเฉิง
 • เมนูพิเศษ!!! เป็ดปักกิ่ง, สุกี้มองโกเลีย, ไก่แดงเซี่ยงไฮ้

วันเดินทาง 6 วัน 4 คืนโดยสายการบินไทย 

5-10, 11-16 มกราคม 2560 25,999
17-22, 23-28 กุมภาพันธ์ 25,999
2-7,16-21,23-28 มีนาคม 26,999

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ)

20.00/21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG)โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
23.00/23.50 น ออกเดินทางสู่ปักกิ่งโดยเที่ยวบินที่ TG 686 / TG 674 *** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***
   

วันที่สอง

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – ประตูชัย - กายกรรมปักกิ่ง  

04.40/05.30 น. เดินทางถึงนครปักกิ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางไปยังภัตตาคาร เพื่อทำธุระส่วนตัวและรับประทานอาหารเช้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ภัตตาคาร (1) 
  นำท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลกชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน อนุสาวรีย์วีรชน พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ชม พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้าม ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ  ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า  720,000  ตรม.
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านไปยัง ประตูชัย สมัยก่อนใช้เป็นประตูส่งแม่ทัพออกรบ  ปัจจุบันนี้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงภาพถ่ายประตูเมืองต่างๆ ของปักกิ่ง และพิพิธภัณฑ์ ผีซิว  หรือ ปี่เซี๊ยะ ซึ่งภายในมีปี่เซี๊ยะโบราณ สมัยราชวงศ์หมิงตั้งอยู่   ปี่เซี๊ยะ  ถือเป็นสัตว์เทพชนิดหนึ่ง เล่ากันว่าเป็นลูกตัวที่เก้าของมังกร ผีซิวเป็นสัตว์ดุร้ายชนิดหนึ่ง แบ่งเป็นเพศผู้ เพศเมีย เพศเมียเรียกว่า “ผี” ส่วนเพศผู้เรียกว่า “ซิว” กล่าวกันว่า ผีซิวตัวผู้จะหาทรัพย์ ส่วนตัวเมียจะเฝ้าทรัพย์ ดังนั้น คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไว้เป็นคู่ ที่คนจีนเชื่อว่า จะนำเงินทอง และโชคลาภให้กับผู้เป็นเจ้าของ และช่วยเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้….. นำท่านชม หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงนำท่านชมกำแพงสะท้อนเสียงผ่านชมสวนสาธารณะขนาดใหญ่อันร่มรื่นของชาวจีนที่มาออกกำลังกายและพักผ่อน …… จากนั้นนำชม กายกรรมปักกิ่ง ชื่อก้องโลก ชมงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก และการแสดงที่งดงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) เมนูเป็ดปักกิ่ง
  นำท่านเข้าที่พัก   HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL , YITEL HOTEL  หรือเทียบเท่า
   

วันที่สาม

วัดลามะ – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนหวังฝู่จิ่ง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (4) นำท่านไหว้พระที่ วัดลามะ ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังเก่าที่ประทับของจักรพรรดิ์หย่งเจิ้นองค์ชายสี่แห่งราชวงค์ชิงและเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิ์เฉียนหลงนำท่านนมัสการองค์พระพุทธเจ้าปรางค์อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเป็นสิริมงคลชมพระพุทธรูปไม้ที่แกะสลักจากไม้จันทร์มีความสูงถึง 26 เมตร….. นำท่านชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ และได้นำมุกดังกล่าวมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก รวมทั้งเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี เช่นต่างหู สร้อยมุกเป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน หรืออุทยานอวี้เหอหยวน เป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก  อีกทั้งเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย  ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน  ภูเขาจำลอง  ศาลาแบบต่างๆ  ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตา  จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานผ้าไหม ซึ่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหมจีน ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากไหมไทย และนิยมนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องนอน เช่นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และที่ได้รับความนิยมมากๆ คือ ผ้านวมไหม รวมทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายบุรุษและสุภาพสตรี ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) 
  นำท่านชม ถนนหวังฝู่จิ่ง ถนนคนเดินบรรยากาศแบบยุโรปมีตึกที่ทันสมัยสวยงามมากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิดเช่นเสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีนต่างๆ เป็นต้น อิสระจนสมควรแก่เวลา
  นำท่านกลับที่พัก   HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL , YITEL HOTEL หรือเทียบเท่า
   

วันที่สี่

สนามกีฬาโอลิมปิค (ผ่านชม) – กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน –สโนเวิลด์สกีรีสอร์ต หรือ เก็บสตรอเบอร์รี่ หรือ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) นำท่าน ผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิค 2008 ซึ่งออกแบบโดย สถาปนิกชาวเยอรมัน หรือเรียกกันว่าสนามกีฬารังนก และสระว่ายน้ำแห่งชาติ ซึ่งมีรูปทรงภายนอกคล้ายก้อนน้ำขนาดใหญ่ กำแพงของอาคารนี้คล้ายมีฟองน้ำเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา….. นำท่านแวะชมและชิมชาจาก ร้านใบชา คุณภาพดีของประเทศจีน…..จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง ด่านจูหยงกวน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 
บ่าย หลังอาหารนำท่านขึ้นชม กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 100 ปี อิสระเที่ยวชมและถ่ายภาพตามอัธยาศัย…… จนถึงเวลานัดหมาย
***** คณะเดินทางมกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2560 *****นำท่านไปยัง SNOW WORLD SKI RESORT ลานสกีมาตรฐานกลางแจ้ง  สัมผัสหิมะขาวโพลน สวยงามสะอาดตา  สนุกสนานเพลิดเพลินกับหลากหลายกิจกรรมฤดูหนาว ไม่ว่าจะเป็นลากเลื่อน สเลด และสกี (ค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ท่านสามารถติดต่อสอบถามค่าใช้ จ่ายจากไกด์ หรือหัวหน้าทัวร์) สำหรับท่านที่ต้องการเล่นสกี กรุณาเตรียมตัวไห้พร้อมก่อนการเล่น ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ็กเก็ตกันน้ำหรือผ้าร่ม,กางเกงรัดรูปและฝึกวิธีการเล่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่าน
***** คณะเดินทางเดือน มีนาคม 2560 ***** นำท่านเที่ยวชม สวนสตอร์เบอร์รี่ ของเกษตรกรชาวจีน ชม,ชิม และเก็บสตรอเบอร์รี่สดๆ จากสวนด้วยตัวท่านเอง
(กรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยในการทำกิจกรรม หรือ ลานสกีปิดทำการ หรือสวนสตรอเบอร์รี่ปิด      บริษัทฯ ขอปรับเปลี่ยนรายการเป็นการเข้าชม พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ)…
…..นำท่านชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากหยกอันมีชื่อเสียงของประเทศจีน  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองปักกิ่งจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองปักกิ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)เมนูสุกี้มองโกล
  นำท่านกลับที่พัก   HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL , YITEL HOTEL หรือเทียบเท่า
   

วันที่ห้า

ปักกิ่ง – รถไฟความเร็วสูง – เซี่ยงไฮ้ – หาดว่ายทาน – เฉินหวังเมี่ยว – ถนนนานกิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10) นำท่านไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางไปยังเซี่ยงไฮ้
07.00 น. (เวลาโดยประมาณ) ออกเดินทางโดยรถไฟขบวนที่ G 101
*** กระเป๋าสัมภาระควรมีขนาดกลาง มีคันชักและล้อลากเพื่อความสะดวกในการลากขึ้นลง บันไดเลื่อนภายในสถานี และกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่มากไม่เหมาะในการเดินทาง เพราะไม่มีห้องเก็บกระเป๋าสัมภาระ และทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าสัมภาระด้วยตนเอง ***
12.36 น.  (เวลาโดยประมาณ)  เดินทางถึงเซี่ยงไฮ้แล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(11)
บ่าย นำท่านเที่ยวชม มหานครเซี่ยงไฮ้ ได้รับการขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 กม.เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า  การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย ยังเป็น ศูนย์กลางการค้า, เมืองท่า และเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีนมหานครเซี่ยงไฮ้  …..นำท่านสู่บริเวณ หาดว่ายทัน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรม ที่ได้ชื่อว่า “ พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน ” เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ และเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลายผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ …..นำท่านเยี่ยมชมร้านยาสมุนไพรจีน ซึ่งจำหน่ายยาสมุนไพรบำรุงและรักษาอาการของโรคต่างๆ ให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าพร้อมรับคำแนะนำจากแพทย์แผนจีน เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรจีนเพื่อสำหรับบำรุงสุขภาพของทุกท่าน รวมทั้งบัวหิมะหรือ เป่าฝู่หลิง ซึ่งเป็นยาทาแก้ไฟไหม้ น้ำร้อนลวกที่คนไทยรู้จักและนิยมใช้กันมาก      …… จากนั้นนำท่านสู่  เฉิงหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า และเป็นศูนย์รวมสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว นำท่านชมและช้อปปิ้ง ถนนนานกิง ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความยาวถึง5 กม. ศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ, ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (12) เมนูไก่แดงเซี่ยงไฮ้
  นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
   

วันที่หก

เซี่ยงไฮ้ – SHANGHAI TOWER หรือ ตึก SWFC ชั้น 94 – ตลาดเถาเป่าเฉิง – กรุงเทพฯ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (13) นำท่านขึ้นชมวิวของมหานครเซี่ยงไฮ้ และทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำหวงผู่ ณ จุดชมวิวชั้น 118-119 ของ SHANGHAI TOWER อาคารสูงที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจและการค้า เป็นอาคารรูปทรงทันสมัยใหม่ล่าสุด มีความสูงอาคาร 632 เมตร จำนวน 137 นับเป็นอาคารสูงที่สุดในประเทศจีนและสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากโตเกียวสกายทรี ประเทศญี่ปุ่นสูงเป็นอันดับ 2 และ เบิร์จคาลิฟา ในดูไบสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก  (กรณีที่ ไม่สามารถขึ้นจุดชมวิว ของ SHANGHAI TOWER ได้ บริษัทฯ จะจัดให้ไปชมวิว ณ จุด ชมวิวชั้นที่ 94 ของอาคาร Shanghai World Financial Centre หรือ SWFC มีความสูง 492 เมตร รวม 104 ชั้น ทดแทน)….. นำท่านไปเที่ยว ตลาดเถาเป่าเฉิง  แหล่งรวมสินค้าก็อปปี้แบรนด์เนมต่างๆ อิสระช้อปปิ้งสินค้า เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา และสินค้าอื่นๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)
***** นำท่านเดินทางไปยังสนามบินเซี่ยงไฮ้
17.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 665 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
  *****************************
  รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น ร้านชา หยก ไข่มุก นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม บัวหิมะ และปี่เซี่ยะ ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)                          

 • เด็กอายุ 2-12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง  ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยว   4,000 – 4,500 บาท  
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง // เซี่ยงไฮ้ –กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
 2. ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้
 3. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  4 คืน (ห้องละ 2-3ท่าน)
 4. ค่าอาหาร  14  มื้อตามรายการ
 5. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 7. ค่าวีซ่า ปกติ 4  วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)
 8. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

      *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน  20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อท่าน ( 5 วัน x 2 คน x 10 หยวน = 100 หยวน)  หัวหน้าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อวัน( 300 บาทต่อท่านตลอดทริป)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า (แก้ไข 2 ธ.ค.2559)

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย

12. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปทีพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

13. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถาน
            ทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน

      14. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท
           สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน 

 

 เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  10,000 บาท / 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

     ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด *** บัญชีกระแสรายวัน ***

      ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร     เลขที่ 733 – 1 – 01222 – 4  

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9207
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 25 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 2. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

 

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน (TG)
รหัสทัวร์: CHN 2CITY(TG)JAN-MAR

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147