Cambodia

รหัสทัวร์ :
CAM REP2D(WE)SEP-DEC
ประเทศ :
Cambodia
สายการบิน :
Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

ทัวร์นครวัด นครธม 2 วัน (Thai Smile)

รหัสทัวร์: CAM REP2D(WE)SEP-DEC

ทัวร์นครวัด นครธม บิน Thai Smile

 • ชมหนึ่ง ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ ปราสาทหินนครวัด
 • ชมเมืองพระนคร (นครธม) เมืองที่มั่งคั่งไปด้วยศิลปะและศูนย์กลางอำนาจขอม
 • ปราสาทบันทายศรี อ่อนช้อยงดงามด้วยลวดลายแกะสลัก
 • ปราสาทบายน ปราสาทตาพรม เขาพนมบาเค็ง
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดเสียมเรียบ 

 

วันเดินทาง 2 วัน 1 คืน

กันยายน – ธันวาคม 2559 5,500

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพ ฯ – เสียมเรียบ – องค์เจ๊กองค์จอม –วัดใหม่ –ตลาดปซาจ๊ะ – โตนเลสาบ – พนมบาแค็ง        

…… น. พร้อมกันที่สนาม……..อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น …… เคาน์เตอร์…….. สายการบิน………..
…… น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน……………
…… น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเสียบเรียบ (SIEM REAP AIRPORT) ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางไปสักการะ องค์เจ๊กองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมเรียบ จากนั้นนำท่านชม วัดใหม่ ( Wat Mai ) ชมซากโครงกระดูกของชาวเขมรในสมัยที่ทำการสู้รบกับชาวเขมรแดงในยุคของพอลพต  ….. ให้ท่านได้อิสระกับการซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ตลาดปซาจ๊ะ(Phasar Ja Market) หรือตลาดต้นโพธิ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร  (1)
บ่าย นำท่านล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ชมความงดงามพร้อมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวประมงกัมพูชา จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ปราสาทเขาพนมบาแค็ง (Phnom Bakeng) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เป็นปราสาทบนเนินเขาที่สร้างด้วยหินทราย เดิมที่นี่เป็นศูนย์กลางเมือง พนมบาแค็งนี้เป็นเทวะสถานจากพื้นราบถึงยอดเขาเป็นปราสาทขึ้นไป 15 ชั้น โดยชั้นบนสุดมีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลางฐานหินทรายทั้ง5 ชั้น และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ให้ท่านเลือกรับประทานมากมาย พร้อมโชว์นาฏศิลป์เขมรโบราณ
ที่พัก : ANGKOR VATTANAK PHEAP, PRUMBAYON HOTEL
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมือง เสียมเรียบยามค่ำคืน เช่น ตลาด NIGHT MARKET ซึ่งเป็นตลาดยามค่ำคืนที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจ จะมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกัน อาทิเช่น ของที่ระลึกต่างๆ อาหารนานาชาติ อาหารพื้นเมือง ต่างๆ ฯลฯ

วันที่สอง          

บันทายสรี – ปราสาทตาพรหม – นครธม – นครวัด – กรุงเทพฯ                           

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  (3)นำท่านเดินทางเที่ยวชมปราสาท บันทายสรี (Banteay Srey) หรือชื่อเดิมว่า อิศวรปุระที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึก สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1510 โดยคุรุยัชญวราหะ เสนาบดีในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันปราสาทแห่งนี้มีทับหลังที่สมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัดก็ตาม สร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด สลักลวดลวยสวยงาม ปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัดก็ตาม จึงได้รับการยกย่องจากชาวฝรั่งเศสว่า รัตนชาติศิลปะแห่งขอม เดินทางชม ปราสาทตาพรหม  (Ta Prohm) ก่อสร้างใน ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่พระราชมารดา ตามแบบเขมรในยุคสุดท้าย ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนประดุจเขาวงกต ชมความยิ่งใหญ่ของ พลังธรรมชาติเหนือพลังของมนุษย์ ต้นสะปงขนาดยักษ์กับรากไม้ตลอดการเยี่ยมชม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง นครธม  (Angkor Thom) หรือเมืองยโศธรปุระ เป็นเมืองหลวงของขอมตั้งแต่ พ.ศ. 1450 – พ.ศ. 1800 ซึ่งเชื่อกันว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ก่อนที่พบหลักฐานที่แท้จริงว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมืองแห่งนี้เป็นเมืองใหญ่ มีปราสาทหินมากมาย นักท่องเที่ยวจึงเรียกรวม ๆ กันว่าปราสาทหินนครธม ซึ่งความจริงแล้วปราสาทแห่งนี้มีชื่อเรียกเฉพาะกัน ก่อนเดินทางเข้าสู่เมืองนครธม ให้ท่านได้ชมคูเมือง กำแพงเมือง โคปุระหรือประตูทางเข้าซึ่งมีรูปหินแกะสลักรูปเทวดาและอสูร ฝั่งละ 58 องค์(ตน) รวม 2 ข้างเป็น 108 องค์(ตน) ซึ่งเขมรถือว่าเป็นเลขมงคล นำท่านเที่ยวชม ปราสาทบายน  (Bayon) สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1200 รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนำหินมาวางซ้อน ๆ กัน แล้วขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง แข็งแรงเป็นพันปี ปราสาทแห่งนี้มีแต่ใบหน้าของคน แต่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เพราะมีรอยยิ้มน้อยๆ ทั้ง 216 หน้า จากทั้งหมด 54 ปรางค์ รอยยิ้มนี้เรียกว่ารอยยิ้มแบบบายน คือ มีความเมตตาต่อมนุษย์ มีความหมายของพรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ชมปราสาทบาปวน ปราสาทพิมานอากาศ บัลลังก์ช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน นำท่านเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของ นครวัด  (Angkor Wat) ก่อสร้างครั้งแรกในศตวรรษที่  12 (พ.ศ. 1650 – 1658) ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สร้างขึ้นเพื่อถวายพระวิษณุโลก และเพื่อใช้เป็นเทวาลัยและสุสานเก็บพระศพของทุกพระองค์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานที่สุดเกือบ 37 ปี ชมภาพแกะสลักของกองทัพสยามหรือเสียมกุก ภาพสลักกวนเกษียรสมุทร ภาพจำหลักของนางอัปสรา รอบปราสาทที่มีมากกว่า1,635 นาง ซึ่งล้วนงดงามกว่านางอัปสราทุกปราสาท …..
……… นำท่านไปยังสนามบิน…..
………. น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ ………….
………. น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
***************************************************

 

 

อัตราค่าบริการ(บาทต่อท่าน)   

 • จำนวน 4-7 คน  ราคาคนละ 5,500 บาท 
 • จำนวน 8-10 คน ราคาคนละ 4,900 บาท 
 • ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท
เงื่อนไขของแพ็คเกจนี้

 • แพ็คเกจนี้สำหรับเริ่มต้นเดินทางด้วยกัน 4 -8 ท่านขึ้นไป
 • แพ็คเกจนี้ ลูกค้าเดินทางด้วยตัวเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ดูแลในระหว่างการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (สื่อสารด้วยภาษาไทย/ หรืออังกฤษ)รอรับที่สนามบินเสียมเรียบ และดูแลทุกท่านจนจบรายการทัวร์และนำส่งท่านที่สนามบินเสียมเรียบเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
อัตรานี้รวม

 1. โรงแรมที่พัก 1 คืน พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว (พักห้องละ 2- 3 ท่าน)   
 2. ค่าอาหาร 4 มื้อตามรายการ
 3. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 5. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ใช้ภาษาไทย (กรณีต้องการภาษาอื่นมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 6. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

      *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 3. ค่าห้องพักสำหรับชาวต่างชาติ เดินทางโดยไม่มีคนไทยมาด้วย ต้องเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าปกติ 3 วันทำการ 35 USD / ท่าน(กรณีเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย)
 5. ค่าแจ้งเข้า -ออก ประเทศไทย  สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ คนละ 50 บาท/วัน ต่อท่าน
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 8. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า (กรณีเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย)

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน  2 ใบ  รูปภาพสีเท่านั้น และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยอัดด้วยกระดาษสำหรับถ่ายภาพเท่านั้น
 1. กรณีวีซ่าด่วน หน้าด่าน อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเร่งด่วน 1 วัน 40USD / ท่าน
ข้อห้ามในการส่งรูปถ่ายขอวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา 

 1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
 2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
 4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ 
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  ***ชำระเต็มจำนวน*** โดยการโอนเข้าบัญชี

          บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

          ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733–1–01222–4   (บัญชีกระแสรายวัน)

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 – 5149027
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 2. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์นครวัด นครธม 2 วัน (Thai Smile)
รหัสทัวร์: CAM REP2D(WE)SEP-DEC

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147