บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Cambodia

รหัสทัวร์ :
CAM REP3D(FD)OCT-DEC
ประเทศ :
Cambodia
สายการบิน :
Air Asia

ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (FD) ต.ค.-ธ.ค.60

รหัสทัวร์: CAM REP3D(FD)OCT-DEC

ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน 

 • ชมหนึ่ง ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ ปราสาทหินนครวัด
 • ชมเมืองพระนคร (นครธม) เมืองที่มั่งคั่งไปด้วยศิลปะและศูนย์กลางอำนาจขอม
 • ปราสาทบันทายศรี อ่อนช้อยงดงามด้วยลวดลายแกะสลัก
 • ปราสาทบายน ปราสาทตาพรม เขาพนมบาเค็ง
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดปซาจ๊ะ

 

วันเดินทาง 3 วัน 2 คืน

ตุลาคม – ธันวาคม 2560 9,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – เสียมเรียบ – องค์เจ๊กองค์จอม – โตนเลสาบ  – ปราสาทพระโค – บากอง – โลเลย – ชมนาฏศิลป์เขมร     

07.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 แถว 1 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน
10.10 น. ออกเดินทางสู่เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยเที่ยวบินที่ FD 610
11.10 น. เดินทางเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเสียบเรียบ (SIEM REAP AIRPORT) ประเทศกัมพูชา ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับและ นำท่านเดินทางไปสักการะ องค์เจ๊กองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมเรียบ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร  Naree Khmer (1) เซ็ตเมนูอาหารไทย (1)
บ่าย หลังอาหารนำท่านชม ปราสาทพระโค สร้างในปี พ.ศ.ที่ 15  สมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 สร้างด้วยอิฐทั้ง 6 หลัง แบ่งเป็น 2 แถวแถวละ 3 หลัง ตัวปราสาทจะเป็นอิฐ แม้แต่กรอบประตูและกรอบหน้าต่างสร้างด้วยหินทราย มีจารึกภาษาขอมโบราณว่าพื้นที่รองรับน้ำหนักปราสาท 6 หลัง เป็นหินทราย โดยมีบันทึกว่า สร้างอุทิศถวายให้พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 และพระมเหสี (ปู่และย่า), พระราชบิดาและมารดา และพระญาติ จากนั้นนำท่านชม ปราสาทบากอง สร้างในปีพ.ศ.ที่ 15 สมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 เช่นเดียวกัน แต่สร้างหลังปราสาทพระโค 3 ปี แต่รูปแบบเป็นปราสาทแบบปิรามิด มี 5 ชั้น สร้างโดยหินทราย รูปแบบการสร้างแบบปิรามิดนี้ เสมือนการจำลองเขาพระสุเมร ซึ่งเป็นที่ประทับของพระศิวะ นอกจากนี้ยังมี โคปุระ, ภาพสลักนางอัปสร, ภาพสลักเรื่องรามเกียรติ ….. ชม ปราสาทโลเลย สร้างสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 พ.ศ.ที่ 15 สร้างบนฐานกว้าง ก่อสร้างด้วยอิฐทั้งหมด มีปราสาท 4หลัง วางตัว 4 ทิศ คล้ายปราสาทพระโค …..จากนั้นนำท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ชมความงดงามพร้อมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวประมงกัมพูชา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Tonle Jatumuk  (2) เมนูพิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ + เวียดนามและอาหารพื้นเมือง  ให้ท่านเลือกรับประทานมากมาย พร้อมโชว์นาฏศิลป์เขมรโบราณ
ที่พัก : LUCKY  ANGKOR  HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า         ANGKOR   ERA  HOTEL        ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมือง เสียมเรียบยามค่ำคืน เช่น ตลาด NIGHT MARKET ซึ่งเป็นตลาดยามค่ำคืนที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจ จะมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกัน อาทิเช่น ของที่ระลึกต่างๆ อาหารนานาชาติ อาหารพื้นเมือง ต่างๆ ฯลฯ

วันที่สอง          

นครวัด – นครธม  – ปราสาทพระขรรค์ – ปราสาทนาคพัน – พนมบาแค็ง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  (3) นำท่านเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของ นครวัด  (Angkor Wat) ก่อสร้างครั้งแรกในศตวรรษที่  12 (พ.ศ. 1650 – 1658) ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สร้างขึ้นเพื่อถวายพระวิษณุโลก และเพื่อใช้เป็นเทวาลัยและสุสานเก็บพระศพของทุกพระองค์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานที่สุดเกือบ 37 ปี ชมภาพแกะสลักของกองทัพสยามหรือเสียมกุก ภาพสลักกวนเกษียรสมุทร ภาพจำหลักของนางอัปสรา รอบปราสาทที่มีมากกว่า1,635 นาง ซึ่งล้วนงดงามกว่านางอัปสราทุกปราสาท
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Tonle Sap (4) เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง นครธม  (Angkor Thom) หรือเมืองยโศธรปุระ เป็นเมืองหลวงของขอมตั้งแต่ พ.ศ. 1450 – พ.ศ. 1800 ซึ่งเชื่อกันว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ก่อนที่พบหลักฐานที่แท้จริงว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมืองแห่งนี้เป็นเมืองใหญ่ มีปราสาทหินมากมาย นักท่องเที่ยวจึงเรียกรวม ๆ กันว่าปราสาทหินนครธม ซึ่งความจริงแล้วปราสาทแห่งนี้มีชื่อเรียกเฉพาะกัน ก่อนเดินทางเข้าสู่เมืองนครธม ให้ท่านได้ชมคูเมือง กำแพงเมือง โคปุระหรือประตูทางเข้าซึ่งมีรูปหินแกะสลักรูปเทวดาและอสูร ฝั่งละ 58 องค์(ตน) รวม 2 ข้างเป็น 108 องค์(ตน) ซึ่งเขมรถือว่าเป็นเลขมงคล นำท่านเที่ยวชม ปราสาทบายน  (Bayon) สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1200 รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนำหินมาวางซ้อน ๆ กัน แล้วขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง แข็งแรงเป็นพันปี ปราสาทแห่งนี้มีแต่ใบหน้าของคน แต่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เพราะมีรอยยิ้มน้อยๆ ทั้ง 216 หน้า จากทั้งหมด 54 ปรางค์ รอยยิ้มนี้เรียกว่ารอยยิ้มแบบบายน คือ มีความเมตตาต่อมนุษย์ มีความหมายของพรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา …..นำท่านชม ปราสาทพระขรรค์ สร้างในปี พ.ศ.1734 ช่วงท้ายๆของอาณาจักรขอมเป็นพุทธสถานในสมัยบายน โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างอุทิศถวายแด่ พระบิดา คือพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2   ภายในปราสาทมีเจดีย์ระฆังคว่ำขนาดเล็กตั้งอยู่ ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่เก็บอัฐิของพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ….. นำชม ปราสาทนาคพัน  สร้างประมาณ พ.ศ.ที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตัวปราสาทสร้างอยู่กลางสระน้ำ เสมือนภูเขาที่สร้างอยู่กลางมหาสมุทร น้ำในสระก็เสมือนน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสระอโนดาต (สระที่รวบรวมน้ำจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย คือ คงคา ยุมนา เนรัญชลา สินธุ และพรหมบุตร) แต่ปัจจุบันน้ำในสระได้ตื้นเขินไปหมดแล้ว จึงไม่เห็นว่าสร้างอยู่กลางสระน้ำเช่นในอดีต …..จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ปราสาทเขาพนมบาแค็ง (Phnom Bakeng) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เป็นปราสาทบนเนินเขาที่สร้างด้วยหินทราย เดิมที่นี่เป็นศูนย์กลางเมือง พนมบาแค็งนี้เป็นเทวะสถานจากพื้นราบถึงยอดเขาเป็นปราสาทขึ้นไป 15 ชั้น โดยชั้นบนสุดมีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลางฐานหินทรายทั้ง5 ชั้น และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Lotus (5) เซ็ตเมนูอาหารไทย + จีน
ที่พัก:   LUCKY  ANGKOR  HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าANGKOR   ERA  HOTEL        ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม         

บันทายสรี – ปราสาทตาพรหม – ตลาดปซาจ๊ะ – กรุงเทพฯ           

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  (6) นำท่านเดินทางเที่ยวชม  ปราสาท บันทายสรี (Banteay Srey) หรือชื่อเดิมว่า อิศวรปุระที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึก สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1510 โดยคุรุยัชญวราหะ เสนาบดีในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันปราสาทแห่งนี้มีทับหลังที่สมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัดก็ตาม สร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด สลักลวดลวยสวยงาม ปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัดก็ตาม จึงได้รับการยกย่องจากชาวฝรั่งเศสว่า รัตนชาติศิลปะแห่งขอม …..เดินทางชม ปราสาทตาพรหม  (Ta Prohm) ก่อสร้างใน ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่พระราชมารดา ตามแบบเขมรในยุคสุดท้าย ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนประดุจเขาวงกต ชมความยิ่งใหญ่ของ พลังธรรมชาติเหนือพลังของมนุษย์ ต้นสะปงขนาดยักษ์กับรากไม้ตลอดการเยี่ยมชม……ให้ท่านได้อิสระกับการซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ตลาดปซาจ๊ะ(Phasar Ja Market) หรือตลาดต้นโพธิ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
หลังอาหารนำท่านไปยังสนามบิน… เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
15.25 น. ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ FD 615
16.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
***************************************************

 

 

อัตราค่าบริการ(บาทต่อท่าน)   

 • จำนวน 2-4 คน  ราคาคนละ 9,900 บาท / 12,700 บาท
 • จำนวน 5-9 คน  ราคาคนละ 8,800 บาท / 11,600 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท / 3,000 บาท
 • ไม่มีราคาเด็ก
 • หมายเหตุ : ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดเทศกาล, คริสต์มาส และ  ช่วงวันปีใหม่
เงื่อนไขของแพ็คเกจนี้

 • แพ็คเกจนี้สำหรับเริ่มต้นเดินทางด้วยกัน 2 ท่านขึ้นไป
 • แพ็คเกจนี้ ลูกค้าเดินทางด้วยตัวเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ดูแลในระหว่างการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (สื่อสารด้วยภาษาไทย/ หรืออังกฤษ)รอรับที่สนามบินเสียมเรียบ และดูแลทุกท่านจนจบรายการทัวร์และนำส่งท่านที่สนามบินเสียมเรียบเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
อัตรานี้รวม

 1. โรงแรมที่พัก 2 คืน พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว (พักห้องละ 2- 3 ท่าน)   
 2. ค่าอาหาร 7 มื้อตามรายการ
 3. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 5. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ใช้ภาษาไทย (กรณีต้องการภาษาอื่นมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 6. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

      *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า on Arrival 35 USD / ท่าน(กรณีเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย)
 4. ค่าแจ้งเข้า -ออก ประเทศไทย  สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ คนละ 50 บาท/วัน ต่อท่าน
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 7. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า On Arriaval  (กรณีเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย)

 • หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน  2 ใบ  รูปภาพสีเท่านั้น และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนโดยอัดด้วยกระดาษสำหรับถ่ายภาพเท่านั้น
 • อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า 35USD / ท่าน

 

ข้อห้ามในการส่งรูปถ่ายขอวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา 

 1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
 2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
 4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ 
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  4,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

          บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

          ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733–1–01222–4   (บัญชีกระแสรายวัน)

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 – 5149027
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 2. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (FD) ต.ค.-ธ.ค.60
รหัสทัวร์
CAM REP3D(FD)OCT-DEC
สายการบิน
Air Asia
ประเทศ
Cambodia
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว