บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Lao

ประเทศ :
Lao

                หลวงพระบาง มรดกโลก วังเวียง-วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี   ฟอร์เรสทัวร์ เสนอรายการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเส้นทางพิเศษ นคร เวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศลาว ชมสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่ยังหลงเหลืออยู่ เยือนเมือง วังเวียง “กุ้ยหลิน” แห่งเมืองลาว เมืองที่มีทิวทัศน์สวยงามและอากาศเย็นสบาย หลวงพระบาง เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง ชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวลาว และชนเผ่าพื้นเมือง

วันแรก                    กรุงเทพฯ – อุดรฯ – หนองคาย -เวียงจันทน์ -วังเวียง

05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินอาคารผู้โดยสารในประเทศชั้น2 

06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดอุดรธานี โดยเที่ยวบินที่ 

07.05 น. เดินทางถึงอุดรธานี เจ้าหน้าที่รอรับและนำท่านเดินทางไปยังเมืองหนองคาย รับประทานอาหารเช้าแบบพื้นเมือง /ไข่กระทะ ณ ร้านทานตะวัน (1)

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทยลาว ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามไปยังนคร เวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) นมัสการ เจ้าแม่ศรีเมือง ที่ วัดศรีเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ เข้าชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตมานานกว่า 200 ปี เข้าชม สัญลักษณ์อันโดดเด่นของชาวนครเวียงจันทน์ นมัสการพระธาตุหลวง พระธาตุที่งดงามที่สุดของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดทั้งสูงและใหญ่ที่สุดในลาวสูงถึง 45 เมตรทุกๆ ปีจะมีงานบุญใหญ่บูชาพระธาตุในวันเดือนเพ็ญสิบสองประชาชนจากทั่วทุกสารทิศจะหลั่งไหลมาทำบุญตักบาตรเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุและถวายพานพุ่มดอกไม้ และปราสาทผึ้ง ชมประตูชัย สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร………. (2) บ่าย      นำคณะออกเดินทางขึ้นเหนือสู่เมือง วังเวียง (ห่างจากเวียงจันทน์ประมาณ 156 กม.) ผ่านตลาดสีไค,โพนฮง ตลอดการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของป่าไม้บนภูเขาอันอุดมสมบรูณ์ เดินทางถึง เมือง วังเวียง “กุ้ยหลินเมืองลาว” เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม อากาศเย็น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย มีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง นำท่านชมขึ้นบันได 147 ขั้น เพื่อชมความงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง ภายในบริเวณถ้ำท่านจะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นฉ่ำผิดปกติและหินปูนสวยงาม รูปร่างต่างๆตามจินตนาการของท่าน ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารนางบด (3) นำท่านเข้าที่พักโรงแรมพูอ่างคำ หรือเทียบเท่า ท่านสามารถเดินชมตัวเมือง วังเวียง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง        หลวงพระบาง -วัดเชียงทอง -วัดวิชุน – พระธาตุพูสี  – ตลาดค่ำ

05.00 น. เช็คเอาท์จากที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่เมืองกาสี  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร……ที่เมืองกาสี (4)

08.00 น. หลังอาหารออกเดินทางไปยังเมือง หลวงพระบาง (ระยะทาง 210 กม.) ตลอดการเดินทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นบันไดและหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ เส้นทางเส้นนี้จัดเป็นเส้นทางลัดเลาะภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสมจันทร์ (5) บ่าย      นำท่านเข้าชม วัดเชียงทอง วัดหลวงที่สวยที่สุดใน หลวงพระบาง ได้รับการยกย่องให้เป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรม     ลาวสุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้างที่สร้างความตื่นตะลึงในความงามให้แก่ผู้มาเยือนคนแล้วคนเล่า วัดเชียงทอง เป็นวัดเก่าแก่กว่า 400 ปี ตั้งอยู่บนแหลมที่ลำน้ำคาน ไหลมาบรรจบแม่น้ำโขง โดยสร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ปีพ.ศ. 2102-2103 สิ่งที่เด่นที่สุดในวัดนี้คือ สิม หรือโบสถ์ ที่มีโครงสร้างคล้ายโบสถ์ล้านนา มีหลังคาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ เกือบจะถึงพื้นดินมองด้านหน้าโบสถ์จะมีรูปทรงคล้ายนกเหยี่ยว (ฮุ้ง) สยายปีกขณะร่อนลงและ กางปีกขณะร่อนลงและกางปีกแตะพื้นดินหน้าบันตกแต่งด้วยไม้ฉลุลงรักปิดทอง ผนังโบสถ์โดดเด่นด้วยลวดลายปิด   ทองฉลุลวดลายลงบนพื้นรักสีดำ และยังมีวิหารเล็กๆอีก 2 หลังที่ตกแต่งด้วยกำระจกสี บนพื้นชมพูสด งดงาม บริสุทธิ์ แบบศิลปะไร้มายา (NAÏVE AT) และยังมีโรงเมี้ยนโกศในวัด ที่ออกแบบ โดยเจ้ามณีวงศ์แกะสลักและตกแต่งด้วยลวดลาย ด้วยเรื่องรามเกียรติ์ เป็นฝีมือแกะสลักของช่างหลวงเพี้ยตัน ศิลปินแห่งชาติลาวที่งดงามด้วยองค์ประกอบทาง     ศิลปะให้อารมณ์และความรู้สึกอย่างสุดที่จะบรรยาย และเมื่อได้ชมภาพที่แกะสลักบนประตูรูปนางสีดาลุยไฟนั้น ก็ดูร้อนแรงเหมือนดั่งไฟที่พวยพุ่งขึ้นมาจริงๆ เป็นงานศิลปะชิ้นเอกที่น่าชมเป็นอย่างยิ่ง หลังจากนั้นนำ ท่านชม วัดวิชุน  สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2427 ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์ หลวงพระบาง วัดวิชุนเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีโบสถ์ทำด้วยไม้แกะสลักฉลุลวดลายงดงามมากวัดนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบางและเป็นแหล่งรวมผลงานฝีมือช่างสกุลต่างๆ เพราะผ่านการซ่อมหลายยุคหลายสมัยทำให้พุทธสถาปัตย์วัดวิชุนนี้มีความโดดเด่นแตกต่างจากวัดอื่นๆใน หลวงพระบาง ต่อจากนั้นนำท่านไปนมัสการ วัดใหม่สุวันพูมา ซึ่งอยู่ติดกับพระราชวังหลวงสร้างโดย พระเจ้าอนุรุท ในปีพ.ศ. 2337 เดิมชื่อวัดสุวันพุมมาราม วัดนี้มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง อดีตเป็นวัดที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชลาว หลังจากนั้นนำท่านชมพระ ธาตุภูสี ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงถึง 150 เมตร ใจกลางเมือง หลวงพระบาง เดินขึ้นบันไดสูง 328 ขั้นขึ้นสู่ภูสี ตลอดสองข้าง       ทางเดินร่มรื่นและหอมอบอวลด้วยดอกจำปาลาวหลากสีสัน ทิวทัศน์จากยอดภูสีเป็นภาพพานอรามาของหลวงพระบาง     ริมแม่น้ำกว้างสุดสายตา สมควรแก่เวลานำท่านสู่ภัตตาคาร 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร……….. (6) หลังอาหารค่ำ ชมตลาดมืด ซึ่งชาวลาวสูง ม้ง นำสินค้า  หัตถกรรมเช่นผ้าทอมือ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม วางจำหน่าย ตลาดแห่งนี้จะเปิดตั้งแต่ 18.00-22.00 น.    19.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมพูสี หรือเทียบเท่า  พักผ่อนตามอัธยาศัย.

วันที่สาม             บ้านซ่างไห – ถ้ำติ่ง – น้ำตกตาดกวงซี

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก………… (7)         จากนั้นนำท่านไปยังท่าเรือเพื่อลงเรือล่องแม่น้ำโขง ชมทิวทัศน์และบรรยากาศอันแสนสบาย แวะชมบ้านซ่างไห ริมแม่น้ำโขงหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องการผลิตเหล้าข้าวเหนียว(สาโท) ชมการสาธิตการต้มเหล้าของชาวบ้านและ เลือกซื้อผ้าไหมเครื่องเงิน และของที่ระลึกอื่นๆ ได้ตามชอบใจ จากนั้นลงเรือล่องแม่น้ำโขงมุ่งสู่ ถ้ำติ่ง พบกับความสวยงาม  และ ลึกลับของถ้ำอันเป็นสถานที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ลาวใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานอยู่จำนวนมาก ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ หลวงพระบาง

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร………. (8) บ่าย      นำท่านเดินทางไปชม น้ำตกตาดกวงซี น้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศลาว ซึ่งอยู่นอกเหมือง หลวงพระบาง ประมาณ 30 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและแนวเขาที่ทอดตัวยาวไปกับแนวถนน ท่านจะได้สัมผัสกับความอลังการของม่านน้ำที่ตกจากหน้าผาหินปูนเป็นชั้นๆ ให้ท่านได้ชมน้ำตกอย่างใกล้ชิดพร้อมเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่ หลวงพระบาง ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบัวสวรรค์ (9)             หลังอาหารค่ำ นำท่านกลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยเลือกชมบรรยากาศในยามค่ำคืนของเมือง หลวงพระบาง

วันที่สี่             ตักบาตรเช้า – ชมพิพิธภัณฑ์ – เวียงจันทน์ -อุดรธานี -กรุงเทพฯ

06.00 น. นำท่านและคณะไปตักบาตรเช้าในตัวเมือง หลวงพระบาง โดยทุกๆ เช้าจะมีพระสงฆ์ และ เณรจำนวนมากกว่า 200 รูป เดินรับบิณฑบาต เป็นแถวยาวสุดลูกหูลูกตา จากนั้นชมตลาดเช้า ตลาดท้องถิ่นที่ชาวลาวจะนำสิ่งของ ของป่า อาหาร ผักผลไม้สดมาวางขาย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (10)

08.00 น. นำท่านเข้าชมพระราชวัง หลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ซึ่งเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับที่นี่จนสิ้นพระชนม์ ซึ่งภายหลัง   มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระราชวัง หลวงพระบาง จึงได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ แม้จะมีขนาดไม่ใหญ่โต แต่มีคุณค่าทางความงดงามทั้งตัวอาคาร และบรรยากาศโดยรอบ ด้านหน้าพระราชวังมีแนวต้นตาลเป็นแถวทิวยาว ด้าน    นอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญ และโรงละครพระลักษณ์พระราม 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร..(11) หลังจากนั้นนำท่านเช็คอินน์รับบัตรโดยสาร ที่สนามบิน หลวงพระบาง

14.20 น. ออกเดินทางจาก หลวงพระบาง สู่ นครเวียงจันทน์ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 645

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติวัดไต นครเวียงจันทน์ รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แวะช้อปปิ้งที่ ร้านค้าปลอดภาษี ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชาติเช่น สุรา บุหรี่ ไวน์ และน้ำหอม เป็นต้น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง แล้วนำท่านเดินทางจากจังหวัดหนองคาย สู่สนามบินจังหวัด อุดรธานี

17.30 น. นำท่านเช็คอิน รับบัตรโดยสารที่เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์

19.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9217

20.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ ****************

 

อัตราค่าบริการ                                                             

ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทาง กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ สายการบินนกแอร์ ·        ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทาง หลวงพระบาง-เวียงจันทน์สายการบินลาว ·        ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ·        ค่าห้องพัก 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ·        ค่ามัคคุเทศก์ลาว ·        ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ·        ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ

อัตรานี้ไม่รวม ·        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ·        ค่าซักรีด และค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ ·        ค่าข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตร ·        ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล) ·        ทิปสำหรับมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถลาว  

เอกสารประกอบการเดินทางเข้า สปป.ลาว

 1. พาสปอร์ตเล่มจริง อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง)

2.บัตรประจำตัวประชาชน 

เงื่อนไขการจอง 1.        กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี 2.        ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน       3.    กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

1.        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45วัน สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี

2.        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกรณี

3.        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ 1.        รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2.        หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ และความล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน 3.       ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้ 4.    กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน        5.   กรุณาตรวจสอบรายละเอียดโปรแกรมเดินทางให้ละเอียดก่อนสำรองที่นั่ง      

หลวงพระบาง วังเวียง-เวียงจันทน์ 1                   หลวงพระบาง วังเวียง-เวียงจันทน์ 2           หลวงพระบาง วังเวียง-เวียงจันทน์ 3            หลวงพระบาง วังเวียง-เวียงจันทน์  4          หลวงพระบาง วังเวียง-เวียงจันทน์ 5             หลวงพระบาง วังเวียง-เวียงจันทน์ 6             หลวงพระบาง วังเวียง-เวียงจันทน์  7               หลวงพระบาง วังเวียง-เวียงจันทน์ 8                     

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วัน DD-QV
รหัสทัวร์
ประเทศ
Lao
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว