บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Cambodia

รหัสทัวร์ :
CAM REP3D(BUS)FEB-APR
ประเทศ :
Cambodia

ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายสรี 3 วัน 2 คืน (BUS)

รหัสทัวร์: CAM REP3D(BUS)FEB-APR

ทัวร์นครวัด นครธม

 • ชมหนึ่ง ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ ปราสาทหินนครวัด
 • ชมเมืองพระนคร (นครธม) เมืองที่มั่งคั่งไปด้วยศิลปะและศูนย์กลางอำนาจขอม
 • ปราสาทบันทายศรี อ่อนช้อยงดงามด้วยลวดลายแกะสลัก
 • ปราสาทบายน ปราสาทตาพรม เขาพนมบาเค็ง
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดเสียมเรียบ
 • พิเศษ!! อาหารจีน, อาหารไทย และ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

วันเดินทาง 3 วัน 2 คืน (รถยนต์)

3-5,17-19,24-26 กุมภาพันธ์ 2560 7,300
10-12,11-13 กุมภาพันธ์ 2560 (รวม  ต.ม.VIP) 7,700
3-5,10-12,17-19,24-26 มีนาคม 2560 7,300
31 มีนาคม –2 เมษายน 2560 7,300
6-8,13-15,15-17 เมษายน 2560 (รวม  ต.ม.VIP) 7,700-
21-23,28-30  เมษายน 2560 7,300-

 

 

 

 

*** เดินทางวันหยุดเทศกาล ทำ ต.ม. VIP  ***

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพ ฯ – ปอยเปต – เสียมเรียบ – โตนเลสาบ  

04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ป้ายรถเมล์ บิ๊กซีลาดพร้าว (ซ.ลาดพร้าว 83) เจ้าหน้าที่รอรับและอำนวยความสะดวก
05.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายแดนไทย-กัมพูชา อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว
09.00 น. เดินทางถึง อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นำท่านเดินทางสู่ด่านชายแดนไทย – กัมพูชาหลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมืองนำท่านเดินทางสู่ จ. เสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ระยะทางประมาณ 152 กิโลเมตร เดินทางถึงเสียมเรียบ
***คำแนะนำสำหรับกระเป๋าเดินทาง*** กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดกลางหรือขนาดพอเหมาะกับการเดินทาง เพื่อสะดวกในการเดินทางและผ่านด่าน เพราะลูกค้าต้องดูแลกระเป๋าของท่านเอง (กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำ ตม. แบบ VIP)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร  (1)
บ่าย นำท่านสักการะ องค์เจ๊กองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมเรียบ …..นำท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ชมความงดงามพร้อมกับวัฒนธรรมและวิถิชีวิตดังเดิมของชาวประมงกัมพูชา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก ANGKOR VATTANAKPHEAP HOTEL, PRUMBAYON HOTEL หรือเทียบท่าDARA REANG SEY HOTEL หรือเทียบเท่า
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมือง เสียมเรียบยามค่ำคืน เช่น ตลาด NIGHT MARKET ซึ่งเป็นตลาดยามค่ำคืนที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจ จะมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกัน อาทิเช่น ของที่ระลึกต่างๆ อาหารนานาชาติ อาหารพื้นเมือง ต่างๆ ฯลฯ

วันที่สอง

บันทายสรี – ปราสาทตาพรหม – นครธม – นครวัด        

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  (3) นำท่านเดินทางเที่ยวชมปราสาท บันทายสรี (Banteay Srey) หรือชื่อเดิมว่า”อิศวรปุระที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึก สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1510 โดยคุรุยัชญวราหะ เสนาบดีในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันปราสาทแห่งนี้มีทับหลังที่สมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัดก็ตาม สร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด สลักลวดลวยสวยงาม ปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัดก็ตาม จึงได้รับการยกย่องจากชาวฝรั่งเศสว่า “รัตนชาติศิลปะแห่งขอม” เดินทางชม ปราสาทตาพรหม  (Ta Prohm) ก่อสร้างใน ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่พระราชมารดา ตามแบบเขมรในยุคสุดท้าย ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนประดุจเขาวงกต ชมความยิ่งใหญ่ของ พลังธรรมชาติเหนือพลังของมนุษย์ ต้นสะปงขนาดยักษ์กับรากไม้ตลอดการเยี่ยมชม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง นครธม  (Angkor Thom) หรือเมืองยโศธรปุระ เป็นเมืองหลวงของขอมตั้งแต่ พ.ศ. 1450 – พ.ศ. 1800 ซึ่งเชื่อกันว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ก่อนที่พบหลักฐานที่แท้จริงว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมืองแห่งนี้เป็นเมืองใหญ่ มีปราสาทหินมากมาย นักท่องเที่ยวจึงเรียกรวม ๆ กันว่าปราสาทหินนครธม ซึ่งความจริงแล้วปราสาทแห่งนี้มีชื่อเรียกเฉพาะกัน ก่อนเดินทางเข้าสู่เมืองนครธม ให้ท่านได้ชมคูเมือง กำแพงเมือง โคปุระหรือประตูทางเข้าซึ่งมีรูปหินแกะสลักรูปเทวดาและอสูร ฝั่งละ 58 องค์(ตน) รวม 2 ข้างเป็น 108 องค์(ตน) ซึ่งเขมรถือว่าเป็นเลขมงคล นำท่านเที่ยวชม ปราสาทบายน  (Bayon) สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1200 รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนำหินมาวางซ้อน ๆ กัน แล้วขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง แข็งแรงเป็นพันปี ปราสาทแห่งนี้มีแต่ใบหน้าของคน แต่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เพราะมีรอยยิ้มน้อยๆ ทั้ง 216 หน้า จากทั้งหมด 54 ปรางค์ รอยยิ้มนี้เรียกว่ารอยยิ้มแบบบายน คือ มีความเมตตาต่อมนุษย์ มีความหมายของพรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ชมปราสาทบาปวน ปราสาทพิมานอากาศ บัลลังก์ช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน นำท่านเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของ นครวัด  (Angkor Wat) ก่อสร้างครั้งแรกในศตวรรษที่  12 (พ.ศ. 1650 – 1658) ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สร้างขึ้นเพื่อถวายพระวิษณุโลก และเพื่อใช้เป็นเทวาลัยและสุสานเก็บพระศพของทุกพระองค์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานที่สุดเกือบ 37 ปี ชมภาพแกะสลักของกองทัพสยามหรือเสียมกุก ภาพสลักกวนเกษียรสมุทร ภาพจำหลักของนางอัปสรา รอบปราสาทที่มีมากกว่า1,635 นาง ซึ่งล้วนงดงามกว่านางอัปสราทุกปราสาท
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร (5)  เมนูพิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติให้ท่านเลือกรับประทานมากมาย พร้อมโชว์นาฏศิลป์เขมรโบราณ
ที่พัก ANGKOR VATTANAKPHEAP HOTEL,  DARA REANG SEY HOTEL หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

วัดใหม่ – ตลาดปซาจ๊ะ – ปอยเปต – กรุงเทพ ฯ     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  (6) นำท่านชม วัดใหม่ ( Wat Mai ) ชมซากโครงกระดูกของชาวเขมรในสมัยที่ทำการสู้รบกับชาวเขมรแดงในยุคของพอลพต  …..ให้ท่านได้อิสระกับการซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ตลาดปซาจ๊ะ(Phasar Ja Market) หรือตลาดต้นโพธิ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับ สู่ชายแดนไทย – กัมพูชา
14.00 น. เดินทางถึง อ. ปอยเปต นำท่านผ่านด่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
15.00 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศ
20.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ
*****************************

 

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)                        

 • เด็กอายุต่ำกว่า11  ปี พักกับผู้ใหญ่เสริมเตียง ลด 900 บาท                         
 • เด็กอายุต่ำกว่า ปี พักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง  ลด 1,200 บาท                         
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท 
เงื่อนไขการออกเดินทาง         

 • กรุ๊ปเดินทางสามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทยเดินทางไปด้วย)         
 • รถที่ใช้ในการเดินทางจะเป็นรถบัสจอย ส่ง กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ –  กรุงเทพฯ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทส่งลูกค้าขึ้นรถแต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทยเดินทางไปด้วย และจะมีมัคคุเทศก์  ท้องถิ่นรอรับท่านที่ด่านอรัญประเทศ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่นสามารถสื่อสารภาษาไทยได้)
อัตรานี้รวม

 1. โรงแรมที่พัก 2 คืน พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว (พักห้องละ 2- 3 ท่าน)   
 2. ค่าอาหาร 7 มื้อตามรายการ
 3. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 5. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

      *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าห้องพักสำหรับชาวต่างชาติ เดินทางโดยไม่มีคนไทยมาด้วย ต้องเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าปกติ 3 วันทำการ 30 USD / ท่าน(กรณีเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย)
 4. ค่า ตม. แบบ VIP 300 บาท
 5. ค่าแจ้งเข้า -ออก ประเทศไทย  สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ คนละ 50 บาท/วัน ต่อท่าน (50บาท x 3 วัน x 2 คน = 300 บาท)
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 8. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
รายละเอียด ตม. แบบ VIP           

 • ปกติเรื่องของการผ่านด่านตรวจคนเมืองบริเวณด่านอรัญประเทศ ต้องผ่านทั้งหมด 2 ด่าน คือ 1. ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย 2. ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งกัมพูชา (แบบไม่ได้ทำวีไอพี) จะใช้เวลาค่อนข้างนานในการยืนรอต่อแถวเพื่อผ่านด่าน 
 • กรณีทำ ตม. VIP นั้น จะสามารถย่นระยะเวลาในการผ่านด่าน คือ จะยืนต่อแถวผ่านด่านแค่ฝั่งไทยเท่านั้น ส่วนฝั่งกัมพูชาทางเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท จะเป็นคนดำเนินการทำให้
 • ทั้งนี้ส่วนการทำตม. VIP  ทางบริษัทฯไม่มีการบังคับทำแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกค้ายกเว้นกรณีเดินทางช่วงเทศกาลท่องเที่ยวและวันหยุดยาว ซึ่งมีผู้เดินทางผ่านด่านเป็นจำนวนมากจึงต้องทำตม. VIP เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางของท่าน
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า (กรณีเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย)

 • หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน  2 ใบ  รูปภาพสีเท่านั้น และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนโดยอัดด้วยกระดาษสำหรับถ่ายภาพเท่านั้น
 • กรณีวีซ่าด่วน หน้าด่าน อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเร่งด่วน 1 วัน 40 USD / ท่าน
ข้อห้ามในการส่งรูปถ่ายขอวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา 

 1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
 2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่านำรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ 
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  3,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

           บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

           ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733 – 1 – 01222 – 4   (บัญชีกระแสรายวัน)

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 – 514 9027
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 3. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 4. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน


โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายสรี 3 วัน 2 คืน (BUS)
รหัสทัวร์
CAM REP3D(BUS)FEB-APR
ประเทศ
Cambodia
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว