บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN CTU06(TG)OCT-DEC
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์ไห่โหลวโกว เล่อซาน 4วัน3คืน(TG)ต.ค.-ธ.ค.62

รหัสทัวร์: CHN CTU06(TG)OCT-DEC

+++++ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสฉวน +++++

 • อุทยานไห่โหลวโกว ธารน้ำแข็งพันปี
 • ภูเขาหิมะ และยอดเขากงก่าสูงกว่า 7 พันเมตร สูงสุดของเสฉวน
 • อุทยานเมืองพระตะวันออก เล่อซาน

 

กำหนดการ

17-20 ตุลาคม 2562 24,999
23-26 ตุลาคม 24,999
13-17 พฤศจิกายน  24,999
5-8 ธันวาคม  24,999
7-10 ธันวาคม   24,999

 

 

รายการท่องเที่ยว

 

วันแรก   

กรุงเทพฯ – เฉิงตู – เล่อซาน – อุทยานเมืองพระตะวันออก – ง้อไบ๊

07.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
10.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 618 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
14.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซวงหลิว นครเฉิงตู (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองแห่งสรวงสวรรค์  นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก หลังผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว…..นำท่านเดินทางสู่เมือง เล่อซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับทิวทัศน์สองข้างทางที่อุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน…. นำท่านชม อุทยานเมืองพระตะวันออก ภายในอุทยานมี     พระพุทธรูปหินแกะสลักและรูปเคารพทางศาสนาอยู่ถึงกว่า 3,000 รูป  รวมถึงพระนอนขนาดใหญ่ …..จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ง้อไบ๊
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN  EXPRESS  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ง้อไบ๊ – โม๋ซี – อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) นำท่านออกเดินทางสู่ ตำบลโม๋ซี  (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นตำบลเล็กๆ ที่ยังคงรักษารูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นนี้เอาไว้จนถึงปัจจุบัน และมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือ เมื่อ ค.ศ.1935 ตำบลโม๋ซีเคยเป็นที่จัดตั้งกองทัพแดงภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตงและจูเต๋อเพื่อต่อสู้กับกองทัพก๊กมิ่นตั๋ง และเป็นที่ตั้งของอุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านไปยังที่ทำการอุทยาน  ขึ้นรถโค้ชของอุทยานเดินทางสู่บริเวณแคมป์ที่สี่เพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ขึ้นสู่ธารน้ำแข็งไห่โหลโกว ชมวิวของป่าสน ภูเขาสูงที่สวยงาม ชมใบไม้เปลี่ยนสีตลอดเส้นทาง ท่านจะได้ชม อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลโกว ธารน้ำแข็งพันปีที่ทอดตัวจากช่องเขาสูงเรื่อยมาจนถึงพื้นราบ โดยมียอดเขากงก่าซึ่งถือเป็นยอดเขาอันดับหนึ่งของเสฉวน สูง 7,556 เมตรและหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีเป็นฉากหลังดูตระการตายิ่งนัก ธารน้ำแข็งแห่งนี้นับเป็นธารน้ำแข็งที่มีระดับต่ำสุดของเอเชียมีอายุเพียง 1,600 ปี และมีความยาวถึง 1,080 เมตร กว้าง 1,100 เมตร คงตัวอยู่ในละติจูดที่ต่ำมากคือประมาณสองพันกว่าเมตรจากระดับน้ำทะเล  อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่กับธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว  ได้เวลาสมควรนั่งกระเช้ากลับลงมาโดยสารรถของอุทยานเพื่อเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าที่พัก CHANGZHENG  HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

โม๋ซี – เฉิงตู – ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) อิสระพักผ่อนอิริยาบถบนรถ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรโบราณจีนซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรบำรุงรักษาสุขภาพ ให้ทุกท่านได้นวดฝ่าเท้าด้วยยาสมุนไพรจีนช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้า …จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์และเครื่องนอนเพื่อสุภาพจากยางพาราซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านไปยัง ถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ (Kuan Zhai Xiang Zi) หรือ ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ  ถนนคนเดินที่มีร้านค้าเล็กๆ ตั้งเรียงรายตามตรอกซอย ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมอย่างเพลิดเพลิน ทั้งร้านหนังสือ, ร้านชา-กาแฟ, บาร์, เสื้อผ้า  ถนนคนเดินมีซอย 3 ซอยยาวประมาณ 400 เมตร เดิมทีเป็นถนนโบราณสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงซอยกว้างเป็นที่อยู่ของผู้มีฐานะใช้รถม้าสัญจร ซอยจึงกว้าง ส่วยซอยแคบใช้เป็นทางเดินสัญจรของคนทั่วไป ต่อมารัฐบาลได้ทำการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารใหม่ในสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ แต่การตกแต่งภายในเป็นแบบสมัยใหม่
นำท่านเข้าที่พัก SPRING  DOWNTOWN  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8) นำท่านชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งช้อปปิ้ง  มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) เมนูอาหารสมุนไพรจีน
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉิงตู
15.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 619
17.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
**********************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมือง 2 ร้าน เช่น ร้านบัวหิมะ และหมอนยางพารา ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
 อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั้ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / 3,000 บาท

 

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-เฉิงตู – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย

          ***กระเป๋าสัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. และ กระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. ***

 1. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3  คืน
 2. ค่าอาหาร 9 มื้อตามรายการ
 3. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 5. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

               *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน 20  ก.ก. ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน**
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,650 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวน้าทัวร์ เก็บจากลูกค้า 800 บาทต่อคน (ตลอดทริป)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า  *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1.  ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,125 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 1,650 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 2,775 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
 เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งอยู่นอกเหนือความ รับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯไม่คืนเงิน และไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน, การสไตรค์, ปัญหาจากสุขภาพส่วนบุคคล, ปัญหาความล่าช้าของสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันเนื่องมาจากสายการบิน
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. Bกรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจ, ความดัน, แพ้ความกดอากาศในที่สูงและโรคประจำตัวอื่นๆ เนื่องจากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 – 4,600 เมตร ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของท่านได้ โปรดพิจารณารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับสุขภาพของท่านก่อนการทำการจอ
 7. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 
ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ไห่โหลวโกว เล่อซาน 4วัน3คืน(TG)ต.ค.-ธ.ค.62
รหัสทัวร์
CHN CTU06(TG)OCT-DEC
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว