บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Taiwan

รหัสทัวร์ :
TAI FOR01(ฺBR)FEB-MAY
ประเทศ :
Taiwan
สายการบิน :
EVA Air

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 5 วัน 3 คืน(BR)ก.พ.-พ.ค.62

รหัสทัวร์: TAI FOR01(ฺBR)FEB-MAY

TAIWAN อาลีซาน EVA เป๊ะปัง5D3N

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
 • ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือ สยามสแควร์เมืองไทย

วันเดินทาง 5 วัน 3 คืน

13-17, 20-24  กุมภาพันธ์ 2562 20,555
27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 20,555
7-11, 27-31 มีนาคม 20,555
1-5 พฤษภาคม 20,555

 

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินสวรรณภูมิ

23.00 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก ก่อนการเดินทาง

วันที่สอง  

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไถจง – หนานโถว – วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่  – เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้

02.15 น. นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
06.55 น. ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไต้หวัน   หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับ (อาหารว่าง แซนวิส+น้ำผลไม้)  
นำท่านเดินทางไปยัง เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับตึก 101 มี  โครงสร้างแข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บ้านหายไปที่เมืองหนานโถวแต่วัดนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมาก มีห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1) อาหารจีนพื้นเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นำท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” นำท่าน นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญกลับมาประดิษฐานที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 …นำท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จากนั้นเดินทางสู่เมืองเจียอี้ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก YUT TONG HOTEL  4*  หรือเทียบเท่า  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง –ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต – แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก              

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงาม อีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่านได้ นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยาน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นแวะชิมชาอู่หลง บนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (4) อาหารจีนสไตล์พื้นเมือง
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม …..นำท่าน ช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต   เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจำหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ สุกี้ชาบู ชาบู
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  FRESH FIELDS HOTEL 5*  ให้ท่านแช่น้ำแร่ 5 ดาว แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

วันที่สี่

เมืองไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ศูนย์GERMANIUM – ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) –ซีเหมินติง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6)นำท่านเดินทางสู่ไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อนท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ ซื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน  …..จากนั้นนำท่าน ชมศูนย์ germanium เป็นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
นำท่านเดินทางไป  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)เพื่อให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน  ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8  ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟท์ที่ เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที  หลังจากนั้นให้ท่านได้ช็อปปิ้ง  ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์ เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุด  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TAO GARDEN HOTEL4* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

อุทยานเหย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – COSMETIC SHOP – TAIPEI FISH MARKET –MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9) นำท่านไปยัง อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (10)  อาหารจีนซีฟู้ด
นำท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย นำท่าน ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง ที่ได้รับความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังTAIPEI FISH MARKET  หรือ ตลาดปลาไทเป ซึ่งเป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลสดๆ ซึ่งเป็นตลาดติดแอร์ มีขายอาหารทะเลทั้งแบบสดๆ และแบบสำเร็จที่พร้อมรับประทานได้ทันที ท่านสามารถเลือกซื้อ ชิมและลิ้มลอง ทั้งซูชิ ซาเซมิ ปลาแซลมอนสดๆ ปูอลาสก้า หอยนางรมสด กุ้ง หอยเซลล์  ข้าวปั้นหน้าต่างๆ ขนม ผลไม้ ที่พร้อมรับประทานได้เลย จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งของไต้หวัน MITSUI OUTLET PARK OUTLETS ซื่งเป็นเอ๊าทเล็ตมอลล์ที่มีร้านค้าแบรนด์ต่างๆให้ท่านได้เลือกหลากหลายยี่ห้อ มีร้านค้าโซนอาหารต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร (11)เมนูพิเศษ ปูอลาสก้า
18.00 น. นำทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
20.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.10 น. ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ   โดยสวัสดิภาพ
 ***************************************************
****ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ได้รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 800 NTD/ทริป/ท่าน****

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า

หมายเหตุ: ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที่ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที่ท่านต้องเยี่ยมชม จำนวนทั้งหมด 4 ร้าน คือ ร้านขนมพายสับปะรด- Cosmetic Shop-ศูนย์Germanium-ร้านชา ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความพอใจและสมัครใจของลูกค้า ไม่มีการบังคับ หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยี่ยมชมร้านค้าที่กล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน จำนวน 2,500 NTD/ท่าน
**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจอง เนื่องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กับประเทศไทยนั้น สามารถใช้ได้แต่หนังสือเดินทางทั่วไป หากท่านใดใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เนื่องจาก หนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้องยื่นวีซ่าเท่านั้นถึงสามารถเข้าไต้หวันได้)  หากท่านใดส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้กับบริษัทในวันจองทัวร์ และถ้าหากวันที่เดินทางท่านไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางเล่มที่ให้สำเนากับทางบริษัท หรือ นำหนังสือเดินทางประเภทอื่นมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริษัท ทราบล่วงหน้า  ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ หากท่านโดนปฎิเสธจากสายการบิน หรือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและไต้หวัน จึงเรียนให้ท่านลูกค้าทุกท่านรับทราบ และอายุของหนังสือเดินทางต้องมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทางของตัวท่านเอง
**ราคานี้ รวมภาษีน้ำมันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจากวันที่  1 เมษายน 2561  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง****กรุ๊ป 15 ท่านออกเดินทาง*****หนังสือเดินทางไทยเล่มสีแดง สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า*****หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้อง  ยื่นวีซ่าเท่านั้น***** สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย***

 

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
 3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 6. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
 7. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ 
 1. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)
 7. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ บริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่นี้รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 3. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  10,000  บาท 
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ายกเลิกการเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. ในกรณีที่ต้องมีการยื่นขอวีซ่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุและส่งเอกสารการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (กรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูต ฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าให้ท่าน และท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง
  การยกเลิกสำหรับการจอง        

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
 4. หลังจากการจอง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
   
  หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านหรือคณะผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน กรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
   
  ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
   
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน้ำร้อน บริการให้ฟรี
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 5 วัน 3 คืน(BR)ก.พ.-พ.ค.62
รหัสทัวร์
TAI FOR01(ฺBR)FEB-MAY
สายการบิน
EVA Air
ประเทศ
Taiwan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว