บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Taiwan

รหัสทัวร์ :
TAI FOR08(IT)OCT-MAR
ประเทศ :
Taiwan
สายการบิน :
Tigerair

ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ 4 วัน(IT)ต.ค.61-มี.ค.62

รหัสทัวร์: TAI FOR08(IT)OCT-MAR

Tiger Tiwan ปลื้มปริ่ม 4วัน 3คืน

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา งดงามเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
 • ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง(สยามสแควร์แห่งไทเป)
 • สัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

วันเดินทาง

4-7, 5-8  ตุลาคม 2561 13,999
12-15 ตุลาคม 15,999
18-21 ตุลาคม 14,999
1-4, 3-6, 9-12, 10-13, 16-19, 23-26 พฤศจิกายน 13,999
30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 13,999
14-17, 21-24 ธันวาคม 13,999
4-7, 11-14, 18-21, 26-29 มกราคม 2562 13,999
15-18 กุมภาพันธ์ 14,999
22-25 กุมภาพันธ์ 13,999
1-4, 8-11, 15-18, 22-25 มีนาคม 14,999
29 มีนาคม – 1 เมษายน 14,999

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทเป – แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

16.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 5 เคาน์เตอร์สายการบิน TIGER AIR   เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง
19.20 น. นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT506 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด (Random Seat)
00.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับเพื่อนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก EASTERN HOTEL & RESORT 4* ให้ท่านแช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

วันที่สอง

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากนั้นนำท่าน นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้นำกลับมาประดิษฐานที่ วัดเสวียนกวง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (2) เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นำท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ นำท่าน ชิมชาอู่หลง ที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน จะมีร้านรองเท้ากีฬาหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง  และยังมีอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  CITY RESORT 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ร้านขนมพายสับปะรด – Cosmetic shop – อุทยานเหย่หลิว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น – ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) – ซีเหมินติง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อให้ท่านชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน นำท่าน ช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ ที่ได้รับความนิยม รวมทั้งพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่   อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวันมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินและมีหินที่เป็น Landmark ของที่นี่คือ หินเศียรราชินี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูอาหารจีนซีฟู้ด
หลังอาหาร นำท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ้นเคยเป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งและเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตรและได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัณยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CENTURY HOTEL TAOYUAN  4* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ศูนย์ Germanium – อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ Germanium ซึ่งเป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ(National Revolutionary Martyrs’ Shrine) เป็นอนุสรณ์สถานการปฏิวัติแห่งชาติสร้างขึ้นเพื่อสักการะดวงวิญญาณของทหารจำนวน 330,000 คน ที่เสียสละชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น และสงครามกลางเมืองของประเทศจีน และที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไต้หวัน ซึ่งตั้งอยู่ในย่าน Zhong Shan ของไทเป อยู่บนภูเขา Ching Shan และมองเห็นแม่น้ำ Keelung มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามคล้ายกับพระราชวัง Taihe Dian ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีนและยังเป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณที่กล้าหาญของผู้เสียสละ อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้คือการเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกๆชั่วโมงโดยทหารที่จะแต่งเครื่องแบบเต็มยศ การเดินเวรยามและสับเปลี่ยนเวรยามนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 เป็นต้นไป
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
15.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT 505 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด (Random Seat)
18.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*****************************************************************
หมายเหตุ: ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที่ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที่ท่านต้องเยี่ยมชม จำนวนทั้งหมด 4 ร้าน คือ ร้านขนมพายสับปะรด- Cosmetic Shop-ศูนย์Germanium-ร้านชา ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความพอใจและสมัครใจของลูกค้า ไม่มีการบังคับ หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยี่ยมชมร้านค้าที่กล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน จำนวน 2,500 NTD./ท่าน
**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจอง เนื่องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กับประเทศไทยนั้น สามารถใช้ได้แต่หนังสือเดินทางทั่วไป หากท่านใดใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เนื่องจาก หนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้องยื่นวีซ่าเท่านั้นถึงสามารถเข้าไต้หวันได้)  หากท่านใดส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้กับบริษัทในวันจองทัวร์ และถ้าหากวันที่เดินทางท่านไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางเล่มที่ให้สำเนากับทางบริษัท หรือ นำหนังสือเดินทางประเภทอื่นมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริษัท ทราบล่วงหน้า  ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ หากท่านโดนปฏิเสธจากสายการบิน หรือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและไต้หวัน จึงเรียนให้ท่านลูกค้าทุกท่านรับทราบ และอายุของหนังสือเดินทางต้องมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทางของตัวท่านเอง
ราคานี้ รวมภาษีน้ำมันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจากวันที่  1 เมษายน 2561  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง**

**กรุ๊ป 15 ท่านออกเดินทาง**

***หนังสือเดินทางไทยเล่มสีแดง สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้อง  ยื่นวีซ่าเท่านั้น**

*** สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) 

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด Random Seat)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)
 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ บริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่นี้รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 8,000  บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ายกเลิกการเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. ในการยื่นขอวีซ่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ และส่งเอกสารการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (กรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูต ฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าให้ท่าน และท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไมอนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
 3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 6. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
 7. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน้ำร้อน บริการให้ฟรี
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ 4 วัน(IT)ต.ค.61-มี.ค.62
รหัสทัวร์
TAI FOR08(IT)OCT-MAR
สายการบิน
Tigerair
ประเทศ
Taiwan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว