บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Taiwan

รหัสทัวร์ :
TAI ALL02(TG)OCT-DEC
ประเทศ :
Taiwan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์ไต้หวัน เย๋หลิ่ว อาลีซาน ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน (TG)ต.ค.-ธ.ค.61

รหัสทัวร์: TAI ALL02(TG)OCT-DEC

ไต้หวัน หมอนทอง ครองใจ

 • อุทยานเย๋หลิ่ว – อุทยานอาลีซาน – อุทยานทาโรโกะ
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
 • ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – ตึกไทเป
 • เมนูพิเศษ !! ปลาประธานาธิบดี, พระกระโดดกำแพง

วันเดินทาง 5 วัน 4 คืน

11-15, 19-23 ตุลาคม 25,055
14-18 พฤศจิกายน 24,055
1-5, 12-16, 15-19 ธันวาคม 24,055

 

 

 

รายการท่องเที่ยว

 

วันแรก

กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เถาหยวน – ไถจง – หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ – เมืองเจียอี้

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ D ประตู 3  สายการบิน THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน
08.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 632 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 4 ชั่วโมง)
12.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน …..หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
บริการอาหารว่าง..ชานมไข่มุก+ขนมเค้ก (1)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (Hinoki Village) อดีตเป็นบ้านพักของทหารญี่ปุ่นในช่วงปกครองไต้หวัน ภายในหมู่บ้านจะเป็นบ้านเก่าสไตส์ญี่ปุ่นชั้นเดียว ปัจจุบันเป็นร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของที่นี้ด้วย ให้ท่านได้ชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่ไม่ควรพลาด ต่อด้วย นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานอาลีซาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) เมนูอาหารจีนพื้นเมือง + ไก่อบโอ่ง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CHIAYI KING HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เมืองเจียอี้ – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน – ชิมชาอูหลง – ไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านสู่ อุทยานอาลีซาน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำคณะท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนนำทุกท่าน เดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไว้ในความทรงจำอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลงจากเขาอาลีซาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
หลังอาหาร นำท่าน ชิมชาอูหลงไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซันด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุ์ชาอูหลงที่นี่ยังเป็นพันธุ์ชาที่นำมาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างแน่นอน
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง มีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก REGAL INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ไถจง – หนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ตลาดซีเหมินติง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ1ล้านเหรียญไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยู่ในเขตของซันมูลเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 – 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยันจันทรา ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเลสาบสุริยันจันทรา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป ให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอื่นๆ อีกกว่า100 ชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้น นำท่านเดินช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย เสื้อผ้า รองเท้ากีฬายี่ห้อดัง เช่น ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS PUMA  ซึ่งราคาถูกกว่าประเทศไทย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง มีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม
นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก :  HAPPINESS INN HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ไทเป – ร้านสร้อย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮวาเหลียน โดยรถไฟด่วน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองไทเปประมาณ 150 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางเป็นภูเขาวิ่งเลียบทะเล ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงาม ด้านหนึ่งติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกและอีกด้านเป็นหน้าผาสูง
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (8) เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ นอกจากจะเป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลกตา ด้วยถ้ำน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค์ 9 โค้ง เป็นอุโมงค์ที่อยู่บนถนนเหิงกว้างกงลู่ หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตัดผ่านหุบเขาหินอ่อน จากด้านตะวันออกไปทางทิศตะวันตก เดิมเป็นถนนสายเก่าสำหรับคมนาคม ปัจจุบัน เปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้นักท่องเที่ยว สามารถสำรวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด  สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติ  เทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อย่าคล้ายเป็น หมู่บ้านกลางหุบเขา เป็นจุดชมวิว  อีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเปโดยรถไฟด่วน จากนั้น นำท่านไปชม GERMANIUM POWER CENTER เป็นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ช่วยให้ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9) เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง
นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก :  HAPPINESS INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
หลังอาหาร นำท่าน แวะถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ามีความสูงถึง 508 เมตรสร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร **ไม่รวมบัตรขึ้นตึก** นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพ จากนั้นนำท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง
14.15 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 633
17.00 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************************************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) 

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง  ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,555 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ กรุงเทพ – ไทเป
 2. ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ คืน ( พักห้องละ 2-3 ท่าน )
 3. ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง
 4. ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ
 5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาทค่ารักษาอยู่ ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต)
 1. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง
 2. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางไม่เกินท่านละ 2 ชิ้น น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าทำพาสปอร์ต
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ
 3. ค่าภาษี 7 % ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ รวม 5 วัน 1,000 NTD / ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000  บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ายกเลิกการเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
หมายเหตุ   

 1. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน  / อาจจะใช้ทูไกด์หรือไม่มีหัวหน้าทัวร์ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
การยกเลิก

 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป     คืนเงินทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป     เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เย๋หลิ่ว อาลีซาน ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน (TG)ต.ค.-ธ.ค.61
รหัสทัวร์
TAI ALL02(TG)OCT-DEC
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Taiwan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว