Taiwan

รหัสทัวร์ :
TAI SAV4D(IT)JUN-JUL
ประเทศ :
Taiwan
สายการบิน :
Tigerair-80
Tigerair

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 3 คืน (IT)มิ.ย.-ก.ค.

รหัสทัวร์: TAI SAV4D(IT)JUN-JUL

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
 • วัดจงไถซานซื่อ วัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน
 • ชมตึกไทเป 101 สัญลักษณ์แห่งไต้หวัน
 • ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง
 • เมนูพิเศษ ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง, ปลาประธานาธิบดี

วันเดินทาง 4 วัน 3 คืน

10-13,17-20, 21-24 มิถุนายน 2560 15,888
28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 15,888
1-4,12-15,19-22 กรกฎาคม 15,888
26-29, 28 -31 กรกฎาคม    15,888

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน

17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3  เคาน์เตอร์ 5 สายการบิน Tiger  Air  เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและโหลดสัมภาระของกทุกท่าน
19.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน Tiger  Air เที่ยวบินที่  IT506 

(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน )

00.10 +1 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว    นำท่านเดินทางสู่ที่พัก CENTURY  HOTEL  TAOYUAN , HEDO HOTEL TAOYUAN ระดับ 4ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เถาหยวน – ผูหลี่ – วัดจงไถชานซื่อ  -  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง –วัดเหวินอู่ – ร้านชาอูหลง – ช้อปปิ้งตลาดเฝิงเจียไนท์มาเก็ต

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1)นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท  มีความสูง150 เมตร   มีห้องเรียนกว่า  1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม    ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึก 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก   เพราะในปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมืองหนานโถว  และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บ้านหายไป แต่วัดจงไถฉานนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย ทำให้คนไต้หวันเกิดความศรัทธาเป็นอย่างมาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนูปลาประธานาธิบดี
นำท่านเดินทางสู่  ทะเลสาบสุริยันจันทรา   …..ให้ท่านได้ล่องเรือชมทัศนียภาพของทะเลสาบ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของไต้หวัน มีพื้นที่ประมาณ 5.4 ตารางกิโลเมตร อยู่ที่ความสูงประมาณ 748 เมตรจากระดับน้ำทะเล ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงใหญ่ระดับ 600-2,000 เมตร   ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์  เป็นที่มาของชื่อ สุริยันจันทรา   ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพ ทะเลสาบสีมรกตและ อากาศอันแสนบริสุทธิ์  และนำท่านนมัสการ อัฐิของพระถังซัมจั๋งวัดเสวียนกวง …..จากนั้นนำท่านกลับขึ้นฝั่งสู่  วัดเหวินอู่ หรือวัดกวนอู  วัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน    รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ….. นำท่าน ชิมชาอู่หลง ที่ปลูกอยู่มากทางแถบอาหลีซันด้วยสภาพอากาศบนที่สูงหนาวเย็นตลอดปี ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อม   อิสระชิมชาชนิดต่างๆ หรือเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพระกระโดดกำแพง
นำท่านสู่ ตลาดเฝิงเจีย ไนท์มาเก็ต   ตลาดที่มีร้านค้าครบครัน  และมีชื่อเสียงของเมืองไถจง และ ตั้งแต่ร้านอาหารทานเล่น, ร้านชานมไข่มุก, ร้านเสื้อผ้า ร้านร้องเท้ากีฬาแบรนด์ดัง และเป็นที่นิยม  NB, ADIDAS, NIKE, Onitsuka Tiger, Converse, Sketcher อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัด
 นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก TALMUD  HOTEL TAICHUNG  ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม

ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – GERMAIUM POWER CENTER – ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)  - ตลาดซีเหมินติง – จิ่วเฟิ่น – อาบน้ำแร่ 

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4) นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมง) ประเทศไต้หวันซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่า ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด  ….. นำท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด   ซื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน  ….. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   แหล่งรวบรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ นายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศ  ชมพิธีการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารูปปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)เมนู สุกี้ชาบู ชาบู
นำท่านชม ศูนย์ germanium  เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษสามารถช่วยปรับสมดุล และประจุบวกลบของร่างกายให้เป็นปกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101  (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกไทเป 101)  ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกและยังมีลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที     …..จากนั้น นำท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง  เหมือนกับสยามสแควร์ เป็นศูนย์รวมแฟชั่นของวัยรุ่นไต้หวัน เต็มไปด้วยร้านกิฟท์ช้อป, เสื้อผ้า, รองเท้ากีฬา   อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) เมนูเสี่ยวหลงเปา
หลังอาหารนำท่านไปชมทัศนียภาพและบรรยากาศยามค่ำคืน ของ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเดิมเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง จึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ ” เปยฉิงเฉิงชื่อ ” และ ” อู๋เหยียนเตอะซันซิว “
…..จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก THE LOFT SEASIDE HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

http://www.loftseaside.com.tw/en/

 เชิญทุกท่าน อาบน้ำแร่ ตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า *** ท่านที่ต้องการอาบน้ำแร่ในสระรวม กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย ***

วันทีสี่

อุทยานเย๋หลิ่ว  – สนามบินเถาหยวน  - กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  (7)  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ว     แหลมที่ทอดตัวยาวออกไปในทะเล   และเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล, ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก  ทำให้เกิดโขดหินและชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี, รองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ อิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร  (8)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
15.40 น. ออกเดินทางกลับเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน Tiger  Air เที่ยวบินที่  IT505 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน )
18.45 น. ถึงท่าอากาศยาน ดอนเมือง  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************************
หมายเหตุ รายการทัวร์นี้มีแวะร้านขายของฝากที่ขึ้นชื่อ 3 ร้านสร้อย  ร้านชา ร้านขนมเค้กสัปปะรด
 • พาสปอร์ตไทยเล่มสีแดง สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า  หากท่านใช้พาสปอร์ตข้าราชการ ในการเดินทาง ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า  จะต้องยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตเท่านั้น  
 • นักท่องเที่ยวอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)     2560

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ

          ประสงค์อยู่ต่อ จะมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด

 1. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)
 7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 800  NTD / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ
 1. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 2. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

          *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ บริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน

           ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )

 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,คน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมี
 1. ค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  10,000  บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

           ชื่อบัญชี บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

           ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร    เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับ

           จากวันที่เดินทางมาที่ โทรสาร : 02-5149027

 1. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ายกเลิกการเดินทาง
 2. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 3. กรณียื่นขอวีซ่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ และส่ง เอกสารการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (กรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูต ฯอาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าให้ท่าน และท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง
การยกเลิก

          สำหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 25 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ้นตามจริง
 1. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 1. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหายความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย จากกรณีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ หรือ กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทาง  ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน  บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ  ทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 1. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 2. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์        ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไต้หวัน

 1. หนังสือเดินทางทางฉบับจริง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6  เดือน ณ วันเดินทาง
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูปถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีขาว (ต้องเป็นกระดาษอัดรูปเท่านั้น)
 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร หรือใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์หรือ ฝากประจำเท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุดย้อนหลัง 6  เดือน) ทุกหน้าทุกแผ่น (เงินยอดสุดท้ายขอ 30,000 บาทขึ้นไป/ต่อ1ท่าน)
 1. หนังสือรับรองการทำงาน / การเรียน  เป็นภาษาอังกฤษ  (ห้ามขีดเขียนหรือรับรองสำเนา)

-        ลูกจ้าง : ระบุวันที่เริ่มทำงาน, ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ

 • (สำเนาบัตรประกันสังคม,ใบผู้เสียภาษี)

-        เจ้าของบริษัท : หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง

-        นักเรียน /นักศึกษา (อายุ 16 ปีขึ้นไป ) : หนังสือรับรองจากทางสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)

 • (อายุ ต่ำกว่า 16 ปี)   : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
 1. สำเนา ทะเบียนสมรส / สูจิบัตรลูก กรณีไม่ได้ทำงานให้สามีทำหนังสือรับรองการเป็น ภรรยาและรับรองค่าใช้จ่าย
 1. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า ( ถ้ามี )
 2. กรณี เด็ก อายุไม่ถึง 20 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของบิดา มารดา ด้วย อย่างละ 1 ชุด และต้องไปแจ้งกับทางอำเภอเพื่อทำหนังสือยินยอมให้ลูกเดินทางไปต่างประเทศ  พร้อมกับเอกสารของคนที่จะให้บุตรของตัวเองเดินทางไปด้วย พร้อมระบุความสัมพันธ์
 3. ใบกรอกประวัติส่วนตัว สำหรับกรอกวีซ่าออนไลน์ เริ่ม 1 เมษายน 2555

หมายเหตุ…ท่านใดมีซองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อน ส่งเล่มมายังบริษัทเพื่อยื่นวีซ่าเพื่อเป็นการป้องกันการสูญหาย เนื่องจากขณะยื่นเล่มเข้าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้องให้เอาซองที่ใสพาสปอร์ตออกก่อนยื่น 

คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน

 1. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรือสิทธิการพำนักถาวร) ของ

ประเทศใดประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู(Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวันและสามารถพำนักอยู่ในประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน

 1. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์ http://immigration.gov.tw  และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1 จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
 2. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดังนี้:

3.1 เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มิใช่พาสปอร์ต)

3.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน

3.3 ตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารเรือขากลับหรือ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยังมีอายุและระบุวันเดินทางและเที่ยวบินหรือเที่ยวเรืออย่างชัดเจน

3.4 ไม่เป็นผู้เคยมีประวัติเป็นผู้ไม่พึงประสงค์ของสำนักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน

การขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต โดยทำการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไป (ต้องครบทุกประการ)

หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่วันที่ขออนุญาตทางอินเทอร์เน็ต)

ต้องมีตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วเรือขากลับ

ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน

 1. คุณสมบัติพิเศษ (ปัจจุบันนี้มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้) ปัจจุบันเป็นผู้ที่

(ก)ได้รับอนุญาต (มีสิทธิ) พำนักถาวร หรือ

(ข) ผู้มีวีซ่าเข้าเมืองซึ่งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์หรือเชงเกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ง

ขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้าเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 3 คืน (IT)มิ.ย.-ก.ค.
รหัสทัวร์: TAI SAV4D(IT)JUN-JUL

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147