บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Taiwan

รหัสทัวร์ :
TAI ALL03(BR)OCT-DEC
ประเทศ :
Taiwan
สายการบิน :
EVA Air

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 5 วัน 3 คืน (BR)ต.ค.-ธ.ค.61

รหัสทัวร์: TAI ALL03(BR)OCT-DEC

TAIWAN กระดุมทอง สองพู

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา งดงามเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
 • ช้อปปิ้งจุใจย่านซีเหมินติง(สยามสแควร์แห่งไทเป) ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน
 • ชมโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ณ อุทยานเหย๋หลิ่ว
 • พิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี,สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง,สเต็ก+สลัดบาร์

วันเดินทาง 5 วัน 3 คืน

3-7 ตุลาคม 2561 22,888
31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน  22,888
11-15, 19-23 ตุลาคม  23,888
10-14 พฤศจิกายน  22,888
14-18 ธันวาคม  22,888
25-29 ธันวาคม 24,888

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว

 

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก ก่อนการเดินทาง

วันที่สอง

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เจี้ยอี้

02.15 น. นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
06.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พร้อมรถโค้ชปรับอากาศ รอต้อนรับ
บริการอาหารว่าง.. ชานมไข่มุก + ขนม (1)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยู่ในเขตของซันมูลเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มา ของนามอันไพเราะว่า สุริยันจันทรา ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน นำท่านขึ้นสู่วัดเสวียนจางนมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋งที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ1ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานอาลีซาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ สเต็ก + สลัดบาร์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CHIAYI KING HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน – ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานอาลีซัน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานเนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนเดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไว้ในความทรงจำอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลงจากเขาอาลีซัน อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (5) อาหารจีนสไตล์พื้นเมืองบนอุทยาน
หลังอาหาร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาอุทยานแห่งชาติอาลีซัน จากนั้นนำท่าน ชิมชาอูหลง ไต้หวันแท้ๆ ที่ปลูกมากทางแถบอาลีซันด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุ์ชาอูหลงที่นี่ยังเป็นพันธุ์ชาที่นำมาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอีกด้วย อิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ สุกี้ชาบู ชาบู
หลังอาหาร นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจงให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  REGAL INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เมืองไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ร้านสร้อย GERMANIUM – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7) หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป ให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอื่นๆ อีกกว่า 100 ชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา
หลังอาหาร นำท่านไปยังศูนย์ GERMANIUM POWER CENTER เป็นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายให้ระบบไหลเวียนโลหิตดี ลดอาการปวดเมื่อยและยังมีนาฬิกาหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชมกันตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทอง ที่ทีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวันแล้ว นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและให้ท้านเลือกชิมและซื้อเป็นของขวัญของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)  เมนูอาหารจีนซีฟู้ด
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก THE LOFT SEASIDE SUITES หรือเทียบเท่า
ให้ท่านได้แช่นํ้าแร่ ในห้องพักส่วนตัวผ่อนคลายความเมื่อยล้า

วันที่ห้า

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 **ไม่รวมบัตรขึ้นตึก** ตึกระฟ้ามีความสูงถึง 508 เมตรสร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศนำท่านขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละคร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง
หลังอาหาร นำท่านช้อปปิ้งของปลอดภาษี DUTY FREE เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม วัดหลงซาน วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน ซึ่งขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในมีวิหารสามหลัง คือวิหารด้านหน้า วิหารกลางซึ่งเป็นวิหารหลักและวิหารที่อยู่ทางด้านหลัง ภายในวัดมีรายละเอียดของงานฝีมือที่งดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเป็นมังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนด้านบนหลังคาก็มีลวดลายปูนปั้นยิบย่อยที่แสดงถึงฝีมือของช่าง โดยในแต่ละวันจะมีผู้คนมากมายทั้งนักท่องเที่ยวและชาวไต้หวันเองมาไหว้พระที่นี่อยู่เสมอๆ ต่อด้วยนำท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิฟต์ช็อป สไตล์วัยรุ่นรองเท้ากีฬายี่ห้อดังเช่น ONISUKA TIGER, NIKE ซึ่งราคาถูกกว่าประเทศไทยแน่นอน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (12)  เมนูพิเศษ อาหารจีนกวางตุ้ง + เป็ดย่าง
จากนั้นนำท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง
21.15 น. เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 205
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 4 ชั่วโมง)
00.05 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****************************************************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) 

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง  ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ กรุงเทพ – ไทเป
 2. ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ คืน ( พักห้องละ 2 – 3 ท่าน )
 3. ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง
 4. ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ
 5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต) **กรณีต้องการประกันที่มีความคุ้มครองเพิ่มเติม สามารถสอบถามซื้อเพิ่มเติมได้**
 7. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง
 8. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 2 ชิ้น น้ำหนักรวม 30 กก.
อัตราไม่นี้รวม

 1. ค่าทำพาสปอร์ต
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ
 3. ค่าภาษี 7 % ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ต่อท่าน รวม 800 NTD
 5. ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000  บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ายกเลิกการเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกสำหรับการจอง

 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 5 วัน 3 คืน (BR)ต.ค.-ธ.ค.61
รหัสทัวร์
TAI ALL03(BR)OCT-DEC
สายการบิน
EVA Air
ประเทศ
Taiwan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว