บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Taiwan

รหัสทัวร์ :
TAI FOR02(CI)SEP-DEC
ประเทศ :
Taiwan
สายการบิน :
China airlines

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (CI)ก.ย.-ธ.ค.61

รหัสทัวร์: TAI FOR02(CI)SEP-DEC

TAIWAN 3 อุทยาน

 • เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย่หลิว
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • สัมผัสเทศกาลปล่อยโคมลอยผิงซี

วันเดินทาง 5วัน 4คืน

5-9 กันยายน 21,999
10-14, 19-23 ตุลาคม 25,999
1-5, 8-12, 15-19, 22-26 พฤศจิกายน 25,999
29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 25,999
13-17, 21-25, 27-31 ธันวาคม 25,999

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติเถาหยวน – เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)

05.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก ก่อนการเดินทาง
08.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 838
12.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เพื่อนำท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพสิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ  ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารูปปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่ง นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508  เมตรและได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองผิงซี (ไม่รวมค่าโคมลอย) ซึ่งเป็นเมืองที่มีเทศกาลโคมไฟผิงซี (PingXi Sky Lantern Festival) เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ผู้คนส่วนใหญ่รู้กันดีว่าเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนก็คือ เทศกาลตรุษจีน และที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน มีการปล่อยโคมลอยหลายพันดวงขึ้นไปสว่างไสวอยู่กลางท้องฟ้ายามค่ำคืนพร้อมใจเขียนคำอธิษฐานและส่งความปรารถนาดีของพวกเขาสู่สวรรค์ เชื่อกันว่าโคมลอยหรือที่รู้จักกันในชื่อ โคมขงหมิง ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบ้ง ที่ปรึกษาด้านการทหารคนสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพ โดยในเขตผิงซีนั้น ประเพณีการปล่อยโคมลอยเริ่มขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านี้ เมื่อมีกลุ่มโจรปรากฏตัวขึ้นบนภูเขา โดยชาวบ้านจะซ่อนตัวอยู่ในบ้านและจะปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าปลอดภัยแล้ว หลังกลุ่มโจรจากไป นอกจากนั้นยังมีของที่ระลึกจากร้านค้าให้ท่านได้ซื้อเป็นของที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) เมนูพระกระโดดกำแพง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUN SPRING RESORT  4* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนแช่น้ำแร่ภายในห้องพัก

วันที่สอง

นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ – นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน – ร้านขนมพายสับปะรด – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) หลังอาหาร นำท่าน นั่งรถไฟเดินทางสู่เมืองฮัวเหลียน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ระหว่างการเดินทาง นำท่านเดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะหรือไท่หรู่เก๋อ  ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อของอำเภอ ฮวาเหลียน อำเภอไถจงและอำเภอหนานโถว ในเขตภาคกลางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวัน มีเนื้อที่รวม 9.3 หมื่นเฮคตาร์ เป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวัน คำว่าทาโรโกะ (Taroko) มาจากภาษาของชาวพื้นเมืองมีความหมายว่าภูเขาที่ยิ่งใหญ่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) อาหารจีนพื้นเมือง
บ่าย หลังอาหาร นำท่านนั่งรถไฟเดินทางกลับสู่เมืองยีหลาน นำท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นเพื่อนำท่านเดินทางสู่ เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นถนนสายสำหรับขายอาหารเครื่องดื่มและอาหารยอดนิยมของตลาดกลางคืนไต้หวัน
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก YI SU HOTEL  3.5* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ศูนย์ Germanium – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4) ….หลังรับประทานอาหารเช้านำท่าน ชมศูนย์ germanium เป็นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย นำท่านออกเดินทางสู่เมืองไถจง ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 3 ของไต้หวัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของทะเลสาบสุริยันจันทรา นำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า สุริยัน-จันทรา จากนั้นนำท่านนมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญประดิษฐานกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (5) เมนูปลาประธานาธิบดี
บ่าย หลังอาหาร นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ระหว่างรถเล่นผ่าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) เมนูสเต็กจานร้อน+สลัดบาร์
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  YUH TONG HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงามอีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่าน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากนั้นแวะชิมชาอู่หลง บนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)  เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม นำท่าน   ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจำหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก MOVING STAR HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

Cosmetic shop – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9)….หลังอาหาร ให้ท่าน ช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ ที่ได้รับความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่านไปยัง อุทยานเหย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลม ทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) เมนูอาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งเพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น, New Balance , Puma , Adidas, Nike ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11) เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
23.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 837
02.00 น. ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ   โดยสวัสดิภาพ
***************************************************
หมายเหตุ: ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที่ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที่ท่านต้องเยี่ยมชม จำนวนทั้งหมด 4 ร้าน คือ ร้านขนมพายสับปะรด- Cosmetic Shop-ศูนย์Germanium-ร้านชา ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความพอใจและสมัครใจของลูกค้า ไม่มีการบังคับ หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยี่ยมชมร้านค้าที่กล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน จำนวน 2,500 NTD./ท่าน
**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจองเนื่องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กับประเทศไทยนั้น สามารถใช้ได้แต่หนังสือเดินทางทั่วไป หากท่านใดใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เนื่องจาก หนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้องยื่นวีซ่าเท่านั้นถึงสามารถเข้าไต้หวันได้)  หากท่านใดส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้กับบริษัทในวันจองทัวร์ และถ้าหากวันที่เดินทางท่านไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางเล่มที่ให้สำเนากับทางบริษัท หรือ นำหนังสือเดินทางประเภทอื่นมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริษัท ทราบล่วงหน้า  ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ หากท่านโดนปฎิเสธ จากสายการบิน หรือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและไต้หวัน จึงเรียนให้ท่านลูกค้าทุกท่านรับทราบ และอายุของหนังสือเดินทางต้องมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทางของตัวท่านเอง
ราคานี้ รวมภาษีน้ำมันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจากวันที่  1 เมษายน 2561  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** **กรุ๊ป 15 ท่านออกเดินทาง**

***หนังสือเดินทางไทยเล่มสีแดง สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

**หนังสือเดินทางข้าราชการไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวันหากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้อง ยื่นวีซ่าเท่านั้น**

*** สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

อัตราค่าบริการ

 1. ราคาเดียวกันไม่มีราคาเด็ก
 2. พักเดี่ยวเพิ่ม 3,900 บาท/ท่าน
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)
 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ บริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัท ประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่นี้รวม

 1.  ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4.  ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 6.  ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000  บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ายกเลิกการเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. ในการยื่นขอวีซ่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ และส่งเอกสารการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (กรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูต ฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าให้ท่าน และท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง
การยกเลิกสำหรับการจอง

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านหรือคณะผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน กรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน้ำร้อน บริการให้ฟรี
การเดินทางเป็นครอบครัว

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (CI)ก.ย.-ธ.ค.61
รหัสทัวร์
TAI FOR02(CI)SEP-DEC
สายการบิน
China airlines
ประเทศ
Taiwan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว