บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์ :
EUR BUL9D(TK)JUL-DEC
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Turkish Airlines (TK)

ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย 9วัน (TK)JUL-DEC

รหัสทัวร์: EUR BUL9D(TK)JUL-DEC

Beautiful Romania Bulgaria 9Day 6Night

 • ชมปราสาทเปเลส ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยที่สุดในโลก
 • สัมผัสความสวยงามของกรุงบูคาเรสต์ ที่ได้รับการขนานนามว่าปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก
 • ชมสุสานโบราณเธรเซียนที่เก่าแก่ และถูกให้ขึ้นเป็นมรดกโลก
 • มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี มหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับต้นของภูมิภาค

วันที่เดินทาง 9วัน 6คืน

21-29 กรกฎาคม 2561 62,900
11-19 สิงหาคม 62,900
22-30 กันยายน 62,900
20-28 ตุลาคม 62,900
18-26 พฤศจิกายน 62,900
2-10 ธันวาคม 62,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ  (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

19.45 น. บริษัทฯ ขอเชิญท่านที่จุดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าเลขที่ 9เคาน์เตอร์ U  สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TURKISH AIRLINES) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
21.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศโรมาเนีย โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 065  (ใช้เวลาบินโดยรวม 10 ชั่วโมง 15 นาที)

วันที่สอง

อิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – บูคาเรสต์ – ซินายา – ปราสาทเปเลส – วิหารซินายา

04.00 น. ถึงเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปลี่ยน  ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสาย หมายเหตุ : เนื่องจากเราเดินทางมาเป็นหมู่คณะ  ดังนั้นเมื่อเครื่องลงจอดแล้ว…..รบกวนผู้เดินทางทุกท่านโปรดนั่งรอหัวหน้าทัวร์อยู่บนเครื่องก่อน  เพื่อที่หัวหน้าทัวร์จะได้นำท่านลงจากเครื่องพร้อมๆกัน   ไปขึ้นรถต่อไปยังอาคารสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง   เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนและพลัดหลงกัน
07.10 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1043 (ใช้เวลาบินโดยรวม  1 ชั่วโมง  20 นาที)  มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
08.30 น. เมื่อเครื่องบินสัมผัสขอบฟ้า  นำท่านเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศโรมาเนีย  คณะเดินทางถึง สนามบิน HENRI COANDA แห่งกรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเวลาประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร   พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระของคณะท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    นำคณะขึ้นรถปรับอากาศเพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองซินายา (Sinaia) (ระยะทาง 127 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในมณฑลพราโฮวา (Prahova County)   โดยตัวเมืองนั้นตั้งลึกเข้าไปในเทือกเขาคาร์เพเธียน (Carpathian Mountains) เป็นเมืองรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมเมืองหนึ่งของประเทศ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นำคณะเข้าชม ปราสาทเปเลส (Peleş Castle)  ตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิ  เป็นปราสาทที่ประทับของราชวงศ์ในช่วงฤดูร้อน   ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก  สร้างขึ้นโดยเจ้าชายคาลอสที่ 1 กษัตริย์แห่งโรมาเนียในสมัยศตวรรษที่ 19  ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี  โดยเริ่มปี ค.ศ.1873 – 1914 อาคารถูกสร้างเป็นแบบเยอรมันยุคเรอเนสซองปนตะวันออก  ความงดงามของปราสาทแห่งนี้ มิใช่อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทแต่อยู่ที่การตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม  ภายในปราสาทรวบรวมงานศิลปะที่สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระย้าจากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรั่งเศส และทรัพย์สมบัติที่ประเมินค่ามิได้   อิสระให้ท่านเยี่ยมชมสถานที่ และชมสวนอันงดงามที่ล้อมรอบด้วยป่าสนหนาทึบบนยอดเขา ต่อด้วยนำท่านผ่านชมวิหารซินายา (Sinaia Monastery) อยู่บนภูเขาซีนาย (Mount Sinai) เป็นวิหารขนาดใหญ่ของนิกายออร์โธดอกซ์ ที่ก่อตั้งโดยเจ้าชาย Mihail Cantacuzino ในปี 1695
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก HOTEL NEW MONTANA ,SINAIA หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ซินายา –  บราน – ปราสาทบรานหรือแดร๊กคูล่า –  บราซอฟ – ชมเมือง – โบสถ์ดำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (3)
ออกเดินทางสู่ เมืองบราน (Bran) เมืองที่มีชื่อเสียงมากอีกเมืองหนึ่งของประเทศโรมาเนีย  นำท่านสัมผัสเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นที่อยู่ของแวมไพร์  (Vampire) หรือแดร๊กคูล่า (Dracula)   พร้อมเข้าชม ปราสาทบราน (Bran Castle)  หรือที่รู้จักกันในนามของ ปราสาทแดร๊กคูล่า   ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14  ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย   ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา  สร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมควบคุมเส้นทางการค้าและเก็บภาษีระหว่างแคว้นวาลันเซียและแคว้นทรานซิลวาเนีย   ภายในมีห้องหับต่างๆมากมายซึ่งจัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ ต่อชมห้องแสดงอาวุธโบราณ  ตู้โบราณอายุหลายร้อยปีที่แกะสลักลวดลายสวยงดงาม  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้อีกมากมาย  เป็นปราสาทที่ใช้เป็นพื้นนิยายเรื่องแดร็กคูล่า เจ้าชายกระหายเลือดของนักเขียนชาวไอริช ซึ่งแท้จริงเจ้าชายนี้ คือ วลาด เตเปส (Vlad Tepes) วีรบุรุษในยุคกลางที่ได้ทำการต่อสู้กับพวกเติร์กอย่างกล้าหาญ  ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย…..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบราซอฟ (Brasov)  (ระยะทาง 27 กม. ใช้เวลาเดินทางราว 30 นาที) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของโรมาเนีย   ซึ่งก็สมกับคำกล่าวอ้างเนื่องจากแคว้นนี้เต็มไปด้วยปราสาทมากมาย ป่าไม้ ภูเขา และหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งสร้างในยุคกลาง  เคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันในราวศตวรรษที่  15  เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางการค้าของชาวแซกซอน…..นำท่านชมความสวยงามของตัวเมืองบราซอฟ   ผ่านชม โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย (Romanian first school)  ชมย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งมีหอนาฬิกาที่สวยงามสูงโดดเด่น  ที่แสดงเวลาให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมา   นำท่านชมภายนอกของ โบสถ์ดำ (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง จัดเป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุด  ที่ได้ชื่อว่า โบสถ์ดำ อันเนื่องมาจากได้เกิดไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1689  ทำให้ควันไฟเกาะผนังโบสถ์จนดำ  นอกจากนั้นยังมีระฆังใหญ่หนัก 7 ตัน  เป็นระฆังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโรมาเนียอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
ที่พัก HOTEL RAMADA ,BRASOV  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

บราซอฟ – บูคาเรสต์ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (6)
นำคณะท่านเดินทางกลับสู่ กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) อีกครั้ง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย  เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแดมโบวิดา  และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหภาพยุโรป  เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการขนส่งของยุโรปตะวันออก  เป็นเมืองหนึ่งที่ร่ำรวยที่สุดและครอบคลุมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการประชุม การศึกษา และวัฒนธรรม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จนได้เวลาอันสมควร…..นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน (Muzeul Satului หรือ Village Museum)  เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่แห่งหนึ่งของยุโรป ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2479 โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ ภายในสวนสาธารณะ Herastrau Park ณ กรุงบูคาเรสต์  จัดแสดงสถาปัตย-กรรมที่เก่าแก่โบราณหลายชิ้นด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภค  บริโภคที่ใช้กันในครัวเรือน ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวโรมาเนียเมื่อประมาณ 100 ปีก่อน เช่น เครื่องทอผ้า กังหันบ่อน้ำ อุปกรณ์การผลิตชีส เป็นต้น   พื้นที่อันกว้างขวางยังถูกเป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวชีวิต ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการแสดงบ้านเรือนอันเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก จากนั้นนำท่านเดินชมความสวยงามของเมือง  ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขา และทะเลสาบจนได้รับการขนานนามว่า  ปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก  ผ่านชมอาคารรัฐสภาหรือทำเนียบประธานาธิบดีของประเทศโรมาเนีย (Palace Of Parliament) หรือ People’s House  เป็นทำเนียบที่ใหญ่โตโอฬารของประธานาธิบดีนิโคไลเชาเชสคู และภริยานางเอลินา  อาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา มีจำนวนห้องมากถึง 2,000 ห้อง ใช้เวลาสร้างนานถึง 5 ปี โดยใช้สถาปนิกถึง 700 คน และแรงงานถึง 30,000 คน  สร้างแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนียทั้งโครงสร้างและการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร   ต่อด้วยนำชม จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (Revolution Square) ซึ่งเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของโรมาเนียในการปฎิรูปการปกครอง   ผ่านชมโอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House)   คลับทหารแห่งชาติ (National Military Academy) และประตูชัยโรมาเนี่ยน (Arcul de Triump) ซึ่งตั้งอยู่บนถนนคิสเซเลฟ Kisseleff  ถูกสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส    เพื่อฉลองชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่ 1  ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum)  ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติกและถ่ายภาพอาคารสวยงามตามสไตล์ยุโรป  และอิสระเลือกซื้อสินค้าที่ย่านเมืองเก่า  และพาท่านหาซื้อผลิตภัณฑ์ชะลอความชราของ ดร.แอนนา อัสสัน ผู้ค้นพบสูตรยาชะลอความแก่ที่โด่งดังจนได้รับรางวัลโนเบล
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก HOTEL PULLMAN , BUCHAREST หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

บูคาเรสต์ – รูเซ – เวลีโค ทาร์โนโว – ชมเมือง – ถนนซาโมวอดสก้า – ซากปราสาทซาเรเวทส์ – เมืองชิพก้า – โบสถ์ประจำเมือง – คาซานลัค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (9)
นำคณะเดินทางและข้ามเส้นแบ่งเขตพรมแดนตามธรรมชาติจากโรมาเนียสู่บัลแกเรียที่ เมืองรูเซ (Ruse) (ระยะทาง 112 กม. ใช้เวลาเดินทางราว 1.30 ชม.) เมืองใหญ่อันดับ 5 ของประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria)  หรือ  สาธารณรัฐบัลแกเรีย (Republic of Bulgaria)   ได้รับขนานนามว่าเป็น ลิตเติ้ลเวียนนา (Little Vienna)  เป็นที่รู้จักกันมากในช่วงศตวรรษที่ 19 – 20 โดยเฉพาะความโดดเด่นทางด้าน สถาปัตยกรรมแบบนีโอ-บาโรก และนีโอ-โรโคโค (Neo-Baroque and Neo-Rococo) และยังเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้เป็นจำนวนมากในทุกๆปี  คณะท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเวลีโค ทราโนโว (Veliko Tarnovo) เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศบัลแกเรีย ไม่เพียงแต่เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ และประเพณีอันยาวนานมาก  ยังเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิบัลแกเรียที่สอง  อุดมไปด้วยพิพิธภัณฑ์และสถานที่ทางประวัติศาสตร์   นำท่านชมความสวยงามของเมืองเก่าแก่ที่อยู่ริมแม่น้ำริมแม่น้ำยานตา ที่มีความใสสะอาดราวกับกระจกสะท้อนอยู่เบื้องล่าง และอยู่ท่ามกลางหุบเขา และเดินเล่นที่ถนนซาโมวอดสก้า (Samovodska) ซึ่งเป็นถนนที่ได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีสินค้าท้องถิ่นและของที่ระลึกขายจำนวนมาก อิสระให้ท่านเดินจับจ่ายใช้สอยตามอัธยาศัย…..  ต่อด้วยนำชมซากปราสาทซาเรเวทส์ (Tsarevets Fortress) ป้อมปราการและพระราชวังที่แข็งแกร่งในยุคจักรวรรดิบัลแกเรีย (ยุคกลาง) ตั้งอยู่บนเนินเขาซาเรเวทส์ (Tsarevets Hill) (1185-1393) ด้วยกําแพงที่หนากว่า 3 เมตร ประตูทางเข้า 3 ทาง มีหอคอยบอลด์วินทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   มีพระราชวังตั้งอยู่ตรงกลางที่มีกําแพงปิดล้อมอีกชั้นหนึ่ง ภายในกําแพงเมืองเต็มไปที่อยู่อาศัยของช่างฝีมือและสถานที่ฝึกอบรมช่างฝีมือ  เพื่อรับใช้งานทางคริสตจักร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (10)
นำท่านเดินทางไปยังทางตอนใต้แห่งเทือกเขาบอลข่าน ผ่านเมืองชิพก้า (Shipka) แวะถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ประจำเมือง (Shipka Memorial Church) โบสถ์คริสต์นิกายบัลแกเรี่ยนออโธดอกซ์  ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1885 – 1902  เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานอุทิศให้แก่ทหารรัสเซีย  ยูเครนและบัลแกเรียที่เสียชีวิตในสงครามรุสโซ่ – เตอร์กิช หรือสงครามระหว่างอาณาจักรอ็อตโตมันและอาณาจักรรัสเซีย  เมื่อปี ค.ศ. 1877  แล้วมุ่งหน้าต่อสู่ เมืองคาซานลัค  (Kazanlak) (ระยะทางประมาณ 13 กม. ใช้เวลาเดินทางราว 15 นาที) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาบอลข่าน ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบัลแกเรีย (THE VALLEY OF ROSES)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
พักที่ HOTEL PALAS, KAZANLAK หรือเทียบเท่า

วันที่หก

คาซานลัค  – พิพิธภัณฑ์ดอกกุหลาบ – สุสานโบราณเธรเซียน – พลอฟดิฟ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (12)
นำคณะท่านชมพิพิธภัณฑ์ดอกกุหลาบ (Rose Museum) สถานที่ซึ่งเก็บบรรจุวัตถุดิบและหัวเชื้อสำหรับผลิตน้ำมันดอกกุหลาบกว่า 15,000 ชนิด  ภายในมีการจัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบ รวมไปถึงวิธีการและขั้นตอนในการสกัดหัวเชื้อเพื่อผลิตเป็นน้ำมันดอกกุหลาบ   มีเวลาอิสระให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นของฝากตามอัธยาศัย…… ต่อด้วย ชมสุสานโบราณเธรเซียน (Kazanlak Thracian Tomb) ที่เก่าแก่ตั้งแต่ยุคเฮลเลนิสติก  ถูกค้นพบครั้งแรกโดยทหารบัลแกเรีย ในปี 1944 แล้ว 2 ปีต่อมาจึงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม และถูกให้ขึ้น เป็นมรดกโลก (UNESCO Site) เธรเซียนเป็นแคว้นโบราณแคว้นหนึ่งในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้  จุดที่ตั้งสุสานอยู่ในเขตนครหลวงเก่าเซฟโตโปลิสในสมัยของพระเจ้าเซฟเตสที่ 3 กษัตริย์แห่งเธรเซียน ภายในสุสานมีภาพเขียนสีโบราณตามผนังและเพดานสะท้อนวัฒนธรรมและประเพณีการฝังศพของชาวเธรเซียน….แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv)  (ระยะทาง 104 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศบัลแกเรียรองจากเมืองโซเฟีย อดีตเคยเป็นเมืองหลวงในยุคกษัตริย์​ฟิลิป​ที่ 2 แห่ง​มาซิโดเนีย  พระ​ราชบิดา​ของ​อเล็กซานเดอร์​มหาราช  กษัตริย์​ฟิลิป​ได้​เปลี่ยน​ชื่อ​เมือง​นี้​เป็น​ฟีลีโปโปลิสมาก่อน   ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำมาริทซา   ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาเจ็ดลูก จึงถูกขนานนามว่า เมืองแห่งขุนเขาทั้งเจ็ด  แม้ว่าปัจจุบันจะเหลือภูเขา 6 ลูกก็ตาม เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความเก่าแก่และวัฒนธรรมที่หลากหลายและประวัติศาสตร์นับพันปี….
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
พาท่านชมเขตเมืองเก่า  เดินลัดเลาะบนถนนปูหินคอบเบิลไปเรื่อยๆ  ซึ่งจะทำให้ท่านหลงเสน่ห์ของเมืองนี้ ตรอกเล็กซอยน้อยที่มีอาคารบ้านเรือนจากยุคเรอเนสซองส์  เรียกว่า จอร์เจียดี้เฮาส์   ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาคารในยุคฟื้นฟูของบัลแกเรีย   หลังจากได้เอกราชคืนจากออตโตมัน   และผ่านชมศิลปะวัตถุโบราณและอนุสาวรีย์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  เช่น โบราณสถานโรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน (Roman Amphitheatre)  หนึ่งในโรงละครโรมันโบราณที่ได้รับการบูรณะรักษาและยังคงความสมบูรณ์ไว้ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 98 – 117 หน้ากว้างทั้งหมด 82 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ราว 7,000 คน และชมภายนอกโบสถ์เซนต์สคอนสแตนติลและเฮเลน่า (St. Constantine and Helena ) หนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง  ในอดีตเคยเป็นกำแพงป้อมปราการของเมืองบริวาร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1832  อิสระให้ท่านเดินชมรอบอาณาบริเวณ และเก็บภาพความประทับใจ   ต่อด้วยชมสภาโรมัน (Roman Forum) ผ่านชม สุเหร่าโบราณ (Dzhumaya Mosque) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในช่วงการปกครองของออตโตมันเติร์ก โดยสร้างทับลงไปบนโบสถ์คริสต์เก่าเซ้นต์เพตก้า  ใช้เสาขนาดใหญ่สี่เสาคร่อมเหนือโถงใต้ดิน 9 โถง โดมสุเหร่าเคลือบทับด้วยตะกั่ว และมีหอขานสูงถึง 23 เมตร…….
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (14)
พักที่ RAMADA  PLOVDIV  TRIMONTIUM หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

พลอฟดิฟ – อารามมรดกโลกริลา – โซเฟีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม  (15)
นำท่านเดินทางสู่ อารามมรดกโลกริลา (Rila Monastery) ตั้งอยู่บนเขาริลาทางตอนใต้ของนครหลวงโซเฟีย บนความสูง 1,147 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล  ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 โดยนักบุญจอห์นแห่งลีร่า  ซึ่งรุ่งเรืองมากในสมัยนั้น  ถึงขนาดตัวอาคารหลักขนาดใหญ่ยังสร้างด้วยทองคำแท้แห่งเดียวในบัลกาเรีย  และเป็นที่รวบรวมเก็บของล้ำค่าไว้เป็นจำนวนมาก   ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 (UNESCO WORLD HERITAGE)  อิสระให้ท่านได้เยี่ยมชมสถานที่ ชมความเก่าแก่ของอารามที่เงียบสงบแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)
ได้เวลาอันสมควร…มุ่งหน้าต่อสู่ เมืองโซเฟีย (Sofia) (ระยะทาง 117 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  เมืองหลวงของบัลแกเรีย เมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี  ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นจากโบราณสถานในยุคต่างๆ เป็นเมืองศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าทางบกที่สำคัญของคาบสมุทรบอลข่านอีกด้วย  จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (17)
ที่พัก HOTEL NOVOTEL,SOFIA หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

โซเฟีย – มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี – โบสถ์โซเฟีย – ช้อปปิ้ง – สนามบินโซเฟีย – อิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (18)
นำท่านชม มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral)  ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับต้นๆของภูมิภาคนี้    มหาวิหารนี้มีรูปแบบการก่อสร้างของนีโอไบแซนไทน์ ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมีรานท์เซฟ เป็นมหาวิหารที่การก่อสร้างในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ที่มีความสูงถึง  53 เมตร ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิจิตรตระการตา  ร่วมกันแวะถ่ายรูปคู่กับโบสถ์โซเฟีย (The Sofia Synagogue) หนึ่งในสถาปัตยกรรมเอกของเมือง เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็นอันดับสามในทวีปยุโรปที่อยู่ใกล้กับตลาดกลางใจเมือง ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ  Friedrich Grünanger  ต่อด้วยผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี และโบสถ์เก่าแก่เซนต์จอร์จ (St. George)  แวะผ่านชมพระราชวังเดิมที่จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก (Battenberg Square)   ซึ่งปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้กลายเป็นหอศิลป์แห่งชาติ   ขอเชิญท่านอิสระได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังตามอัธยาศัย….ในย่าน ไวโตช่า บูเลอวาร์ด (Vitosha Boulevard) ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองโซเฟีย  และยังเป็นถนนคนเดินในยามค่ำคืนอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (19)
ได้เวลาอันสมควร….นำคณะเดินทางสู่สนามบินโซฟีย  เพื่อขึ้นเครื่องเตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทย
17.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1032 (ใช้เวลาบินโดยรวม 1 ชั่วโมง 20 นาที)
19.10 น. ถึงเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปลี่ยน  ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสาย หมายเหตุ : เนื่องจากสนามบินที่เมืองอิสตันบูลมีขนาดใหญ่ ดังนั้นเมื่อเครื่องลงจอดแล้ว…..รบกวนผู้เดินทางทุกท่านโปรดนั่งรอหัวหน้าทัวร์อยู่บนเครื่องก่อน เพื่อที่หัวหน้าทัวร์จะได้นำท่านลงจากเครื่องพร้อมๆกัน ไปขึ้นรถต่อไปยังอาคารสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนและพลัดหลงกัน
20.10 น. ออกเดินทางต่อสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 064  (ใช้เวลาบินโดยรวม  9 ชั่วโมง  30 นาที) มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่เก้า

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

09.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……..
………………………………………………………………………………
 เงื่อนไขของตั๋ว

 1. อัตราค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัดแบบโปรโมชั่น (ไม่ใช่ตั๋วหมู่คณะ) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์  เส้นทาง กรุงเทพฯ – โรมาเนีย // บัลแกเรีย – กรุงเทพฯ  ราคาตรวจสอบ ณ วันที่ 25 พ.ค. 2561   (จะยืนยันให้ได้  ต่อเมื่อได้รับรายชื่อมาทำการสำรองที่นั่ง  พร้อมออกตั๋วเลยทันที)
 2. ราคาตั๋วที่นำเสนอนั้นเป็นราคาเริ่มต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากทางสายการบินในวันเวลาที่ทำการสำรองที่นั่งและยังมิได้ดำเนินการใดๆ การสำรองที่นั่งกับสายการบินนั้น หากราคาสูงกว่าราคาที่แจ้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่ม ตามที่เกิดขึ้นจริง
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตั๋วเครื่องบิน อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันหลังจากวันที่นำเสนอราคา (ตามวันที่ระบุในเอกสาร) โดยใช้เอกสารอ้างอิงจากสายการบินเป็นหลักฐาน ในกรณีเปลี่ยนแปลงราคาข้างต้น
 4. กรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงตามที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ดังกล่าว (จำนวนผู้เดินทางอย่างน้อย  26 ท่าน / ต่อ 1 คณะ)
 5. โรงแรมที่พักเป็นโรงแรมที่เสนอราคาแต่ยังมิได้ทำการจองใดๆทั้งสิ้น หากเป็นช่วงเทศกาลหรืองานแฟร์ต่างๆ หากโรงแรมไม่สามารถสำรองห้องได้ให้คิดราคาเพิ่มขึ้นตามความเป็นจริงจากผู้เดินทางได้
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ลด 1,000 บาท
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลด 3,000 บาท
 • พักเดี่ยว 8,000 บาท
อัตรานี้รวม  

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ตามรายการระบุ ตั๋วเดี่ยวราคาโปรโมชั่น โดยสายการบินตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่า Tax + Fuel Charged + Insuranceของสนามบินทุกแห่ง (คิดจากอัตรา ณ วันที่ 25 พ.ค. 2561 )  การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามมาตราฐานสากล ตามรายการที่ระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 5. ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ตามรายการระบุ ได้คัดสรรเมนูและให้ท่านได้ลิ้มรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 6. ค่าพาหนะ (รถโค้ชมาตราฐานยุโรป) ในการนำเที่ยวตามรายการ
 7. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการของบริษัทฯจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 8. อาหารเสริมระหว่างมื้ออาหาร เช่น น้ำพริกต่างๆ ซอสปรุงรส น้ำปลา น้ำจิ้ม มาม่า ลูกอม ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
 9. น้ำดื่มแจกบนรถวันละ 1 ขวด / ต่อวัน / ต่อท่าน
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท แบบกลุ่ม (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 2. ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศโรมาเนีย
 4. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (เพิ่มความคุ้มครองจากเดิม) ของ บ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ แบบ BASIC PLAN (เงื่อนไขคุ้มครองหรือต้องการเพิ่มความคุ้มครอง โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่)
 5. ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 6. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด *** ทางสายการบินอนุญาติให้โหลดสัมภาระใต้ เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ  และสามารถถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน  7 กิโลกรัม  ***
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก,และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก,ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 8. ค่าทิปไกด์และคนรถท้องถิ่น 30 EURO/ต่อทริป/ต่อ 1 ลูกค้า
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท   
 2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น   ทางบริษัทฯจะคืนค่ามัดจำให้ทั้งหมด
  ยกเว้นคณะที่เดินทางตรงช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือคณะที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้  
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 – 29 วันทำการ  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 7-14 วันทำการ หักค่ามัดจำ 80% ของราคาทัวร์  และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 6 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวน เนื่องจากบริษัทฯมีการทำสำรองจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน  รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆกับบริษัททัวร์ในประเทศหรือต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 20 วัน ก่อนวันเดินทางให้ทางบริษัทฯ ***ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง***
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการยื่นวีซ่าล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่าน ไม่ผ่าน บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
เงื่อนไขในการเดินทาง

 1. โปรแกรมดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์   หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม  อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า แต่ยึดถือประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นสำคัญ โปรแกรมท่องเที่ยวจะสมบูรณ์ครบถ้วน จะจัดส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว  เครื่องบิน  ค่าประกันภัยสายการบิน  ค่าธรรมเนียมน้ำมัน  หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท   หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางตามที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้ หากมีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
 4. 4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างสุดความสามารถในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรม  หรือบริษัทขนส่ง   หากเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง  สิ่งของรวมถึงของมีค่า แต่ไม่ได้รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆแล้ว
 6. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมารวมการบริการเช่นกัน     ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุเอาไว้เช่น ค่าอาหาร, ค่านำเที่ยวสถานที่ต่างๆ   ท่านจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้  เพราะบริษัทฯต้องอยู่ภายใต้การจัดการที่มีเงื่อนไขกับองค์กรนั้นเช่นกัน  เช่น   การยกเลิกวินาทีสุดท้ายหลังจากการยืนยันแล้ว เป็นต้น ยกเว้นมีการคืนค่าใช้จ่ายส่วนไหนบริษัทฯจะคืนท่านตามจำนวนนั้น เท่าที่ตัวแทนแต่ละประเทศคืนให้
 7. การถูกปฎิเสธวีซ่าออกจากเมืองไทย หรือถูกปฎิเสธการเข้าเมืองจากประเทศนั้นๆ  ในกรณีที่ท่านมีสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง   หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยว่าเหตุผลใดๆ    จนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้            บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 8. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ   หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง   เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มสีเลือดหมู     
 9. กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเดินทางไปกับทัวร์ของบริษัทฯ โปรดขอคำยืนยันจากฝ่ายขายก่อน ว่าทัวร์นั้นๆมีการยืนยันการเดินทางจริง  ก่อนที่ท่านจะทำการออกตั๋วภายในประเทศ หรือจองรถทัวร์มายังกรุงเทพฯ     หากท่านทำการออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว    และหากทัวร์นั้นมีการถูกยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง   บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 10. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ /   ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและได้อ่านโปรแกรมท่องเที่ยวและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯแล้ว
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย 9วัน (TK)JUL-DEC
รหัสทัวร์
EUR BUL9D(TK)JUL-DEC
สายการบิน
Turkish Airlines (TK)
ประเทศ
Europe
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว