บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS08(XJ)DEC
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Airasia X

ทัวร์โนโบริเบทสึ โทยะ โอตารุ ซัปโปโร 5วัน3คืน(XJ)ธ.ค.63

รหัสทัวร์: JAP TAS08(XJ)DEC

 • จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก เป็นหุบเขาที่งดงามตั้งอยู่ตอนเหนือย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ ภูเขาไฟอุสึ ภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง100ปีที่ผ่านมา
 • ชมแหล่งเพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน
 • เมือง ซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น
 • ชมเทศกาล Sapporo White Illumination งานประดับไฟของเมืองซัปโปโร
 • สนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ โคคุไซ สกี รีสอร์ท ลานสกีขนาดใหญ่
 • ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข

กำหนดการท่องเที่ยว

3-7, 9-13 ธันวาคม 2563 38,900

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ ฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.40 )

19.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 2อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 9-10 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์”พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
23.55 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 620(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง

ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซน

08.40 น. ถึงสนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญี่ปุ่น และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด…ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง…นำท่านเดินทางสู่เมือง โนโบริเบทสึ เมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโด…เดินทางสู่ จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก เป็นหุบเขาที่งดงามตั้งอยู่ตอนเหนือย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ น้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกำมะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อน เส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆ ประมาณ 20-30 นาทีจะพบบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิ 50 องศา และยังมีบ่อโคลนเดือดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอุดมไปด้วยแร่กำมะถันที่เกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถัน แล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมกันจนเกิดเป็นแอ่งและไหลผ่านเป็นแม่น้ำหลายร้อยเมตร สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่เท้า และเชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการ นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ ภูเขาไฟอุสึ (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นจุดศูนย์กลางที่ทำให้เกิดทะเลสาบโทยะและพบว่าภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุขึ้นมาเป็นระยะทุก 20-50 ปีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของพื้นที่แถบนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทำให้เกิด ภูเขาไฟโชวะชินซัง (Mt. Showa shinzan) ปัจจุบันภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้วแต่ยังมีควันขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซึ่งมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว … อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง….นำท่านชมแหล่งเพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน(Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยู่ใกล้กับ สถานีกระเช้าภูเขาไฟอุสึท่านสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้าย ที่จะมาโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากต้องการใกล้ชิดกับเหล่าหมีก็สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ กรงมนุษย์ ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ำตาลเดินผ่านไปมา ท่านจะได้ยินเสียงและได้กลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆนอกจากนี้ยังมีร้านขายขนมปัง และแอปเปิ้ล กับนักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารหมีอีกด้วย …อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักฉลาดแสนรู้ของของเหล่าหมี สีน้ำตาลพันธุ์หมีที่หาได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ำตาลนี้ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย … ให้ท่านได้บันทึกภาพความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาลตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง“เกาะฮอกไกโดซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น
ที่พัก : TOYA HOT SPA HOTEL HANABI หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ โอนเซ็น (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม

โทยะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร”

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)…แวะชมคลองโอตารุที่มีความยาว1,140เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุซึ่งในสมัยก่อนประมาณค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟูคลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม…เดินสู่ ถนนซาไกมาจิย่านช้อปปิ้งสำคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุซึ่งเป็นที่ตั้งของ ร้านเครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และ นาฬิกาไอน้ำโบราณนอกจากนี้ตลอดทั้งสองข้างทางของถนนซาไกมาจิยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ตLe TAOที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ เค้กและขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมาย ของที่ระลึกและร้านอาหารร้านกาแฟให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย..นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซึ่งเป็นของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กับเมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ15นาทีและจะพ่นไอน้ำออกมาทุกๆ ชั่วโมงเหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่ลอนดอน อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย พร้อมนำท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรีท่านจะได้ตื่นตากับเครื่องประดับและตกแต่งที่ทำมาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก หรือจะเลือกชมกล่องดนตรี รูปแบบต่างๆที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชมการสาธิตการผลิตเครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชำนาญการ…อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ผลิตจากเครื่องแก้วต่างๆติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย เดินทางสู่เมือง ซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุก ซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา…เดินทางสู่ อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่าสร้างขึ้นในปีค.ศ.1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโรทำให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม นำมาจากที่ทำการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วัสดุภายในประเทศอาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและสำหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น….เดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโด ซึซึกิโนะ ที่มีร้านค้า มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จำหน่ายกล้องดิจิตอลเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่องสำอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านชมความงามของเทศกาล Sapporo White Illumination คือเทศกาลประดับไฟของเมืองซัปโปโรและเป็นงานเทศกาลประจำฤดูหนาวของเมืองอีกด้วย ลักษณะการจัดงานจะมีการแบ่งพื้นที่ในแต่ละส่วนของย่านใจกลางเมืองและตามถนนเส้นการค้าหลักในการประดับดวงไฟหลากสีเพื่อความสวยงาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง…ง Sapporo White Illumination เป็นเทศกาลที่มีอายุเก่าแก่จัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1981 โดยในปีนี้จะเป็นครั้งที่ 36 แล้ว มีการขยายพื้นที่จัดงานและเพิ่มไฟ LED กว่า 520,000 ดวงมาไว้ในงานครั้งนี้ทั้งยังเพิ่มความยิ่งใหญ่ของกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ อีกมากมาย … อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
ที่พัก :  FP HOTEL SAPPORO ODORI หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ซัปโปโร – โคคุไซ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดเช้าโจไก – ช้อปปิ้งเรร่าเอาท์เล็ท – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)….เดินทางเข้าสู่ โคคุไซ สกี รีสอร์ท (Sapporo Kokusai Ski Resort) เป็นลานสกีขนาดใหญ่ให้เล่นมากมายตั้งแต่มือใหม่จนถึงขั้นมืออาชีพ รีสอร์ทซึ่งตั้งยู่เมืองโจซังเค ทั่วพื้นที่จะปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดช่วงหน้าหนาว..ให้ท่านได้เต็มอื่ม กับการพักผ่อนสำหรับครอบครัวด้วยกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ท่ามกลางหิมะละลานตา และสนุกสนานไปกับการเล่นสกีท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและหิมะอันขาวโพลน กับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนลานสกี อาทิ กระดานเลื่อนหิมะ สโนว์โมบิล สกี สโนว์บอร์ด…อิสระให้ท่านเลือกเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายหรือเลือกมุมถูกใจกับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (หากท่านใดสนใจจะลองเล่นสกีก็สามารถเช่าชุดและอุปกรณ์ได้ ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์สกี ครูฝึกสอน และกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด … ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป…เดินทางสู่ ตลาดโจไก ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไป นอกตลาดขายส่งซัปโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ร้านค้าต่างๆจำหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล์ และยังมีผลผลิตอื่น ๆ ในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล สินค้าที่ตลาดแห่งนี้มีราคาเหมาะสมไม่แพงมากนัก เช่นเดียวกันกับตลาดอื่น ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น อาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ อาหารทะเลสดๆ เสิร์ฟพร้อมข้าว เรียกว่า ดงบุริ … อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้ออาหารสดต่างๆอย่างจุใจ…เดินทางช้อปปิ้งกันต่อที่ เรร่า เอาท์เล็ท ท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนม ชื่อดังหลากหลายทั้งแบรนด์ต่างประเทศและแบนด์ดังของญี่ปุ่น และสินค้าดีราคาพิเศษที่มี ให้เลือกถึง 130 ร้านค้าซึ่งในบรรดาแบรนด์ดังเหล่านี้จะมีถึง 58  แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เพิ่งเปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น อีก 9 แบนด์ดังที่มาเปิดครั้งแรกในญี่ปุ่น มีทั้งสินค้าสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์ กีฬา นาฬิกา รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ….จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เอออน พลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่าง ๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัย  สไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน  อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง ร้าน 100 เยน สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ซึ่งบางร้านไม่ต้อง เสียภาษี สินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย … อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ เลือกชมและซื้อ สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
ที่พัก : GRAND TERRACE CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินดอนเมือง ( 09.55 – 15.10 )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)…(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
…..น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่”
09.55 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน AIR ASIA Xเที่ยวบิน XJ 621
15.10 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
*******************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาวะอากาศ,การเมือง,สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน30ท่านขึ้นไปในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ

 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 2. กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 3. กรณียกเลิกการเดินทางระหว่าง 45- 30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำ 15,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 5. เนื่องด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเก็บเอกสารจริงใด ๆรบกวนส่งเอกสารเป็น สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนพร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้ ต้องแจ้งพร้อมสำรองที่นั่ง หรือ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็นอย่างช้า
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ

 1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่น ๆ โดยทางบริษัท ฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษัท ฯ สามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่งLONG LEGทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัท ฯ แล้ว ทางบริษัท ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
…โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์โนโบริเบทสึ โทยะ โอตารุ ซัปโปโร 5วัน3คืน(XJ)ธ.ค.63
รหัสทัวร์
JAP TAS08(XJ)DEC
สายการบิน
Airasia X
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว