บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS010(XJ)OCT-NOV
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์นาโกย่า กุโจ งานประดับไฟฤดูหนาว 5วัน3คืน(XJ)ต.ค.-พ.ย.63

รหัสทัวร์: JAP TAS010(XJ)OCT-NOV

 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมหมู่บ้านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์ กัสโซ-สึคุริ
 • ทาคายาม่าจินยะ อดีตที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ
 • ศาลเจ้าเนมิจิ ศาลเจ้าอาคารไม้แบบชินโตที่มีชื่อเสียงในกิฟุ
 • งานประดับไฟฤดูหนาว Nabana no sato Winter Illumination
 • ชม ซากุระ ใบไม้เปลี่ยนสี ที่ สวนโอบาระฟุเรไอ
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะกระดาษโอบาระ เมืองแห่งงานหัตถกรรมกระดาษ
 • ย่านซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี

กำหนดการเดินทาง

21-25 ตุลาคม 2563

28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน

30,900
4-8, 11-15, 18-22, 25-29 พฤศจิกายน  30,900

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า ( 02.15 – 09.40 )

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 2 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 9-10สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันที่สอง

นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – กุโจ

02.15 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 638(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
09.40 น. ถึงสนามบินเซนแทร์ นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย..ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ…นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ นำท่านชมหมู่บ้านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์ กัสโซ-สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมแท้ ๆ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู่กับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตก…ประเทศญี่ปุ่นก้าวหน้ามีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและไฮเทคอย่างที่สุด แต่ยังคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องเป็น มรดกโลก จากองค์การ ยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1995 ซึ่งยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจชื่นชมกับความสวยงามของ บ้านทรงโบราณที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา เพลิดเพลินไปกับเสน่ห์และความสวยงามของตัวบ้านหลังคามุงฟาง และใบไม้เปลี่ยนสีรอบด้าน ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก…ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศ และชมความสวยงามของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่ถูกโอบล้อมไปด้วยใบไม้สีเหลือง สีส้ม และสีแดงแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองที่ถูกขนานนามว่า Little Kyoto ด้วยบรรยากาศอันเก่าแก่ที่อาบด้วยจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะ พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม…เดินทางชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า ที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว ท่านจะได้ชมถึง ห้องทำงาน/ห้องพักผ่อน ที่แสนจะเรียบง่ายของผู้ปกครองในอดีต..เดินทางสู่ ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าของญี่ปุ่นมีอายุกว่า 300 ปี เป็นศูนย์กลางการค้าของเมืองทาคายาม่าที่มีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของย่านนี้คืออาคารบ้านเรือนเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ๆ และสีของตัวอาคารจะมีสีน้ำตาลและสีดำเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เชิดชูให้เป็นย่านที่มีสิ่งก่อสร้างที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ของญี่ปุ่น โดยตลอดสองข้างทางในย่านนี้จะมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ได้เลือกชิมเลือกซื้อตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พัก : GUJO KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ โอนเซ็น (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม

กุโจ – กุโจฮาจิมัง – ศาลเจ้าเนมิจิ – สระน้ำนิรนาม นะโมนากิ – สวนดอกไม้อิทาโดริ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ท – เทศกาลนาบานะ โนะ ซาโตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)…นำท่านสัมผัสเสน่ห์ของเมือง กุโจฮาจิมัง เมืองที่ยังหลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาทที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น ทั้งบ้านเมืองมีแบบย้อนยุคในอดีตเรียงรายอยู่  และนอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีรางน้ำจำนวนมากจนถูกเรียกว่าเป็น เมืองแห่งสายน้ำ ซึ่งจะได้ยินเสียงน้ำไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัวเมืองด้วยบรรยากาศที่ทำให้หวนนึกถึงอดีตนั้น ทำให้ทั้งเมืองเสมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งก็ว่าได้ เพียงแค่เดินในเมืองแห่งนี้ก็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศราวกับย้อนเวลาไปอดีตได้อย่างแน่นอน และเมืองกุโจยังเป็นผู้ผลิตแบบจำลองอาหารชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำด้วยขี้ผึ้ง ออกมาคล้ายอาหารจริงดูน่ารับประทาน และอาหารจำลองนี้ยังเป็นของที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย เดินทางสู่ สระน้ำนิรนาม นะโมนากิ (Namonaki Pond) จากคำว่า Namonaki ที่มีความหมายตรงตัวว่า นิรนาม หรืออีกชื่อที่เรียกขานติดปากกันในหมู่นักท่องเที่ยวคือสระน้ำของโมเนต์ (Monet’s Pond) เนื่องจากความงดงามเมื่อแรกเห็นด้วยความใสของน้ำในบ่อกับดอกบัวสวยๆ และปลาคาร์ฟสีสันสวยงามแหวกว่ายไปมา ทำให้มองดูแล้วให้ความรู้สึกคล้ายภาพวาดของโมเนต์ (Claude Monet) ศิลปินสีน้ำชื่อดังระดับโลกชาวฝรั่งเศส โดยภาพที่ว่ากันว่าคล้าย ๆ กับสระน้ำแห่งนี้ เป็นผลงานชุดภาพวาดดอกบัวในบ่อน้ำที่ชื่อว่า Le Bassin Aux Nymphéas หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Water Lilies นั่นเอง อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกิฟุซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของเกาะฮอนชู ท่ามกลางหุบเขาที่ล้อมรอบเมืองเซกิ (Seki City) เมืองที่เต็มไปด้วยศาลเจ้าแบบชินโต โดยสระแห่งนี้ตั้งอยู่ข้างๆศาลเจ้าเนมิจิ (Nemichi Shrine) ศาลเจ้าอาคารไม้แบบชินโตที่มีชื่อเสียงในกิฟุและใกล้ๆกันก็มีสวนดอกไม้อิทาโดริ(Itadori Flower Park) ตั้งอยู่ด้านหน้า ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมา นอกจากจะมาเพื่อชมความสวยงามของสระน้ำของโมเนต์แล้ว ก็มีโอกาสได้เที่ยวชมศาลเจ้าเนะมิจิกับสวนดอกไม้อิทาโดริด้วย…เดินทางช้อปปิ้งที่ Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima เป็นห้างร้านขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ข้างๆสวนสนุกสปาแลนด์ ภายในมีร้านค้ากว่า 240 ร้าน ซึ่งมีทั้งแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ร้านเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และอื่น ๆ อีกมากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกับการ เลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนม ชื่อดังหลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดังของญี่ปุ่น และสินค้าดีราคา พิเศษที่มี ให้เลือกถึง 130 ร้านค้า ซึ่งในบรรดาแบรนด์ดังเหล่านี้ จะมีถึง 58 แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เพิ่งเปิดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น อีก 9 แบนด์ดังที่มาเปิดครั้งแรกในญี่ปุ่น มีทั้งสินค้าสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio  Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ
นำท่านชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในญี่ปุ่น Nabana no sato Winter Illumination ซึ่งมีการประดับไฟอย่างสวยงามในธีมต่าง ๆ หลากหลายโซนและแตกต่างกันไปในแต่ละปี เช่น อุโมงค์ไฟขนาดยาวประมาณ 300 เมตร ได้แก่ อุโมงค์สายรุ้งสีสดใส, อุโมงค์ไฟสีทองที่ เปรียบเสมือนอุโมงค์ดวงดาวแห่งทางช้างเผือก, อุโมงค์ไฟสีชมพูที่เปรียบเสมือนอุโมงค์แห่งความรัก เป็นต้น … อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำและแสงไฟอันตระการตา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) CASH 1,000 YEN
ที่พัก : NAGOYA PRINCESS GARDEN HOTEL SAKAE หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

นาโกย่า – สวนโอบาระฟุเรไอ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะกระดาษโอบาระ – ปราสาทนาโกย่า – พิธีชงชา – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)…..นำท่านเดินเข้าสู่สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมกับดอกซากุระบานที่ว่านี้อยู่ที่ เมืองโอบาระ (Obara) ตั้งอยู่ในเขตเมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ ภูมิภาคจูบุ อยู่ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น และไม่ไกลจากเมืองนาโกย่า…เพื่อชม ซากุระ ใบไม้เปลี่ยนสี ที่ สวนโอบาระฟุเรไอ(Obara Fureai Koen) ซึ่งสายพันธ์ของซากุระนี้ ชื่อว่า ชิคิซากุระ(Shikizakura) เป็นซากุระสายพันธุ์พิเศษที่จะผลิบานให้ชมความงามกันถึง 2 ครั้งต่อปี นั่นหมายความว่า นอกจากในช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้ว ดอกชิคิซากุระก็ยังผลิบานให้ชมความงามกันในฤดูใบไม้ร่วงหรือช่วงปลายเดือนตุลาคม – ต้นเดือนธันวาคมด้วย … ชิคิซากุระ เป็นซากุระสายพันธุ์ที่หายากมาก ๆ แต่ที่มันมารวมตัวกันอยู่ที่เมืองโอบาระมากมายเป็นเพราะว่า คุณหมอซามูไร ฟูจิโมโตะ เก็นเซกิ ได้นำต้นชิคิซากุระที่ได้รับมาจากวัดในนาโกย่ามาปลูกไว้ในเมืองโอบาระ ตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่ 19 เมื่อเวลาผ่านไป ชิคิซากุระ ก็เจริญเติบโตขึ้นและขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วไปทั่วบริเวณ จนปัจจุบันที่นี่ก็มีชิคิซากุระมากกว่า 10,000 ต้น…เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะกระดาษโอบาระ (Obara Paper Art Museum-Washino-no-Furusato) ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันจากสวนโอบาระฟุเรไอ เป็นเมืองแห่งงานหัตถกรรมกระดาษอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น โดยกระดาษของเมืองโอบาระผลิตมาจากต้นโคโซหรือต้นหม่อนที่เติบโตได้อย่างดีในเมืองโอบาระแห่งนี้ ต้นหม่อนเหล่านี้ได้เป็นแหล่งผลิตงานหัตถกรรมกระดาษวะชิชื่อดัง ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ตอนปลายศตวรรษที่ 14 โดยชาวบ้านจะทำกระดาษวะชิในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากอากาศหนาวเย็นหลายเดือน เป็นช่วงที่ไม่ได้ทำการเกษตร อีกทั้งเป็นช่วงที่มีน้ำสะอาดและเย็น ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในการทำกระดาษวะชิ นอกจากกระดาษวะชิจากต้นหม่อนแล้วยังมีกระดาษโกะโซะกะมิ วะชิ เป็นกระดาษที่มีความแข็งแรงคงทนกว่า ใช้สำหรับงานศิลปะแบบดั้งเดิม อาทิเช่นโอะริกะมิ, โชะโดะ (อักษรประดิษฐ์) และภาพพิมพ์อุกิโยะ-เอะ นอกจากนั้นยังใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกมากมายเช่น การทำประตูบานเลื่อนในบ้าน หนังสือ เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย เดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่า  ตั้งอยู่ที่ เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งของโชกุนโทกุงาวะ อิเอะยะสุ เพื่อเป็นฐานอำนาจความมั่นคงและป้องกันการ โจมตีจากทางเมืองโอซาก้า ตัวปราสาทสร้างจากฐานหินขนาดใหญ่ จุดเด่นของยอดปราสาท คือ โลมาสีทอง ตัวผู้  และตัวเมีย หุ้มด้วยทอง 18k หนักตัวละ 44 กิโลกรัม คนญี่ปุ่นเรียกโลมาสีทองนี้ว่า คินซาชิ หรือ ซาชิโฮโกะ โดยเชื่อว่าเป็นเครื่องคุ้มครองปราสาทและชาวเมือง…และให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสชม พิธีชงชา ให้ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับมารยาทการชงชาที่ถูกต้อง…เดินทางสู่ ย่านซาคาเอะ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี มีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ มีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่บ่งบอกถึงความมีระดับ ซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย …นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมือง นาโกย่าอย่างชัดเจน คือที่ตึกทีวีของนาโกย่า (ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน / ท่าน) ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า … อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อิสระอาหารมื้อค่ำตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***
ที่พัก : NAGOYA PRINCESS GARDEN HOTEL SAKAE หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

นาโกย่า – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ( 10.50 – 15.35 )

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)…(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปยังสนามบิน)
…..น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเซนแทร์
10.50 น เดินทางจากสนามบินเซนแทร์ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 639
15.35 น ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
*****************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป ในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 30 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ

 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000บาท
 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 2. กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 3. กรณียกเลิกการเดินทางระหว่าง 45- 30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำ 15,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 5. เนื่องด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเก็บเอกสารจริงใด ๆรบกวนส่งเอกสารเป็น สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้ ต้องแจ้งพร้อมสำรองที่นั่ง หรือ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็นอย่างช้า
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 • คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 • หากสมาชิกจองไม่ครบ 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ

 1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่น ๆ โดยทางบริษัท ฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น/การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียรวมถึงภัยธรรมชาติและการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษัท ฯ สามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบินหากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง15ท่านทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า(PRE CHECKIN)อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ปแต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกันโปรดทราบ!ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่งLONG LEGทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน(เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ)กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋าขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเองบางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัท ฯ แล้ว ทางบริษัท ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
…โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์นาโกย่า กุโจ งานประดับไฟฤดูหนาว 5วัน3คืน(XJ)ต.ค.-พ.ย.63
รหัสทัวร์
JAP TAS010(XJ)OCT-NOV
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว