บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS05(TG)APR
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Airasia X

ทัวร์นารา โอซาก้า เกียวโต วาคายาม่า 6วัน 3คืน(XJ)เม.ย. 62

รหัสทัวร์: JAP TAS05(TG)APR

SAKURA NARA  OSAKA  KYOTO  WAKAYAMA 6 DAYS 3 NIGHTS (XJ)

 • นมัสการพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ ณ วัดโทไดจิ ชม วิหารไม้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ปราสาทโอซาก้า เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า
 • สะพานโทเกตสึเคียว โดยได้ชื่อมาจากการเคลื่อนตัวของเงาพระจันทร์
 • ปราสาททอง หรือ ปราสาทคินคาคุจิ รำลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูน เณรน้อยเจ้าปัญญา–อิคคิวซัง
 • ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ สร้างเพื่ออุทิศให้เทพเจ้าแห่งข้าวชมประตูโทริที่เรียงต่อกันยาว
 • โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ เมืองท่าน้ำของโกเบ บรรยากาศทะเลและแสง สี เสียง
 • พาท่านไป สถานีคิชิ รู้จักกันในชื่อ สถานีแมวเหมียว ในเมืองคิโนะคะวะ

วันเดินทาง

10-15 เมษายน 2562 33,900

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์” พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง ที่นั่งบนเครื่อง 3-3-3(น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน หากต้องการซื้อเพิ่มต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม)*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันที่สอง

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – สวนนารา – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ

01.15 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 612 มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้นน้ำอัดลม, น้ำผลไม้, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
08.40 น. ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย…ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ….นำท่านเดินทางสู่เมือง นารา เพื่อกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริศตวรรษที่ 18 ณ วัดโทไดจิ ชม วิหารไม้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีเสาขนาดใหญ่พร้อมพื้นที่เปิดโล่งมีความเชื่อว่าผู้ที่เดินผ่านลานกว้างจะพบกับความโชคดีในปีนั้น ที่ประตูทางเข้าไม้ขนาดใหญ่ด้านหน้านั้นจะมีรูปปั้นขนาดใหญ่เฝ้าประตูอยู่ทั้งสองข้าง และนำท่านเดินทางสู่ สวนนารา สวนสาธารณะที่เป็นที่นิยมและรู้จักกันดีในชื่อว่า สวนกวาง เพราะภายในสวนมีกวางอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 1,000 ตัว เดินอยู่ทั่วไป และในสวนยังมีสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ในประวัติศาสตร์ของเมืองนาราที่น่าชมอีกมากมาย และนำท่านเดินชมต้นซากุระที่มีอยู่เรียงรายภายในสวน ซึ่งสีของดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูก ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย(โดยดอกซากุระจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุ ซึ่งตั้งอยู่ทางป้อมตะวันตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดัง เพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยวามเป็นอย่างยิ่ง ให้ท่านเก็บภาพความงดงามของปราสาทโอซาก้า อิสระตามอัธยาศัย…..จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชินไซบาชิ ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า ท่านจะได้พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสียง และร้านบูติคหรูหราและตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัย เชิญท่านสนุกสนานกับการ เลือกชมและซื้อ สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ไดมารู นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม ทาโกยากิ หรือลูกชิ้นปลาหมึกอาหารขึ้นซื้อของเมืองโอซาก้าทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ  ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง บนตึกบิ๊กคาเมล่า เครื่องคอมพิวเตอร์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในย่านชินไซบาชิ ***
ที่พัก : BLOEMEN NORTH-HANAZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่มีบริการรถบัส)

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)…..อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของเมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ให้คำแนะนำการเดินทาง (ไม่มีบริการรถบัส) โรงแรมที่พักจะอยู่ใกล้กับ “สถานีรถไฟ”ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีชื่อเสียง และแหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตในมหานครโอซาก้า ไม่ว่าจะเป็น (ไม่รวมค่ารถไฟ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ)….แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้า และเมืองรอบๆ….วัดชิเทนโนจิ(Shitennoji)หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเชื่อกันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกของญี่ปุ่น……พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซาก้า(Osaka Aquarium)หรือที่เรียกว่า Kaiyukan ตั้งอยู่ที่ Tempozan Harbor Village บริเวณอ่าวโอซาก้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น มีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก……หมู่บ้านอเมริกา (America-mura) หมู่บ้านแห่งความทันสมัยเต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพเก๋ๆและร้านรวงมากมายรวมไปถึงร้านอาหารมุมชิลล์เอาท์และในวันพิเศษก็มีกิจกรรมน่าสนใจอาทิคอนเสิร์ตสุดสนุกจึงไม่แปลกใจเลยที่สถานที่นี้เป็นแหล่งโปรดของเด็กแนว….พิธภัณฑ์บ้านเรือน และการอยู่อาศัยเมืองโอซาก้า ภายในสร้างจำลองเมืองโอซาก้า และจัดแสดงอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลายจนถึงสมัยไทโช และสมัยโชวะตอนต้น จุดที่น่าสนใจมากที่สุดอยู่ที่การจำลองบ้านเรือนของชาวเมืองโอซาก้าในราวค.ศ.1830-1844 โดยมีการปรับแสงเสียงตามเวลาเช้ากลางวันเย็นสะท้อนให้เห็นภาพความเป็นอยู่ของชาวเมือง และสัมผัสได้ถึงการใช้ชีวิตของคนในสมัยนั้นและชม เมืองจำลองข้าวของเครื่องใช้ในสมัยยุคสมัยนั้นใส่รายละเอียดเหมือนจริงเราสามารถเดินชมในบ้านได้……UNIVERSAL STUDIO JAPAN สวนสนุกได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ของUniversal Studioค่ายหนังใหญ่แห่งอเมริกา…พบกับบรรยากาศที่สนุกสนานและน่าตื่นตาตื่นใจภายในสวนสนุก กับโซน The Wizarding World  of Harry Potter : โลกเวทมนตร์ของแฮร์รี่ และโซนเครื่องเล่นอื่นๆ มากมายที่น่าสนใจ กว่า 8 โซน นอกจากนี้ยังมี การแสดงต่างๆการโชว์ขบวนพาเหรดไปตามถนนในสวนสนุก ภายนอกสวนสนุกยังมี Universal Citywalk Osaka    ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมทั้งร้านที่ขายสินค้าของยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอส์และของที่ระลึกของเมืองโอซาก้า…ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตื่นตากับ โรงถ่ายภาพยนตร์ ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู๊ด ชมฉากจำลองของนิวยอร์ค, ฉากจำลองเมืองซาน ฟรานซิสโก เป็นต้น…ชมภาพยนตร์สามมิติเรื่อง เทอร์มิเนเตอร์ 2 หรือ คนเหล็ก 2 ที่ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 400 ล้านบาทท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ… แล้วไปสนุกตื่นเต้นกับการห้อยโหนโผนทะยานไปกับซุปเปอร์ ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ SpiderMan สนุกสนานกับการขับรถผาดโผน ทะยานไปในอากาศที่สนุกเสมือนขับจริงในการเล่น Simulator ของฉากภาพยนตร์เรื่อง Back To The Future ตื่นเต้นเร้าใจกับเหตุการณ์จำลองฉากเพลิงไหม้ใน นครซานฟรานซิสโกจากภาพยนตร์เรื่อง Black Draff หรือ วีรบุรุษในเปลวไฟ นำท่านสัมผัสกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่Spce Fantacy… ให้ท่านสนุกสนานไปกับการล่องเรืออพร้อมฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขึ้นมาล่าเหยื่อขณะล่องเรือและฉากอื่น ๆ ที่หวาดเสียวจากเรื่อง Jaw…แล้วระทึกใจกับฉากจำลองเรื่อง จูราสสิคพาร์ค (Jurassic Park) ท่านจะได้ย้อนกลับไปในยุคดึกดำบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง ทีเร็กซ์ ไดโนเสาร์ที่ใจดีที่สุด จากนั้นนำท่านตื่นตากับโซนเปิดใหม่ล่าสุด The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาท ฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสำรวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลายและที่ไม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์ เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ [ไม่มีแอลกฮอล์] และที่พลาดไม่ได้คือในโซนนี้ที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว หรือคุณหนูจะเลือกสนุกสนานที่ วันเดอร์แลนด์ โซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street และเหล่าผองเพื่อนมากมาย …อิสระให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่น….ข้อแนะนำ !!!      หากท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กับทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง เพื่อทางเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน
(สำหรับทัวร์เสริม … ***สำหรับท่านใดจะไป ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) จะไม่มีบริการรับกลับที่พัก โดยท่านสามารถรับแผนที่และรายละเอียดการเดินทางกลับสู่ที่พักจากทางไกด์)….ของโอซาก้าเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง …..Ebisubashisuji Shopping Street ถนนคนเดินอันเป็นที่นิยมแห่งหนึ่งในย่าน Dotonbori อัดแน่นไปด้วยร้านค้ามากมายสินค้ามีราคาย่อมเยาว์ทั้งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าสินค้าไอเดียร้านABC Martร้านรองเท้าในตำนานนอกจากนี้ยังมีสินค้ายอดนิยมในราคาน่าคบหาอยู่มากมายที่นี่ท่ามกลางห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในโอซาก้า ทำให้เรียกเอบิสุบาชิว่าโลกของแฟชั่นแห่งโอซาก้าขนานแท้…..ย่านนัมบะ ศูนย์รวมความเจริญและสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง Namba CITY, Carnival Mall และ Takashimaya Osaka …รวมถึงสวนสาธารณะชั้นลอยที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของนัมบะพาร์ค ด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สามารถรวมเอาความทันสมัยมาผสมกับความเป็นธรรมชาติได้อย่างลงตัวสวยงาม*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***
ที่พัก : BLOEMEN NORTH-HANAZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ปราสาททองคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)….นำท่านเดินทางสู่เมือง เกียวโต เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เขตอะราชิยาม่า นำท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและเป็นสถานที่ยอดนิยมในการเยี่ยมชมในช่วงที่ดอกดอกซากุระบานและช่วงใบไม้เปลี่ยนสี…เป็นเขตที่เต็มไปด้วยไม้ไผ่และวัดหรือศาลเจ้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกสักการะหรือท่านจะเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้ามากมายให้ท่านได้เดินเที่ยวชมความสวยงามและความร่มรื่น ด้วยสีเขียวขจีของทิวไผ่นับหมื่นต้นตลอดสองข้างทางจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้คนที่รักธรรมชาติมากว่า 1,000 ปี…และนำท่านสู่ สะพานโทเกตสึเคียว ที่ทอดข้ามแม่น้ำโฮะซึ หรือบางทีเรียกว่า Moon Crossing Bridge โดยได้ชื่อมาจากการเคลื่อนตัวของเงาพระจันทร์ที่เหมือนกำลังทอดตัวข้ามผ่านสะพานไป…เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองอาราชิยาม่า…สะพานนี้สร้างขึ้นในสมัยเฮอันแต่ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ.1930…นับเป็นสะพานไม้ที่สร้างสรรค์ทัศนียภาพของอาราชิยาม่าได้อย่างสวยงาม เนื่องจากในฤดูหนาวภูเขาอาราชิยาม่า จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลน เป็นวิวอันงดงามอยู่เบื้องหลัง ถือได้ว่าสถานที่อีกแห่งในเกียวโตที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามในช่วงฤดูหนาว โดยเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นความสวยงามที่ตัดกันของหิมะและแม่น้ำจากมุมมองเปิดกว้าง คือ ริมฝั่งแม่น้ำคะสึระ …อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศอันงดงาม และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย…..จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ปราสาททอง หรือที่เรียกว่า ปราสาทคินคาคุจิ ร่วมย้อนรำลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง เณรน้อยเจ้าปัญญา–อิคคิวซัง อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทสีทองกลางน้ำที่สวยงามเป็นประกายยิ่งพร้อมดื่มด่ำกับความสะอาดใสของ สระน้ำเคียวโคะจิ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงามกลายเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต… อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางชม ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งข้าว ตามความเชื่อ ของคนญี่ปุ่น ภายในท่านจะได้ชมรูปปั้นของสุนัขจิ้งจอกมากมายที่เชื่อกันว่าคือผู้รับใช้ของเทพเจ้าแห่งข้าวในสมัยนั้น และศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นที่ขึ้นชื่อของประตูโทริ ที่เรียงต่อกันยาวตามรางของวัดอินาริซันที่ต้องใช้เวลาเดินถึง 2 ชั่วโมงและยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Memory of Geisha อีกด้วย….จากนั้นอาหารนำท่านเดินทางสู่ โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ ดินแดนแห่งเมืองท่าน้ำของเมืองโกเบที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศของทะเลและแสง สี เสียง พื้นที่ช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงริมน้ำของบริเวณท่าเรือโกเบ มีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง … ท่านสามารถเลือกที่เข้าไปในสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโกเบ สัมผัสกับการนั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ที่ขึ้นชื่อในประเทศญี่ปุ่น…อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น ของที่ระลึกของเมืองโกเบ เหล้าสาเกที่ขึ้นชื่อ หรือเครื่องแต่งกายมากมาย (ไม่รวมค่าเครื่องเล่นและชิงช้าสววรค์)…หรือเลือกที่จะช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ ได้แก่ ห้าง Mosaic ห้าง Mosaic ตั้งอยู่ริมน้ำ ภายในมีร้านค้าเล็กๆขายเสื้อผ้า และร้านอาหารที่สามารถเห็นท่าเรือโกเบได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีสวนสนุกเล็กๆสามารถขึ้นไปชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ที่ตั้งอยู่หลังอาคารห้างโมเสค หรือ “ห้าง Canal Garden” ภายในจะแบ่งออกเป็นห้างร้านต่างๆ เช่น Hankyu, ร้านอิเลคทรอนิกส์ Sofmap, ร้านอุปกรณ์กีฬาและเอ้าท์เลตจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องใช้ในครัวเรือน** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย …ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ **
ที่พัก : BLOEMEN NORTH-HANAZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

โอซาก้า – วาคายาม่า – สถานีคิชิ (สถานีแมวเหมียว) – ตลาดคุโรชิโอะ – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ริงคุ เอาท์เล็ต – สนามบินคันไซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)….นำท่านเดินทางสู่ วาคายาม่า ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกัน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4000 ตารางกิโลเมตร อุดมไปด้วยมรดกโลกที่เก่าแก่ สถานที่สำคัญที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมกว่าพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และออนเซน เพื่อพาท่านไป สถานีคิชิ(Kishi) หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ สถานีแมวเหมียว ในเมืองคิโนะคะวะ เป็นสถานีปลายทางของรถไฟสายคิชิกะวะ (Kishigawa) ที่วิ่งจากสถานีวาคายาม่า ในเมืองวาคายาม่า หลายปีก่อนสถานีรถไฟรวมทั้งรถไฟสายนี้ได้ตกอยู่ในสภาวะการเงินที่ย่ำแย่ แต่นั่นได้เปลี่ยนไปเมื่อซุปเปอร์นายสถานี(Super Stationmaster)หรือเรียกง่ายๆว่า ซุปเปอร์ทะมะ ได้ปรากฏตัวขึ้น…ทะมะ คือแมวสามสีที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประเทญี่ปุ่น เริ่มจากเธอรับหน้าที่เป็นมาสคอตของสถานีคิชิและต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นซุปเปอร์นายสถานี (Super Stationmaster) และอัลต้านายสถานี(Ultra Stationmaster)แม้ว่าทะมะจะเสียชีวิตไปเมื่อปี 2015 แต่ชื่อเสียงของเธอยังคงอยู่ และผ่านไปยังนายสถานีตัวที่สอง นิ-ทะมะ หรือ ทะมะ2…ภายในสถานีคิชิมีพิพิทธภัณฑ์ทะมะเล็ก ๆ และร้านขายของที่ระลึกที่คุณสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกทะมะหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟเล็ก ๆ น่ารัก ซึ่งแน่นอนที่ตกแต่งในธีมแมว และที่สำคัญคือคุณจะได้พบกับนายสถานีตัวจริงในห้องทำงานพิเศษ แต่อย่าลืมเช็คตารางเวลาทำงานของน้องแมวนิ-ทะมะที่สถานีวาคายาม่า….จากนั้นพาท่านไป ตลาดคุโรชิโอะ เป็นตลาดปลาที่มีอาหารทะเลสดๆมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ และถ้าหากท่านใดที่ชอบของแห้ง ตลาดแห่งนี้ก็มีโซนอาหารทะเลแห้งให้เลือกซื้ออีกด้วย และนอกจากจะมีของสด ๆ ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อด้วยตัวเองแล้ว ยังมีโซนที่เป็นโต๊ะบาบีคิวปิ้งย่างให้รับประทานกันแบบจุใจ ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ของที่นี่เลยก็คือ การโชว์การแล่เนื้อปลาทูน่า(Maguro) โดยเชฟผู้ชำนาญในการแล่เนื้อปลา โดยสามารถซื้อชูชิหน้าปลาทูน่ารับประทานกันแบบสด ๆ ได้เลย สำหรับคอปลาดิบห้ามพลาดเลยทีเดียว ซึ่งมีรอบแสดงโชว์เพียง 3 รอบในหนึ่งวันเท่านั้น*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดคุโรชิโอะ ***
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทวาคายาม่า ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองสร้างขึ้นเมื่อปี 1585 เพื่อใช้เป็นฐานอำนาจของตระกูลโทโยโตมิ ในอดีตปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนักถึง 2ครั้ง ครั้งแรกเกิดจากฟ้าผ่าและครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยฝีมือกองทัพสหรัฐ โครงสร้างส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงเป็นของที่สร้างขึ้นใหม่…..จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง แฟคตอรี่เอ้าเล็ท (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นใกล้กับสนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ำตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***
…….น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
23.55 น. ออกเดินทางจาก สนามบินคันไซ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 611

วันที่หก

สนามบินดอนเมือง

03.50  น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
***********************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป ในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดี่ยวกันทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
 อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
 เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
 การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดเช่นปีใหม่,สงกรานต์เป็นต้นบางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พักรวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ/ค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 7. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 8. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 9. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 35 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
 หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆโดยทางบริษัทฯจะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 7. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 8. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 9. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 10. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็กเรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ2-3 คน/ห้องหากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่างสำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 13. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋าขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเองบางโรงแรมที่อยู่ในเมืองถนนค่อนข้างแคบรถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 14. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 …โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์นารา โอซาก้า เกียวโต วาคายาม่า 6วัน 3คืน(XJ)เม.ย. 62
รหัสทัวร์
JAP TAS05(TG)APR
สายการบิน
Airasia X
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว