บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS05(TG)MAR
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า อิซาว่า โตเกียว 6วัน3คืน(TG)มี.ค.63

รหัสทัวร์: JAP TAS05(TG)MAR

 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ กัสโซ-สึคุริ เป็นมรดกโลก มีอายุเก่าแก่กว่า250ปี
 • ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่ามีอายุกว่า300ปี ศูนย์กลางการค้าของเมืองทาคายาม่า
 • ช้อปปิ้ง เฟรสโป ฮิดะ ทาคายาม่า เซ็นเตอร์ซึ่งรวบรวมสินค้ามากมายหลากหลาย
 • ปราสาทมัตสึโมโต้ มีสำคัญทางประวัติศาสตร์1 ใน12ปราสาทดั้งเดิม
 • สนุกสนานกับกิจกรรม ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท ลานสกีและที่พักบริเวณภูเขาไฟฟูจิ
 • วัดอาซะกุซ่าคันนอน เก่าแก่ที่สุดในโตเกียวนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองสัมฤทธิ์
 • ฮาราจูกุแหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยตื่นตาตื่นใจกับ แฟชั่นหลากหลายสไตล์

กำหนดการเดินทาง

26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563  39,900
4-9 มีนาคม 2563  39,900

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเซนแทร์ ( 00.05-07.30 )

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C(ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันที่สอง

นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ช้อปปิ้งเฟรสโป ฮิดะ ทาคายาม่า

00.05 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 644 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
07.30 น. ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัยผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ….นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดกิฟุ สถานที่ที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้เดินทางย้อนเวลาไปยังประเทศญี่ปุ่นในอดีต และมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำ เพื่อนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมหมู่บ้านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์ กัสโซ-สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมแท้ๆเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตก…หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก จากองค์การ ยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1995 มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี ซึ่งยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม… ด้วยเสน่ห์และความสวยงามของตัวบ้านหลังคามุงฟางที่โดนปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนหนาถึง 2-4 เมตร ในช่วงฤดูหนาว ให้ความรู้สึกราวกับหมู่บ้านในเทพนิยาย ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก…ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศ และชมความสวยงามของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่ถูกโอบล้อมด้วยหิมะแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองที่ถูกขนานนามว่า Little Kyoto ด้วยบรรยากาศอันเก่าแก่ที่อาบด้วยจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะ  พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม…เพื่อนำท่านเดินทางชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า ที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปีภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว…ท่านจะได้ชมถึง ห้องทำงาน / ห้องพักผ่อน ที่แสนจะเรียบง่ายของผู้ปกครองในอดีต….นำท่านเดินทางสู่ ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าของญี่ปุ่น มีอายุกว่า 300 ปี เป็นศูนย์กลางการค้าของเมืองทาคายาม่าที่มีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของย่านนี้คืออาคารบ้านเรือนเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ๆ และสีของตัวอาคารจะมีสีน้ำตาลและสีดำเท่านั้น ในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เชิดชูให้เป็นย่านที่มีสิ่งก่อสร้างที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ของญี่ปุ่น และตลอดสองข้างทางในย่านนี้จะมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ได้เลือกชิมเลือกซื้อตามอัธยาศัย….นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮิดะทาคายาม่า(Hida Takayama) เป็นหนึ่งในเมืองเก่าของญี่ปุ่นที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้หลาย ๆ คนต้องมาเยือน ตั้งอยู่ในหุบเขาที่สวยงามของจังหวัดกิฟุ ที่สามารถสัมผัสได้ถึงความงดงามของญี่ปุ่นในสมัยก่อน เพื่อนำท่านช้อปปิ้ง เฟรสโป ฮิดะ ทาคายาม่า ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ซึ่งรวบรวมสินค้ามากมายหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ เลือกชมและซื้อ สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***
ที่พัก : HIDA TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาจิ (เมืองเก่า) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)….เดินทางสู่ ตลาดสดเช้าเมืองทาคายาม่า เกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ 200 ปีที่ผ่านมา โดยพวกเกษตรกรได้นำเอาผลิตผลจำพวกดอกไม้ พืชผักมาจำหน่ายเอง อีกทั้งของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของเมืองทาคายาม่าด้วย…ณ บริเวณริมแม่น้ำมิยากาว่า เพื่อให้ท่านได้ตื่นตากับ บ้านเรือน ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ สมัยเอโดะ  ในช่วงปีค.ศ.1600-1868 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่ผู้คนมักจะพูดถึเสมอเมื่อนึกถึงสมัยเอโดะ คือการขยายตัวของชนชั้นพ่อค้า และการพัฒนาศูนย์กลางชุมชนเมืองของ โชกุนโทกุงาว่า ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิกกับบ้านเรือนต่างๆ ซึ่งจะเปิดให้ท่านชม และเลือกซึ้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย….เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในจังหวัดนากาโน่ มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และธรรมชาติอันสวยงามอย่างเทือกเขา Japan Alps … เพื่อนำท่านชมความงดงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติประจำชาติที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็นปราสาทที่สร้างด้วยไม้ 5 ชั้น 6 คูหา ถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ใช้สีดำเป็นหลักในการตกแต่ง ทำให้เกิดความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และสุขุม จนได้สมญานามว่า ปราสาทอีกา นอกจากนี้ปราสาทมัตสึโมโต้ยังมีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงามแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน…ให้ท่านชื่นชมความงามของปราสาทที่มีทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นอันงดงามเป็นฉากหลัง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินเล่นสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าที่ ถนนนาคามาจิ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทมัตสึโมโต้ มากนัก ถนนแห่งนี้ยังคงความงามแบบสมัยก่อน โดยทั้งสองข้างทางเรียงรายไปด้วยอาคารเก่าแก่สไตล์โบราณที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี รวมถึงอาคารคลังสินค้าแบบโบราณ (Kura) ที่มีผนังสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของย่านการค้าในอดีต นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเล็ก ๆ ขายของแฮนด์เมด ของที่ระลึก และของสะสมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร เครื่องดื่ม และที่พักแบบเรียวกังเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย…ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม และซื้อสินค้าตามอัธยาศัย….นำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blueและ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori  เป็นต้น…นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ง ของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง เกาะฮอกไกโด ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น!!!
ที่พัก : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น(Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สี่

อิซาว่า – FUJI TEN SKI RESORT –เทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)….นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท (Fuji Ten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ…ท่านจะได้สัมผัสกับ หิมะ ที่ตกในช่วงปีใหม่…หากมีเวลาพออิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย สกี เลือกสนุกกับ สโนว์บอร์ด หรือเลือกเพลิดเพลินกับการ นั่งเลื่อนหิมะ ที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ำกับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก (มี Slade ให้บริการ / ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่งานMatsuda Cherry Blossom Festival พาท่านชม เทศกาลดอกซากุระ ที่เมืองมาซึดะ จังหวัดคานากาวะ(เริ่มวันที่ 11 ก.พ. – 16 มี.ค. 2563) โดยซากุระในประเทศญี่ปุ่นมีหลากหลายพันธ์มาก พันธุ์หนึ่งที่ผลิดอกออกมาเร็วที่สุดคือพันธุ์ คาวาซึ(Kawatsu Sakura) ซึ่งจะได้เห็นประมาณกลางเดือน ก.พ. – ต้นเดือน มี.ค. โดยดอกซากุระพันธุ์คาวาซึจะมีสีชมพูเข้ม และที่นี่จะปลูกไว้ประมาณจำนวน 260 ต้น บนภูเขามาซึดะ ทิศตะวันตกของจังหวัดคานากาว่า
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต มีนักท่องจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ ซึ่งโตเกียวได้ชื่อว่าเป็นมหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมแฟชั่นชั้นแนวหน้าและเทคโนโลยีอันทันสมัย…เพื่อนำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านชินจูกุ หรือ ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า ร้านขายของเป็นพัน ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่น ๆ อีกมากมาย***เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***
ที่พัก : OMORI TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)…(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)…นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่นที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและเทคโนโลยีล้ำยุคมากมาย…เพื่อนำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่าคันนอน วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก องค์เจ้าแม่กวนอิม ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ โคมไฟขนาดยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ หรือจะเลือก เดินที่ ถนนนาคามิเซะ ท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย….นำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียว สกายทรี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก…เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็นทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร…ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยี แนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จาก ละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ….หลังอาหารกลางวันนำทุกท่านสู่ย่าน ฮาราจูกุ แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับ แฟชั่น หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมาจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือบางที่ก็หลุดมาจากเกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลั่งไคล้หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือน มาจากนอกโลกเลยก็มี ให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจำวัน สำหรับท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง สามารถเดินเลือกชมและซื้อสินค้ามากมายที่มีทั้ง แบรนด์เนมชื่อดังหรือแฮนด์เมดที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ ถนนเทคาชิตะ ซึ่งคราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมาย และสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย….นำท่านเดินทางสู่ โอไดบะแผ่นดินแห่งใหม่ที่เกิดจากการถ่มทะเลด้วยขยะแหล่งรวมเทคโนโลยีล้ำยุคและทันสมัย…นำท่านขึ้นดื่มด่ำกับการ นั่งกินลมชมวิว บน ชิงช้าสวรรค์(ferris wheel) ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นให้ท่านได้ตื่นตากับสีสันของแสงไฟที่ประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวที่มีสะพานเรนโบว์ (Rainbow Bridge)  พาดผ่าน และมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค่ำคืนเป็นฉากหลัง รวมทั้งเทพีเสรีภาพ เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว (ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์,ค่าเข้าชมและเครื่องเล่นต่างๆ)***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเที่ยงและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***
…….น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

วันที่หก

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 00.20 – 05.25 )

00.20 น. เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 661
05.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
*****************************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป ในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 30 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ

 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) ลด 4,000 บาท
 • เด็กอายุ2-11ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) ลด 10,000 บาท
 • พักเดี่ยว เพิ่ม 6,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!ค่า
 5. รรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่า และฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้วถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัท ฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ

 1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่น ๆ โดยทางบริษัท ฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น/การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียรวมถึงภัยธรรมชาติและการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษัท ฯ สามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบินหากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง15ท่านทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า(PRE CHECKIN)อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ปแต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกันโปรดทราบ!ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่งLONG LEGทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน(เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ)กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋าขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเองบางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัท ฯ แล้ว ทางบริษัท ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
..โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง..
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า อิซาว่า โตเกียว 6วัน3คืน(TG)มี.ค.63
รหัสทัวร์
JAP TAS05(TG)MAR
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว