บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS06(XJ)OCT
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Airasia X

ทัวร์โอซาก้า นาโกย่า โตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน3คืน(XJ)ต.ค.63

รหัสทัวร์: JAP TAS06(XJ)OCT

 • วัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง
 • ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย
 • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้เทพเจ้าแห่งข้าวขึ้นชื่อของประตูโทริ
 • เทือกเขาคาจิคาจิโดยกระเช้าลอยฟ้าชมบรรยากาศใบไม้ที่เปลี่ยนเป็นสีแดง ส้ม
 • วัดอาซะกุซ่าคันนอน วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียวนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองสัมฤทธิ์
 • สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค สวนดอกไม้ ริมทะเลขนาดใหญ่ที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก
 • ถนนอิโช นามิกิ หรือ กิงโกะอเวนิว สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีของต้นแปะก๊วย

กำหนดการเดินทาง

9-14 , 21-26 , 22-27 ตุลาคม 2563 34,900

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินคันไซ ( 01.15 – 08.40 )

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ” พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันที่สอง

โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

01.15 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 612 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
08.40 น. ถึงสนามบินคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ…นำท่านเดินทางสู่เมือง เกียวโต เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า1,000 ปี … เพื่อนำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง แล้วนำท่านกราบขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ น้ำ 3 สาย ที่เชื่อกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้านความร่ำรวย, ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ แล้วเพลิดเพลินที่ถนนสายกาน้ำชา ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ำชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด ชา รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเทพอินาริ(Fushimi Inari Shrine) ที่คนไทยมักเรียกกันว่าศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิ้งจอก เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโตมีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย จึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่จะเห็นรูปปั้นจิ้งจอกอยู่จำนวนมากภายในศาลเจ้านั่นเอง ว่ากันว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีความเก่าแก่มาก ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพันปีมาแล้ว ยังมีร้านอาคารท้องถิ่น และร้านขนมที่ขายอาหารแบบชุด แต่มีความพิเศษอยู่ตรงที่จะมีการตั้งชื่อให้เข้าธีมจิ้งจอกอย่างซูชิจิ้งจอกหรืออูด้งจิ้งจอก…นำท่านเดินทางไปยังเมือง นาโกย่า เมืองใหญ่อันดับ 3 รองจากโอซาก้า ที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมท่านเดินทางสู่ ย่านซาคาเอะ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรีจะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ นอกจากนั้นยังมี ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่บ่งบอกถึงความมีระดับซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย…อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก :  PRINCESS GARDEN HOTEL SAKAE หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

นาโกย่า – ทะเลสาปปลาไหล – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)….นำท่านเดินทางสู่จังหวัด ชิซึโอะกะ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคชูบุของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูง  มีสถานที่พักตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ได้รับความนิยมจากบรรดากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเอง…เพื่อนำท่านสู่ ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด ชาวญี่ปุ่นนิยมทานเนื้อปลาไหลย่างเป็นอย่างมาก นอกจากเป็นจุดแวะของนักเดินทางไกล และยังคงเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่มีความสำคัญในการผลิตปลาไหลออกสู่ตลาดทั่วประเทศญี่ปุ่นแหล่งใหญ่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี …..นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย…นำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะฮัคไค หมู่บ้านเล็ก ๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่างทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako…ภายในหมู่บ้านมีบ่อน้ำแปดบ่อที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหินลาวาใต้ดินมาเป็นเวลานานมีอายุมามากกว่า1,200 ปี…ได้รับใบประกาศจากกรมชลประทานของประเทศญี่ปุ่นว่าน้ำในแต่ละบ่อเป็นน้ำที่ใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุทำให้มีสาหร่ายและหญ้าน้ำเกิดในบ่อ ทำให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยู่ในน้ำ … ท่านสามารถดื่มน้ำสะอาดอันศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่า หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง เกาะฮอกไกโด ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย แบบไม่อั้น!!
ที่พัก : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ โอนเซ็น (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สี่

ยามานาชิ – เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า) – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)….นำทุกท่านขึ้น เทือกเขาคาจิคาจิ โดยเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ใช้เวลาเพียง 3 นาทีก็จะถึงยอดเขา จากจุดชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร ในระหว่างที่ขึ้นกระเช้า ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศอันแสนสดใสของใบไม้ที่เปลี่ยนเป็นสีแดง ส้ม และเหลืองสลับกันอย่างสวยงามในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาแอลป์ญี่ปุ่นทางตอนใต้ (เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต มีนักท่องจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ ซึ่งโตเกียวได้ชื่อว่าเป็นมหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมแฟชั่นชั้นแนวหน้าและเทคโนโลยีอันทันสมัย…เพื่อนำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่าคันนอน วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลาเชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ หรือจะเลือกเดินที่ ถนนนาคามิเซะ ท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของ เครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย….นำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียว สกายทรี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยี แนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จาก ละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ…นำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านชินจูกุ หรือ ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า ร้านขายของเป็นพัน ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่น ๆ อีกมากมาย*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ในย่านชินจูกุ ***
ที่พัก : ROSE GARDEN SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

โตเกียว – สวนดอกไม้ Hitachi Seaside Park – โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนต้นแป๊ะก๊วย – โอโมเตะซันโดะ –สนามบินนาริตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)…(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)….เดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งจากภูเขาและทะเล แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม…เดินทางสู่ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค สวนดอกไม้ ริมทะเลขนาดใหญ่มีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก…ที่สวนแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาโคเชีย (Kochia Hill) มีการจัดแสดงไม้ดอกนานาชนิดปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อาทิเช่น Adonis , Narcissus , Christmas Rose , Sukashiyuri Lilies , Tiger Lilies เป็นต้น ที่ให้สีสันความงามแตกต่างกันไป(การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่ง Seaside Trainเข้าไปยังสวนดอกไม้ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า1.9ล้านตารางเมตร…และที่พลาดไม่ได้อีกจุด ชิงช้าสวรรค์ยักษ์(Flower Ring Ferris Wheel) สัญลักษณ์ประจำสวนฮิตาชิ ซีไซด์ท่านสามารถนั่งชมวิวมองเห็นทัศนียภาพสวยงามโดยรอบทั่วทั้งสวน … อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ราคารวมเฉพาะค่ารถไฟชมสวน / ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์, ค่าเข้าชมอื่น ๆ และเครื่องเล่นต่าง ๆ)*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวันตามอัธยาศัย…ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***
เดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียวสร้างขึ้นโดยจักพรรดิเมจิและมเหสีโชโกะในปีค.ศ.1920…ตั้งอยู่ใจกลาง สวนโยโยกิ สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทำให้ดูเหมือนกับว่า ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่าหรือที่เรียกกันว่าMeiji Jingu’s forest… ประตูโทริอิขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของศาลเจ้าเมจิเป็นโทริอิที่ทำจากไม้มีความสูง 12 เมตร, ความกว้าง 17 เมตร, น้ำหนัก 13 ตัน  และมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย…นำท่านสู่ ถนนอิโช นามิกิ หรือ กิงโกะ อเวนิว เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสีของต้นแปะก๊วย  ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีใบของต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม ทั้งสองข้างทางใต้ต้นไม้จะเต็มไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจถนนทั้งสองข้างทางของถนนเส้นนี้จะมีร้านคาเฟ่ที่ทำระเบียงยื่นออกมาเพื่อนั่งชมต้นไม้โดยเฉพาะในช่วงที่ใบต้นแป๊ะก๊วยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองคนจะมานั่งพักผ่อนจิบกาแฟทานอาหารกันเยอะมากนอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกัน…นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ โอโมเตะซันโดะ ถนนสายช็อปปิ้งชื่อดังที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ฌ็องเซลิเซ่แห่งกรุงโตเกียว ซึ่งถนนสายนี้อยู่ติดฮาราจูกุ เป็นแหล่งช็อปปิ้งมอลล์ใจกลางเมือง ซึ่งรวบรวมไว้แต่ร้านค้าชื่อดัง ทั้งที่เป็นโลคอลแบรนด์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์ ไม่ว่าจะเป็น Prada, Louis Vuitton, Christian Dior, Guici และ Channel เป็นต้น…ในเทศกาลคริสต์มาสที่ใกล้จะถึงนี้ ก็มีการจัดเตรียมงานฉลองเทศกาลด้วยการตกแต่งต้นคริสต์มาสให้บรรดานักช็อปทั้งหลายได้ตื่นตาตื่นใจไปกับความอลังการของแสงเสียง เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่อีกด้วย…ท่านสามารถเลือกชมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย อาทิ  เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องสำอาง และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกับบรรยากาศสุดโรแมนติกตามอัธยาศัย*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย … ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***
….น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
20.40 น. เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 607

วันที่หก

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ( 20.40 – 01.20+1 )

01.20 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
****************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาวะอากาศ,การเมือง,สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน30ท่านขึ้นไปในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 30 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ

 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่า และฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ววีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัท ฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ

 1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่น ๆ โดยทางบริษัท ฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษัท ฯ สามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัท ฯ แล้ว ทางบริษัท ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด
.โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง.
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์โอซาก้า นาโกย่า โตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน3คืน(XJ)ต.ค.63
รหัสทัวร์
JAP TAS06(XJ)OCT
สายการบิน
Airasia X
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว