บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS06(TG)NOV
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์เกียวโต โอซาก้า วาคายาม่า 5วัน3คืน(TG)พ.ย.62

รหัสทัวร์: JAP TAS06(TG)NOV

 • วัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง
 • เขตอะราชิยาม่า ผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและเป็นชมใบไม้เปลี่ยนสี
 • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้เทพเจ้าแห่งข้าวขึ้นชื่อของประตูโทริ
 • อิสระช้อปปิ้งโอซาก้าหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ปราสาทวาคายาม่า สัญลักษณ์ของเมืองสร้างขึ้นเมื่อปี1585
 • สถานีคิชิ หรือ สถานีแมวเหมียวในเมืองคิโนะคะวะสถานีปลายทางรถไฟสายคิชิกะวะ
 • ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโบราณ7ชั้นเก่าแก่ขนาดมหึมาสร้างสมัยโตโยโตมิฮิเดโยชิ

กำหนดการเดินทาง

14-18, 21-25 พฤศจิกายน 2562 41,900

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ ฯ – สนามบินคันไซ ( 23.05 – 06.25 )

20.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ … ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2)  พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
23.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 622 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง

คันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งย่านกิออน – โอซาก้า

06.25 น. ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย…ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ….นำท่านเดินทางสู่เมือง เกียวโต เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปีเพื่อนำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง แล้วนำท่านกราบขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ น้ำ 3 สาย ที่เชื่อกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน ความร่ำรวย, ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ แล้วเพลิดเพลินที่ ถนนสายกาน้ำชา ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ำชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด ชา รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางชม เขตอะราชิยาม่า นำท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและเป็นสถานที่ยอดนิยมในการเยี่ยมชมในช่วงที่ดอกดอกซากุระบานและช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เป็นเขตที่เต็มไปด้วยไม้ไผ่และวัดหรือศาลเจ้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกสักการะหรือท่านจะเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้ามากมายให้ท่านได้เดินเที่ยวชมความสวยงามและความร่มรื่น ด้วยสีเขียวขจีของทิวไผ่นับหมื่นต้นตลอดสองข้างทางจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้คนที่รักธรรมชาติมากว่า 1,000 ปี…และนำท่านสู่ สะพานโทเกตสึเคียว ที่ทอดข้ามแม่น้ำโฮะซึ หรือบางทีเรียกว่า Moon Crossing Bridge โดยได้ชื่อมาจากการเคลื่อนตัวของเงาพระจันทร์ที่เหมือนกำลังทอดตัวข้ามผ่านสะพานไป เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองอาราชิยาม่า สะพานนี้สร้างขึ้นในสมัยเฮอันแต่ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ.1930 นับเป็นสะพานไม้ที่สร้างสรรค์ทัศนียภาพของอาราชิยาม่าได้อย่างสวยงาม เนื่องจากในฤดูหนาวภูเขาอาราชิยาม่า จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลน เป็นวิวอันงดงามอยู่เบื้องหลัง ถือได้ว่าสถานที่อีกแห่งในเกียวโตที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามในช่วงฤดูหนาว โดยเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นความสวยงามที่ตัดกันของหิมะและแม่น้ำจากมุมมองเปิดกว้าง คือ ริมฝั่งแม่น้ำคะสึระ…อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศอันงดงาม และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย…จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งข้าว ตามความเชื่อ ของคนญี่ปุ่น ภายในท่านจะได้ชมรูปปั้นของสุนัขจิ้งจอกมากมายที่เชื่อกันว่าคือผู้รับใช้ของเทพเจ้าแห่งข้าวในสมัยนั้น และศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นที่ขึ้นชื่อของประตูโทริ ที่เรียงต่อกันยาวตามรางของวัดอินาริซันที่ต้องใช้เวลาเดินถึง 2 ชั่วโมงและยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Memory of Geisha อีกด้วย…จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านกิออน เป็นถนนสายเกอิชาอันเลื่องชื่อโดยที่สองข้างทางจะเรียงรายด้วย โรงน้ำชา และ ร้านอาหาร สุดหรูมากมาย ย่านนี้แต่เดิมเรียกว่า ย่านฮานามาจิ ซึ่งเป็นศูนย์รวมความบันเทิงและการสังสรรค์ของชาวเกียวโต ปัจจุบันก็ยังคงเหลือกลิ่นอายอันรุ่งเรื่องเมื่อครั้งอดีตให้เห็นอยู่รวมทั้งยังอาจพบเกอิชาที่ออกมาทำงานในโรงน้ำชาย่านนี้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้ากันตามอัธยาศัย*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***
ที่พัก : OSAKA HOTEL OR KOBE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส) **ซื้อทัวร์เสริมท่านละ 2,600 บาท**

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)…อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของเมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ให้คำแนะนำการเดินทาง(ไม่มีบริการรถบัส) โรงแรมที่พักจะอยู่ใกล้กับ “สถานีรถไฟ”ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีชื่อเสียง และแหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตในมหานครโอซาก้า ไม่ว่าจะเป็น (ไม่รวมค่ารถไฟ และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ)แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้า และเมืองรอบ ๆ….วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น เชื่อกันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกขอประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซาก้า(Osaka Aquarium) หรือที่เรียกว่า Kaiyukan ตั้งอยู่ที่ Tempozan Harbor Village บริเวณอ่าวโอซาก้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น มีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกหมู่บ้านอเมริกา (America-mura) หมู่บ้านแห่งความทันสมัยเต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพเก๋ๆและร้านรวงมากมายรวมไปถึงร้านอาหารมุมชิลล์เอาท์และในวันพิเศษก็มีกิจกรรมน่าสนใจอาทิคอนเสิร์ตสุดสนุกจึงไม่แปลกใจเลยที่สถานที่นี้เป็นแหล่งโปรดของเด็กแนว พิพิธภัณฑ์บ้านเรือน และการอยู่อาศัยเมืองโอซาก้า ภายในสร้างจำลองเมืองโอซาก้า และจัดแสดงอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลายจนถึงสมัยไทโช และสมัยโชวะตอนต้น จุดที่น่าสนใจมากที่สุดอยู่ที่การจำลองบ้านเรือนของชาวเมืองโอซาก้าในราวค.ศ.1830-1844 โดยมีการปรับแสงเสียงตามเวลาเช้ากลางวันเย็นสะท้อนให้เห็นภาพความเป็นอยู่ของชาวเมือง และสัมผัสได้ถึงการใช้ชีวิตของคนในสมัยนั้นและชม เมืองจำลองข้าวของเครื่องใช้ในสมัยยุคสมัยนั้นใส่รายละเอียดเหมือนจริงเราสามารถเดินชมในบ้านได้….UNIVERSAL STUDIO JAPAN สวนสนุกได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ของUniversal Studioค่ายหนังใหญ่แห่งอเมริกา…พบกับบรรยากาศที่สนุกสนานและน่าตื่นตาตื่นใจภายในสวนสนุก กับโซน The Wizarding World of Harry Potter : โลกเวทมนตร์ของแฮร์รี่ และโซนเครื่องเล่นอื่นๆ มากมายที่น่าสนใจ กว่า 8 โซน นอกจากนี้ยังมี การแสดงต่างๆการโชว์ขบวนพาเหรดไปตามถนนในสวนสนุก ภายนอกสวนสนุกยังมี Universal Citywalk Osaka  ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมทั้งร้านที่ขายสินค้าของยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอส์และของที่ระลึกของเมืองโอซาก้า…ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตื่นตากับ โรงถ่ายภาพยนตร์ ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู๊ด ชมฉากจำลองของนิวยอร์ค, ฉากจำลองเมืองซาน ฟรานซิสโก เป็นต้น…ชมภาพยนตร์สามมิติเรื่อง เทอร์มิเนเตอร์ 2 หรือคนเหล็ก 2 ที่ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 400 ล้านบาทท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ… แล้วไปสนุกตื่นเต้นกับการห้อยโหนโผนทะยานไปกับซุปเปอร์ ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ SpiderMan สนุกสนานกับการขับรถผาดโผน ทะยานไปในอากาศที่สนุกเสมือนขับจริงในการเล่น Simulator ของฉากภาพยนตร์เรื่อง Back To The Future ตื่นเต้นเร้าใจกับเหตุการณ์จำลองฉากเพลิงไหม้ใน นครซานฟรานซิสโกจากภาพยนตร์เรื่อง Black Draff หรือ วีรบุรุษในเปลวไฟ นำท่านสัมผัสกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ Spce Fantacy…ให้ท่านสนุกสนานไปกับการล่องเรืออพร้อมฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขึ้นมาล่าเหยื่อขณะล่องเรือและฉากอื่น ๆ ที่หวาดเสียวจากเรื่อง Jaw…แล้วระทึกใจกับฉากจำลองเรื่อง จูราสสิคพาร์ค(Jurassic Park) ท่านจะได้ย้อนกลับไปในยุคดึกดำบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง ทีเร็กซ์ ไดโนเสาร์ที่ใจดีที่สุด จากนั้นนำท่านตื่นตากับโซนเปิดใหม่ล่าสุด The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาท ฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสำรวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลายและที่ไม่ควรพลาดชิมคือ “บัตเตอร์เบียร์” เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ [ไม่มีแอลกฮอล์] และที่พลาดไม่ได้คือในโซนนี้ที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว หรือคุณหนูจะเลือกสนุกสนานที่ วันเดอร์แลนด์ โซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street และเหล่าผองเพื่อนมากมาย … อิสระให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่น ข้อแนะนำ !!! ท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กับทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง เพื่อทางเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน…(สำหรับทัวร์เสริม…***สำหรับท่านใดจะไป ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ 2,600 บาท***(ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)จะไม่มีบริการรับกลับที่พัก โดยท่านสามารถรับแผนที่และรายละเอียดการเดินทางกลับสู่ที่พักจากทางไกด์)…..แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง….โดทงโบริ หรือ ดงโทโบริ (Dotonbori) หนึ่งในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง….Ebisubashisuji Shopping Street ถนนคนเดินอันเป็นที่นิยมแห่งหนึ่งในย่าน Dotonbori อัดแน่นไปด้วยร้านค้ามากมายสินค้ามีราคาย่อมเยาว์ทั้งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าสินค้าไอเดียร้านABC Martร้านรองเท้าในตำนานนอกจากนี้ยังมีสินค้ายอดนิยมในราคาน่าคบหาอยู่มากมายที่นี่ท่ามกลางห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในโอซาก้า ทำให้เรียกเอบิสุบาชิว่าโลกของแฟชั่นแห่งโอซาก้าขนานแท้….ย่านนัมบะ ศูนย์รวมความเจริญและสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง Namba CITY, Carnival Mall และ Takashimaya Osaka …รวมถึงสวนสาธารณะชั้นลอยที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของนัมบะพาร์ค ด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สามารถรวมเอาความทันสมัยมาผสมกับความเป็นธรรมชาติได้อย่างลงตัวสวยงาม*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***
ที่พัก : OSAKA HOTEL OR KOBE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

โอซาก้า – วาคายาม่า – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – สถานีแมวเหมียว – โอซาก้า – ชินไซบาชิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)…นำท่านเดินทางสู่ วาคายาม่า ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกัน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4000 ตารางกิโลเมตร อุดมไปด้วยมรดกโลกที่เก่าแก่ สถานที่สำคัญที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมกว่าพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และออนเซน เพื่อพาท่านเดินทางสู่ ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองสร้างขึ้นเมื่อปี 1585 เพื่อใช้เป็นฐานอำนาจของตระกูลโทโยโตมิ ในอดีตปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนักถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดจากฟ้าผ่าและครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยฝีมือกองทัพสหรัฐ โครงสร้างส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงเป็นของที่สร้างขึ้นใหม่…จากนั้นพาท่านไป ตลาดคุโรชิโอะ เป็นตลาดปลาที่มีอาหารทะเลสด ๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ และถ้าหากท่านใดที่ชอบของแห้ง ตลาดแห่งนี้ก็มีโซนอาหารทะเลแห้งให้เลือกซื้ออีกด้วย และนอกจากจะมีของสด ๆ ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อด้วยตัวเองแล้ว ยังมีโซนที่เป็นโต๊ะบาบีคิวปิ้งย่างให้รับประทานกันแบบจุใจ ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ของที่นี่เลยก็คือ “การโชว์การแล่เนื้อปลาทูน่า” (Maguro) โดยเชฟผู้ชำนาญในการแล่เนื้อปลา โดยสามารถซื้อชูชิหน้าปลาทูน่ารับประทานกันแบบสด ๆ ได้เลย สำหรับคอปลาดิบห้ามพลาดเลยทีเดียว ซึ่งมีรอบแสดงโชว์เพียง 3 รอบในหนึ่งวันเท่านั้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ สถานีคิชิ(Kishi) หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ สถานีแมวเหมียว ในเมืองคิโนะคะวะ เป็นสถานีปลายทางของรถไฟสายคิชิกะวะ (Kishigawa) ที่วิ่งจากสถานีวาคายาม่า ในเมืองวาคายาม่า หลายปีก่อนสถานีรถไฟรวมทั้งรถไฟสายนี้ได้ตกอยู่ในสภาวะการเงินที่ย่ำแย่ แต่นั่นได้เปลี่ยนไปเมื่อซุปเปอร์นายสถานี (Super Stationmaster)หรือเรียกง่ายๆว่า ซุปเปอร์ทะมะ ได้ปรากฏตัวขึ้น…ทะมะคือแมวสามสีที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประเทญี่ปุ่น เริ่มจากเธอรับหน้าที่เป็นมาสคอตของสถานีคิชิ และต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นซุปเปอร์นายสถานี (Super Stationmaster) และอัลต้านายสถานี (Ultra Stationmaster) แม้ว่าทะมะจะเสียชีวิตไปเมื่อปี 2015 แต่ชื่อเสียงของเธอยังคงอยู่ และผ่านไปยังนายสถานีตัวที่สอง นิ-ทะมะ หรือ ทะมะ2 ภายในสถานีคิชิมีพิพิทธภัณฑ์ทะมะเล็ก ๆ และร้านขายของที่ระลึกที่คุณสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกทะมะหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟเล็ก ๆ น่ารัก ซึ่งแน่นอนที่ตกแต่งในธีมแมว และที่สำคัญคือคุณจะได้พบกับนายสถานีตัวจริงในห้องทำงานพิเศษ แต่อย่าลืมเช็คตารางเวลาทำงานของน้องแมวนิ-ทะมะที่สถานีวาคายาม่า..จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชินไซบาชิ ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า ท่านจะได้พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสียง และร้านบูติคหรูหราและตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัย เชิญท่านสนุกสนานกับการ เลือกชมและซื้อ สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ไดมารู นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม ทาโกยากิ หรือลูกชิ้นปลาหมึกอาหารขึ้นซื้อของเมืองโอซาก้าทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ  ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง บนตึกบิ๊กคาเมล่า เครื่องคอมพิวเตอร์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***
ที่พัก : OSAKA HOTEL OR KOBE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ ( 17.25 – 22.00 )

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)…นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง โอซาก้า เพื่อนำท่านสู่ ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)ปราสาทโบราณ7ชั้นที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของโตโยโตมิฮิเดโยชิ เจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่และมีบทบาทสำคัญกับการเมืองของญี่ปุ่น โดยตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้มีการสำรวจและพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกาแพงหินแกรนิตขนาดมหึมาและคูน้าขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก…อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงาม พร้อมบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัยก่อนเดินทางกลับนำท่านเดินทางสู่ เอออน พลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้นรวมทั้งร้าน 100 เยน สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก…อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ**
……น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า
17.25 น. เดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 673
22.00 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
*************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาวะอากาศ,การเมือง,สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน30ท่านขึ้นไปในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 30 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ

 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) ลด 5,000 บาท
 • เด็กอายุ2-11ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) ลด 13,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่า และฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ววีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัท ฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ

 1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่น ๆ โดยทางบริษัท ฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษัท ฯ สามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัท ฯ แล้ว ทางบริษัท ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด
.โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง.
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เกียวโต โอซาก้า วาคายาม่า 5วัน3คืน(TG)พ.ย.62
รหัสทัวร์
JAP TAS06(TG)NOV
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว