บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์ :
EUR EK021(EK)MAR-JUL
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Emirate Airlines

ทัวร์โครเอเชีย 8วัน(EK)มี.ค.-ก.ค.63

รหัสทัวร์: EUR EK021(EK)MAR-JUL

 • ชมเมือง ซาดาร์ , มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซียโบสถ์โบราณสีขาวสวยสง่า
 • เมืองสปลิต ใหญ่อันดับ 2 ของโครเอเชีย , แวะถ่ายรูปพระราชวังดิโอคลีเชียน
 • เมืองดูบรอฟนิก เมืองศูนย์กลางและเป็นเมืองท่าโบราณ
 • ชม จัตุรัสเจลาซิค ศูนย์กลางเมืองเก่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 17
 • นั่งกระเช้าสู่Hill Srd เนินเขาเมืองดูบรอฟนิกชมวิวสวยๆของเมืองจากมุมสูง
 • ซิเบนิก เมืองโบราณริมทะเล เป็นเมืองริมฝั่งทะเลที่เก่าแก่ที่สุด ของโคเอเชีย
 • อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ อุทยานแห่งชาติแสนงดงามของประเทศโครเอเชีย

กำหนดการเดินทาง

31 มีนาคม – 7 เมษายน 2563 49,900
10-17 เมษายน 53,900
14-21 เมษายน

30 เมษายน – 7 พฤษภาคม

49,900
4-11 พฤษภาคม 49,900
2-9 มิถุนายน

30 มิถุนายน – 7 กรกฏาคม

49,900

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

วันที่สอง

ดูไบ – ซาเกร็บ – ซาดาร์

02.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่EK371(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
05.35 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
08.30 น. ออกเดินทางสู่เมือง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK129 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.35 น. เดินทางถึง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยัง ซาดาร์ (Zadar) โดยรถโค้ช ซาดาร์ (Zadar) หนึ่งในเมืองโบราณของสโลวีเนีย อยู่ติดกับทะเลเอเดรียติก โดยรอบตัวเมืองเราจะได้เห็นอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคโรมัน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านสู่ที่พัก  ณ Hotel Kolovare หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

ซาดาร์ – มหาวิหารแห่งซาดาร์ –  สปลิต – พระราชวังดิโอคลีเชียน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)…หลังจากนั้นเที่ยวชมเมือง ซาดาร์…นำท่านชมอดีต โรมันฟอรัม ที่เป็นที่ตั้งของวิหารหรือโบสถ์ต่างๆ จากนั้นนำท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย (St. Anastasia’s Cathedral) หรืออีกชื่อคือ มหาวิหารแห่งซาดาร์ (Zadar Cathedral) โบสถ์โบราณสีขาวที่สวยสง่าด้วยศิลปะสไตล์โรมัน โบสถ์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 12-13 และเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นริมชายฝั่งทะเลหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย เดินเล่นและแวะถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ของเมือง สปลิต เมืองใหญ่อันดับ 2 ของโครเอเชีย อีกหนึ่งเมืองริมทะเลที่ร่ำรวยด้วยวิวสวยๆ ด้วยความเก่าแก่ของเมืองและศูนย์กลางวัฒนธรรมมาตั้งแต่โบราณนั้น ทำให้เมืองสปลิตได้ขึ้นเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่สำคัญในปี 1979 นำท่านชมบริเวณด้านนอกและถ่ายรูปกับ พระราชวังดิโอคลีเชียน (Diocletian Palace) พระราชวังโบราณที่สร้างขึ้นตามรับสั่งของจักรพรรดิโรมัน ดิโอคลีเชียน ในช่วงศตวรรษที่ 4 เป็นพระราชวังทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ริมทะเล เป็นสิ่งก่อสร้างตั้งแต่ยุคโรมันที่ยังคงสภาพไว้ได้ดีมากที่สุดแห่งหนึ่ง มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส (Cathedral of Saint Domnius) โดดเด่นด้วยหอระฆังสีขาวที่สูงเด่นที่สุดในเมืองสปลิตแห่งนี้ โบสถ์สวยอายุกว่า 1600 ปีแห่งนี้เป็นหนึ่งในโบสถ์ของศาสนาคริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Hotel Katarina หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ดูบรอฟนิก – เมืองเก่าดูบรอฟนิก – Srd Hill

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)….เดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิก  เมืองศูนย์กลางการท่าโบราณ ที่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของโครเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองสวยมากเสน่ห์และวิวทะเล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย นำท่าน นั่งกระเช้าฟ้าสู่ Hill Srd เนินเขาเหนือเมืองดูบรอฟนิกที่ทุกท่านจะสามารถชมเมืองดูบรอฟนิกจากมุมสูง หลังจากนั้นนำท่านชม ย่านเมืองเก่าดูบรอฟนิก ที่มีความสวยงามและมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ  อีกทั้งยังได้รับการันตีจากองค์การยูเนสโก้ ประกาศไว้ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม นำท่านถ่ายรูป พระราชวังสปอนซา (Sponza Palace) พระราชวังเก่าอายุกว่า 500 ปี ผสมผสานระหว่างศิลปะสไตล์โกธิคและเรเนสซองส์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ทางราชการ เก็บรักษาเอกสารเก่าแก่กว่า 100,000 ชิ้น และ พระราชวังเรคเตอร์ (Rector’s Palace) เป็นพระราชวังที่สมัยก่อนเป็นที่อยู่ของขุนนางและเป็นเหมือนศาลาว่าการ ทั้งยังเป็นคลังอาวุธ และคุก พระราชวังนี้มีการผสมผสานศิลปะจากหลายยุคหลายสมัยแต่เข้ากันได้อย่างลงตัว  จากนั้นนำท่านชมแลนด์มาร์กของเมือง น้ำพุโอโนฟริโอ (Onofrio’s Fountain) น้ำพุขนาดใหญ่กลางเมืองที่ได้สร้างขึ้นเมือปี 1430 เพื่อเป็นหนึ่งในจุดกระจายน้ำจากท่อส่งน้ำของเมือง  จากนั้นให้เวลาท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าหรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Grand Hotel Park หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

ดูบรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)…เดินทางจากเมืองดูบรอฟนิกไปยังจุดหมายถัดไป ซิเบนิก (Sibenik) เมืองโบราณริมทะเลมากประวัติศาสตร์และเป็นเมืองของชาวโครเอเชียริมฝั่งทะเลที่เก่าแก่ที่สุด พร้อมด้วยบรรยากาศริมทะเลชิลล์ๆแสนเชิญชวน ภายในเมืองที่ตั้งของมรดกโลก…นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าบริเวณ จัตุรัสเมืองเก่า ศูนย์กลางย่านเมืองเก่าที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่และมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร แต่ก็ยังได้บรรยากาศของย่านเมืองเก่าอย่างครบถ้วนมหาวิหารแห่งเซนต์เจมส์ (Cathedral of Saint James)ตัวอาคารสีขาวหลังใหญ่นี้ได้ถูกสร้างขึ้นจากหินปูนทั้งหลัง แล้วออกแบบอย่างดีในสไตล์เรอเนสซองส์และโกธิคโดดเด่นด้วยโดมสีขาวและรูปปั้นที่ตกแต่งอยู่โดยรอบตัวโบสถ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ผ่านชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับ ทุ่งหญ้า ฟาร์มเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ถท่านทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ที่ตั้งอยู่ใจกลางของ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (10)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Hotel Mirjana Rastoke หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก

พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกร็บ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)…จากนั้นเข้าชม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) อุทยานแห่งชาติแสนงดงามของประเทศโครเอเชีย ยังเป็นหนึ่งในอุทยานที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดของโครเอเชียด้วยพื้นที่กว้างถึง 296.85 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งนี้มีชื่อเสียงที่โด่งดังและสวยงามด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และทะเลสาบที่อยู่โดยรอบ ปัจจุบันมีทะเลสาบรวมแล้วถึง 16 แห่งกระจายอยู่โดยรอบอุทยาน นอกจากนี้อุทยานพลิตวิเซ่ยังเป็นที่เลื่องชื่อลือชาว่าทัศนียภาพสวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยสีสันอันสดใสของใบไม้ไม่ว่าจะเป็นสีเขียว ส้ม แดง เหลือง และโดยเฉพาะเมื่อสะท้อนลงบนผิวทะเลสาบแล้วยิ่งงดงามอย่างที่สุด อุทยานพลิตวิเซ่ยังได้ขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่สำคัญในปี 1979 และถือเป็นเขตอนุรักษ์ที่สำคัญยิ่งของโครเอเชีย แล้วนำท่าน ล่องเรือ เพื่อชมวิวสวยๆ ของทะเลสาบกว้าง Jezero Kozjak ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดภายในอุทยานพลิตวิเซ่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
บ่าย ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ (Zagreb) ที่มีฐานะเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโครเอเชีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ยุคโรมันก่อนจะค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโครเอเชีย ด้วยเสน่ห์ที่มากล้น
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (13)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Hotel Aritos หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด

ซาเกร็บ – มหาวิหารซาเกร็บ –  จัตุรัสเซนต์มาร์ค – สนามบิน – ดูไบ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)…นำท่านเดินทางสู่เขตเมืองเก่าของเมืองซาเก็บ..ชม จัตุรัสเจลาซิค (Jelacic Square) ศูนย์กลางเมืองเก่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 จุดเด่นของจัตุรัสแห่งนี้ก็คือรูปปั้นของโจเซฟ เจลาซิค ที่นั่งอยู่บนหลังม้า หนึ่งในบุคคลสำคัญของโครเอเชีย…จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารซาเกร็บ (Zagreb Cathedral) หนึ่งในแลนด์มาร์กของเมือง สูงเด่นด้วยหอคอยที่สูงถึง 108 เมตร จัดเป็นหอคอยที่สูงที่สุดของโครเอเชีย ตัววิหารสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่ 13 ในสไตล์นีโอโกธิค งดงามและประณีตไม่แพ้มหาวิหารในที่ใด…จากนั้นนำท่านเดินสู่ จัตุรัสเซนต์มาร์ค (St. Mark’s Square) เป็นสถานที่นัดพบของคนทั่วไปและนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Church) โบสถ์โรมันคาทอลิกเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ที่ไม่ได้มีขนาดยิ่งใหญ่หรือหรูหราเหมือนโบสถ์ใหญ่อื่นๆ แต่โบสถ์เซนต์มาร์คแห่งนี้งดงามและโดดเด่นด้วยหลังคาที่มุงด้วยโมเสกสีสันสวยงามพร้อมด้วยลวดลายของตราสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณ อาคารรัฐสภา (Parliament Building) ศูนย์กลางการปกครองของโครเอเชีย ด้วยอาคารที่สวยแบบเรียบง่ายแต่สง่างาม ประดับด้วยธงชาติทำให้มองเห็นได้ไม่ยาก เป็นอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย
15.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK130 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
23.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่แปด

ดูไบ – กรุงเทพฯ

03.40 น เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK376 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
************************************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
อัตราค่าบริการ

 • เด็กอายุ 2-11 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยว 8,000-10,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 7. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่าโครเอเชีย 5,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 5. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น วันละ 2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร           
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย   วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
เงื่อนไขการจอง

 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 และค่าวีซ่า 5,500 บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
 2. หากท่านที่ต้องการให้ทางบริษัททัวร์ยื่นวีซ่าให้ กรุณาชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 5,500 / ท่าน พร้อมกับยอดมัดจำในข้อ 1
 3. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 4. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 5. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
 2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมายเหตุ

 1. เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ
 2. กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 30 ท่าน ขึ้นไป
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 7. สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 8. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
 9. กรณีผู้เดินทางดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง
รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าระยะเวลาในการยื่น 20-30 วันทําการ (ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนได้ก่อนกำหนด) สำหรับท่านที่มีวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple และเคยใช้ในการเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้นมาแล้ว ที่วันเดินทางยังครอบคลุมและไม่หมดอายุ สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศโครเอชียได้โดยไม่ต้องทำวีซ่าโครเอเชียเพิ่มเติม
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]……………….…………………………………………….

นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………..…………….………..………………………..

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….……………………….

ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………….………………………………

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………….

สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………..…………………………………..

ประเทศที่เกิด……………………………………………………………….…………………………….

สัญชาติปัจจุบัน …………………..สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน…..…………………

เพศ                  ชาย         หญิง

สถานภาพ        โสด                แต่งงาน (จดทะเบียน)     แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า              แยกกันอยู่                         หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต)

อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………..……….

ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติ

ของผู้มีอำนาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์ …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………..……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ…………………………….อีเมล………………………………………….

อาชีพปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………..

ชื่อบริษัทที่ทำงาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สำหรับนักเรียน นักศึกษา

กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา………………………………………………………………..

…..……………………………………………………………………………………………………….……

วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่เคย

เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่………………………….ถึงวันที่……………………………

เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้

ไม่เคย                      เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)……………………………

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

ไม่เคย                            เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)…………………………..

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักอยู่ของผู้ร้องขอ

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง                    มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)

กรุณาระบุชื่อและความสัมพันธ์…………….

สิ่งที่ช่วยในการดำรงชีพ                     ………………………………………………………

* เงินสด                                              สิ่งที่ช่วยในการดำรงชีพ

* เช็คเดินทาง                                     * เงินสด

* บัตรเครดิต                                       * ที่พักที่มีผู้จัดหาให้

* ชำระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว              * ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพำนักมีผู้ออกให้

* ชำระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว          * ชำระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

* อื่นๆ (โปรดระบุ)                              * อื่นๆ (โปรดระบุ)

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า

 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 2. รูปถ่ายสีขนาด 5 ซม.x 4.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. ไฟล์สแกนรูปถ่าย และ พาสปอร์ต
 4. เอกสาระสำคัญส่วนบุคคล

        -สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแปลภาษาอังกฤษ

        -สําเนาบัตรประชาชน

        -สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

        -สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล พร้อมแปลภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

 1. กรณีเป็นพนักงานบริษัทใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และชื่อต้องตรงกับพาสปอร์ตเท่านั้น โดย ระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
 2. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 3. หลักฐานทางการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (อัพเดตยอดเงินล่าสุด 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษออกโดยธนาคารเท่านั้น **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
 4. 8. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด (SPONSOR) นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-7 แล้ว ทางบริษัทฯ เตรียมเอกสาร Letter Of Sponsor พร้อม Bank Certificateจากธนาคาร
 5. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) โดยออกเอกสารไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า
 6. กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปกับบิดาหรือมารดา (คนใดคนหนึ่ง)

        -จดหมาย ยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงค์ในการอนุญาตให้บุตร เดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขต ลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง พร้อมแปลภาษาอังกฤษ

        – บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา พร้อมแปลภาษาอังกฤษ

        – สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา

        – หลักฐานการทำงาน บิดา / มารดา (ฉบับภาษาอังกฤษ)

        – หลักฐานการเงินของ บิดา / มารดา (ฉบับภาษาอังกฤษ)

 1. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางเจ้าหน้าที่
 2. การยื่นวีซ่านั้นผู้เดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 25,500 ต่อท่านก่อนเท่านั้นถึงสามารถดําเนินขั้นตอน การยื่นวีซ่าได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร หากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย 8วัน(EK)มี.ค.-ก.ค.63
รหัสทัวร์
EUR EK021(EK)MAR-JUL
สายการบิน
Emirate Airlines
ประเทศ
Europe
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว