บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์ :
EUR SUN02(OS)MAR-APR
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Austrian Airlines

ทัวร์โครเอเชีย 9 วัน(OS) มี.ค.-เม.ย.62

รหัสทัวร์: EUR SUN02(OS)MAR-APR

Winter Croatia 9วัน 6คืน

 • ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี
 • เดินเล่นเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ เขตเมืองเก่าดูบรอฟนิค
 • ชม พระราชวังไดโอคลีเชียน
 • ชมความสวยงามของ อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE

กำหนดการเดินทาง

24 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 59,900
14-22 เมษายน 59,900

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ  (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

21.30 น. บริษัทฯ ขอเชิญท่านที่จุดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าเลขที่ 4 เคาน์เตอร์ G  สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (AUSTRIAN AIRLINES) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
23.55 น. เหินฟ้าสู่ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย   โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 026  (ใช้เวลาบินโดยรวม 11 ชั่วโมง 30 นาที)

วันที่สอง

เวียนนา ( แวะเปลี่ยนเครื่อง ) – ซาเกร็บ – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์มาร์ค – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ประตูหินตะวันออก – ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางเมือง

05.35 น. ถึงกรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย  เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง และให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสาย……  หมายเหตุ : เนื่องจากเราเดินทางมาเป็นหมู่คณะ ดังนั้นเมื่อเครื่องลงจอดแล้ว…..รบกวนผู้เดินทางทุกท่านโปรดรอหัวหน้าทัวร์อยู่บนเครื่องก่อน  เพื่อที่หัวหน้าทัวร์จะได้นำท่านลงจากเครื่องพร้อมๆกัน  ไปขึ้นรถต่อไปยังอาคารสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง   เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนและพลัดหลงกัน
07.00 น. ออกเดินทางต่อสู่  เมืองซาเกร็บ  ประเทศโครเอเชีย   โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์   เที่ยวบินที่   OS 681 ( ใช้เวลาบินโดยรวม  55 นาที )
08.50 น. เมื่อเครื่องบินสัมผัสขอบฟ้า  นำท่านเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศโครเอเชีย  คณะเดินทางถึง สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง  พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ผ่านกรมศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศน์ท้องถิ่นจะนำคณะท่านฯ ขึ้นรถปรับอากาศเข้าสู่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb)  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเวลาของประเทศไทย 6 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี  มีแม่น้ำสายหลักชื่อ  ซาวา (Sava River)  ไหลผ่านด้านหนึ่งของเมือง  นอกจากนี้ประเทศโครเอเชียยังเป็นประเทศต้นกำเนิดของ “เนคไท” อาภรณ์อันงามสง่าและเป็นสากลของสุภาพบุรุษอีกด้วย….จากนั้นนำท่านผ่านชมจัตุรัส BAN JELACIC  ที่มีรูปปั้นของนายพลบาน  โจซิฟ เจลาซิค  (Ban Josip Jelacic)  วีระบุรุษของประเทศ  โดยนำทหารชาวโครแอตต่อต้านฮังการีในสมัยต้นศตวรรษที่ 19  และชมย่านเมืองเก่าของกรุงซาเกร็บซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เมืองตอนบน (Upper Town) และ เมืองตอนล่าง ( Lower Town)  ที่เชื่อมต่อกันด้วยรถราง  FUNICULAR  ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป  นำคณะนั่งรถราง โดยชมเมืองจะเริ่มจากเมืองเก่าที่เป็น Upper Town ซึ่งมีแหล่งโบราณสถานและเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินลัดเลาะตรอกซอกซอยเล็กๆ ไปเรื่อยๆ จนไปถึงบริเวณ Lower Town  ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นย่านธุรกิจที่มีความคึกคักมากกว่าบริเวณ Upper Town ผ่านชม อาคารรัฐสภา (Sabor) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1918 ในโอกาสที่โครเอเชียแยกตัวออกจากอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน (AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE)    โดยมีการประกาศแยกตัวออกอย่างเป็นทางการ บริเวณระเบียงชั้นบนของอาคาร  หลังจากนั้นมีการตัดสินใจแยกตัวออกจากระบบสังคมนิยมยูโกสลาเวียขึ้น ณ ที่แห่งนี้ในปี ค.ศ. 1991 และประกาศตัวเป็นประเทศอิสระไม่ขึ้นกับประเทศใด  จากนั้นบันทึกภาพทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential  Palace หรือ BANSKI DVORI) ที่พำนักของประธานาธิบดีโครเอเชีย  ต่อด้วยชมจัตุรัส โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Church) เป็นหัวใจของส่วน Upper Town สร้างขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 กระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์โดดเด่นมองเห็นได้แต่ไกล  เป็นตราสัญลักษณ์ของราชอาณาจักรทรุนแห่งโครเอเชีย ดัลเมเชีย และ สลาโวเนีย (The Truine Kingdom of Croatia, Dalmatia and Slavonia)  ตราหมากรุกขาวแดงเครื่องหมายโครเอเชีย, ลีโอพาร์ด 3 ตัวคือแคว้นดัลเมเทีย  และสโลเวเนียคือแถบฟ้าแดง  ส่วนด้านขวาหมายถึงซาเกร็บ รอบๆโบสถ์จะมีโคมไฟที่ใช้น้ำมันในการจุดไฟให้สว่างตลอดเวลา เป็นธรรมเนียมมาแต่ดั้งเดิม……
ชมมหาวิหาร The Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary  หรือมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น   ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี   เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ – กอธิก ในช่วงศตวรรษที่ 11  งดงามด้วยหอระฆังแฝด ปลายยอดแหลมสีทอง   ภายในประดิษฐานรูปปั้นนักบุญองค์สำคัญต่างๆ อย่างนักบุญปีเตอร์   แท่นบูชาโลงแก้วบรรจุร่างจำลองของอาร์คบิชอปสตีเฟ่นผู้ต่อสู้กับลัทธิเผด็จการฟาสซิสต์ ถือว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโครเอเชีย และยังเป็นศูนย์กลางของคริสต์จักรในประเทศโครเอเชีย ด้านหน้าของมหาวิหารมีบ่อน้ำพุที่เป็นแบบ นีโอ-กอธิก บนยอดเสาเป็นรูปปั้นสีทองของพระแม่มารี ส่วนที่ฐานของเสาเป็นรูปปั้นนางฟ้าสีทองทั้ง 4 ตั้งอยู่รายรอบตัวมหาวิหาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนำชม ประตูหินตะวันออก (Stone gates) หรือ Kamenita Vrata  ประตูหินที่มีชื่อเสียงเครื่องหมายทางเข้าด้านทิศตะวันออกของเมือง ประตูสุดท้ายที่เหลืออยู่จากห้าประตู ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ตามตำนานเล่าว่าไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี ค. ศ. 1731 เผาทำลายบ้านเรือนละแวกนี้จนราบคาบ ยกเว้นแต่ Stone Gate ซึ่ง ภายในมีรูปภาพ Jesus and Mary พร้อมมงกุฎ เป็นของที่ระลึกจากสมเด็จพระสังฆราชเมื่อคราวที่มาเยือนซาเกร็บ ที่ไม่ได้รับความเสียหายเลย ชาวบ้านเชื่อว่ารูปภาพนี้ศักดิ์สิทธิ์จึงพากันกราบไหว้บูชาหรือขอบคุณกับสิ่งปาฎิหาริย์ ที่เคยขอแล้วได้ดังที่ต้องการ ท่านจะสังเกตเห็นจากแผ่นหินที่ติดโดยรอบ จะสลักคำว่า “HVALA” ที่แปลว่า “ ขอบคุณ” ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น  ผ่านชมโรงละครแห่งชาติโครเอเชีย (Croatian National Theatre)  สร้างขึ้นในปี 1895 โดยรูปแบบของอาคารการสร้างสไตล์นีโอบาร็อค  มีลักษณะเป็นรูปตัว U และรายรอบไปด้วยสวนสาธารณะจนได้รับสมญานามว่า “The Green Horse shoe”  โรงละครแห่งชาติโครเอเชียตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของ  “Marshal Tito Square” เป็นหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดของซาเกร็บด้วย  และเดินชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market)  ตลาดเก่ากลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส ขายพวกไม้ดอกไม้ประดับ  ผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สีสันสวยงามแบบต่างๆ  อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย……
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก โรงแรม DUBROVNIK,ZAGREB  หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม

ซาเกร็บ – โทรเกียร์ (Unesco)  – เขตเมืองเก่า – สปลิท (Unesco) – พระราชวังไดโอคลีเชียน วิหารจูปีเตอร์ – ยอดระฆังแห่งวิหาร – วิหารดอมนิอุส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (3)
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองโทรเกียร์ (Trogir) ถือว่าเป็นอีกเมืองประวัติศาสตร์ของโครเอเชีย เป็นเมืองโบราณบนเกาะเล็กๆ ซึ่งในอดีตเคยถูกปกครองโดยพวกกรีกและโรมัน แต่ปัจจุบันมีการอนุรักษ์เป็นเมืองเก่า และได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997  ระหว่างทางผ่านชมเมืองที่มีสภาพเป็นเกาะอยู่โดดเดี่ยว คือเมืองพรีโมสเตน …….
พาท่านชมเขตเมืองเก่า  สัมผัสอาคารบ้านเรือนที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ อาทิ ประตูเมือง Kopnena Vrata ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16, หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14  แวะถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซ็นต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence Cathedral) ที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 12  จุดเด่นของมหาวิหาร คือประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญเซ็นต์ลอเรนซ์ ผู้สร้างมหาวิหารแห่งนี้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึกมากมาย  จนได้เวลาอันสมควร….นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสปลิท (Split)  โดยใช้เส้นทางลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติคที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีส้มสลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ  สปลิทเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองลงมาจากซาเกร็บ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์  การคมนาคม   แหล่งอารยธรรมของแคว้นดัลเมเชีย และเป็นเมืองชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่สุดในโครเอเชีย  อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดด้วย  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกๆของโลก และเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธ์ดัลเมเชียนอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเดินชมรอบๆ  พระราชวังไดโอคลีเชียน (Diocletian Palace)  สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่  4  ที่ต้องการสร้างพระราชวังสาหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี  ค.ศ. 1979  ภายในประกอบด้วย วิหารจูปีเตอร์ (Catacombes)  สุสานใต้ดินที่มีชื่อเสียงและวิหารต่างๆ ห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ลาน  Peristyle ซึ้งล้อมด้วยเสาหินแกรนิต  3  ด้าน  และเชื่อมด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรงดงาม  ยอดระฆังแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาดิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหาร นอกจากนี้ยังมี มหาวิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์, โบสถ์แห่งเทพวีนัส, วิหารดอมนิอุส (Cathedral of St.Domnius) ที่จัดเรียงรายรวมกันอย่างลงตัว  ชมจัตุรัสประชาชน ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย ในยุคศตวรรษที่ 10
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
ที่พัก โรงแรม ART, SPLIT หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่

สปลิท  – อ่าวมาลีสตอน – ดูบรอฟนิค (Unesco) – ชมเมืองเก่า – ประตูหลัก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (6)
นำท่านเดินทางสู่  อ่าวมาลีสตอน (Mali Ston)  ก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน ท่านจะได้ข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศบอสเนีย (เพื่อแวะถ่ายรูป) บริเวณเมืองที่มีชื่อว่า เมืองนีอุม  (Neum) เป็นประเทศเพื่อนบ้านของโครเอเชีย  มีเวลาแวะให้ท่านซื้อของฝากติดไม้ติดมือ ต่อด้วยนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับเข้าสู่ประเทศโครเอเชีย   จากนั้นนำท่านปรับเปลี่ยนอิริยาบถโดยการล่องเรือ 45 นาที เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยง  และชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก พร้อมด้วยเครื่องเคียง  จิบไวน์สดเติมเต็มรสชาติท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของอ่าวมาลี สตอน  ** หมายเหตุ – ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง ** ได้เวลาอันสมควร….คณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik)  เมืองมรดกโลกทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย ตลอดสองข้างทางตื่นตาตื่นใจกับอาคารบ้านเรือนที่มีหลังคาสีแสดแดงที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่ง เมืองแห่งนี้นับเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค” ด้วยความที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองโดยเฉพาะเรื่องของการวาง ผังเมืองที่สวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเดินเที่ยว ชมบริเวณเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งตั้งอยู่ในโอบล้อมกำแพงโบราณสูงตระหง่าน ตรงบริเวณพื้นที่ริมทะเลอาเดรียติก เป็นเขตชุมชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้างบ้านเมืองไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7และสร้างกำแพงเมืองแข็งแรงขึ้นล้อมเมืองไว้ในศตวรรษที่ 13 เพื่อป้องกันภัยจากศัตรู เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียนมาชีโดเนียนและเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่ามากมายด้วยสิ่งก่อสร้างโบราณ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ นำท่านเดินเที่ยวชมตัวเมืองโดยเริ่มต้นจากประตูหลัก (Pile Gate) นำไปสู่ Stradum พื้นทางเดินเป็นหินอันเป็นถนนสายหลักจาก น้ำพุโบราณทรงกลม (Onfrio Fountain) ไปจนสุดมุมถนนล้วนเรียงรายไปด้วยสถานที่สำคัญ เช่น Franciscan Monastery  วิหารในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1391
จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต  รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระทำผิดด้วย  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน (Orlando Column) และหอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444  หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัด ซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของนักบุญ St. Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังและ โบสถ์ The Cathedral Treasury สถานที่เก็บอัฐิของนักบุญ St.Blaise ภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะรวมถึงวัตถุล้ำค่าจำนวนมากและยังมีส่วนผลิตเหรียญกษาปณ์และทองของชั่งที่มีชื่อเสียงของดูบรอฟนิก ผ่านชมพระราชวังสปอนซา (Sponza Palace) อีกด้วย  อิสระท่านในการเดินช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของฝากตามอัธยาศัย…. พาชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้มและความงดงามของทะเลอาเดรียติก  ยามสีน้ำเงินของทะเลตัดกับสีส้มแสดของกระเบื้องหลังคาเมืองเก่า ช่างสวยงามเกินคำบรรยายใดๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก โรงแรม ADRIA,DUBROVNIK หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า

ดูบรอฟนิค – ซีบินิค –  ชมเมือง – โวดิเซ่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (9)
คณะออกเดินทางสู่ เมืองซีบินิค (Sibenik) เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติค ซึ่งทะเลอาเดรียติก ก็คือ ทะเลย่อยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นเอง โดยเมืองชิบินิคจะมีอาคารบ้านเรือนที่มีหลังคาทำด้วยกระเบื้องสีแสด สไตล์เรอเนสซองส์ที่ได้รับอิทธิพลจากทางอิตาลี  ชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15 / ต่อด้วยชม มหาวิหารเซนต์เจมส์   (St. James)   หรือ   เซนต์จาคอบ   (St. Jakob )  มรดกโลกที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน – ดัลเมเชี่ยนได้อย่างลงตัว งดงามด้วยยอดโดมและหลังคาที่ประดับด้วยแผ่นหิน  และไม่มีการใช้วัสดุมาเชื่อมต่อจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (10)
จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เมืองโวดิเซ่ (Vodice) เมืองเล็กๆริมชายฝั่งทะเลอาเดรียติกทางตอนกลางของแคว้นดัลเมเชียน  และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของทะเลอาเดรียติกตอนกลาง…อิสระให้ท่านเดินชมวิวท้องทะเลสีน้ำเงินคราม…
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
พักที่ โรงแรม VODICE, หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่หก

โวดิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Unesco) – ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (12)
นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Plitvice  Lake National Park) หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป และยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1979     ทะเลสาบพลิทไวซ์ตั้งอยู่ในดินแดนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป ในส่วนของประเทศโครเอเชีย(Croatia) แม่น้ำโครานา(Korana) ทำให้เกิดทะเลสาบ 16 แห่งไหลผ่านหินปูนและหินชอล์กเชื่อมต่อกับ Cascades น้ำตกเล็กๆที่ไหลไล่ระดับลงมาเป็นชั้นๆเล็กๆ และ waterfalls น้ำตกขนาดใหญ่ที่สูงชัน Plitvice Falls (น้ำตกพลิทไวซ์)  ชวนมหัศจรรย์กับอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทไวซ์หนึ่งในป่าไม้ที่มีอายุมากรุ่นสุดท้ายในยุโรป ภูมิประเทศเป็นที่มหัศจรรย์  บ่งบอกถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมไปด้วยพืชและสัตว์ ทะเลสาบถูกแบ่งเป็น  2 กลุ่มใหญ่ คือ ชั้นบนและชั้นล่าง การเปลี่ยนของสภาพอากาศตามฤดูกาลระหว่างชายฝั่งและเขตภาคพื้นทวีป
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13) เมนูพิเศษ! ปลาเทราต์ย่างเสริฟทั้งตัว ทานพร้อมผักเครื่องเคียง
นำท่านสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE ที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบล่างขึ้นสู่ชั้นบนของอุทยาน (LOWER & UPPER LAKE) ท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและอลังการของ LOWER LAKE ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่าน อีกทั้งยังเชื่อมต่อด้วยน้ำตกต่างๆมากมาย   จากนั้นพาเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกันทั้ง 16 แห่ง  นอกจากนั้นบริเวณรายล้อมยังเต็มไปด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 20 ถ้ำ และชม Big Waterfalls ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (14)
พักที่ โรงแรมในอุทยาน  JEZERO,PLITVICE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่เจ็ด

พลิทวิตเซ่ – พูล่า  – แอมฟิเธียเตอร์ (Unesco)  – Lovran

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม  (15)
นำคณะท่านออกเดินทางสู่ เมืองพูล่า (PULA) พูล่า หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเลี่ยน เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอิตาเลียน  และเคยเป็นเมืองเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย  และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลีมาก่อน  ทำให้มีผู้คนใช้ภาษาอิตาเลี่ยนกันอย่างแพร่หลาย แม้กระทั่งตามป้ายจราจรยังคงมีภาษาอิตาเลี่ยนเขียนกำกับไว้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)
นำคณะท่านเข้าชมสิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ยิ่งใหญ่ ที่ยังคงเหลือเป็นอนุสรณ์และสำคัญที่สุดคือ สนามพูล่า อารีน่า (PULA ARENA) หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียมที่กรุงโรม  นับเป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับหก ที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอำนาจ จึงถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผู้คนได้ถึง 22,000 คนโดยผ่านทางเข้าออก 20 ช่องทาง อารีน่าที่เห็นในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพตามช่วงศตวรรษที่ 15 ที่มีการนำหินไปสร้างปราสาทและเมือง ในปัจจุบันมักใช้เป็นสถานที่จัดงานโอเปร่า และดนตรีอื่นๆ รวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานภาพยนตร์ประจำปีอีกด้วย ได้เวลาอันสมควร….นำคณะเดินทางต่อสู่ เมือง Lovran เพื่อเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (17)
ที่พัก โรงแรม PARK,LOVRAN  หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่แปด

เมือง Lovran – โอพาเทีย – ชมเมือง – รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล – ซาเกร็บ – ช้อปปิ้ง – สนามบินซาเกร็บ – เวียนนา ( แวะเปลี่ยนเครื่อง )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (18)
นำท่านออกเดินทางต่อสู่ภาคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย  ซึ่งมีชื่อเรียกภูมิภาคนี้ว่าแคว้น  “อิสเตรีย (Istria)” เยี่ยมชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เป็นเมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” ชื่อเดิมของเมืองนี้ในภาษาอิตาลี   คือ   “Abbazia” ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ประกอบกับอยู่ริมทะเลอะเดรียติก      ที่มีวิลล่าหรูหราสไตล์ออสเตรีย     จึงทำให้โอพาเทียเป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย     นำท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปคู่กับนางแห่งนกนางนวล  (Maiden with the Seagull)  ซึ่งเป็นรูปปั้นแกะสลักโดย  ZVONKO CAR นักประติมากรที่มีชื่อเสียง  รูปหญิงสาวงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือยืนเด่นถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง  อิสระให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศเมืองตากอากาศเล็กๆน่ารัก และเลือกซื้อของที่ระลึกตามร้านค้าต่างๆ  จนได้เวลาอันสมควร… นำคณะท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกร็บ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (19)
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์โครเอเชียหรือต่างประเทศตามอัธยาศัยก่อนกลับ….. อาทิเช่น  ห้างสรรพสินค้า  Arena Centar Shopping Center หรือ Outlet ชื่อดังของโครเอเชียที่เปิดเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร……นำท่านเดินทางสู่สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
18.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (AUSTRIAN AIRLINES)    เที่ยวบินที่ OS 678  ( ใช้เวลาบินโดยรวม 55 นาที )
19.40 น. ถึงกรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย  เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง และให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสาย……  หมายเหตุ : เนื่องจากเราเดินทางมาเป็นหมู่คณะ ดังนั้นเมื่อเครื่องลงจอดแล้ว…..รบกวนผู้เดินทางทุกท่านโปรดรอหัวหน้าทัวร์อยู่บนเครื่องก่อน  เพื่อที่หัวหน้าทัวร์จะได้นำท่านลงจากเครื่องพร้อมๆกัน  ไปขึ้นรถต่อไปยังอาคารสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง   เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนและพลัดหลงกัน
23.20 น. เดินทางต่อสู่ประเทศไทย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (AUSTRIAN AIRLINES)    เที่ยวบินที่ OS 025 (ใช้เวลาบินโดยรวม 10 ชั่วโมง)

วันที่เก้า

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

14.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……..
………………………………………………………………………………
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) 

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ลด 3,000 บาท
 • พักเดี่ยว เพิ่ม 9,000 บาท
อัตรานี้รวม  

 1. ค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ แบบหมู่คณะ (ชั้นประหยัด) ไป – กลับพร้อมกัน โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์  ตามในรายการที่ระบุไว้
 2. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยของสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (โดยคิดจากอัตรา ณ วันที่ 15 พ.ย.61 )
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางสำหรับหิ้วขึ้นเครื่อง 7KG ต่อท่าน/ต่อเที่ยว, กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 1 ชิ้นๆละ ไม่เกิน 23KG ต่อท่าน / ต่อเที่ยว
 4. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว ตามที่ระบุไว้ในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าอาหารทั้งของคาว – หวาน/ผลไม้ และเครื่องดื่ม (เช่น น้ำดื่ม) ตามมาตรฐานระดับภัตตาคาร
 7. ค่าพาหนะเดินทาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 8. พิเศษ Free WIFI บนรถบัส
 9. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญของทางบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 10. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง
 11. ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ (กรณีที่ท่านประสงค์ซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯได้)
 12. พิเศษ น้ำดื่มวันละ 1 ขวด ขนาด 0.5 มล. ต่อ 1 ท่าน
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางสำหรับหน่วยงานข้าราชการ และบุคคลธรรมดา
 2. ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศโครเอเชีย ท่านละ 3,500 บาท
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ , ค่าอาหาร /ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ, ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  ค่าซักรีด และอื่นๆ
 5. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนดไว้
 6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถตลอดการเดินทาง ( ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 28 ยูโร / ต่อ 1 ท่านลูกค้า ) ส่วนค่าทิปของหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านเป็นหลัก
 7. ค่าธรรมเนียมน้ำมันหรือภาษีสนามบินที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมหลังจากวันที่ 15/11/2561
เงื่อนไขของตั๋ว

 1. อัตราค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ แบบหมู่คณะ ชั้นประหยัด ไป – กลับพร้อมกัน เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ซาเกร็บ (ประเทศโครเอเชีย) – กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์  ซึ่งราคาถูกตรวจสอบ ณ วันที่  15/11/2561
 1. ราคาบัตรโดยสารที่นำเสนอนั้นเป็นราคาเริ่มต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากทางสายการบินในวัน – เวลาที่ทำการสำรองที่นั่ง หากราคาตั๋วสูงกว่าราคาที่แจ้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริงหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ำมันและค่าประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมัน ทางบริษัทฯจะทำการแจ้งท่านก่อนวันที่มีการออกตั่ว โดยใช้เอกสารอ้างอิงจากสายการบินเป็นหลักฐาน ในกรณีเปลี่ยนแปลงราคาข้างต้น
เงื่อนไขของทัวร์

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์ หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, สภาพการจราจร , การเมือง, สายการบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า แต่ยึดถือประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นสำคัญ
 2. อัตราค่าบริการทั้งหมด คิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาบัตรโดยสาร ณ 15/11/2561 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการทั้งหมด ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน  หรือมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
 3. การเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ (ผู้ใหญ่) 30 / ต่อ 1 คณะ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบ 
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 5. โรงแรมที่พักเป็นโรงแรมที่เสนอราคาแต่ยังมิได้ทำการจองใดๆทั้งสิ้น หากเป็นช่วงเทศกาลหรืองานแฟร์ต่างๆ  หากโรงแรมไม่สามารถสำรองห้องได้  ให้คิดราคาเพิ่มขึ้นตามความเป็นจริงจากผู้เดินทางได้
 6. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมารวมการบริการเช่นกัน   ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุเอาไว้  เช่น  ค่าอาหาร, ค่านำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ท่านจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้ เพราะบริษัทฯต้องอยู่ภายใต้การจัดการที่มีเงื่อนไขกับองค์กรนั้นเช่นกัน เช่น การยกเลิกวินาทีสุดท้ายหลังจากการยืนยันแล้ว เป็นต้น 
 7. การถูกปฎิเสธวีซ่าและการออกจากเมืองไทยหรือถูกปฎิเสธการเข้าเมืองจากประเทศนั้นๆในรายการทัวร์ ในกรณีที่ท่านมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย   หรือด้วยว่าเหตุผลใดๆจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้  บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 8. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มสีเลือดหมู   
 9. กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเดินทางไปกับทัวร์ของบริษัทฯ  โปรดขอคำยืนยันจากฝ่ายขายก่อน ว่าทัวร์นั้นๆมีการยืนยันการเดินทางจริงก่อนที่ท่านทำการออกตั๋วภายในประเทศ หรือจองรถทัวร์มายังกรุงเทพฯ   หากท่านทำการออกตั๋ว โดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว  และทัวร์นั้นมีการถูกยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 10. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด มีการชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ  ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของทางบริษัทฯ แล้ว
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท   ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการนำเสนอเพื่อยืนยันทำการออกตั่วของท่านเลยในทันที 
 2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 6  สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 • สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 – 29 วันทำการ  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 7-14 วันทำการ หักค่ามัดจำ 80% ของราคาทัวร์  และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 6 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวน เนื่องจากบริษัทฯมีการทำสำรองจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน  รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆกับบริษัททัวร์ในประเทศหรือต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 20 วัน ก่อนวันเดินทางให้ทางบริษัทฯ ***ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง***
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการยื่นวีซ่าล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่าน ไม่ผ่าน บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าโครเอเชีย (ไม่ต้องโชว์ตัว)

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 2-3 อาทิตย์ในวันทำการ ไม่มียื่นด่วน

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้นเอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า    6  เดือน     และมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า  , หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบกรณีเป็นเล่มใหม่ และยังไม่เคยใช้งาน  ** บางสถานทูต จำเป็นต้องยื่นเล่มเก่า (ตัวจริง) คู่กับเล่มใหม่ 
 1. รูปถ่าย รูปสี หน้าตรง ขนาด 5 ซม. x 4.5 ซม.  ใบหน้า 80 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 2 ใบ และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน  เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์   ห้ามสวมแว่นตาแฟชั่น (ต้องเป็นแว่นสายตาเท่านั้น) หรือเครื่องประดับ หรือหมวก , ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย  และไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ  รูปตามตัวอย่าง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน, สำเนาบัตรข้าราชการ (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)   ** บางสถานทูต จำเป็นต้องใช้ฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ยื่นคู่กับฉบับภาษาไทย **
 3. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า , สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)   ** บางสถานทูต จำเป็นต้องใช้ฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ยื่นคู่กับฉบับภาษาไทย **
 4. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
  • กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ หัวจดหมายเป็นหัวบริษัทฯ โดยระบุตำแหน่งงาน, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา   โดยระบุชื่อประเทศ  มีตราประทับของบริษัทฯพร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
  • กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้า , สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน  พร้อมทั้งเซ็นชื่อกรรมการผู้มีอำนาจรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ   (คัดลอกสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)  มีลายเซ็นของเจ้าพนักงานผู้คัดลอกเอกสารให้
  • กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น  หัวจดหมายเป็นหัวโรงเรียน  มีตราประทับของโรงเรียนพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจในการออกเอกสาร  พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน หรือ นักศึกษา 
  • กรณีเป็นข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากต้นสังกัด ระบุตำแหน่ง  เงินเดือน อายุการทำงาน มีตราประทับของหน่วยงาน พร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกเอกสาร
  • กรณีเกษียณอายุ ใช้หนังสือรับรองการเกษียณอายุจากหน่วยงาน (กรณีเคยเป็นข้าราชการ) พร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกเอกสาร , เขียนจดหมายรับรองการเกษียณอายุงานด้วยตัวท่านเองเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีเคยเป็นพนักงานเอกชนทั่วไป) ** บางสถานทูต จำเป็นต้องมี เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า เช่น  สถานทูตโปแลนด์ เป็นต้น **
 1. หลักฐานการเงิน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) 

6.1    สเตทเม้น (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดเงินเป็นปัจจุบัน มีตราประทับของธนาคารพร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกหน้า หริอจดหมายรับรองจากธนาคาร  กรุณาระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  แทนการใส่ชื่อของแต่ละสถานฑูต ต้องมีตราประทับของธนาคารพร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร  หรือสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์  ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดเงินเป็นปัจจุบัน เซ็นชื่อเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า และควรเลือกเล่มบัญชีที่มีการเข้า – ออกของเงินสม่ำเสมอ มียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 หลัก  เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านมีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายการเดินทาง *** บางสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีฝากประจำ และพิจารณาเอกสารที่ออกโดยทางธนาคารเท่านั้น ***  หรือเอกสารอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ใบซื้อหุ้น, ใบกองทุน , สำเนาโฉนดที่ดิน , สลิปเงินเดือน (กรณียังเป็นพนักงานต้องใช้) , ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการบํานาญ

6.2   ในกรณีที่ต้องให้บุคคลอื่นรับรองค่าใช้จ่ายให้  ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจน พร้อมทั้งเอกสารประกอบอย่างอื่นของผู้รับรองการเงิน เช่น สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับรอง และเอกสารอื่นที่สามารถบ่งบอกถึงความสัมพันธ์กัน และเหตุผลในการออกค่าใช้จ่ายให้ท่านได้

 1. เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีสำเนาสูติบัตร  และถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง  จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอาศัยอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา /มารดา กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า  พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก  และเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น
 2. ผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล  เช่น สถานทูตออสเตรเลีย     

     (ค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองแพทย์ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)

*** การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูตเท่านั้น  บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเอกสารให้เท่านั้น ***

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา  หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย 9 วัน(OS) มี.ค.-เม.ย.62
รหัสทัวร์
EUR SUN02(OS)MAR-APR
สายการบิน
Austrian Airlines
ประเทศ
Europe
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว