บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์ :
EUR CRO8D(EK)SEP-DEC
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Emirate Airlines

ทัวร์โครเอเชีย พลิทวิตเซ่ ดูบรอฟนิค 8 วัน(EK)ก.ย.-ธ.ค.61

รหัสทัวร์: EUR CRO8D(EK)SEP-DEC

World Heritage Croatia 8Days 5Nights

 • ดูบรอฟนิค สมญานาม ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก
 • ชมอุทยานพลิทวิตเซ่ มรดกโลกทางธรรมชาติ
 • สปลิท เมืองใหญ่อันดับสองของโครเอเชีย ชมมรดกโลก พระราชวังไคโอเคลีเชียน
 • โทรเกียร์ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของโครเอเชีย
 • ซาเกร็บ เมืองหลวงของโครเอเชีย

 

วันเดินทาง 8 วัน 5 คืน

24 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561 55,500
8-15 ตุลาคม 55,500
16-23 ตุลาคม 57,500
19-26 พฤศจิกายน 55,500
28 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 57,500
3-10 ธันวาคม 57,500

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ  (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

23.00 น. นัดเจอที่จุดนัดพบ ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าเลขที่ 8 เคาน์เตอร์ T  สายการบินเอมิเรตส์ (EMIRATES)  สะสมไมล์ Skywards ได้  บริการดีเยี่ยมติด 4 ใน 10 ของThe World’s Top 10 Airlines in 2017 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง…….

วันที่สอง

ดูไบ ( แวะเปลี่ยนเครื่อง ) – ซาเกร็บ – โอพาเทีย – รูปปั้นสัญลักษณ์นางแห่งนกนางนวล

02.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย   โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EMIRATES)    เที่ยวบินที่ EK 371  (ใช้เวลาบินโดยรวม 7 ชั่วโมง
06.00 น. ถึงนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยน ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสาย และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง DUTY FREE ที่หรูหราและอลังการ มีสารพัดสิ่งให้ท่านได้เลือกซื้อ หมายเหตุ : เนื่องจากสนามบินที่นครดูไบมีขนาดใหญ่  ดังนั้นเมื่อเครื่องลงจอดแล้ว…..รบกวนผู้เดินทางทุกท่านโปรดนั่งรอหัวหน้าทัวร์อยู่บนเครื่องก่อน  เพื่อที่หัวหน้าทัวร์จะได้นำท่านลงจากเครื่องพร้อมๆกัน  ไปขึ้นรถต่อไปยังอาคารสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง   เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนและพลัดหลงกัน
08.30 น. ออกเดินทางต่อสู่  เมืองซาเกร็บ  ประเทศโครเอเชีย   โดยสายการบินเอมิเรตส์    เที่ยวบินที่   EK129 (ใช้เวลาบินโดยรวม  6 ชั่วโมง  20 นาที)
12.35 น. เมื่อเครื่องบินสัมผัสขอบฟ้า  นำท่านเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศโครเอเชีย  คณะเดินทางถึง สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเวลาของประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลการกร  รวมถึงตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระเป็นที่เรียบร้อย   นำคณะท่านขึ้นรถปรับอากาศเพื่อเดินทางต่อสู่ภาคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย  ซึ่งมีชื่อเรียกภูมิภาคนี้ว่าแคว้น  “อิสเตรีย (Istria)” เยี่ยมชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เป็นเมืองที่มีสมญานามว่า  “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” ชื่อเดิมของเมืองนี้ในภาษาอิตาลี คือ “Abbazia” ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ประกอบกับอยู่ริมทะเลอะเดรียติก ที่มีวิลล่าหรูหราสไตล์ออสเตรีย จึงทำให้โอพาเทียเป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย นำท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปคู่กับนางแห่งนกนางนวล  (Maiden with the Seagull) ซึ่งเป็นรูปปั้นแกะสลักโดย  ZVONKO CAR นักประติมากรที่มีชื่อเสียง รูปหญิงสาวงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือยืนเด่นถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง อิสระให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศ…….
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร  (1)
พักค้างคืน ณ โรงแรม  GRAND HOTEL ADRIATIC หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม

โอพาเทีย – พลิทวิตเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Unesco) – ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE  ซาดาร์ – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์ โดแนท – มหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย – ชมฟอรัมหรือย่านชุมชน – ช้อปปิ้งตลาดกลางเมือง – Sea Organ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (2)
นำท่านเดินทางสู่  เมืองพลิทวิตเซ่ (PLITVICE) แห่งแคว้น ISTRIA & KVARNER  เพื่อจะนำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Plitvice  Lake National Park) หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป และยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1979     ทะเลสาบพลิทไวซ์ตั้งอยู่ในดินแดนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป ในส่วนของประเทศโครเอเชีย(Croatia) แม่น้ำโครานา(Korana) ทำให้เกิดทะเลสาบ 16 แห่งไหลผ่านหินปูนและหินชอล์กเชื่อมต่อกับ Cascades น้ำตกเล็กๆที่ไหลไล่ระดับลงมาเป็นชั้นๆเล็กๆ และ waterfalls น้ำตกขนาดใหญ่ที่สูงชัน Plitvice Falls (น้ำตกพลิทไวซ์)  ชวนมหัศจรรย์กับอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทไวซ์หนึ่งในป่าไม้ที่มีอายุมากรุ่นสุดท้ายในยุโรป ภูมิประเทศเป็นที่มหัศจรรย์  บ่งบอกถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมไปด้วยพืชและสัตว์ ทะเลสาบถูกแบ่งเป็น  2 กลุ่มใหญ่ คือ ชั้นบนและชั้นล่าง การเปลี่ยนของสภาพอากาศตามฤดูกาลระหว่างชายฝั่งและเขตภาคพื้นทวีป …..นำท่านสู่ท่าเรือ ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE ที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบล่างขึ้นสู่ชั้นบนของอุทยาน (LOWER & UPPER LAKE) จากนั้นเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและอลังการของ LOWER LAKE ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่าน อีกทั้งยังเชื่อมต่อด้วยน้ำตกต่างๆมากมาย นำท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกันทั้ง 16 แห่ง และนอกจากนั้นบริเวณรายล้อมยังเต็มไปด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 20 ถ้ำ  และชม Big Waterfalls ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
ได้เวลาอันสมควร……นำท่านออกเดินทางต่อสู่  เมืองซาดาร์ (Zadar) เมืองประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี  และเป็นเมืองท่าสำคัญของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน อดีตเมืองหลวงเก่าของ ภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่นอกจากนี้แล้วเมืองหลวงเก่าแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวเรือที่มา ค้าขายในแถบนี้ เนื่องจากเคยเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าขายมาตั้งแต่สมัยอดีต…… พาท่านชมตัวเมืองซาดาร์  ชมประตูเมืองเก่าสมัยเวนีซมามีอิทธิพลเหนือซาด้าร์  อันงดงามด้วยลวดลายและสัญญลักษณ์ต่างๆ ชมบริเวณด้านนอกของโบสถ์เซนต์ โดแนท (St.Donat)  ซึ่งเป็นโบสถ์สำคัญประจำเมือง  และมหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย (St. Anastasia Church)  ที่งดงามด้วยศิลปผสมโรมาเนสก์และโกธิค ชมฟอรัมหรือย่านชุมชน (Roman Forum) ของโรมันเมื่อสองพันปีก่อนที่นักโบราณคดีจะใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญต่างๆในการอยู่อาศัยของชาวโรมัน  แวะตลาดกลางเมือง ที่มีชีวิตชีวาสดใสด้วยผัก ผลไม้ ไม้ดอกและอื่นๆ อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน…….นำท่านสู่ริมเมืองซาดาร์ โดยที่นี่จะมีความพิเศษตรงที่ มี Sea Organ (ออร์แกนน้ำทะเล) ที่แรกและที่เดียวของโลก  โดยใช้คลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งทำให้เกิดเสียงต่างๆ  สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเครื่องดนตรีโดยอาศัยเกลียวคลื่นที่ซัดเข้ากระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันไดก่อให้เกิดเป็นท่วงทำนองเสียงดนตรี เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nikola Basic ซึ่งเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมนับแต่วันที่ 15 เมษายน ปี ค.ศ. 2005 ที่ผ่านมา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
พักค้างคืน ณ โรงแรม KOLOVARE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่

ซาดาร์ – สปลิท (Unesco) – พระราชวังไดโอคลีเชียน – วิหารจูปีเตอร์ – ยอดระฆังแห่งวิหาร – วิหารดอมนิอุส – อ่าวมาลีสตอน – ล่องเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอย + ชิมหอยนางรมสดๆ – ดูบรอฟนิค (Unesco)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (5)
นำท่านเดินทางสู่เมือง สปลิท (Split) โดยใช้เส้นทางลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติคที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีส้ม สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ เมืองสปลิท เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศโครเอเชียรองลงมาจากเมืองซาเกรบ ศูนย์กลางการพาณิชย์ การคมนาคม แหล่งอารยธรรมของแคว้นดัลเมเชีย และเป็นเมืองชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่ สุดในโครเอเชีย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดด้วย สปลิตนับอายุได้กว่า 1,700 ปี สวยงามดั่งสวรรค์บนดิน เมืองแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกๆของโลก และเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธ์ดัลเมเชียน…..พาท่านเดินชมรอบๆ  พระราชวังไดโอคลีเชียน (Diocletian Palace)  สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่  4  ที่ต้องการสร้างพระราชวังสาหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี  ค.ศ. 1979 ภายในประกอบด้วย วิหารจูปีเตอร์ (Catacombes)  สุสานใต้ดินที่มีชื่อเสียงและวิหารต่างๆ ห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ลาน  Peristyle ซึ้งล้อมด้วยเสาหินแกรนิต  3  ด้าน  และเชื่อมด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรงดงาม  ยอดระฆังแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาดิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหาร นอกจากนี้ยังมี มหาวิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์, โบสถ์แห่งเทพวีนัส, วิหารดอมนิอุส (Cathedral of St.Domnius) ที่จัดเรียงรายรวมกันอย่างลงตัว  ชมจัตุรัสประชาชน ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย ในยุคศตวรรษที่10
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เมนูกุ้งล็อบสเตอร์ย่างเสริฟคู่กับเส้นสปาเก็ตตี้เหนียวนุ่ม
นำท่านเดินทางต่อสู่ อ่าวมาลีสตอน (Mali Ston) ก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน ท่านจะได้ข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศบอสเนีย (แวะถ่ายรูป) บริเวณเมืองที่มีชื่อว่า เมืองนีอุม (Neum) ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของโครเอเชีย มีเวลาแวะให้ท่านซื้อของฝากติดไม้ติดมือ ต่อด้วยนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับเข้าสู่ประเทศโครเอเชีย จากนั้นนำท่านปรับเปลี่ยนอิริยาบถโดยการล่องเรือ 45 นาที เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยง และชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก พร้อมด้วยเครื่องเคียง จิบไวน์สดเติมเต็มรสชาติท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของอ่าวมาลี สตอน  ** หมายเหตุ – ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง **
ได้เวลาอันสมควร….คณะท่านเดินทางต่อสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik)  เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย ตลอดสองข้างทางตื่นตาตื่นใจกับอาคารบ้านเรือนที่มีหลังคาสีแสดแดงที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่ง เมืองแห่งนี้นับเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค” ด้วยความที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองโดยเฉพาะเรื่องของการวาง ผังเมืองที่สวยงาม ในอดีตนั้น “ดูบรอฟนิค” เคยเป็นเมืองมหาอำนาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมา เป็นศูนย์กลางในการควบคุมการเดินเรือในทะเลเอเดรียติค และ เมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางธุรกิจเป็นอย่างมาก….. ด้วยเหตุนี้เอง “ดูบรอฟนิค” จึงเป็นเมืองที่ร่ำรวย มีเงินทองเหลือเฟือ ในการตกแต่งพระราชวัง โบสถ์ วิหาร จัตุรัส น้ำพุ และ บ้านเรือนต่างๆ อย่างงดงามตามยุคสมัย เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมทั้งกอธิค เรเนซองค์ และ บาโรคเต็มไปทั้งเมืองตัว เมืองโบราณดูบรอฟนิค เคยเป็นเป้าหมายการถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ ได้รับความเสียหาย และทรุดโทรม  และหลังจากในปี 1995   ได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT   เพื่อสงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสียหายขึ้นมาใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองนี้จึงกลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
พักค้างคืน ณ โรงแรม ADRIA หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า

ดูบรอฟนิค(Unesco) – ชมเมืองเก่า – ประตูหลัก – นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง – โทรเกียร์ (Unesco) – เขตเมืองเก่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (8)
นำท่านเดินเที่ยว ชมบริเวณเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งตั้งอยู่ในโอบล้อมกำแพงโบราณสูงตระหง่าน ตรงบริเวณพื้นที่ริมทะเลอาเดรียติก เป็นเขตชุมชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้างบ้านเมืองไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7และสร้างกำแพงเมืองแข็งแรงขึ้นล้อมเมืองไว้ในศตวรรษที่ 13 เพื่อป้องกันภัยจากศัตรู เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียนมาชีโดเนียนและเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่ามากมายด้วยสิ่งก่อสร้างโบราณ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ นำท่านเดินเที่ยวชมตัวเมืองโดยเริ่มต้นจากประตูหลัก (Pile Gate) นำไปสู่ Stradum พื้นทางเดินเป็นหินอันเป็นถนนสายหลักจาก น้ำพุโบราณทรงกลม (Onfrio Fountain) ไปจนสุดมุมถนนล้วนเรียงรายไปด้วยสถานที่สำคัญ เช่น Franciscan Monastery  วิหารในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1391
จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระทำผิดด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน(Orlando Column) หอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัด ซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของนักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังและ โบสถ์ The Cathedral Treasury สถานที่เก็บอัฐิของนักบุญ St.Blaise ภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะรวมถึงวัตถุล้ำค่าจำนวนมากและยังมีส่วนผลิตเหรียญกษาปณ์และทองของชั่งที่มีชื่อเสียงของดูบรอฟนิก รวมถึงผ่านชมพระราชวังสปอนซา (Sponza Palace) อีกด้วย    จากนั้นอิสระท่านในการเดินช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของฝากตามอัธยาศัย…. ต่อด้วยนำท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขา SRD ที่มีความสูง 400 เมตร     เพื่อชมวิวทิวทัสน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้มและความงดงามของทะเลอาเดรียติก  ยามสีน้ำเงินของทะเลตัดกับสีส้มแสดของกระเบื้องหลังคาเมืองเก่า ช่างสวยงามเกินคำบรรยายใดๆ  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเมืองจุใจ……
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (9)
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองโทรเกียร์ ถือว่าเป็นอีกเมืองประวัติศาสตร์ของโครเอเชีย เป็นเมืองโบราณบนเกาะเล็กๆ ซึ่งในอดีตเคยถูกปกครองโดยพวกกรีกและโรมัน แต่ปัจจุบันมีการอนุรักษ์เป็นเมืองเก่า และได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997  ระหว่างทางผ่านชมเมืองที่มีสภาพเป็นเกาะอยู่โดดเดี่ยว คือเมืองพรีโมสเตน …….พาท่านชมเขตเมืองเก่า  สัมผัสอาคารบ้านเรือนที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ อาทิ ประตูเมือง Kopnena Vrata ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16, หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14  แวะถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซ็นต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence Cathedral) ที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 12  จุดเด่นของมหาวิหาร คือประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญเซ็นต์ลอเรนซ์ ผู้สร้างมหาวิหารแห่งนี้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึกมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
พักค้างคืน ณ โรงแรม ARCOTEL ALLEGRA หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่หก

โทรเกียร์(Unesco)  – ชีบินิค(Unesco) – ชมเมือง – ซาเกร็บ – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์มาร์ค –  มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (11)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองชิบินิค (Sibenik)  เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติค ซึ่งทะเลอาเดรียติก ก็คือทะเลย่อยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยเมืองชิบินิคจะมีอาคารบ้านเรือนที่มีหลังคาทำด้วยกระเบื้องสีแสด  สไตล์เรอเนสซองส์ ที่ได้รับอิทธิพลจากทางเวนิส ประเทศอิตาลี  จากนั้นนำท่านชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15  ชมมหาวิหารเซนต์เจมส์ (St.James) หรือ เซนต์จาคอบ (St.Jakob) ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน – ดัลเมเชี่ยนได้อย่างลงตัว  งดงามด้วยยอดโดมและหลังคาที่ประดับด้วยแผ่นหิน  และไม่มีการใช้วัสดุมาเชื่อมต่อ  จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
นำคณะเดินทางกลับสู่เมืองซาเกร็บ (Zagreb)  เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี  มีแม่น้ำสายหลักชื่อ  ซาวา (Sava River)  ไหลผ่านด้านหนึ่งของเมือง  นอกจากนี้ประเทศโครเอเชียยังเป็นประเทศต้นกำเนิดของ “เนคไท” อาภรณ์อันงามสง่าและเป็นสากลของสุภาพบุรุษอีกด้วย…..ผ่านชมจัตรัส BAN JELACIC  ที่มีรูปปั้นของนายพลบาน  โจซิฟ เจลาซิค  (Ban Josip Jelacic)  ที่เป็นวีระบุรุษของประเทศ  โดยนำทหารชาวโครแอตต่อต้านฮังการีในสมัยต้นศตวรรษที่ 19   และนำท่านเดินชมย่านเมืองเก่าของกรุงซาเกร็บ   ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เมืองตอนบน (Upper Town) และ เมืองตอนล่าง ( Lower Town)  ที่เชื่อมต่อกันด้วยรถราง  FUNICULAR  ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป   นำคณะนั่งรถราง……..การชมเมืองจะเริ่มจากเมืองเก่าที่เป็น  Upper Town ซึ่งมีแหล่งโบราณสถาน  และเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินลัดเลาะตรอกซอกซอยเล็กๆ ไปเรื่อยๆ จนไปถึงบริเวณ Lower Town    ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นย่านธุรกิจที่มีความคึกคักมากกว่าบริเวณ  Upper Town ผ่านชม อาคารรัฐสภา (SABOR) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1918 ในโอกาสที่โครเอเชียแยกตัวออกจากอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน (AUSTROHUNGARIAN EMPIRE)    โดยมีการประกาศแยกตัวอย่างเป็นทางการบริเวณระเบียงชั้นบนของอาคาร   หลังจากนั้นมีการตัดสินใจแยกตัวออกจากระบบสังคมนิยมยูโกสลาเวียขึ้น ณ ที่แห่งนี้ในปี ค.ศ. 1991 และประกาศตัวเป็นประเทศอิสระไม่ขึ้นกับประเทศใด
จากนั้นผ่านบันทึกภาพทำเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENTIALPALACE หรือ BANSKI DVORI)    ซึ่งเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีของโครเอเชีย  ต่อด้วยชม จัตุรัส โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Church) เป็นหัวใจของส่วน Upper Town สร้างขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 กระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์โดดเด่นมองเห็นได้แต่ไกล  เป็นตราสัญลักษณ์ของราชอาณาจักรทรุนแห่งโครเอเชีย ดัลเมเชีย และ สลาโวเนีย (The Truine Kingdom of Croatia, Dalmatia and Slavonia) ตราหมากรุกขาวแดงเครื่องหมายโครเอเชีย, ลีโอพาร์ด 3 ตัวคือแคว้นดัลเมเทีย  และสโลเวเนียคือแถบฟ้าแดง  ส่วนด้านขวาหมายถึงซาเกร็บ รอบๆโบสถ์จะมีโคมไฟที่ใช้น้ำมันในการจุดไฟให้สว่างตลอดเวลา เป็นธรรมเนียมมาแต่ดั้งเดิม……จากนั้นนำท่านชม มหาวิหาร The Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary หรือมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ที่ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ – กอธิก ในช่วงศตวรรษที่ 11  งดงามด้วยหอระฆังแฝด ปลายยอดแหลมสีทอง   ภายในประดิษฐานรูปปั้นนักบุญองค์สำคัญต่างๆ อย่างนักบุญปีเตอร์     แท่นบูชาโลงแก้วบรรจุร่างจำลองของอาร์คบิชอปสตีเฟ่นผู้ต่อสู้กับลัทธิเผด็จการฟาสซิสต์ ถือว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโครเอเชีย และยังเป็นศูนย์กลางของคริสต์จักรในประเทศโครเอเชีย ด้านหน้าของมหาวิหารมีบ่อน้ำพุที่เป็นแบบ นีโอ-กอธิก บนยอดเสาเป็นรูปปั้นสีทองของพระแม่มารี ส่วนที่ฐานของเสาเป็นรูปปั้นนางฟ้าสีทองทั้ง 4 ตั้งอยู่รายรอบตัวมหาวิหาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
พักค้างคืน ณ โรงแรม PANORAMA  หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่เจ็ด

ซาเกร็บ – ประตูหินตะวันออก – ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางเมือง – สนามบิน PLESO INTERNATIONAL  ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม  (14)
พาท่านชม ประตูหินตะวันออก (Stone gates) หรือ  Kamenita Vrata  ประตูหินที่มีชื่อเสียงเครื่องหมายทางเข้าด้านทิศตะวันออกของเมือง ประตูสุดท้ายที่เหลืออยู่จากห้าประตู ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ตามตำนานเล่าว่าไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี ค. ศ. 1731 เผาทำลายบ้านเรือนละแวกนี้จนราบคาบ ยกเว้นแต่ Stone Gate ซึ่ง ภายในมีรูปภาพ Jesus and Mary พร้อมมงกุฎ เป็นของที่ระลึกจากสมเด็จพระสังฆราชเมื่อคราวที่มาเยือนซาเกร็บ ที่ไม่ได้รับความเสียหายเลย ชาวบ้านเชื่อว่ารูปภาพนี้ศักดิ์สิทธิ์จึงพากันกราบไหว้บูชาหรือขอบคุณกับสิ่งปาฎิหาริย์ ที่เคบขอแล้วได้ดังที่ต้องการ ท่านจะสังเกตเห็นจากแผ่นหินที่ติดโดยรอบ จะสลักคำว่า “HVALA” ที่แปลว่า “ ขอบคุณ” ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น…..ผ่านชมโรงละครแห่งชาติโครเอเชีย (Croatian National Theatre)  สร้างขึ้นในปี 1895 โดยรูปแบบของอาคารนั้นสร้างขึ้นในสไตล์นีโอบาร็อค มีลักษณะเป็นรูปตัว U และรายรอบไปด้วยสวนสาธารณะจนได้รับสมญานามว่า “The Green Horse shoe” โรงละครแห่งชาติโครเอเชีย ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของ  “Marshal Tito Square” เป็นหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดของซาเกร็บด้วย  ต่อด้วยเดินชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market)  ตลาดเก่ากลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส ขายพวกไม้ดอกไม้ประดับ   ผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สีสันสวยงามแบบต่างๆ    จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร….นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบิน   เพื่อขึ้นเครื่องเตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทย
11.30 น. พาคณะท่านเข้าเช็คอินขึ้นเครื่อง…..หากมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าในร้านปลอดภาษีภายในสนามบิน
15.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EMIRATES)  เที่ยวบินที่ EK 130 ( ใช้เวลาบินโดยรวม 5 ชั่วโมง 25 นาที )
22.55 น. ถึงนครดูไบ     ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์     เพื่อแวะเปลี่ยน ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสาย และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง  DUTY FREE อีกครั้ง หมายเหตุ : เนื่องจากสนามบินที่นครดูไบมีขนาดใหญ่  ดังนั้นเมื่อเครื่องลงจอดแล้ว…..รบกวนผู้เดินทางทุกท่านโปรดนั่งรอหัวหน้าทัวร์อยู่บนเครื่องก่อน  เพื่อที่หัวหน้าทัวร์จะได้นำท่านลงจากเครื่องพร้อมๆกัน  ไปขึ้นรถต่อไปยังอาคารสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง   เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนและพลัดหลงกัน

วันที่แปด

ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

03.40 น. เดินทางต่อสู่ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EMIRATES)    เที่ยวบินที่ EK 376 สะดวกสบายกับความล้ำสมัยของเครื่องบินแอร์บัส A380  ซึ่งจะมอบประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับให้กับท่าน   ด้วยความกว้างของที่นั่ง 18.5 นิ้ว มีระยะห่างระหว่างแถวที่นั่งกว้าง 32 นิ้ว พร้อมด้วยจอภาพเพื่อความบันเทิงขนาด 10.6 นิ้ว  และบริการเชื่อมต่อ Wi-Fi และอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทุกท่านบนเครื่อง…… (ใช้เวลาบินโดยรวม 6 ชั่วโมง 05 นาที)
12.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……..
……………………………………………………………………………..
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่น เสริมเตียง ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 12,000 บาท
เงื่อนไขของตั๋ว

 1. อัตราค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัดแบบโปรโมชั่น (ไม่ใช่ตั๋วหมู่คณะ) โดยสายการบินเอมิเรตส์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – ซาเกร็บ – กรุงเทพฯ  ราคาตรวจสอบ ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561   (จะยืนยันให้ได้  ต่อเมื่อได้รับรายชื่อมาทำการสำรองที่นั่ง  พร้อมออกตั๋วเลยทันที)
 2. ราคาตั๋วที่นำเสนอนั้นเป็นราคาเริ่มต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากทางสายการบินในวันเวลาที่ทำการสำรองที่นั่งและยังมิได้ดำเนินการใดๆ การสำรองที่นั่งกับสายการบินนั้น หากราคาสูงกว่าราคาที่แจ้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่ม ตามที่เกิดขึ้นจริง
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตั๋วเครื่องบิน อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันหลังจากวันที่นำเสนอราคา (ตามวันที่ระบุในเอกสาร) โดยใช้เอกสารอ้างอิงจากสายการบินเป็นหลักฐาน ในกรณีเปลี่ยนแปลงราคาข้างต้น
 4. โรงแรมที่พักเป็นโรงแรมที่เสนอราคาแต่ยังมิได้ทำการจองใดๆทั้งสิ้น หากเป็นช่วงเทศกาลหรืองานแฟร์ต่างๆ หากโรงแรมไม่สามารถสำรองห้องได้ให้คิดราคาเพิ่มขึ้นตามความเป็นจริงจากผู้เดินทางได้
อัตรานี้รวม  

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ตามรายการระบุ ตั๋วเดี่ยวราคาโปรโมชั่น โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EMIRATES)
 2. ค่า Tax + Fuel Charged + Insuranceของสนามบินทุกแห่ง (คิดจากอัตรา ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561 )  การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามมาตราฐานสากล ตามรายการที่ระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 5. ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ตามรายการระบุ ได้คัดสรรเมนูและให้ท่านได้ลิ้มรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 6. ค่าพาหนะ (รถโค้ชมาตราฐานยุโรป) ในการนำเที่ยวตามรายการ
 7. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการของบริษัทฯจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 8. อาหารเสริมระหว่างมื้ออาหาร เช่น น้ำพริกต่างๆ ซอสปรุงรส น้ำปลา น้ำจิ้ม มาม่า ลูกอม ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
 9. น้ำดื่มแจกบนรถวันละ 1 ขวด / ต่อวัน / ต่อท่าน
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท แบบกลุ่ม (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 2. ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 3. ค่าธรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศโครเอเชีย (ไม่ต้องโชว์ตัว) ราคา 3,500 บาท
 4. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (เพิ่มความคุ้มครองจากเดิม) ของ บ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ แบบ BASIC PLAN (เงื่อนไขคุ้มครองหรือต้องการเพิ่มความคุ้มครอง โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่)
 5. ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 6. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด *** ทางสายการบินอนุญาติให้โหลดสัมภาระใตเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ และสามารถถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน  7 กิโลกรัม  ***
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก,และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก,ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 8. ค่าทิปไกด์และคนรถท้องถิ่น 30 EURO/ต่อทริป/ต่อ 1 ลูกค้า
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท   
 2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น   ทางบริษัทฯจะคืนค่ามัดจำให้ทั้งหมด
  ยกเว้นคณะที่เดินทางตรงช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือคณะที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้  
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 – 29 วันทำการ  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 7-14 วันทำการ หักค่ามัดจำ 80% ของราคาทัวร์  และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 6 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวน เนื่องจากบริษัทฯมีการทำสำรองจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน  รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆกับบริษัททัวร์ในประเทศหรือต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 6. ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 20 วัน ก่อนวันเดินทางให้ทางบริษัทฯ ***ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง***
 7. หากท่านจองและให้เอกสารในการยื่นวีซ่าล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่าน ไม่ผ่าน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
เงื่อนไขในการเดินทาง

 1. โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว    บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์   หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม  อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน  โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า  แต่ยึดถือประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นสำคัญ โปรแกรมท่องเที่ยวจะสมบูรณ์ครบถ้วน จะจัดส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว  เครื่องบิน  ค่าประกันภัยสายการบิน  ค่าธรรมเนียมน้ำมัน  หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท   หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 3. กรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงตามที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ดังกล่าว (จำนวนผู้เดินทางอย่างน้อย  30 ท่าน / ต่อ 1 คณะ)
 4. 4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างสุดความสามารถในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรม  หรือบริษัทขนส่ง   หากเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง  สิ่งของรวมถึงของมีค่า  แต่ไม่ได้รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆแล้ว
 6. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมารวมการบริการเช่นกัน     ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุเอาไว้เช่น ค่าอาหาร, ค่านำเที่ยวสถานที่ต่างๆ   ท่านจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้  เพราะบริษัทฯต้องอยู่ภายใต้การจัดการที่มีเงื่อนไขกับองค์กรนั้นเช่นกัน  เช่น   การยกเลิกวินาทีสุดท้ายหลังจากการยืนยันแล้ว เป็นต้น ยกเว้นมีการคืนค่าใช้จ่ายส่วนไหนบริษัทฯจะคืนท่านตามจำนวนนั้น เท่าที่ตัวแทนแต่ละประเทศคืนให้
 7. การถูกปฎิเสธวีซ่า และการออกจากเมืองไทย หรือถูกปฎิเสธการเข้าเมืองจากประเทศนั้นๆ ในกรณีที่ท่านมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไป ในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยว่าเหตุผลใดๆ จนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 8. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ   หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง   เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มสีเลือดหมู     
 9. กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเดินทางไปกับทัวร์ของบริษัทฯ โปรดขอคำยืนยันจากฝ่ายขายก่อน  ว่าทัวร์นั้นๆมีการยืนยันการเดินทางจริง  ก่อนที่ท่านจะทำการออกตั๋วภายในประเทศ หรือจองรถทัวร์มายังกรุงเทพฯ     หากท่านทำการออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว    และหากทัวร์นั้นมีการถูกยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง   บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 10. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ /   ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและได้อ่านโปรแกรมท่องเที่ยวและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าโครเอเชีย (ไม่ต้องโชว์ตัว)

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 2-3 อาทิตย์ในวันทำการ ไม่มียื่นด่วน

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้นเอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า    6  เดือน     และมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า  , หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบกรณีเป็นเล่มใหม่ และยังไม่เคยใช้งาน  ** บางสถานทูต จำเป็นต้องยื่นเล่มเก่า (ตัวจริง) คู่กับเล่มใหม่ 
 1. รูปถ่าย รูปสี หน้าตรง ขนาด 5 ซม. x 4.5 ซม.  ใบหน้า 80 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 2 ใบ และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน  เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์   ห้ามสวมแว่นตาแฟชั่น (ต้องเป็นแว่นสายตาเท่านั้น) หรือเครื่องประดับ หรือหมวก , ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย  และไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ  รูปตามตัวอย่าง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน, สำเนาบัตรข้าราชการ (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)   ** บางสถานทูต จำเป็นต้องใช้ฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ยื่นคู่กับฉบับภาษาไทย **
 3. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า , สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)   ** บางสถานทูต จำเป็นต้องใช้ฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ยื่นคู่กับฉบับภาษาไทย **
 4. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
  • กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ หัวจดหมายเป็นหัวบริษัทฯ โดยระบุตำแหน่งงาน, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา   โดยระบุชื่อประเทศ  มีตราประทับของบริษัทฯพร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
  • กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้า , สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน  พร้อมทั้งเซ็นชื่อกรรมการผู้มีอำนาจรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ   (คัดลอกสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)  มีลายเซ็นของเจ้าพนักงานผู้คัดลอกเอกสารให้
  • กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น  หัวจดหมายเป็นหัวโรงเรียน  มีตราประทับของโรงเรียนพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจในการออกเอกสาร  พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน หรือ นักศึกษา 
  • กรณีเป็นข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากต้นสังกัด ระบุตำแหน่ง  เงินเดือน อายุการทำงาน มีตราประทับของหน่วยงาน พร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกเอกสาร
  • กรณีเกษียณอายุ ใช้หนังสือรับรองการเกษียณอายุจากหน่วยงาน (กรณีเคยเป็นข้าราชการ) พร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกเอกสาร , เขียนจดหมายรับรองการเกษียณอายุงานด้วยตัวท่านเองเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีเคยเป็นพนักงานเอกชนทั่วไป) ** บางสถานทูต จำเป็นต้องมี เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า เช่น  สถานทูตโปแลนด์ เป็นต้น **
 5. หลักฐานการเงิน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) 

6.1    สเตทเม้น (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดเงินเป็นปัจจุบัน มีตราประทับของธนาคารพร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกหน้า หริอจดหมายรับรองจากธนาคาร  กรุณาระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  แทนการใส่ชื่อของแต่ละสถานฑูต ต้องมีตราประทับของธนาคารพร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร  หรือสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์  ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดเงินเป็นปัจจุบัน เซ็นชื่อเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า และควรเลือกเล่มบัญชีที่มีการเข้า – ออกของเงินสม่ำเสมอ มียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 หลัก  เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านมีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายการเดินทาง *** บางสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีฝากประจำ และพิจารณาเอกสารที่ออกโดยทางธนาคารเท่านั้น ***  หรือเอกสารอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ใบซื้อหุ้น, ใบกองทุน , สำเนาโฉนดที่ดิน , สลิปเงินเดือน (กรณียังเป็นพนักงานต้องใช้) , ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการบํานาญ

6.2   ในกรณีที่ต้องให้บุคคลอื่นรับรองค่าใช้จ่ายให้  ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจน พร้อมทั้งเอกสารประกอบอย่างอื่นของผู้รับรองการเงิน เช่น สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับรอง และเอกสารอื่นที่สามารถบ่งบอกถึงความสัมพันธ์กัน และเหตุผลในการออกค่าใช้จ่ายให้ท่านได้

 1. เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีสำเนาสูติบัตร  และถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง  จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอาศัยอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา /มารดา กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า  พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก  และเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น
 2. ผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล  เช่น สถานทูตออสเตรเลีย (ค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองแพทย์ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)
*** การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูตเท่านั้น  บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเอกสารให้เท่านั้น ***

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา  หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย พลิทวิตเซ่ ดูบรอฟนิค 8 วัน(EK)ก.ย.-ธ.ค.61
รหัสทัวร์
EUR CRO8D(EK)SEP-DEC
สายการบิน
Emirate Airlines
ประเทศ
Europe
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว