India

รหัสทัวร์ :
IND KAS7D(AI)OCT-DEC
ประเทศ :
India
สายการบิน :
Air India (AI)

ทัวร์แคชเมียร์ เดลลี อักรา 7 วัน 6 คืน (AI)

รหัสทัวร์: IND KAS7D(AI)OCT-DEC

แคชเมียร์ เดลลี อักรา

หุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก(ศรีนาคา,พาฮาลแกม,กุลมาร์ก)

สัมผัสเส้นทางบินที่สวยที่สุดในโลกเลียบเทือกเขาหิมาลัย จากเดลีสู่ศรีนาคา

แคชเมียร์            ดินแดนที่สวยที่สุดในโลกที่สุด สวรรค์บนโลกมนุษย์ มงกุฎเพชรของอินเดีย

                            ทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดเทือกเขาหิมาลัย

ทะเลสาบดาล    ทะเลสาบสวยใสใจกลางหิมาลัย กระจกสะท้อนความงามท้องฟ้าและทิวทัศน์

                            พักผ่อนบนเรือลำหรูที่สร้างจากไม้ซีดัลกลิ่นหอม งดงามด้วยลวดลายแกะสลักไม้ทั้งลำในแบบศิลปะแคชเมียร์

เดลลี                 เมืองหลวงของอินเดีย ชมประตูชัยอินเดีย, วัดอัคราดาม

อักรา                 ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

 วันเดินทาง 7 วัน 6 คืนโดยสายการบินแอร์อินเดีย (AI)

22-28 ตุลาคม 2558  41,900
3-9 ธันวาคม  41,900

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – เดลลี – อักรา   

06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 แถว W เคาน์เตอร์สายการบินแอร์อินเดียอินเดีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ
08.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 333
12.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธีร์ เมืองเดลลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1.30 ชม.)  หลังผ่านพิธีการศุลกากรแล้ว นำท่านขึ้นรถโค้ช ไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านชม ประตูชัยอินเดีย (India Gate) ลักษณะคล้ายประตูชัย ในปารีส สร้างขึ้นเพื่อรำลึกแก่ทหารที่เสียชีวิตในสงครามสำคัญ ๆ ของอินเดีย ก่อสร้างด้วยหินทรายแดงสูงจากพื้นดินประมาณ 42.3 เมตร  จากนั้น นำท่านผ่านชมอาคารสำนักงานทำเนียบประธานาธิบดี  (Rashtrapati Bhavan ) เดิมเคยเป็นวังของอุปราชอังกฤษในสมัยที่เป็นอาณานิคม ตัวอาคารสร้างด้วยหินทราย สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1929 จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง อักรา (ระยะทาง 210 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) สถานที่ตั้งของ ทัชมาฮาล สุสานแห่งความรักและความผูกพันอันเลื่องชื่อ 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก RAJ MAHAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

อักรา – ทัชมาฮาล – พระราชวังอักราฟอร์ด – เดลลี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)  นำท่านชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal ) อนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่และ ความรักอันบริสุทธิ์ ของพระเจ้าชาห์ จะฮาน ที่มีให้กับ พระนางมุมตัช มาฮาล ซึ่งเป็นราชินีที่พระองค์ทรงรักยิ่ง หลังจากพระนางทรงสิ้นพระชนม์จากไปในปี ค.ศ.1631 ระหว่างมีพระประสูติกาล (พระนางมีพระโอรสและพระธิดากับพระเจ้าชาร์จะฮาน 13 พระองค์) ทำให้พระเจ้าชาร์จะฮานเสียพระทัยเป็นอย่างมาก จึงได้สร้างสุสานแห่งนี้เพื่อรำลึกถึงความรักที่พระองค์มีต่อพระนาง  ทัชมาฮาล ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณโค้งแม่น้ำจามูนา หรือ แม่น้ำยมุนา บริเวณด้านหน้าของสุสาน มีการจัดสวนแบบมุฆัล  ส่วนตัวอาคารสุสาน มีความกว้าง 130 ฟุต ยาว 130 ฟุต ตรงกลางสร้างเป็นรูปโดมสูง 200 ฟุต ซึ่งภายในอาหาคาร ท่านจะได้ชมเครื่องประดับ อัญมณีอันมีค่านานาชนิดที่ประดิษฐ์ไว้ ในหินอ่อนภายใน โดยช่างฝีมือชั้นเอกของโลกยากที่จะหาใครเปรียบ คือ อัสตาด ไอสา ( Ustad Isa ) ซึ่งภายหลังได้ถูกประหารชีวิต เพื่อมิให้สามารถไปสร้าง วิหารหรืออนุสรณ์แห่งความรัก อื่นใดอันสวยกว่า อนุสรณ์แห่งความรัก ของ ทัชมาฮาลได้อีก  นำท่านชมพระราชวังอักราฟอร์ด พระราชวังที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีบริเวณกว้างใหญ่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 3 รัชสมัย พระเจ้าชาร์จะฮาน กษัตริย์องค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุลเป็นผู้สร้างต่อจนเสร็จ ภายในอักราฟอร์ดมีห้องที่สวยสวยงามสร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักลวดลาย โดยเฉพาะห้องมุขแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นห้องที่สำคัญที่สุด และเป็นสถานที่ที่พระเจ้าชาร์จะฮานถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนม์ พระศพของพระองค์ถูกนำมาวางเคียงพระศพของพระมเหสีผู้เป็นที่รักในทัชมาฮาล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับไปเดลลี ตามเส้นทางเดิม……
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
ที่พัก  PICCADELYHOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เดลลี – ศรีนาคา – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาต

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม (6) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปสนามบิน
12.05 น. ออกเดินทางสู่ ศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจัมมูและแคชเมียร์ โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 866
เมืองศรีนาคา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคชเมียร์ ประกอบด้วยทะเลสาบขนาดใหญ่ คือ ทะเลสาบดาล และ ทะเลสาบนากิ้น ด้านหลังมีเทือกเขาโอบล้อมโดยรอบ ในสมัยที่ถูกปกครองโดยราชวงศ์โมกุล มีการจัดทำผังเมืองขึ้นมาใหม่ จึงทำให้แคชเมียร์เป็นเมืองที่สวยงาม ปัจจุบันชาว ศรีนาคาเกือบร้อยละ 98 % นับถือศาสนาอิสลาม
ทะเลสาบดาล ที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขา แห่งเมืองศรีนาคาเป็นเมืองแห่งทะเลสาบเป็นเมืองที่เป็นที่หมายของการท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติที่มาเยือนจากทั่วโลกมาเป็นศตวรรษศรีนาคาตั้งอยู่ ณ ใจกลางของหุบเขาแคชเมียร์ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร มีทิวทัศน์สวยงามยิ่งสามารถเยี่ยมชมได้ทั้งปี ฤดูกาลมากมาย เหมาะเป็นสถานที่ พักผ่อนในยามว่าง ของหนุ่มสาว และครอบครัว อีกทั้งชาวแคชเมียร์ มักใช้สถานที่นี้เป็นที่นัดหมาย,พักผ่อนพูดคุย ดื่มด่ำกับบรรยากาศ ช่วงเวลาพระอาทิตย์ ลับขอบฟ้า ท่ามกลางหุบเขา แห่งมวลดอกไม้ และทะเลสาบอันงดงาม
 13.30 น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา หลังรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอต้อนรับและนำท่านไปยังภัตตาคาร
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
 บ่าย นำท่านไปชมความงดงามของการจัดสวนแบบโมกุล แคว้นแคชเมียร์ เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบฉบับของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นสบายเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้นำท่านชม สวนชาลิมาร์ (Shalima Garden ) หรือ สวนแห่งความรัก สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2159 โดย พระเจ้า ชาห์ฮังคี แห่ง ราชวงศ์โมกุล เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักให้แก่ พระนาง นูชาฮัล จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อน ของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้หลากหลายพันธุ์ ออกดอกงดงามหลากสีสันสวยงาม รวมทั้งต้นชีน่าร์ (ชื่อต้นไม้ที่เรียกตามท้องถิ่น) หรือ ต้นเมเปิ้ล ซึ่งลักษณะเด่นของเมเปิ้ลที่นี่ ใบจะมีขนาดใหญ่ บางต้นมีอายุกว่า 300 – 400 ปี บริเวณโดยรอบสวนมีลานน้ำพุ ซึ่งน้ำพุนี้เกิดขึ้นได้โดยแรงดันน้ำธรรมชาติที่ไหลลงมาจากภูเขา จากนั้นนำท่านไปชม สวนนิชาต (Nishat Garden) เป็นสวนพักผ่อนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแคชเมียร์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2176 สร้างโดย อาซาฟข่าน สร้างให้กับ น้องสาวพระนางนูชาฮัล ด้านหลังของสวนติดกับ เทือกเขาซาร์วาวาล ที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และสวนดอกไม้นานาชนิด บริเวณด้านหน้าสวนเมืองมองออกไปจะเห็นทัศนียภาพอันสวยงามอีกมุมหนึ่งของทะเลสาบดาล …..แวะช้อบปิ้งโรงงาน ผ้าพัชมีน่า และพรม สินค้าคุณภาพดีมากมาย อาทิ ผ้าพันคอ (ผ้าพัชมีน่า และ ผ้าชอร์) ที่มีชื่อเสียงชื่อเสียงระดับโลก, พรม ทอด้วยมือ ฯล สมควรแก่เวลา จากนั้นนำท่านไปยังท่าเรือ ริมทะเลสาบดาล เพื่อนั่งเรือชิคาร่า  (เรือชิคาร่า เป็นเรือพายท้องถิ่น ตัวเรือทำจากต้นซีนาร์ ใบพายของเรือทำเป็นรูปหัวใจ หลากสีสัน 1 ลำนั่งได้ 4 ท่าน) ไปยังที่พัก House Boat ซึ่งเป็นที่พักของทุกท่าน (House Boat เกิดขึ้นในสมัยอาณานิคมของอังกฤษ เนื่องจาก คนอังกฤษเข้าตั้งถิ่นฐานในหลายเมือง รวมถึงแคชเมียร์ด้วยแต่กฎหมายอินเดียไม่อนุญาตให้คนอังกฤษมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทำให้คนอังกฤษต้องมาสร้างบ้านบนเรือในทะเลสาบดาล เพื่ออยู่อาศัยแทน)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ Deluxe House Boat (8)
***** บ้านเรือทุกหลังจัดแบ่งสัดส่วนชัดเจนด้านหน้าเป็นระเบียงเล็ก สำหรับชมทิวทัศน์ของทะเลสาบดาล ส่วนภายในแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจน คือ ห้องรับแขกซึ่งจะเป็นที่นั่งพักผ่อน, ห้องอาหารสำหรับทานอาหารร่วมกันในครอบครัว  และส่วนของห้องนอน 3 ห้อง พักห้องละ 2 คน หรือ 3 คน พร้อมห้องน้ำในตัว โดยมีพ่อบ้านประจำเรือ 1 คนคอยดูแลทุกท่านอย่างเป็นกันเอง และแม่ครัวพร้อมลูกมือทำอาหารสำหรับแขกที่เข้าพักทุกวัน *****(กรณีห้องพักบนเรือไม่เต็ม ทางผู้จัดการบ้านเรือสามารถขายห้องพักให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นเข้ามาพักได้เฉกเช่นเดียวกับโรงแรมทั่วไป)

วันที่สี่

ศรีนาคา – กุลมาร์ก – อัฟฟาร์วัต – ศรีนาคา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ บนเรือ Deluxe House Boat (9) นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองกุลมาร์ก อยู่ห่างจากศรีนาคาไปทางตอนใต้ ระยะทางประมาณ 56 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเส้นทางสู่ชายแดนประเทศปากีสถาน กุลมาร์ก หรือ ทุ่งแห่งดอกไม้ (Meadow  of Flowers) เป็นทุ่งขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร บนระดับความสูง 2,730 เมตร มีดอกไม้ป่านานาพันธุ์ อีกทั้งเป็นที่ตั้งของสนามกอลฟ์ขนาด 18 หลุมที่ตั้งอยู่บนที่สูงที่สุดในโลก  ในสมัยก่อนกุลมาร์กเป็นเมืองตากอากาศสำคัญของกษัตริย์ ยูซุฟ ชาห์ มีความหมายถึงสถานที่ที่เต็มไปด้วยกุหลาบ และสมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ กุลมาร์กกลายเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมสำหรับฤดูร้อน และเล่นสกีกันในฤดูหนาว ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติของกุลมาร์ก ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามแบบพาโนรามาของทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ โดยมีฉากหลังเป็นเทือกเขาอาฟฟราวัต ที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย นำท่านไปยังสถานีเคเบิลคาร์ เพื่อนั่งกระเช้าลอยฟ้า หรือ กอนโดล่าเพื่อไปชมความงดงามของภูเขาอัฟฟาร์วัต  เป็นเส้นทางกอนโดล่าที่ยาวที่สุดและสูงที่สุดของเอเชีย ให้ทุกท่านนั่งกอนโดล่าเฟสที่ 1 ไปยังสถานีกงโดรี (กอนโดล่า แบ่งออกเป็น 2 เฟส, เฟสที่ 1 จากกุลมาร์ก – กงโดรี ระยะทางยาว 4 กม. และเฟสที่ 2 จากกงโดรี – ยอดเขาอัฟฟาร์วัต ยาวประมาณ 5 กม.)   ซึ่งอยู่ที่ระดับความสูง 3,099 เมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของทุ่งหญ้า ดอกไม้ป่า และกระท่อมยิปซีที่ปลูกกระจัดกระจายอยู่บริเวณเชิงเขา  เมื่อขึ้นไปถึงสถานีกงโดรี แล้ว ท่านจะได้ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามา อันสวยงามของภูเขาอัฟฟาร์วัต ซึ่งมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี และหากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใส สามารถมองเห็นยอดเขานันกา พาร์บัต (Nanga Parbat) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม พร้อมถ่ายภาพความประทับใจ หรือ สามารถเช่าม้าขี่เล่นรอบๆ (สอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์)
***สำหรับท่านที่สนใจที่จะขึ้นไปชมยอดเขาอัฟฟาร์วัต สามารถซื้อบัตรกอนโดล่าเฟส 2 ได้ในราคาประมาณ 500 รูปีต่อท่าน  แต่เนื่องจากยอดเขานี้อยู่ที่ความสูงประมาณ 4,000 เมตร ออกซิเจนค่อนข้างเบาบาง อาจทำให้ท่านเกิดอาการแพ้ที่สูง หายใจลำบาก จึงไม่เหมาะกับผู้มีปัญหาสุขภาพ ***   ได้เวลาสมควรนำท่านโดยสารกระเช้ากลับลงมาที่กุลมาร์กและเดินทางกลับศรีนาคา โดยใช้เส้นทางเดิม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ Deluxe House Boat (11) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า

ศรีนาคา – พาฮาลแกม – ศรีนาคา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า บนเรือ Deluxe House Boat (12) นำท่าน เดินทางสู่ พาฮาลแกม  (Pahalgam) หรือ หุบเขาแกะ  ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,130 เมตร เดิมเคยเป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมในการถ่ายทำละคร,ภาพยนตร์อินเดียฟอร์มยักษ์หลายๆ เรื่อง  เพราะความสวยงามทางธรรมชาติ ทุ่งหญ้าเขียวขจี ลำธาร ภูเขาน้ำแข็ง และอากาศอันบริสุทธิ์สดชื่น จนได้ชื่อว่า สวิสเซอร์แลนด์ แห่งอินเดีย ระหว่างทางเชิญท่าน เพลิดเพลิน ชมความงามตลอดสองข้างทาง อาทิ หมู่บ้านท้องถิ่นต่างๆ, หมู่บ้านทำครกหิน, หมู่บ้านทำไม้คริกเก๊ต (ต้นหลิว) ซึ่งเป็นกีฬายอดฮิตของชาวอินเดียการทำการเพาะปลูก และเกษตรกรรม, ปลูกพืช, เลี้ยงสัตว์, ชมแนวป่าสนยักษ์ ซึ่งเป็นป่าที่สมบูรณ์และสวยงามอีกแห่งในอินเดีย ถึง หุบเขาพาฮาลแกม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
บ่าย เชิญท่าน อิสระเดินชมบรรยากาศและ ความงดงามของทัศนียภาพ ตามอัธยาศัย ชมหุบเขาที่มีสายน้ำไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำริดเดอร์ ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของปลาเทร้าท์ ทำให้พาฮาลแกมเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งในเรื่องปลาเทร้าท์ (สำหรับท่านที่สนใจขี่ม้าชมความงามของทุ่งหญ้าเขียวขจี ภูเขา และธารน้ำ เพื่อเก็บภาพความประทับใจมีค่าใช้จ่ายประมาณท่านละ 550 – 600 รูปี กรุณาแจ้งที่ หัวหน้าทัวร์ ) ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับศรีนาคา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ Deluxe House Boat (14)

วันที่หก

ศรีนาคา – เดลลี  

05.30 น ตื่นแต่เช้า นำท่าน นั่งเรือชิคาร่า ล่องเรือชม และเก็บภาพความประทับใจของ ตลาดเรือดอกไม้ ซึ่งเป็นไฮไลท์สีสัน และ มนต์เสน่ห์ อีกอย่างหนึ่งของแคชเมียร์ โดยจะมีพ่อค้า พายเรือซึ่งตกแต่งสีสันลำเรือ สวยงามดูแปลกตา ใบพายของเรือเป็นรูปหัวใจ สีต่างๆ ซึ่งนำดอกไม้สวยงาม หลากหลายชนิด และเมล็ดพันธุ์ไม้ มาเร่ขาย ดูแล้วสีสันงดงามแปลกตา อาทิ Black Rose,Blue Rose, Tulip, Kashmir Lotus ฯล ซึ่งดอกไม้บางสายพันธุ์ อาจหาชมได้ยากและ มีเฉพาะที่แคชเมียร์เท่านั้น สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าบนเรือ บนเรือ Deluxe House Boat   (15)
พักผ่อนดื่มด่ำบรรยากาศของทะเลสาบดาลในยามสาย ………..
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ Deluxe House Boat (16)
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองศรีนาคาเพื่อเดินทางกลับเมืองเดลลี
14.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบิน AI 659  กลับสู่เมืองเดลลี
15.50 น. เดินทางถึงเมืองเดลลี  หลังรับกระเป๋าสัมภาระแล้วนำท่านไปยังภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (17)
หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก PICCADELY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เดลลี – วัดอัคราดาม – กรุงเทพ  ฯ   

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (18) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยนำท่านไปยังสนามบินนานาชาติ อินทิราคานธี
นำท่านชม วัดอัคราดาม ( Akshardham Swaminaraya Temple ) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง คือ วัดอักษราธรรม เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ถูกสร้างขึ้นโดยองค์กร BAPS ในเดลลีซึ่งเป็นการผสมผสานทางด้านสถาปัตยกรรมของอินเดียอันหลากหลาย ไว้ด้วยกัน อาทิเช่น รูปปั้น การกวนเกษียรสมุทร ของยักษ์ และเทวดา, รูปปั้นการนั่งบรรลุธรรมใต้ต้นโพธิ์ ซึ่งมีเหล่าสรรพสัตว์ต่างๆ อาทิ ช้าง, กวาง, หมาป่า,ลิง, เสือ คอยรับใช้ และคอยปกป้อง เป็นต้น ซึ่งใช้สถาปนิกจำนวนกว่า 7,000 คน ใช้เวลาก่อสร้างมากว่า 5 ปี เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เป็นปรกติ ซึ่งด้านในท่านสามารถบริจาคแลกซื้อหนังสือของวัด และ วีซีดีได้ ที่เคาน์เตอร์ของมูลนิธิ (ทางวัดอนุญาตให้นำเงินติดตัวเข้าไปได้เท่านั้น โดยห้ามนำสิ่งของทุกอย่างเข้าไปภายในวัดโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็น พาสปอร์ต, กล้องถ่ายรูป, พวงกุญแจ ฯล เพราะจะมีการตรวจอย่างละเอียดจากทาง รปภ.ของวัดแห่งนี้ )
นำท่านไปยังสนามบินนานาชาติ อินทิราคานธี
13.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่  AI 332
19.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)   เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียงเสริม          ลดราคา 1,000 บาท   เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเสริมเตียง       ลดราคา 2,000 บาท  พักเดี่ยวเพิ่ม      6,900 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์อินเดีย
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 3. ค่าที่พัก 3 คืนบนเรือ (Houseboat) ที่ศรีนาคา ระดับดีลักซ์
 4. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่เดลี 2 คืน
 5. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาวที่อักรา 1 คืน
 6. รถโค้ชปรับอากาศในเดลี, รถโตโยต้า INNOVA หรือ TEMPO ในแคชเมียร์
 7. ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
 8. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ  
 9. ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
 10. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย
 11. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

      *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ วันละประมาณ USD 5 /คน/วัน (ตลอดทริป 35 USD/คน)

           ทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์  50 บาท/คน/วัน (ตลอดทริป 350 บาท/คน)

 1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าทำเอกสารผู้ถือหนังสือเดินทางคนต่างด้าว
 3. ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 4. ค่าน้ำหนักเกินพิกัด
 5. กิจกรรมต่างๆตามฤดูกาล เช่น ขี่ม้า, สกี, เลื่อนฯลฯ
เอกสารประกอบการขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างสำหรับปิดวีซ่า
 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และไม่ใช่รูปสติกเกอร์หากท่านส่งรูปมาไม่ถูกต้องตามที่บริษัทฯแจ้งไว้   ทางบริษัทฯขอเรียกเก็บค่าทำรูปใหม่ท่านละ 300 บาทเพื่อดำเนินการทำรูปด่วนใหม่ให้ทันต่อการยื่นขอวีซ่า
 3. สำเนาบัตรประชาชน  และ สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 4. สำเนาสูติบัตร (สำหรับผู้เดินทางเป็นเด็ก)
 5. ผู้เดินทางจะต้องไปทำการสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอินเดีย ณ  IVS Global Pvt.Ltd. ตั้งอยู่ที่ ชั้น 22 อาคาร 253 อโศก ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ(ตรงข้ามโรงพยาบาลจักษุรัตนิน) หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานทูตอินเดีย แผนกวีซ่า  เบอร์ 02-664-1200***** ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะทำการนัดหมายวันเวลาเพื่อไปทำวีซ่าอีกครั้ง ***** 
 6. การพิจารณาและอนุมัติวีซ่าใช้เวลา 7-10  วันทำการไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

          ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด (บัญชีกระแสรายวัน)            ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733-1-01222-4

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9027
 2. ส่งมอบเอกสารสำหรับการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
 4. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า,ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
 5. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วยหากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์ได้ถึง 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 1. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 2. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อ ท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 3. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ   

 

ทัวร์แคชเมียร์ เดลลี อักรา 7 วัน 6 คืน (AI)
รหัสทัวร์: IND KAS7D(AI)OCT-DEC

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147