บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์ :
EUR HG09(EK)SEP-DEC
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Emirate Airlines

ทัวร์แกรนด์ โครเอเทีย 8วัน(EK)ก.ย.-ธ.ค.61

รหัสทัวร์: EUR HG09(EK)SEP-DEC

Grand Croatia 8 days 5 nights

 • เมือง ซาดาร์ เมืองโบราณของสโลวีเนีย อยู่ติดกับทะเลเอเดรียติก
 • เมือง สปลิต เมืองใหญ่อันดับ 2 ของโครเอเชีย อีกหนึ่งเมืองริมทะเลที่ร่ำรวยด้วยวิวสวยๆ
 • เมืองดูบรอฟนิก ศูนย์กลางการท่าโบราณ ที่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของโครเอเชีย
 • อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ อุทยานแห่งชาติแสนงดงามของประเทศโครเอเชีย
 • ซาเกรบ ที่มีฐานะเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโครเอเชีย
 • ซิเบนิก เมืองโบราณริมทะเลมากประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองของชาวโครเอเชียริมฝั่งทะเล

วันเดินทาง 8 วัน 5 คืน

26 กันยายน – 3 ตุลาคม 49,900
28 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 49,900
26 ธันวาคม 61 – 2 มกราคม 62

28 ธันวาคม 61 – 4 มกราคม 62

59,900

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ

22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

วันที่สอง

ดูไบ – ซาเกร็บ – ซาดาร์

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
05.00 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
08.45 น. ออกเดินทางสู่เมือง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK129 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.05 น. เดินทางถึง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินค่ำทางไปยัง ซาดาร์ (Zadar) โดยรถโค้ช
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Kolovare หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

ซาดาร์ – สปลิต – ดูบรอฟนิก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)….เที่ยวชมเมือง ซาดาร์ (Zadar) หนึ่งในเมืองโบราณของสโลวีเนีย อยู่ติดกับทะเลเอเดรียติก โดยรอบตัวเมืองเราจะได้เห็นอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคโรมัน ไม่ว่าจะเป็นโรมันฟอรัม วิหาร โบสถ์ต่างๆ และคณะเราก็ไม่พลาดไปเที่ยวชมในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย (St. Anastasia’s Cathedral) หรืออีกชื่อคือ มหาวิหารแห่งซาดาร์ (Zadar Cathedral) โบสถ์โบราณสีขาวที่สวยสง่าด้วยศิลปะสไตล์โรมัน โบสถ์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 12-13 และเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ แล้วแวะไปถ่ายรูปกับอีกหนึ่งโบสถ์เด่นที่อยู่ใกล้ๆ กันเลยก็คือ โบสถ์เซนต์แมรี่ (St. Mary’s Church) แม้จะเป็นอาคารที่ดูจะเรียบๆ เมื่อเทียบกับสิ่งก่อสร้างอื่นๆ แต่โบสถ์เซนต์แมรี่นั้นล้ำค่าในด้านของประวัติศาสตร์ ด้วยอายุที่มากกว่า 900 ปี และที่ด้านในโบสถ์นั้นก็ได้ตกแต่งด้วยสไตล์บารอกที่งดงามไม่แพ้โบสถ์อื่นๆ เลยออกเดินทางสู่ สปลิต (Split) ด้วยรถโค้ช
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย เดินเล่นและแวะถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ของเมือง สปลิต เมืองใหญ่อันดับ 2 ของโครเอเชีย อีกหนึ่งเมืองริมทะเลที่ร่ำรวยด้วยวิวสวยๆ ด้วยความเก่าแก่ของเมืองและศูนย์กลางวัฒนธรรมมาตั้งแต่โบราณนั้น ทำให้เมืองสปลิตได้ขึ้นเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่สำคัญในปี 1979 จุดเช็คอินแวะถ่ายรูปสวยๆ ของกรุ๊ปเราในครั้งนี้คือ พระราชวังดิโอคลีเชียน (Diocletian Palace) พระราชวังโบราณที่สร้างขึ้นตามรับสั่งของจักรพรรดิโรมัน ดิโอคลีเชียน ในช่วงศตวรรษที่ 4 เป็นพระราชวังทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ริมทะเล เป็นสิ่งก่อสร้างตั้งแต่ยุคโรมันที่ยังคงสภาพไว้ได้ดีมากที่สุดแห่งหนึ่ง มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส (Cathedral of Saint Domnius) โดดเด่นด้วยหอระฆังสีขาวที่สูงเด่นที่สุดในเมืองสปลิตแห่งนี้ โบสถ์สวยอายุกว่า 1600 ปีแห่งนี้เป็นหนึ่งในโบสถ์ของศาสนาคริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก…มุ่งหน้าสู่เมือง ดูบรอฟนิก (Dubrovnik)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Valamar Lacroma Dubrovnik หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ดูบรอฟนิก – เมืองเก่าดูบรอฟนิก – Srd Hill

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)….เมืองดูบรอฟนิก เมืองศูนย์กลางการท่าโบราณ ที่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของโครเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองสวยมากเสน่ห์และวิวทะเล เข้าชม ย่านเมืองเก่า ที่น่าดึงดูดด้วยความงามที่มีมาตั้งแต่โบราณของเมือง แถมด้วยการได้การันตีเป็นมรดกโลกแล้วทำให้เมืองดูบรอฟนิกไม่ควรพลาดเลยเมื่อมาเที่ยวโครเอเชีย ภายในบริเวณเมืองเก่านั้นมีไฮไลท์มากมายที่เราก็ไม่พลาดชมไม่ว่าจะเป็นพระราชวังสปอนซา (Sponza Palace) พระราชวังเก่าอายุกว่า 500 ปี ผสมผสานระหว่างศิลปะสไตล์โกธิคและเรเนสซองส์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ทางราชการ เก็บรักษาเอกสารเก่าแก่กว่า 100,000 ชิ้น และที่ตั้งอยู่ติดกันก็คืออีก พระราชวังเรคเตอร์ (Rector’s Palace) เป็นพระราชวังที่สมัยก่อนเป็นที่อยู่ของขุนนางและเป็นเหมือนศาลาว่าการ ทั้งยังเป็นคลังอาวุธ และคุก พระราชวังนี้มีการผสมผสานศิลปะจากหลายยุคหลายสมัยแต่เข้ากันได้อย่างลงตัวและสวยงาม และแวะไปอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมือง น้ำพุโอโนฟริโอ (Onofrio’s Fountain) น้ำพุขนาดใหญ่กลางเมืองที่ได้สร้างขึ้นเมือปี 1430 เพื่อเป็นหนึ่งในจุดกระจายน้ำจากท่อส่งน้ำของเมือง  นั่งกระเช้าสู่ Hill Srd เนินเขาเหนือเมืองดูบรอฟนิกที่เราจะได้ชมวิวสวยๆ ของเมืองแบบเต็มที่จากมุมสูง ทิวทัศน์ของหลังคาอาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่เป็นอิฐสีส้มกับตัวอาคารสีขาวนั้นตัดกับน้ำทะเลสีคราม เป็นภาพวิวที่น่าประทับใจมากที่สุดภาพหนึ่งเลย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย แล้วก็ได้เวลาที่หลายๆ คนรอคอย อิสระช้อปปิ้ง ที่สามารถเดินช้อปปิ้งได้อย่างจุใจไปกับร้านค้ามากมายตามซอกซอยมากมายของเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านกลับสู่ที่พัก Valamar Lacroma Dubrovnik  หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

ดูบรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ่ – พลิตวิเซ่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8)….เดินทางจากเมืองดูบรอฟนิกไปยังจุดหมายถัดไป ซิเบนิก (Sibenik) เมืองโบราณริมทะเลมากประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองของชาวโครเอเชียริมฝั่งทะเลที่เก่าแก่ที่สุด พร้อมด้วยบรรยากาศริมทะเลชิลล์ๆ แสนเชิญชวน ภายในเมืองที่ตั้งของมรดกโลก นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าบริเวณ จัตุรัสเมืองเก่า ศูนย์กลางย่านเมืองเก่าที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ และมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร แต่ก็ยังได้บรรยากาศของย่านเมืองเก่าอย่างครบถ้วน มหาวิหารแห่งเซนต์เจมส์ (Cathedral of Saint James) ตัวอาคารสีขาวหลังใหญ่นี้ได้ถูกสร้างขึ้นจากหินปูนทั้งหลัง แล้วออกแบบอย่างดีในสไตล์เรอเนสซองส์และโกธิค โดดเด่นด้วยโดมสีขาวและรูปปั้นที่ตกแต่งอยู่โดยรอบตัวโบสถ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(9)
บ่าย มุ่งหน้าสู่ โวดิเซ่ (Vodice) เมืองเล็กๆ ที่แม้จะไม่ใหญ่แต่ก็เก่าแก่และมากด้วยทัศนียภาพสวยๆ ไม่แพ้เมืองริมทะเลอื่นๆ เลย เมืองโวดิเซ่นั้นสามารถย้อนประวัติศาสตร์ไปได้ถึงช่วงยุคโรมัน และเคยเป็นส่วนหนึ่งของเวนิสช่วงปี 1412-1797นั่งรถโค้ชเดินทางสู่เมืองพลิตวิเซ่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Jezero Plitvice  หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก

พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกร็บ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(11)….เข้าชม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) อุทยานแห่งชาติแสนงดงามของประเทศโครเอเชีย ยังเป็นหนึ่งในอุทยานที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดของโครเอเชียด้วยพื้นที่กว้างถึง 296.85 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งนี้มีชื่อเสียงที่โด่งดังและสวยงามด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และทะเลสาบที่อยู่โดยรอบ ปัจจุบันมีทะเลสาบรวมแล้วถึง 16 แห่งกระจายอยู่โดยรอบอุทยาน นอกจากนี้อุทยานพลิตวิเซ่ยังเป็นที่เลื่องชื่อลือชาว่าทัศนียภาพสวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยสีสันอันสดใสของใบไม้ไม่ว่าจะเป็นสีเขียว ส้ม แดง เหลือง และโดยเฉพาะเมื่อสะท้อนลงบนผิวทะเลสาบแล้วยิ่งงดงามอย่างที่สุด อุทยานพลิตวิเซ่ยังได้ขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่สำคัญในปี 1979 และถือเป็นเขตอนุรักษ์ที่สำคัญยิ่งของโครเอเชีย แล้วนำท่าน ล่องเรือ เพื่อชมวิวสวยๆ ของทะเลสาบกว้าง Jezero Kozjak ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดภายในอุทยานพลิตวิเซ่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(12)
บ่าย ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ (Zagreb) ที่มีฐานะเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโครเอเชีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ยุคโรมันก่อนจะค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโครเอเชีย ด้วยเสน่ห์ที่มากล้น มุ่งหน้าสู่จัตุรัสดังในเขตเมืองเก่าที่ต้องไปพลาดไปเยี่ยมเยือนก็คือ จัตุรัสเจลาซิค (Jelacic Square) ศูนย์กลางเมืองเก่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 จุดเด่นของจัตุรัสแห่งนี้ก็คือรูปปั้นของโจเซฟ เจลาซิค ที่นั่งอยู่บนหลังม้า หนึ่งในบุคคลสำคัญของโครเอเชีย ในเขตเมืองเก่านี้เองที่เราจะได้เห็นโบสถ์ประจำเมือง มหาวิหารซาเกรบ (Zagreb Cathedral) หนึ่งในแลนด์มาร์กของเมือง สูงเด่นด้วยหอคอยที่สูงถึง 108 เมตร จัดเป็นหอคอยที่สูงที่สุดของโครเอเชียเลยทีเดียว ตัววิหารสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่ 13 ในสไตล์นีโอโกธิค งดงามและประณีตไม่แพ้มหาวิหารที่ไหน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Aristos หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด

ซาเกร็บ – ดูไบ – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(13)….นำท่านเที่ยวชมภายในเมืองซาเกรบ มุ่งหน้าสู่ สะพานสีเลือด (Bloody Bridge) แม้จะเรียกว่าสะพานแต่จริงๆ สถานที่แห่งนี้คือถนนสายหนึ่ง ที่เมื่อสมัยก่อนเคยเป็นสะพานแต่เมื่อได้ทำการถมที่หมดแล้วจึงได้เปลี่ยนเป็นเส้นทางถนนแทน แต่ก็ยังคงชื่อว่า สะพานสีเลือด เอาไว้อยู่ ถนนสายสั้นๆ ที่ขนาบข้างด้วยอาคารสไตล์โครเอเชียแห่งนี้จะมีร้านค้าร้านอาหารอยู่ให้เดินชมและเลือกซื้อได้ อาคารรัฐสภา (Parliament Building) จากสะพานสีเลือดเดินมาไม่ไกลก็จะได้เจอกับศูนย์กลางการปกครองของโครเอเชีย ด้วยอาคารที่สวยแบบเรียบง่ายแต่สง่างาม ประดับด้วยธงชาติทำให้มองเห็นได้ไม่ยาก เป็นอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค (St. Mark’s Square) ที่นอกจากเป็นจุดนัดพบและท่องเที่ยวสุดฮิตแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Church) โบสถ์โรมันคาทอลิกเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ที่แม้จะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่หรูหราเหมือนโบสถ์ใหญ่ทั้งหลาย แต่โบสถ์เซนต์มาร์คแห่งนี้ก็งดงามและโดดเด่นด้วยหลังคาที่มุงด้วยโมเสกสัสันสวยงามพร้อมด้วยลวดลายของตราสัญลักษณ์ของเมือง Lotrščak Tower ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราไม่พลาด หอคอยของป้อมปราการโบราณแห่งนี้มีอายุมากกว่า 700 ปี เป็นป้อมที่คอยดูแลประตูทางด้านทิศใต้ของเมืองเก่า ภายในมีปืนใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้นบนสุด โดยจะยิงทุกๆ เวลาเที่ยงวันของทุกวันเป็นสัญญาณแทนระฆัง….ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย
14.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK130 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
23.05 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่แปด

ดูไบ – กรุงเทพฯ

03.05 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK384 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
***************************************************
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

เด็กอายุตั้งแต่2-11ปีพักกับผู้ใหญ่2ท่านไม่มีเตียงเสริม ลด 2,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 2. ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น
 3. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ(เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
เงื่อนไขการจอง

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ20,000บาทพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง(หลังจองภายใน3วัน)
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า

 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 3. เอกสาระสำคัญส่วนบุคคล

        3.1 ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา

        3.2สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ

        3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

        3.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

 1. กรณีเป็นพนักงานบริษัทใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
 2. กรณีเป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 3. หลักฐานทางการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปัจจุบันในวันที่ยื่นวีซ่า) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่ือกลับสู่ภูมิลําเนา หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ในกรณีที่ผู้อื่นเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ)**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 1. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่าน้ัน
 2. กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง

        – จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อำเภอ / เขต ที่ท่านอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ)

        – บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา

        – สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา

        – หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)

        – ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ

        – เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางกับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

 1. เดินทางไปกับบิดา มารดา

        – บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา

        – สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา

        – หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)

        – ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ

        ** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กับบุตร **

 1. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน
 2. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
 3. การยื่นวีซ่านั้นผู้เดินทางต้องชําระยอดมัดจําพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านั้นถึงสามารถดําเนินขั้นตอนการย่ืนวีซ่าได้

** ทางบริษัทไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท **

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์แกรนด์ โครเอเทีย 8วัน(EK)ก.ย.-ธ.ค.61
รหัสทัวร์
EUR HG09(EK)SEP-DEC
สายการบิน
Emirate Airlines
ประเทศ
Europe
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว