บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN SLK6D(3U)AUG-SEP
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Sichuan Airlines

ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง จางเย่ หลานโจว 6วัน5คืน(3U)ส.ค.-ก.ย.62

รหัสทัวร์: CHN SLK6D(3U)AUG-SEP

+++ เส้นทางสายไหม ระเบียงเหอซี มณฑลกานซู่ +++

ระเบียงเหอซี ส่วนหนึ่งของเส้นทางสายแพรไหมในมณฑลกานซู่ จากหลานโจว อู่เวย  จางเย่ จิ่วเฉวียน และตุนหวง จุดยุทธศาสตร์สำคัญเชื่อมต่อระหว่างดินแดนส่วนกลางของประเทศจีนกับดินแดนตะวันตก

ทั้งด้านการค้าโบราณ และการทหาร ในสมัยราชวงศ์ฮั่น และราชวงศ์ถัง ยุคที่ประเทศจีนรุ่งเรืองเป็นที่สุด

 • ตุนหวง โอเอซิสแห่งสุดท้าย เมืองแห่งพุทธศิลป์พันปี ถ้ำผาโม่เกาคู
 • ขี่อูฐชมเนินทรายครวญ หรือ หมิงซาซาน สระน้ำเสี้ยวจันทรา
 • ด่านเจียยี่กวน กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย
 • จางเย่ ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย งดงามประดุจดังภาพเขียนสีสดใส
 • หลานโจว หวงเหอหมู่ชิง สวนสุ่ยเฌอ

กำหนดการ

25-30  สิงหาคม 2562 36,999
22-27 กันยายน 36,999

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก   

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู

14.30  น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10  แถว U  เคาน์เตอร์สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
17.55 น. ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวนโดยเที่ยวบินที่ 3U 8146
***** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง *****
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินซวงหลิว นครเฉิงตู (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพื้นที่ที่อุดม สมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองแห่งสรวงสวรรค์  นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก หลังผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว
นำท่านเข้าที่พัก ……..  ระดับ 3 ดาว + ***** ทางสายการบินเป็นผู้ดำเนินการเรื่องที่พัก และรถรับส่งจากสนามบิน *****

วันที่สอง            

เฉิงตู – ตุนหวง – วัดเหลยอินซื่อ – หมิงซาซาน – สระน้ำเสี้ยวจันทรา 

นำท่านเช็คเอ้าท์และเดินทางไปยังสนามบิน
*** อาหารเช้า (1) จัดเป็นกล่อง  เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ***
08.00 น. ออกเดินทางต่อไปยังสนามบินเมืองตุนหวง โดยเที่ยวบินที่ 3U8569
12.10 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองตุนหวง  ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของมณฑลกานซู ติดกับมณฑลซินเกียง และยังตั้งอยู่ระหว่างทะเลทรายโกบี กับทะเลทรายตากลามากัน และเป็นเมืองโอเอซิสด่านสุดท้ายของเส้นทางสายแพรไหมจากนครฉางอาน ก่อนที่จะแยกออกเป็นสายเหนือ, สายใต้ และสายทุ่งหญ้า จึงเป็นจุดแวะพักของผู้ที่จะเดินทางในสมัยโบราณ ทั้งผู้คนที่เดินทางมาจากตะวันตกและผู้เดินทางมาจากตะวันออก ทำให้ศาสนาและวัฒนธรรม สองฝั่งซีกโลกได้มาบรรจบกันที่นี่ และทำให้ตุนหวงกลายเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมผสมตะวันตกและตะวันออกโดยเฉพาะศาสนาพุทธได้แพร่หลายเข้าสู่ประเทศจีน
…..จากนั้นนำท่านชม วัดเหลยอิน  วัดโบราณสมัยราชวงศ์จิ้นตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาหมิงซาซาน  สมัยโบราณถือเป็นจุดแวะพักของพระภิกษุผู้เดินทางไปจาริกแสวงบุญยังประเทศอินเดียไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุ ฟาเซียน, พระถังซัมจั๋งล้วนแล้วแต่มาจำพรรษาที่นี่ ภายในวัด มีหมู่อาคารหลายหลัง, รูปปั้นพระพุทธเจ้า, พระโพธิสัตว์, พระอรหันต์ และสาวกรวมถึงพระพุทธรูปหยกขาว ในสมัยราชวงศ์ฮั่น ซึ่งชาวพม่าเชื้อสายจีนได้อุทิศถวายซึ่งได้รับการบูรณะตลอด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านไปยัง หมิงซาซาน หรือ เนินทรายครวญ เกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ด้วยที่ตั้งของหมิงซาซาน เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาฉีเหลียน และรับลมจากทะเลทรายโกบีของมองโกเลีย เมื่อลมพัดจากทะเลทรายมาปะทะกับภูเขา ก็หอบเอาทรายเม็ดเล็กๆติดตามด้วย จนกลายเป็นเนินทรายกว้างใหญ่และรุปร่างของหมิงซาซาน เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสลมที่พัดผ่าน  มีตำนานเล่าว่าเคยมีกองทหารมาแวะพักบริเวณนี้  และได้ถูกพายุทรายพัดฝังกลบกองทหารให้อยู่ใต้ภูเขาทราย เวลาลมพัดมาก็จะได้ยินเสียงร้องของทหาร…..ไฮไลท์ของที่นี่ !!! ให้ท่านได้ขี่อูฐสองหนอก(พันธุ์ซินเจียง  สัญลักษณ์คู่ของหมิงซาซาน เพื่อเดินเที่ยวชมบรรยากาศ และทัศนียภาพอันงดงามของหมิงซาซาน
…..จากนั้นนำท่านชม เย่วหยาฉวน หรือ สระน้ำเสี้ยวจันทรา  สระน้ำกลางทะเลทราย มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ความลึกของสระเฉลี่ย 3.2 เมตร  น้ำใสเหมือนกระจก และไม่เคยเหือดแห้งไปนับตั้งแต่โบราณ  ยามต้องแสงอาทิตย์เกิดเงาระยิบระยับสวยงาม…..นำท่านกลับเข้าสู่ตัวเมืองตุนหวง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านเข้าที่พัก FUGUO HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ตุนหวง – ถ้ำผาโม่เกาคู – เจียยี่กวน – กำแพงเมืองจีน  ด่านเจียยี่กวน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4) นำท่านไปยัง ถ้ำผาโม่เกาคู  เป็นถ้ำทางพุทธศาสนาที่สำคัญและเป็นมรดกโลกอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีน    นับตั้งแต่เริ่มสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 4-14 ( ราชวงศ์เว่ยเหนือ – ราชวงศ์หยวน)  ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาของมนุษย์ จึงได้ทำการเจาะผนังหินทรายบนหน้าผาของภูเขาหมิงซา  ซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เมตร ยาวกว่า 12 กิโลเมตร  สร้างเป็นถ้ำน้อยใหญ่รวม 492 ถ้ำ, รูปปั้น 2,415 รูป และภาพจิตรกรรมบนฝาผนังและเพดาถ้ำอันงดงามที่ถูกวาดไว้แตกต่างกันไปตามยุคสมัย….ทำให้ถ้ำผาโม่เกาคู กลายเป็น ศาสนสถานที่สำคัญบนเส้นทางสายแพรไหม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เจียยวี่กวน (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางชมวิวทะเลทรายโกบีสัมผัสความยิ่งใหญ่ของแผ่นดินอันสุดขอบฟ้า  …..นำท่านชมกำแพงเมืองจีน และป้อมปราการด่านเจียยวี่กวน  สร้างขึ้นในสมัยต้นราชวงศ์หมิง ค.ศ.1372 เป็นด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีนที่ทอดตัวยาวจากด่านซานไห่กวน ทางทิศตะวันออก รวมระยะทางยาวทั้งสิ้นจากตะวันออกถึงตะวันตก 12,700 ลี้ ความยาวของตัวด่าน 733 เมตร สูง 10 เมตรโดยใช้อิฐสีเหลืองนวลที่หาได้ในแถบนี้ ซึ่งต่างจากด่านแถวปักกิ่งที่เป็นหินสีเทา โดยนายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างได้สั่งอิฐมาใช้ในการสร้างเกินมาเพียงก้อนเดียวเท่านั้น   ปราการด่านนี้ยังได้รับการขนานนามว่าเป็น ด่านแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใต้หล้า ….บริเวณป้อมปราการแบ่งออกเป็นพื้นที่เมืองชั้นใน กับพื้นที่ชั้นนอกกำแพง  และมีอาคารเก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน พื้นที่ชั้นใน มีลานแสดงศิลปะการต่อสู้, โรงละครจีนโบราณและสิ่งน่าสนใจหลายแห่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
นำท่านเข้าที่พัก JIA YU GUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เจียยี่กวน – จางเย่ – วัดพระใหญ่ – ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย –รถไฟความเร็วสูง – หลานโจว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7) นำท่านเดินทางสู่  จางเย่ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จางเย่ เคยเป็นเมืองที่ตั้งค่ายทหารสำคัญของเส้นทางสายไหม เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างมาก คือ ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย (Danxia Landform) ซึ่งได้รับการขี้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 2010 และจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติในปี ค.ศ.2011  เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.กม. และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร….จากนั้นนำท่านเข้าสักการะขอพรสิ่งศักดิ์ ที่ วัดพระใหญ่ ตามหลักฐานสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1098 สมัยซีเซี๊ยะภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย นำท่านเที่ยวชมทัศนียภาพของ ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย บนเส้นทางบันไดขึ้นเขาที่จัดสร้างไว้เป็นอย่างดี ด้วยลักษณะเป็นแนวเขา ประกอบไปด้วยหินทรายและแร่ธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ 24 ล้านปีก่อน และถูกกัดเซาะด้วยสายลม แสงแดด น้ำฝนนานนับพันปี จนเกิดสีสัน หลากหลายพาดผ่านแนวภูเขาสลับซับซ้อน ทั้งขาว,เหลือง,ส้ม,น้ำตาล และแดง สวยงามเสมือนภาพวาดมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สะดุดตาแก่นักเดินทางและนักท่องเที่ยวสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน……อิสระให้ท่านได้มีเวลาชมและถ่ายภาพของภูเขาสายรุ้งอันตระการตายามแสงอาทิตย์สาดส่อง ทำให้สีสันเปลี่ยนแปลงไป
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
หลังอาหารนำท่านไปยังสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่หลานโจว
19.47 น. ออกเดินทางสู่หลานโจว โดยรถไฟขบวนที่ D2750
23.57 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองหลานโจว
นำท่านเข้าที่พัก CHANGXIN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

หลานโจว – หวงเหอหมู่ชิง – สวนสุ่ยเฌอ  – หวงเหอตี้อี้เฉียว – เฉิงตู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ หวงเหอหมู่ชิง หรือ อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง รูปปั้นแกะสลักเป็นรูปหญิงสาวผู้เป็นแม่นอนตะแคงมองดูลูกที่อิงแอบอยู่ข้างๆมารดาเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบแม่น้ำหวงเหอ เหมือนแม่ที่หล่อเลี้ยงชาวจีนหลายร้อยล้านคนเสมือนลูกมานานนับเป็นพันปี …..นำท่านชม สวนสุ่ยเฌอ  หรือ สวนกังหันวิดน้ำโบราณ  ตลอดสองฟากฝั่งของแม่น้ำหวงเหอในเขตเมืองหลานโจว มีกังหันวิดน้ำโบราณ ตั้งเรียงรายอยู่ถึง 252 อัน ทำให้หลานโจวได้สมญานามว่าเมืองหลวงแห่งกังหันน้ำของจีน….จากนั้นนำท่านเข้าชม หวงเหอตี้อี้เฉียว สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง ออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมัน สร้างเมื่อปี ค.ศ.1907 ตัวสะพานกว้าง 7.5 เมตร ยาว 233.33 เมตร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตู
15.20 น. เดินทางกลับเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U8772 บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
17.05 น. เดินทางถึงสนามบินซวงหลิว เมืองเฉิงตู  …..นำท่านไปยังภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (12)
นำท่านเข้าที่พัก SPRING DOWNTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เฉิงตู – ถนนจิ๋นหลี่  – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (13) นำท่านชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งช้อปปิ้ง  มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)
14.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145 ….. บริการอาหารและเครื่องดื่ม
16.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*********************************************
รายการทัวร์เส้นทางนี้ ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน) 

 • เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับกรุงเทพฯ – เฉิงตู – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES ***กระเป๋าสัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. และ กระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. ***
 2. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 3. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน (ห้องละ 2 ท่านต่อห้อง)
 4. ค่าที่พักโรงแรม ระดับ 3 ดาว 1 คืนที่เฉิงตู *** ทางสายการบินเป็นผู้ดำเนินการจัดให้ ***
 5. ค่าอาหารตามรายการ
 6. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางและสุขภาพวงเงิน 2 ล้านบาท

          *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 23 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 3. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,650 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท (เก็บจากลูกค้าตลอดทริป)
 5. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหูห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 1. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,125 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 1,650 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 2,775 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท  โดยการโอนเข้าบัญชี
 2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดย

          จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง

หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งอยู่นอกเหนือความ รับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯไม่คืนเงิน และไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล, ปัญหาความล่าช้าของสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันเนื่องมาจากสายการบิน
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง จางเย่ หลานโจว 6วัน5คืน(3U)ส.ค.-ก.ย.62
รหัสทัวร์
CHN SLK6D(3U)AUG-SEP
สายการบิน
Sichuan Airlines
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว