บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Vietnam

รหัสทัวร์ :
VIE NOR03(TG)DEC
ประเทศ :
Vietnam
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์เวียดนาม ฮาลองครูซ นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน(TG)ธ.ค.62

รหัสทัวร์: VIE NOR03(TG)DEC

พักบนเรือ Syrena Cruise 1 คืน และ โรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน

 • ล่องเรือชมความงามอ่าวฮาลอง มรดกโลกทางธรรมชาติ  
 • ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย
 • นิงห์บิงห์ เที่ยวฮาลองบก ล่องเรือพายชมท้องทุ่งนาข้าว
 • ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำแห่งเดียวในโลก

กำหนดการ

5 – 8  ธันวาคม  2562 24,999
7 – 10  ธันวาคม 24,999

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ขึ้นกระเช้าชมทัศนียภาพ

05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบินที่  TG 560 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ  กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศที่ ตั้งอยู่ภาคเหนือ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี อดีตเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า Little Paris มีการวางผังเมืองไว้อย่างดีจากสมัยที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส มีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่งและแม่น้ำล้อมรอบเมือง หลังผ่านพิธีการศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว …..นำท่านชมและถ่ายภาพภายนอกกับ สุสานโฮจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho Chi Minh) สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973-1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต  จากนั้นนำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง อ่าวฮาลอง (Halong Bay) โดยมีระยะทางจากเมืองฮานอย ประมาณ 170 ก.ม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ระหว่างทาง ชมทัศนียภาพของทุ่งนาข้าวไร่ข้าวโพด  และสวนผลไม้ของเวียดนามในแถบตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในจังหวัด กว่างนิงห์(Quang Ninh) พรมแดนติดกับประเทศจีนทางทิศเหนือ …..นำท่านนั่งกระเช้า 2 ชั้น (Queen cable car) ข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุคนได้ประมาณ 200 คน เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวฮาลอง จากนั้นขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel  ชมทัศนียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลอง และเพลิดเพลินกับกิจกรรมในสวนสนุก เช่น Zen garden, Magic land, Bonzai House (ไม่รวมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านเข้าที่พัก MUONG  THANH  HOTEL ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ฮาลอง – ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง + พักค้างคืนบนเรือ

*** กรุณาจัดกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก 1 สำหรับพักค้างคืนบนเรือ 1 คืน กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่รถ ***
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)
พักผ่อน……ได้เวลาสมควรนำท่านไปยังท่าเรืออ่าว ต่วนเจิว เพื่อลงเรือ และพักค้างคืนบนเรือ Syrena Cruise  https://www.syrenacruises.com/Pages/2795/halong-bay
12.30 น. เช็คอิน พบกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากกัปตันเรือ เจ้าหน้าที่เรือให้การต้อนรับ และให้คำแนะนำระหว่างการพักผ่อนบนเรือ
13.00 น. เรือแล่นออกจากท่าสู่อ่าวฮาลอง มรดกโลกทางธรรมชาติของยูเนสโก้ ตามตำนานพื้นบ้านกล่าวไว้ว่า ระหว่างที่ชาวเวียดนามกำลังต่อสู้กับกองทัพชาวจีนในอดีตนานมาแล้วเทพเจ้าได้ส่งกองทัพมังกรลงมาช่วยปกป้องแผ่นดินและมังกรเหล่านี้ได้ดำลงสู่ท้องทะเลบริเวณที่เป็นอ่าวฮาลองและเกิดอัญมณีและหยกพุ่งกระเด็นออกมาและกลายเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่วอ่าว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (4)
บ่าย เรือแล่นชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง พื้นที่ของอ่าวฮาลอง ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะ หินปูนน้อยใหญ่ กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ ไม่มีชื่อเรียก และหลายเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่เกาะใหญ่ที่สุดมี 2 เกาะ คือ เกาะกัตบา และ เกาะต่วนเจิว ที่รองรับนักท่องเที่ยว ส่วนเกาะอื่นๆก็ มีชื่อเรียกต่างกันไปตามลักษณะ รูปร่าง  เช่น เกาะไก่ชน เกาะสุนัข ผ่านชมหมู่บ้านประมงที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว  …..
14.30 น. เรือแวะจอดชม ถ้ำโบนาว หรือ ถ้ำนกกระทุง เคยเป็นที่อาศัยของนกกระทุงจำนวนมาก จนเป็นที่มาของชื่อถ้ำนกกระทุง (ชื่อโบนาว ในภาษาเวียดนามคือ นกกระทุง)ชมหินงอกหินย้อยที่มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไป ตามแต่จินตนาการของแต่ละคน ภายในถ้ำ มีหิน 3 ก้อน คล้ายกับรูปแกะสลักนางฟ้า 3 องค์กำลังเล่นหมากรุก  บริเวณปากถ้ำซึ่งกว้างประมาณ 5-7 เมตรเป็นจุดถ่ายรูปอ่าวฮาลองอันงดงาม เหมือนเรายืนอยู่ในปากของสัตว์ประหลาด
15.45 น. นำท่านออกจากถ้ำไปยัง เกาะทีโทฟ เกาะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอ่าวฮาลอง และเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนาม และรัสเซียซึ่งประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ได้มาเยี่ยมเยือนเกาะแห่งนี้พร้อมกับนักบินอวกาศ รัสเซีย ชื่อ เกอร์แมนทีโทฟ  และได้เปลี่ยนชื่อเกาะจากเดิมแซนด์อินเดอะซัน มาเป็น ทีโทฟแทน….เกาะทีโทฟมีชายหาดทรายขาวรูปร่างคล้ายกับพระจันทร์เสี้ยว  และมีจุดชมวิวมุมสูงที่สามารถ   มองเห็นทัศนียภาพพาโนรามาของอ่าวฮาลอง…..อิสระพักผ่อนเล่นน้ำทะเล หรือ ขึ้นไปชมวิว ได้เวลาสมควรนำท่านกลับขึ้นเรือ  ชมบรรยากาศยามเย็นและความงดงามยามพระอาทิตย์ตก
18.30 น. สนุกสนานและเรียนรู้การทำอาหารเวียดนามกับ เชฟ ประจำเรือ
19.00 น. หลังอาหาร ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเรือจัดไว้บริการ เช่น ตกหมึก หรือ สปา (มีค่าใช้จ่ายท่านที่   สนใจสอบถามข้อมูลกับไกด์) พักค้างคืน บนเรือ  Syrena Cruise  

วันที่สาม

อ่าวฮาลอง – ถ้ำลูออน – ฮานอย – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – หุ่นกระบอกน้ำ

เช้า ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ไทชิ ซึ่งเรือจัดไว้บริการ (ประมาณ 30 นาที)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ (6) บริการ ขนมปัง ชา กาแฟ นม ไข่ ผลไม้ และซีเรียล

หลังอาหารเช้า นำท่านไปยัง ถ้ำลูออน  นั่งเรือไม้ไผ่ลอดถ้ำชมความงามตามธรรมชาติ เงาสะท้อนน้ำของภูเขาหินรายรอบ ท่ามกลางความเงียบสงบ เหมือนดั่งสระสวรรค์ที่ซ่อนตัวอยู่  …..นำท่านกลับเรือ

***** ให้ทุกท่านเก็บสัมภาระ , เช็คเอ้าท์ พนักงานเรือจะดูแลสัมภาระ  ในระหว่างล่องเรือกลับท่าเรืออ่าวต่วนเจิว *****
10.45 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือ ด้วยความประทับใจ …..รับกระเป๋าสัมภาระแล้วนำท่านเดินทางไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับฮานอย   ระหว่างทางแวะชมแหล่งผลิตของที่ระลึกจากงานหัตถกรรมของ

คนพิการที่ ไฮเดื่อง (Hai Duong) …..เดินทางถึงฮานอย นำท่านเที่ยวชม วัดหง๊อกเซิน (Ngoc Son)วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย   ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2  ตัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้  านาน ชมทะเลสาบคืนดาบ (Sward  Lake)ที่ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับตำนานก่อตั้งเมืองฮานอยที่น่าสนใจ…..

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ (Water Puppet Show) ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงและมีแห่งเดียวในโลก ชมเรื่องราวตำนานทะเลสาบคืนดาบ ความรักในเทพนิยาย ความภาคภูมิใจ ในความเป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูกโดยใช้หุ่นกระบอกน้ำ
นำท่านเข้าที่พัก FORTUNA HOTEL  HANOI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ตามก๊อก (ฮาลองบก) – วิหารวรรณกรรม – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9) นำท่านเดินทางไปยัง นิงห์บิงห์ เมืองเล็กๆ อยู่ห่างจากฮานอยประมาณ 100 กิโลเมตร ในอดีตคือที่ตั้งของ ฮวาลือ เมืองหลวงแห่งแรกของเวียดนาม ในสมัยราชวงศ์ดิงห์และราชวงศ์เล (ค.ศ.968-1009)  มีภูมิประเทศสวยงาม รายล้อมด้วยภูเขาหินปูนสลับสลับซับซ้อน ทุ่งนาข้าวกว้างใหญ่ …..นำท่านไปล่องเรือชมทัศนียภาพของ ตามก๊อก หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ ฮาลองบก เป็นการล่องเรือในไปตามลำน้ำสายเล็กๆ ที่ไหลผ่านทุ่งนาข้าวของชาวบ้าน ลอดทะลุถ้ำเล็ก 3 ถ้ำ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ตามก๊อก ( ตามก๊อกหมายถึง 3 ถ้ำ) เพลิดเพลินตากับทัศนียภาพของสองฝั่งลำน้ำเป็นนาข้าว โอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน บรรยากาศอันเงียบสงบ แต่สดชื่นด้วยสายน้ำและสายลมเย็นที่พัดผ่าน เพลินใจไปกับเสียงนกร้อง, เสียงเพลงของคนพายเรือ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย นำท่านกลับฮานอย …..ชมวิหารวรรณกรรม (Van Mieu) วิหารแห่งนี้สร้างในปี คริตสศตวรรษ ที่ 1070 ในสมัยพระเจ้าหลิ ไท  โตง เพื่ออุทิศให้แก่ขงจื้อ จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้า ถนน 36 สาย เพื่อให้ทุกท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าของฝากและของที่ระลึกจากเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นสินค้างานหัตถกรรม ผ้าปัก , งานไม้แกะสลัก  และสินค้าก๊อปปี้ กระเป๋า, รองเท้า อิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
20.45 น ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 565 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
22.35 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
******************************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)      

 • เด็กอายุ2-11ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่2ท่านไม่มีเตียง ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-ฮานอย โดยสายการบินไทย
 2. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว 3  คืน
 3. ค่าอาหาร 11 มื้อ
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงตามประกาศของสายการบิน
 7. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น(พูดภาษาไทย)
 9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 600 บาท (เก็บจากลูกค้าตลอดทริป)

ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท และภาษีสนามบินนอยไบ  14 USD

อัตรานี้ไม่รวม 

 1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก.
 2. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 2,500 บาท
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางมัดจำ ท่านละ 8,000 บาท / 10,000 บาท (สำหรับวันหยุดเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดย

          จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง

หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งอยู่นอกเหนือความ รับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯไม่คืนเงิน และไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล, ปัญหาความล่าช้าของสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันเนื่องมาจากสายการบิน
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม ฮาลองครูซ นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน(TG)ธ.ค.62
รหัสทัวร์
VIE NOR03(TG)DEC
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Vietnam
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว