บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Vietnam

รหัสทัวร์ :
VIE HAN01(VN)SEP-DEC
ประเทศ :
Vietnam
สายการบิน :
Vietnam Airlines (VN)

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน (VN)ก.ย.-ธ.ค.61

รหัสทัวร์: VIE HAN01(VN)SEP-DEC

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์

ฮานอย  จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์  ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

ฮาลอง   ล่องเรือชมความงดงามของอ่าวฮาลอง  มรดกโลกของยูเนสโก้

*** เมนูพิเศษ  บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 5 ดาว, ซีฟู๊ดเวียดนาม***

 

กำหนดการเดินทาง 

7-9, 21-23 กันยายน 2561 11,999
5-7 ตุลาคม 11,999
2-4, 17-19 พฤศจิกายน 11,999
1-3, 14-16 ธันวาคม 11,999
28-30 ธันวาคม 13,999

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง

08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 แถว L เคาน์เตอร์

เช็คอินสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์

11.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบินที่ VN 610 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
13.55 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ  กรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศที่ตั้งอยู่ภาคเหนือที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี อดีตเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Paris” มีการวางผังเมืองไว้อย่างดีจากสมัยที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส มีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่งและแม่น้ำล้อมรอบเมือง ผ่านพิธีการศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางไปยัง อ่าวฮาลอง (Halong Bay) โดยมีระยะทางจากเมืองฮานอย ประมาณ 170 กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง ฮาลองอยู่ในจังหวัด กว่าง นิงห์ (Quang Ninh) มีพรมแดนติดกับประเทศ จีนทางทิศเหนือ  อ่าวฮาลองมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรียก ภายในบริเวณอ่าว เต็มไปด้วย เรือสำเภาและสำปั้นที่จอดลอยลำอยู่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกที่ตลาดค่ำฮาลอง
นำท่านเข้าที่พัก KENNY  HALONG HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ถ้ำมหัศจรรย์   ฮานอย วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย – หุ่นกระบอกน้ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) นำท่านล่องเรืออ่าวฮาลองมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรียก ภายในบริเวณอ่าว เต็มไปด้วย เรือสำเภาและสำปั้นที่ล่องอย่างช้า ๆ ทำให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงามถือได้ว่าเป็นอ่าวที่สวยที่สุดของเวียดนามและได้รับการขนานนามว่าเป็น “สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” ชมความสวยงามของเกาะที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์แปลกๆนานาชนิดบนน้ำทะเลสีฟ้า แวะชมถ้ำเทียน กุง หรือพระราชวังสวรรค์ ซึ่งภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตา  มีการจัดแสง สี อย่างสวยงามให้ท่านชมอย่างเพลิดเพลิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (3) เมนูซีฟู๊ดเวียดนาม
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ฮานอยระหว่างทางแวะชมแหล่งผลิตของที่ระลึกจากงานหัตถกรรมของคนพิการที่เมืองไฮเดื่อง (Hai Duong)  เดินทางกลับถึงฮานอย …..นำท่านชม วัดหง๊อกเซิน (Ngoc Son) วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย   ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2  ตัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน ชม ทะเลสาบคืนดาบ (Sward  Lake)ที่ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับตำนานก่อตั้งเมืองฮานอยที่น่าสนใจ….. ชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ (Water Puppet Show) ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงและมีแห่งเดียวในโลก ท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตของเวียดนาม …..อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้า ถนน 36 สาย เพื่อให้ทุกท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าของฝากและของที่ระลึกจากเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นสินค้างานหัตถกรรม ผ้าปัก , งานไม้แกะสลัก  และสินค้าก๊อปปี้ กระเป๋า, รองเท้า อิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าที่พัก DELIGHT HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) นำท่านไปยัง  จัตุรัสบาดิงห์,ชมและถ่ายภาพภายนอกกับ สุสานโฮจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho Chi Minh) สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973-1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต (หมายเหตุ: สุสานโฮจิมินห์เปิดให้เข้าชมในช่วงเช้าเท่านั้น และปิดวันศุกร์และวันจันทร์ ) จากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี, บ้านโฮจิมินห์ ที่อาศัยอยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนเสียชีวิต, เจดีย์เสาเดียว (Chua Mot Cot) เจดีย์ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ำ สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิม นำชมวิหารวรรณกรรม (Van Mieu) วิหารแห่งนี้สร้างในปี คริตสศตวรรษ ที่ 1070 ในสมัยพระเจ้าหลิ ไท  โตง เพื่ออุทิศให้แก่ขงจื้อ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN TAY HO (7) อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์         นานาชาติ ระดับ 5 ดาวหลากหลายเมนูจากทั่วโลก อาหารยุโรป, อเมริกา,จีน , เวียดนาม, ไทย, ญี่ปุ่น และอาหารทะเลสด ๆ
หลังอาหารนำท่านไปยังสนามบิน
16.05 น. ออกเดินทางกลับ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ VN 613
18.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
********************************************
*****เนื่องจากเป็นรายการทัวร์ราคาโปรโมชั่นจำเป็นต้องชำระเงินและส่งสำเนาพาสปอร์ตหลังจองทันทีหลังออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ *****
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-ฮานอย โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์
 2. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 2 คืน
 3. ค่าอาหาร 6 มื้อ
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงตามประกาศของสายการบิน
 7. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น(พูดภาษาไทย)
 8. ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท และภาษีสนามบินนอยไบ 14 USD
 9. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

             *** ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก.
 2. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ เก็บ 450 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน/ทริป )
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %(กรณีนิติบุคคล)
 5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 2,500 บาท

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 8,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

            หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027

 1. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 2. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
  2.      หากสมาชิกจองไม่ครบ 20 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยัง
  คงเดิมโดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ

หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่า

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดินทางเป็นครอบครัว

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน (VN)ก.ย.-ธ.ค.61
รหัสทัวร์
VIE HAN01(VN)SEP-DEC
สายการบิน
Vietnam Airlines (VN)
ประเทศ
Vietnam
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว