บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Vietnam

ประเทศ :
Vietnam
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์ซาปา ฟานซีฟัน ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน (TG)ต.ค.-ธ.ค.62

 

  ***** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว *****

 • ซาปาสมญานาม สวิสเซอร์แลนด์ แห่งเวียดนาม 
 • กระเช้าไฟฟ้า ชมยอดเขาฟานซีปัน ณ ความสูง 3,143 เมตร
 • ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าแห่งเทือกเขาฟานสีปัน
 • ตระการตาไร่นาขั้นบันได
 • ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย
 • ฮาลอง ล่องเรือมังกรชมความงามอ่าวฮาลอง มรดกโลกทางธรรมชาติ  
 • ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำแห่งเดียวในโลก
 • เมนูสุกี้แซลมอน , บุฟเฟต์นานาชาติ

กำหนดการ

12-15, 19-22 ตุลาคม 22,399
23-26 พฤศจิกายน 22,399
5-8 ธันวาคม 23,399
7-10 ธันวาคม 22,399

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา – ตลาดซาปา

05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบินที่  TG 560 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ  กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศที่ ตั้งอยู่ภาคเหนือ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี อดีตเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า Little Paris มีการวางผังเมืองไว้อย่างดีจากสมัยที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส มีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่งและแม่น้ำล้อมรอบเมือง หลังผ่านพิธีการศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา  จังหวัดลาวไก (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับทิศตะวันตกเฉียงใต้กับมณฑลยูนนาน ประเทศจีน  โดยมีแม่น้ำแดงเป็นเส้นแบ่งระหว่างสองประเทศ  และเป็นจังหวัดที่มีชนเผ่าต่างๆถึง 25 เผ่าอาศัยอยู่ ทำให้มีวัฒนธรรม, ประเพณีที่หลากหลายมาก  …..ซาปา เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวียดนาม ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี จนได้รับสมญานามว่าสวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม ระหว่างเส้นทางผ่านชมธรรมชาติ และไร่นาขั้นบันไดของชาวเขาสลับซับซ้อนสวยงาม  …..นำท่านชม น้ำตกสีเงิน น้ำตกที่สวยและสูงที่สุดในซาปา สายน้ำไหลลงจากยอดเขาเป็นสายกว่า 100 เมตร  ยามสายน้ำต้องประกายแดด เกิดเป็นสีเงินแวววับ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ท่านสามารถ  เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมของชาวเขาที่ผลิตเองและนำมาจำหน่ายในตลาด
นำท่านกลับที่พัก CHAU LONG SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า
http://chaulonghotel.com/en/

วันที่สอง  

ซาปา – กระเช้าไฟฟ้า + ยอดเขาฟานซีปัน – ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ฮานอย  – หุ่นกระบอกน้ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) นำท่านไปยังสถานีเมืองฮัว เพื่อโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้า สู่  ยอดเขาฟานซีปัน    ซึ่งเปรียบเสมือนหลังคาแห่งอินโดจีน ……ด้วยระบบรถกระเช้าไฟฟ้าสามสายอันทันสมัย ปลอดภัยและยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สู่สถานีบนยอดเขา ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,000 เมตร   ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15-20 นาที ตัวกระเช้าขนาดใหญ่ 1 คันนั่งได้35 คน ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพมุมกว้างของซาปา

เทือกขาสูง หุบเหว ผืนนาขั้นบันไดตามลาดไหล่เขา สลับซับซ้อน งดงามตระการตายิ่งนัก…..ถึงสถานีแล้วเดินบันไดอีก 600 ขั้นเพื่อไปถึงยอดเขาฟานซีปัน   อิสระถ่ายภาพที่ระลึกกับป้ายหิน FANSIPAN  3,143 M ตามอัธยาศัย และมุมอื่นๆบนยอดเขา…..นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาด้วยกระเช้าตามเส้นทางเดิม

หมายเหตุ :  กรณีที่มีประกาศ ปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้าฟานสีปันอันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย, การปิดซ่อมบำรุง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม …..บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวอื่นทดแทน  …..จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต(Cat Cat )หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ของเมืองซาปา เดินเท้าเข้าชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันได ของชาวเขา และเลือกซื้อ สินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน …

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านออกเดินทางกลับฮานอย ตามเส้นทางเดิมพักผ่อนอิริยาบถบนรถ ……
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ (Water Puppet Show) ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงและมีแห่งเดียวในโลก ชมเรื่องราวตำนานทะเลสาบคืนดาบ ความรักในเทพนิยาย ความภาคภูมิใจ ในความเป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูกโดยใช้หุ่นกระบอกน้ำ
นำท่านเข้าที่พัก FORTUNA HOTEL  HANOI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
http://fortuna.vn/

วันที่สาม

ฮานอย – สุสานโฮจิมินห์  – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – ฮาลอง – กระเช้าราชินี QUEEN CABLE CAR  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) นำท่านเที่ยวชมกรุงฮานอย ชมและถ่ายภาพภายนอกกับ สุสานโฮจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho Chi Minh) สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973-1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต  ชม จัตุรัสบาดิงห์, ทำเนียบประธานาธิบดี, บ้านโฮจิมินห์ ที่อาศัยอยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนเสียชีวิต นำชมเจดีย์เสาเดียว (Chua Mot Cot) เป็นเจดีย์ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ำ สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ  อาหารยุโรป, อเมริกา,จีน , เวียดนาม, ไทย, ญี่ปุ่น และอาหารทะเล
บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง อ่าวฮาลอง (Halong Bay) โดยมีระยะทางจากเมืองฮานอย ประมาณ 170 ก.ม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ระหว่างทาง ชมทัศนียภาพของทุ่งนาข้าวไร่ข้าวโพด  และสวนผลไม้ของเวียดนามในแถบตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในจังหวัด กว่าง นิงห์ (Quang Ninh) พรมแดนติดกับประเทศจีนทางทิศเหนือ อ่าวฮาลองมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่ กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ ไม่มีชื่อเรียก ภายในบริเวณอ่าว เต็มไปด้วยเรือสำเภา และ สำปั้นที่ล่องเรืออย่างช้า ๆ ทำให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงาม …..นำท่านนั่งกระเช้า 2 ชั้น (Queen cable car) ข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุคนได้ประมาณ 200 คน เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวฮาลอง จากนั้นขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel  ชมทัศนียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลอง และเพลิดเพลินกับกิจกรรมในสวนสนุก เช่น Zen garden, Magic land, Bonzai House (ไม่รวมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเข้าที่พัก HERITAGE HOTEL HALONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
http://heritagehalonghotel.com.vn/

วันที่สี่ 

ล่องเรือมังกรชมอ่าวฮาลอง – ถ้ำมหัศจรรย์ – ฮานอย – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9)นำท่าน ล่องเรือมังกรชมอ่าวฮาลอง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรียก ภายในบริเวณอ่าวเต็มไปด้วยเรือสำเภาและสำปั้นที่ล่องอย่างช้า ๆ ทำให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงามถือได้ว่าเป็นอ่าวที่สวยที่สุดของเวียดนามและได้รับการขนานนามว่าเป็น “สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” ชมความสวยงามของเกาะที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์แปลกๆนานาชนิดบนน้ำทะเลสีฟ้า แวะชมถ้ำเทียน กุง หรือพระราชวังสวรรค์ ซึ่งภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตา มี การจัดแสง สี อย่างสวยงามให้ท่านชมอย่างเพลิดเพลิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือกับเมนูอาหารทะเล (10)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ฮานอยระหว่างทางแวะชมแหล่งผลิตของที่ระลึกจากงานหัตถกรรมของคนพิการที่เมืองไฮเดื่อง (Hai Duong) จากนั้นนำท่านสู่เมืองฮานอย นำท่านเที่ยวชม วัดหง๊อกเซิน (Ngoc Son) วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย   ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2  ตัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน ชมทะเลสาบคืนดาบ (Sward  Lake)ที่ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับตำนานก่อตั้งเมืองฮานอยที่น่าสนใจ…..
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
หลังอาหารนำท่านไปยังสนามบิน
20.45 น ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 565 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
22.35 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*****************************************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)      

 • เด็กอายุ2-11ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่2ท่านไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-ฮานอย โดยสายการบินไทย
 2. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว 3  คืน
 3. ค่าอาหาร 11 มื้อ
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงตามประกาศของสายการบิน
 7. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น(พูดภาษาไทย)
 9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 600 บาท (เก็บจากลูกค้าตลอดทริป)
 10. ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท และภาษีสนามบินนอยไบ  14 USD
อัตรานี้ไม่รวม 

 1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก.
 2. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 2,500 บาท
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางมัดจำ ท่านละ 8,000 บาท / 10,000 บาท (สำหรับวันหยุดเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งอยู่นอกเหนือความ รับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯไม่คืนเงิน และไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล, ปัญหาความล่าช้าของสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันเนื่องมาจากสายการบิน
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ซาปา ฟานซีฟัน ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน (TG)ต.ค.-ธ.ค.62
รหัสทัวร์
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Vietnam
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว